10
డబ్బయ్‍జిన్ మాన్సుల్ దొగుల దొగులక యేసు తెద్రయ్‍లిసి
ఇన్నెచి పడ్తొ యేసు అన్నె *డబ్బయ్‍జిన్ మాన్సుల్‍క నిసాన, జేఁవ్ దొగుల దొగుల బార్ జా, జో గెచ్చుక తిలి ఎత్కి పట్నుమ్, ఎత్కి టాన్‍తె జేఁవ్ పుర్రె గెచ్చుక మెన జోవయింక తెద్రయ్‍లన్. తెద్రయ్‍లి పొది జోవయింక, “గట్టిఙ పంటొ పిక లాయితి కాలుమ్ జా అస్సె. పంటొ బలేగ ఒగ్గర్ అస్సె, గని పికిల్ పంటొ లాయ ఆన్‍తి రిసొ దస్సి ఆన్‍త మాన్సుల్ తొక్కిజిన్ అస్తి. జాకయ్, ఈంజ పంటొ లాయితసక బార్ కెర తెద్రవు” మెన ఈంజ పంటొ పికడ్తొ ఎజొమానిక తుమ్ ప్రార్దన కెర. అల్లె, బార్ జా గెచ్చ. ఈందె, నక్కల్‍చి నెడిమి మెండ పిల్లల్‍క తెద్రయ్‍లి రితి తుమ్‍క ఆఁవ్ తెద్రయ్‍తసి. డబ్బుల్ సెంచె జవుస్, జోడ్లు జవుస్ దెరన గెచ్చ నాయ్, అన్నె వట్టె సమయుమ్ పాడ్ కెర్తి రితి కచి తెన్ లట్టబా నాయ్. అన్నె, కేన్ గెరి తుమ్ గెతె గే బేగి, “ఈంజ గేరుచి ఉప్పిరి దేముడుచి సేంతుమ్ తవుస్!” మెన తుమ్ సంగ. జా గెరితె సేంతుమ్‍చొ మాన్సు తిలె, తుమ్ సంగిలి సేంతుమ్ జోవయించి ఉప్పిరి తయెదె. గని దసొ మాన్సు నెంజిలె, తుమ్ ఆన్‍లి సేంతుమ్ ఒత్త నే తయెదె, పసుల తుమ్‍చితె అన్నె బుల జెయెదె. జలె, కేన్ సేంతుమ్ గెర్‍చ తుమ్‍క టాన్ దిలె జయ్యి గెరి తా, వేరచితె ఉట్ట గెచ్చ నాయ్. అన్నె, తుమ్ ఒత్త తిలె పొది, జేఁవ్ దెతిసి కతె పితె తా జా గెరి తా, కిచ్చొక మెలె కామ్ కెర్తొసొ జోచి జీతుమ్ నఙనుక నాయిమ్. గేర్ గేర్ బుల నాయ్.
తుమ్ కేన్ పట్నుమ్ గెలె కి, జేఁవ్ తుమ్‍క మరియాద కెర, జేఁవ్ తుమ్‍క కిచ్చొ దిలెకి జా కా. అన్నె, జా పట్నుమ్‍చ జొర్జొల్ జబ్బుల్ తిల మాన్సుల్‍క చెంగిల్ కెర చి, “దేముడుచి రాజిమ్ తుమ్‍క పాసి జా అస్సె.” మెన జోవయింక బోదన కెర. 10 గని కేన్ పట్నుమ్ తుమ్‍క కిచ్చొ మరియాద కెర్తి నాయ్ గే, జా పట్నుమ్‍చ వీదులె తుమ్ గెచ్చ, ఇసి మెన సంగ. 11 “అమ్‍చ చట్టెలె లంబిలి తుమ్‍చి పట్నుమ్‍చి దూడి కి తుమ్‍చి బుద్దిచి ఉప్పిరి సాచి తతి రితి పంప్డ దా ఉట్ట గెతసుమ్. గని కిచ్చొ కోడు తుమ్ ఉచరన మెలె, దేముడుచి రాజిమ్ పాసి జా అస్సె మెన తుమ్ సాచి సంగ. 12 తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, ఈంజ లోకుమ్‍చ మాన్సుల్‍క వెల్లి తీర్పు కెర్తి దీసి అయ్‍లె, సొదొమ మెలి పూర్గుమ్ కుడ్తె §నాసెనుమ్ జలి పట్నుమ్‍చి గత్తిచి కంట, తుమ్‍క మరియాద నే కెర్లి కేన్ పట్నుమ్‍చచి ఉప్పిర్ ఒగ్గర్ సిచ్చ జయెదె” మెన యేసు సంగిలన్.
