4
దేముడు సంగిలి రితి ఇండుక
తుమ్‍చితె తగుల్ జతిసి, జట్టి జతిసి కేనె తెంతొ జెతయ్ గే తుమ్ ఉచర. కేనె తెంతొ మెలె, తుమ్‍చి ఆఁగుతె జట్టి జత ఆసల్ తెంతొయ్. కిచ్చొ జలెకి ఆస జతసు, చి జా దొర్కు నే జలె, అన్నెక్లొక మార్తసు. దస గోసల్ తెన్ తత్తసు, గని తుమ్ ఆస జలిసి దొర్కు నెంజె, చి గొడ్బల్ తగుల్ జతె తత్తసు. కిచ్చొక తుమ్‍క దొర్కు జలిసి దొర్కు నెంజె మెలె, దేముడుక పుసుస్ నాయ్. నెంజిలె, పుసిలెకి, దొర్కు నెంజె. కిచ్చొక మెలె, గర్చి బుద్ది తెన్ పుసితసు. మెలె, తుమ్‍చి పెట్టిచ ఆసల్ జర్గు కెరన్‍కయ్ ఉచర పుసితసు. కేన్ జవుస్ తేర్‍బోద మున్సుస్‍క ముల దా లంజె జలి రితి, తుమ్ దేముడుక ముల, ఈంజయ్ లోకుమ్‍చి బుద్దితె గెచ్చ అస్సుస్! ఈంజయ్ లోకుమ్‍చి దనుమ్‍క ఆస జతిసి దేముడుక విరోదుమ్ జతయ్ మెన నేన్సు గే? జాకయ్, ఈంజయ్ లోకుమ్‍చి పచ్చెన కో గెతయ్ గే, దేముడుక విరోదుమ్ సుదొ జతయ్.
*“అమ్ మాన్సుల్‍చి పెట్టి జో దిలి ఆత్మ జోకయ్
నిదానుమ్ తవుస్ మెన జోచి ఆస”
మెన అగ్గె తెంతొ దేముడుచి కొడొతె రెగ్డ అస్సె. జా కోడు ఆరి ఒత్త అస్సె మెన ఉచర్తసు గే?
అన్నె, అమ్ వేర ఆసల్ నే జతి రితి ప్రబు అమ్‍క దయ కెర దొర్కు జలి తోడు తయెదె. జాకయ్, దేముడుచి కొడొతె అన్నె కిచ్చొ రెగ్డ అస్సె మెలె,
“గవురుమ్ ఉచరంతసక దేముడు
దూరి కెర్తయ్,
గని కో దాక్ కెరనుల గే,
జోవయింకయ్ జోచి దయచి తోడు దెయెదె”
మెన రెగ్డ అస్సె. జాకయ్, దేముడుచి తెడి జా, దాక్ కెరన జోవయించి ఇస్టుమ్ రితి ఇండుక తుమ్ కోర్‍ప జా. దస్సి జలదు మెలె, సయ్‍తాన్ పాసి అయ్‍లి రితి జా జోచి బుద్ది సికడుక జవుస్ కిచ్చొ వేర అల్లర్ కెరుక జవుస్ ఉచర్లె, జోక “ఉట్ట గో!” మెలె, జో ఉట్ట నిగెదె.
దేముడుక పాసి జా, చి జో తుమ్‍కయ్ పాసి జెయెదె. తుమ్ పాపుమ్ కెర్లస తుమ్‍చి ఆత్మచ అత్తొ సుద్ది కెరన. తుమ్ దొన్ని మెన్సుల్ తిలస, తుమ్‍చి పెట్టి ఎక్కి ప్రబుచయ్ జా జోచి సుద్ది జా, జోక ఎక్కి నిదానుమ్ జా. తుమ్‍చ కమొచి పాపుమ్ ఉచరన పెట్టి బాద సేడ, లాజ్ జా దుకుమ్ జా ఏడ, దస కమొ ముల. పాపుమ్ కమొచి ఆఁసుక ముల్తి బుద్ది జా తుమ్ ఏడ. పాపుమ్ కమొచి సర్ద ముల్తి బుద్ది జా తుమ్ దుకుమ్ జా. 10 దేముడుచి మొక్మె దాక్ కెరన, చి జో తుమ్‍క టీఁవడెదె.
