3
కొడొ లట్టబ్తిస్‍తె జాగర్త దెకనుక
బావుడ్లు, తుమ్‍తె ఒగ్గర్‍జిన్ బోదన కెర్తస జతు నాయ్. కిచ్చొక మెలె, అమ్ బోదన కెర్తసచి పూచి ఒగ్గరి, చి ఆకర్ దీసల్‍క ప్రబు అమ్‍క పరిచ్చ కెర తీర్పు కెర్తి పొదిక, అమ్‍క జో తియార్లి జా కామ్‍చి రిసొ ముక్కిమ్‍క అమ్‍కయ్ తీర్పు కెరెదె. అమ్‍తె కో కి తప్పుల్ సంగుక జయెదె, చి కొడొ లట్టబ్తిస్‍తె కో కిచ్చొ తప్పుల్ నే సంగుక తెర్లె, జో మాన్సుక ‘జోచి ఆఁగుచి ఉప్పిరి జో పూర్తి ఏలుప కెర్తయ్, జో మాన్సుతె కిచ్చొయ్ పొరపాట్ నాయ్’ మెనుక జతయ్.
జేఁవ్ కేన్ దిక్కు ఇండుక అమ్‍చి ఇస్టుమ్ తయెదె గే, ఒత్తయ్ ఇండుత్ మెన, గోడల్‍చ చోండిలె కలెమ్ చప్లయ్‍లె జోచి ఒండి ఆఁగుక బులవుక జయెదె. ఓడల్ తెన్ కి దస్సి. ఓడ వెల్లి జలెకి, దిక్కు దెకయ్‍తి జాచి చట్టు జాచి కంట ఇదిలిసి జయెదె. జలె, జా ఓడక గట్టిఙ వాదు పెలిలెకి, ఓడచి కంటొ దిక్కు దెకయ్‍తి జా చట్టు ఇదిలిసి జలెకి, ఇండయ్‍తొసొ జా చట్టు బుడ్డవ కేన్ పక్క దెకయెదె గే, జయ్యి పక్క ఓడ గెచ్చెదె. దస్సి, ఒండి ఆఁగుక జీబు ఇదిలిసి జలెకి, లట్టబ్లె జాక కెద్ది సెక్తి! అన్నె, కెద్దొ డొంగుర్‍చ రూకుల్‍క ఏక్ ఇదిలిసి ఆగి డయ గెలెదె! దస్సి, జీబు ఆగిచి రితి జయెదె. అమ్‍చి ఒండి ఆఁగుతె జీబు కెద్ది పాపుమ్ కెరయెదె! అమ్‍చి ఒండి ఆఁగుక గార్ కెరెదె. అమ్ జెర్మిల్ తెంతొ మొర్తె ఎదక ఈంజ లోకుమ్‍తెచి అమ్‍చి బత్కుతె జర్గు జతిసి ఎత్కిక జీబు ఏలుప కెర్తయ్. మాన్సు జాగర్త నెంజిలె, అమ్‍చి చోండితె వెల్లి ఆగి సేడ్లి రితి జయెదె.
మెలె, ఎత్కి రగుమ్ జంతువుల్‍క, పిట్టల్‍క, అయివొ గట్రక, మొస్స గట్రక మాన్సు ముద్దొ కెరుక జయెదె. జేఁవ్‍క మాన్సుల్ ముద్దొ కెర అస్తి, గని జీబుక కేన్ మాన్సు ముద్దొ కెరుక నెతిర్తి. జీబు తుక్లె తంక నెత్ర, ఒగ్గర్ ప్రమాదుమ్ దెకయ్‍తయ్, జాచితె మొర్తి విస్సుమ్ బెర్తు తయెదె. జీబు తెన్ అబ్బొ జలొ దేముడు ప్రబుక గవురుమ్ సంగితసుమ్, గని మాన్సుల్‍క దూసుప కెర్తసుమ్, జోచి పోలిక జేఁవ్ జెర్మున్ జలెకి. దస్సి, కెద్ది తప్పు కెర్తసుమ్! 10 ఎక్కి చోండి తెంతొ గవురుమ్ సంగితిసి, దూసుప కెర్తిసి బార్ జతయ్. బావుడ్లు, ఈంజ తప్పు. ఇసిచి పోన. 11 ఎక్కి గొయి తెంతొ ఊంట పుట్లె, చెంగిలొ పానిచి కారు జలి గర్చి పాని దెయెదె గే? నాయ్ గెద. 12 పడ్తొ, బావుడ్లు, *అంజూరుమ్ రూక్‍తె ఒలీవ పండ్లు దెరుల గె? నెంజిలె, ద్రాచ చెట్లె బొడ్డ పండ్లు దెరుల గే? నాయ్, గెద. దస్సి, కారు జలి పానిచి ఊంట చెంగిలొ పాని దెయె నాయ్.
పరలోకుమ్ తెంతొ చి గ్యానుమ్ కీసి తయెదె
13 తుమ్‍తె కక్కయ్ బుద్ది గ్యానుమ్? ‘అంకయ్ గ్యానుమ్’ మెన కో ఉచరన్లె, జా గ్యానుమ్‍తె బెదితి బుద్ది తెన్, గవురుమ్ నే ఉచరంతె, జా గ్యానుమ్‍తె బెదిత కమొ ఇండ రుజ్జు దెకవుసు. 14 గని తుమ్‍చి పెట్టి గోసచి విస్సుమ్ తిలె, సొంత గవురుమ్ ఆనన్‍తి ఆస తిలె, ‘ఆమ్ సత్తిమ్‍చ’ మెన తుమ్ ఉచరన నాయ్, అబద్దుమ్ జస్తె. 15 తుమ్‍చి పెట్టి దస్స బుద్దుల్ తిలె, తుమ్‍చి గ్యానుమ్ కేనె తెంతొ జెతయ్ మెలె, పరలోకుమ్ తెంతొ నాయ్, గని ఈంజయ్ లోకుమ్‍చి తెంతొయ్, మాములుమ్ ఆఁగ్ రగుమ్, బూతల్ తెంతొ చి రగుమ్ జతయ్. 16 గోసలు, సొంత గవురుమ్ ఆనన్‍త ఆసల్ కేనె తవుల గే, ఒత్తయ్ కిచ్చొ ముద్దొ తయె నాయ్, గొడ్బల్ తయెదె, చి మాన్సుల్ ఎత్కి పాపుమ్ ఇండుక అలవాట్ జవుల.
17 గని పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్‍లి గ్యానుమ్, ప్రబుచి సుద్ది తెన్, సేంతుమ్ బుద్ది తెన్, మెత్తన బుద్ది తెన్, సొంత ఇస్టుమ్ జర్గు కెరుక ఒగ్గర్ నే తతె, వేర మాన్సుల్‍చి కోడు మరియాద తెన్ సూన్‍తి బుద్ది తెన్ తా, కిచ్చొయ్ ఉప్రమెన్సు నెంతె తయెదె. 18 అన్నె, పున్నిమ్ కేనె పలితుమ్ దెరెదె మెలె, సేంతుమ్ కెరయ్‍త మాన్సుల్‍చి అత్తి సేంతుమ్‍చి బీ గలిలిస్‍తెయ్ పలితుమ్ దెరెదె.
* 3:12 3:12 అంజూరుమ్ రూకు బొడ్డ రూకు రితి తయెదె. 3:15 3:15 1:14 దెక.