తిన్ని పట్నల్‍క యేసు గట్టిఙ గోల కెర్లిసి
(మత్త 11:20-24)
13 “అయ్యొ! కొరాజీనా పట్నుమ్‍చ చి బేత్సయిదా పట్నుమ్‍చ, తుమ్‍చి సిచ్చ కెద్ది! తుమ్‍చి నెడిమి ఆఁవ్ కెర్ల కమొ అమ్‍చ యూదుల్ నెంజిల తూరు చి సీదోను మెల పట్నలె ఆఁవ్ కెర్తయ్ జలె, జేఁవ్ పట్నల్‍చ మాన్సుల్, జేఁవ్ కెర్ల పాపల్‍క రిసొ అగ్గెయి దుకుమ్ జా ములిత, జేఁవ్ కెర్ల పాపల్‍చి రిసొచి దుకుమ్‍క బస్తల్ బందన, సార్ గాంసన వెస తా జేఁవ్ జోవయించి పాపుమ్‍క దుకుమ్ జలిస్‍చి రుజ్జుల్ దెకయ్‍త. 14 గని పూర్గుమ్ జేఁవ్ తూరు పట్నుమ్‍చ కి సీదోను పట్నుమ్‍చ కి ఒగ్గర్ పాపుమ్ కెర్తె తిలె కి, ఈంజ లోకుమ్‍చ ఎత్కిజిన్‍క వెల్లి తీర్పు కెర్తి జా దీసి తుమ్‍క జతి సిచ్చ జేఁవ్ పట్నల్ జతి సిచ్చచి కంట ఒగ్గరి జయెదె. 15 పడ్తొ తూమ్, కపెర్నహూమ్ పట్నుమ్‍చ మాన్సుల్, తుమ్ *పరలోకుమ్‍తె ఉక్కిల్ జస్తె గె? నాయ్, గెద, తుమ్ వెల్లి ఆగి గొయ్‍తె ఉత్ర గెతె” మెన యేసు సంగిలన్.
16 తెదొడి యేసు జోచ సిస్సుల్‍క, “తుమ్‍చి కోడు కో సూనుల గే, అమ్‍చి కోడు సూన్లి రితి జయెదె. తుమ్‍కయ్ కో మరియాద కెర్తి నాయ్ గే, అంకయ్ కి మరియాద నే కెర్లి రితి జయెదె. కో అంకయ్ మరియాద కెర్తి నాయ్ గే, అంక తెద్రయ్‍లొ దేముడు అబ్బొక కి మరియాద నే కెర్లి రితి జతయ్” మెన సంగిలన్.
యేసు గఁవ్విలె అగ్గె తెద్రయ్‍ల డబ్బయ్‍జిన్ ఉట్ట అయ్‍లిసి
17 యేసు అగ్గె గఁవ్విలె తెద్రయ్‍ల డబ్బయ్‍జిన్ జోవయించి కామ్ కెర కేడవన, సర్దసంతోసుమ్ తెన్ యేసుతె అన్నె ఉట్ట జా కెర, “ప్రబు, గెచ్చ మెన బూతల్‍క తుచి నావ్ తెన్ ఉదడ్లె, అమ్‍చి కోడు జేఁవ్ కి సూన ఉట్ట గెతతి” మెన జోవయించి సర్ద సంగిల. 18 యేసు జోవయింక, “సయ్‍తాన్ పరలోకుమ్ తెంతొ, జోచి టాన్ తెంతొ బిజిలి మొల్కిలి రితి. డీస సేడ గెలిసి ఆఁవ్ దెకిలయ్. 19 ఈందె, తుమ్‍క కెద్ది అదికారుమ్ దా అస్సి మెలె, తుమ్ అయివొక, పొట్టెల్‍క సుఁదిలె జవుస్ తుమ్ కిచ్చొ ప్రమాదుమ్ జసు నాయ్, సయ్‍తాన్‍చి సెక్తి తిలస ఎత్కిచి ఉప్పిరి తుమ్ ప్రమాదుమ్ నెంతె జీన్‍తె. తెద్ది సెక్తి అదికారుమ్ తుమ్‍క దా అస్సి. 20 గని ముక్కిమ్‍క తుమ్ కిచ్చొచి రిసొ సర్దసంతోసుమ్ తంక మెలె, బూతల్ గట్ర తుమ్‍క బియఁ ఉట్ట గెతిస్‍చి రిసొ నాయ్, గని ‘ఇన్నె జెవుల’ మెన తుమ్‍చ నవ్వొ పరలోకుమ్‍తె రెగిడ్లిస్‍చి రిసొయి తుమ్ సర్దసంతోసుమ్ జా” మెన యేసు జోవయింక సంగిలన్.