మాన్సుల్‍క తీర్పు నే కెరుక
11 బావుడ్లు, ఎక్కిలొచి రిసొ అన్నెక్లొ దూసుప కెర్త తీర్పు కొడొ లట్టబా నాయ్. అన్నెక్లొచి రిసొ దూసుప కెర్త తీర్పు కొడొ కో లట్టబుల గే, దేముడు దిలి §ఆగ్నక కి దూసుప కెర తీర్పు కెర్తయ్. దేముడుచి ఆగ్నచి ఉప్పిరి తుమ్ తీర్పు కెర్తసు జలె, జోచి ఆగ్న రితి ఇండుస్ నాయ్, గని జోచి ఆగ్నచి కంట వెల్లొ కెరనుక ఉచర్లి రితి జతసు. 12 *మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి ఆగ్నల్ దెతొసొ తీర్పు కెర్తొసొ ఎక్కిలొయి. అన్నె కోయి నాయ్. రచ్చించుప కెరుక నాసెనుమ్ కెరుక అదికారుమ్ తిలొసొ. ఎక్కిలొక అన్నెక్లొ తీర్పు కెరుక తూమ్ కొన్స!
అమ్‍చి బత్కు దేముడుచి అత్తి అస్సె
13 అల్లె, “ఆజి గే కలిక గే పలాన్ పట్నుమ్‍తె గెచ్చ వెర్సెక్‍క రోజుక బియ్యార్ కెర కెర లాబుమ్ కెరనుమ్‍దె” మెన జవుస్ తుమ్ దయిరిమ్ ఉచర్తస జాగర్త ఉచర. 14 కలిక కిచ్చొ జర్గు జయెదె గే నేన్సు. తుమ్‍చి బత్కు కీసిచి? తుమ్ కీసి జస్తె మెలె, గాందుచి రితి జా, కెఁయ గే డీస, గడియయ్ తా, అన్నె డీసుస్ నాయ్. 15 నాయ్, సొంత సెక్తిక దస్సి దయిరిమ్ నే జతె, తుమ్ కిచ్చొ ఉచరుక చెంగిల్ మెలె, “ప్రబు సెలవ్ దిలె జిమ్‍దె, చి ఈంజ జా కామ్ కెరుమ్‍దే” మెన. 16 అప్పె తుమ్ కీసి జతసు మెలె, తుమ్‍చి సొంత సెక్తిక నంపజా, దయిరిమ్ గవురుమ్ ఉచరంతసు. దస్సి సొంత సెక్తిక దయిరిమ్ గవురుమ్ ఉచరంతిసి తప్పు. 17 జలె, కిచ్చొ కెర్లె కీసి ఇండిలె చెంగిల్ గే కో జాన జానయ్ దస్సి నే కెర్లె నే ఇండిలె, జో మాన్సుక జా తప్పు పాపుమ్ జతయ్.
* 4:5 4:5 నిర్గమకాండుమ్ 20:5-6. 4:6 4:6 సామెతల్ 3:34. 4:10 4:10 పేతురు రెగిడ్లి ఏక్ నంబర్ ఉత్రుమ్ 5:5-10. § 4:11 4:11 ముక్కిమ్ జలి ఆగ్న జలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక చి అన్నె మాన్సుల్‍క ప్రేమయ్ కెర్తిసి. మత్తయి 22:37-40, మార్కు 12:30, 31, 33 చి లూకా10:27. యాకోబు 2:8 కి దెక. * 4:12 4:12 తెలుగు బైబిల్‍తె ధర్మశాస్త్రమ్ మెలె, మోసేచి అత్తి దేముడు రగ్డయ్‍లి ఆగ్నల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎత్కి బైబిల్‍తె అగేచి పాఁచ్ పుస్తకుమ్‍తె రెగ్డయ్ జా అస్సె. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి ప్రమానుమ్‍తె మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్ మెన రగ్డవ అస్సె.