దేముడు అబ్బొస్‍చి రిసొ సిస్సుల్‍క సంగిలిసి
(మత్త 11:25-27; 13:16-17)
21 జయ్యి గడియయ్ దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మసెక్తిక యేసు ఒగ్గర్ సర్దసంతోసుమ్ జా దేముడు అబ్బొస్‍క కిచ్చొ మెన ప్రార్దన కెర్లన్ మెలె, “పరలోకుమ్‍క కి బూలోకుమ్‍క కి అదికారుమ్ తిలొ ఓ బ, ‘జానుమ్’ మెన జోవయింక జెఁవ్వి గవురుమ్ ఉచరంతసక చి ఒగ్గర్ సదు కెర్లసక ఈంజ జర్గు జతిసి ఎత్కిచి అర్దుమ్ లుంకడ, బాలబోదల్ జల రిత గవురుమ్ నెంజిలసక అర్దుమ్ దెకవ అస్సిసి మెన తుక జొఒర, మెన అంచి సర్ద ఆఁవ్ సంగితసి. తుచి దయతె ఇసి కెర్లది, గెద” మెన ప్రార్దన కెర్లన్.
22 “అంచొ అబ్బొ ఎత్కి అంచి అత్తి సొర్ప కెర దా అస్సె. అన్నె, ఆఁవ్ పుత్తుసి కొన్సొ జయిందె గే అబ్బొ ఎక్కిలొయి జానె, చి అబ్బొ కొన్సొ జయెదె గే, ఎక్కి ఆఁవ్ పుత్తుసి జాని, చి అన్నె కక్క జోవయింక దెకయిందె గే, జెఁవ్వి జాన్‍తి” మెన సంగిలన్.
23 తెదొడి యేసు జోచ బారజిన్ సిస్సుల్ తిలి పక్క పసుల ఎక్కి జోవయింకయ్, “తుమ్ దెకితిసి దెకిత మాన్సుల్‍క చెంగిలి! 24 తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, పూర్గుమ్‍చక చి కంట తుమ్‍క ఒగ్గర్ చెంగిలి. కిచ్చొక మెలె, పూర్గుమ్ దేముడుచ కబుర్లు సంగిలస ఒగ్గర్‍జిన్, రానల్ ఒగ్గర్‍జిన్ తుమ్ దెకితిసి దెకుక జేఁవ్ కోర్‍ప జలెకి, దెకుక నెతిర్ల. తూమ్ సూన్‍తిసి సూనుక జేఁవ్ కోర్‍ప జలెకి, సూనుక నెతిర్ల. జా అవ్‍కాసుమ్ జోవయింక దొర్కు జయె నాయ్” మెన యేసు సిస్సుల్‍క సంగిలన్.
ప్రేమబుద్ది తిలొ సమరయ సుదొచి రిసొ సంగిలి టాలి
25 ఏక్ సుట్టు యూదుల్‍చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తొసొ ఎక్కిలొ టీఁవ కెర, యేసుక పరిచ్చ కెరుక ఉచర ఇసి పుసిలన్. “గురుబాబు, పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె ఆఁవ్ బెద కెఁయఁక తెఁయఁక జితి వాట్ అంక దొర్కు జంక మెలె, ఆఁవ్ కిచ్చొ కెర్లె జయెదె?” మెన పుసిలన్. 26 జో దస్సి పుసితికయ్, యేసు జోక, “మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగ్డయ్‍ల §ఆగ్నల్‍తె కిచ్చొ మెన రెగ్డ అస్సె? ఒత్త కిచ్చొ సంగితయ్?” మెన పుసిలన్. 27 జో యేసుక కిచ్చొ జబాబ్ దిలన్ మెలె,
*“తుమ్‍చొ ప్రబు జలొ దేముడుక
తుచి ఎత్కి పెట్టి తెన్, తుచి ఎత్కి మెన్సు తెన్,
తుచి ఎత్కి సెక్తి ఎత్కి తెన్,
తుచి ఎత్కి బుద్ది తెన్ నిదానుమ్ ఎక్కి ప్రేమ కెర్తె తంక. అన్నె,
తుమ్‍క తుమి కెద్ది ప్రేమ కెరంతసు గే,
తుచి పక్కయ్‍చక కి తెద్ది ప్రేమ కెర్తె తంక”
నేన దేముడు మోసేచి అత్తి దిలి ఆగ్నల్‍చి కోడు సంగిలన్. 28 జో దస్సి జబాబ్ దెతికయ్, యేసు జోక “తుయి సరిగా జబాబ్ దిలది. తుయి సంగిల్ రితి కెర్తె తిలె, పరలోకుమ్‍తె తుయి బెద కెఁయఁక తెఁయఁక జితి వాట తుక దొర్కు జయెదె” మెలన్.
29 జో మాన్సు, జలె, జో అన్నె సగుమ్‍జిన్‍క చెంగిల్ నే దెకితిస్‍క, ‘తప్పు నెంజె’ మెన రుజ్జు దెకుక ఉచర, “జలె, అన్నె మాన్సుల్‍క మెలె, కక్క?” మెన పుసిలన్. 30 పుసితికయ్, యేసు ఏక్ టాలి సంగ జబాబ్ దిలన్. ఇసి మెన; “అమ్‍చొ యూదుడు ఎక్కిలొ యెరూసలేమ్ తెంతొ యెరికో పట్నుమ్‍తె గెచ్చుక మెన వట్టె గెతె తిలన్, చి చోర్లుచి అత్తి దెర్ను సేడ్లన్‍క, జేఁవ్ జోచ పాలల్ కడ కెర జోక పెట గెల కెర, జోక ఇదిలిదిల్ జీవ్ తతె, జో మొర్తి రితి ముల దా ఉట్ట గెల.
31 “జలె, కీసి గే పూజరి ఎక్కిలొ జయి వాట్ అయ్‍లన్, అన్నె, జో మాన్సుక దెక పాసి నే గెతె వాట్‍చి ఒత్తల్‍తొ పక్క ఉట్ట గెలన్. 32 దస్సి, దేముడుచి గుడితెచి సేవ కెర్తొ లేవీయుడు ఎక్కిలొ కి జా టాన్‍తె అయ్‍లె, జో కి దెక కెర, వాట్‍చి ఒత్తల్‍తొచి పక్క ఉట్ట గెలన్.
33 “గని సమరయ సుదొ ఎక్కిలొ జా వట్టె ప్రయానుమ్ గెతె తా, జో మాన్సు సేడ తిలిస్‍తె అయ్‍లన్, అన్నె జోక దెక కెర, యూదుల్ నిస్కారుమ్ దెకితొ ఈంజొ సమరయ సుదొ, జో సేడ తిలొ యూదుడుచి ఉప్పిరి కన్కారుమ్ జా, 34 పాసి గెచ్చ దెబ్బల్ లయ్‍లిస్‍తె తేలు చి ద్రాచ రస్సుమ్ ‘ఓస్తు’ మెన సువ దా, కట్లు బందిలన్ చి, ఇన్నెచి సొంత గాడ్దెచి ఉప్పిరి వెగడ దా, ఏక్ అద్దె గెరితె న కెర, జోవయింక దొర్కు జలి సావ్రెచన కెర్లన్. 35 అన్నెక్ దీసి, దొరత్ చి కూలిచి ఎదిలి డబ్బుల్ జేబితె తెంతొ వెంట కెర, జా అద్దె గెరిచొ సావుకరిక దా, ఈంజొ మాన్సుక చెంగిల్ దెకితె తా, ఇన్నెచి రిసొ అన్నె కిచ్చొ కర్చు సేడ్తె గే, ఆఁవ్ అన్నె అయ్‍లి పొది తుక దెందె మెన ఈంజొ సమరయ సుదొ ఒప్పన్లన్.
36 “జలె, చోర్లుతె దెర్ను సేడ్లొ జో అన్నెక్లొక ఈంజేఁవ్ తీగ్లతె కేన్ మాన్సు ప్రేమ కెర్లొసొ జలొ? కిచ్చొ ఉచర్తసి? సంగు” మెన జోక యేసు పరిచ్చ కెర్లన్. 37 “జోక కన్కారుమ్ దెకిలొసొ” మెన జబాబ్ దిలన్‍చి, రిసొ యేసు జోవయింక, “తుయి గో, చి అన్నె మాన్సుల్‍క దస్సి ప్రేమ కన్కారుమ్ దెకితె తా” మెన సంగిలన్.
మార్త మరియచి గెరి యేసు గోత్ గెలిసి
38 జలె, యేసు అన్నె సిస్సుల్ వట్టె గెతె తతికయ్, ఏక్ గఁవ్వి పాఁవ అయ్‍లక, మార్త మెలి తేర్‍బోద జోవయింక మరియాద కెరుక మెన గెరి బుకార్లన్. 39 జాక మరియ మెలి బేన్సి తిలి. జా, జలె, ప్రబుచి చట్టె వెస జో సంగితె తిలి బోదన సూన్‍తె తిలి. 40 మార్త, §గెర్‍చి కామ్ కెరుక మెన బమ్మ జతె తిలి, అన్నె, యేసుతె గెచ్చ కెర, “ప్రబు, ఆఁవ్ ఎక్కిలి ఈంజ కామ్ కెర్తి రితి అంచి బేని బద్దుకుమ్ జా ములితయ్ మెన దెకిస్ నాయ్ గె? జా అంక తోడు కెర్సు. సంగు” మెలన్. 41 గని ప్రబు జేఁవ్‍క కిచ్చొ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “మార్త, మార్త, తుయి ఒగ్గర్ కమొ తియన బమ్మ జా పంబ్ర జతసి. 42 ఎత్కి కమొతె ఎక్కి ముక్కిమ్‍చి సుబుమ్ కబుర్ సూన్‍తి జయ్యి వాట మరియ నఙన అస్సె, జా జాచి తెంతొ కడుక జెయె నాయ్.” మెన జాక సంగిలన్.
* 10:1 10:1 సగుమ్‍తె ‘డబ్బయ్‍దొన్నిజిన్’ మెన రెగ్డ అస్సె. 10:2 10:2 యోహాను 4:35-38 దెక. 10:2 10:2 మాన్సుల్ సుబుమ్ కబుర్ సూన అంక నంపజా దేముడుచి రాజిమ్‍తె బెదితి కాలుమ్ జా అస్సె. § 10:12 10:12 సొదొమ పట్నుమ్ పూర్గుమ్ కీసి నాసెనుమ్ జలి మెలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జా పట్నుమ్‍చి ఉప్పిరి ఆగి సువ దిలన్. ఆదికాండుమ్ 13:12, చి 18:20-19:29. * 10:15 10:15 నెంజిలె ‘ఉప్పిర్ గెచ్చ గవురుమ్ జస్తె గె? నాయ్, గెద, ఎట్టొ గెచ్చ నిస్కారుమ్-జస్తె’ మెలి అర్దుమ్ కి ఉచరుక జయెదె. కపెర్నహూమ్ పట్నుమ్‍చ మాన్సుల్ ‘ఆమ్ యూదుల్ జమ్‍దెచి రిసొ ఆమ్ చెంగిల్ జమ్‍దె. తూరు చి సీదోనుచ మాన్సుల్ యూదుల్ నెంజితిచి రిసొ గార్ జవుల’ మెన ఉచరుల. 10:15 10:15 నెంజిలె ‘వెల్లి ఆగి గొయ్‍తె’. 10:17 10:17 నెంజిలె ‘డబ్బయ్‍దొన్నిజిన్’. § 10:26 10:26 తెలుగు బైబిల్‍తె ధర్మశాస్త్రమ్ మెలె, మోసేచి అత్తి దేముడు రగ్డయ్‍లి ఆగ్నల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎత్కి బైబిల్‍తె అగేచి పాఁచ్ పుస్తకుమ్‍తె రెగ్డయ్ జా అస్సె. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి ప్రమానుమ్‍తె మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్ మెన రగ్డవ అస్సె. * 10:27 10:27 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 6:5 చి లేవీయకాండుమ్ 19:18. 10:32 10:32 మెలె, లేవీ పూర్గుమ్‍చొచి సెకుమ్‍చొ. 10:33 10:33 సమరయ సుదల్‍క యూదుల్ నిస్కారుమ్ దెకితతి. § 10:40 10:40 నెంజిలె, ‘అన్నిమ్ తెయార్ కెరుక మెన’.