9
బారజిన్ సిస్సుల్‍క యేసు అదికారుమ్ దా బులుక తెద్రయ్‍లిసి
(మత్త 10:5-15; మార్కు 6:7-13)
పడ్తొ, యేసు జోచ బారజిన్ సిస్సుల్‍క ఎక్కితె బుకారా కెర, ఎత్కి రగల్ బూతల్‍క జేఁవ్ ఉదడ్తి రిసొ, జబ్బుల్ జేఁవ్ గెచ్చయ్‍తి రిసొ జోవయింక సెక్తి అన్నె అదికారుమ్ దిలన్. అన్నె, “దేముడుచి *రాజిమ్ పాఁవ జా అయ్‍లిస్‍చి రిసొ తుమ్ బోదన కెర చి, మాన్సుల్‍చ జబ్బుల్ గెచ్చవ” మెన తెద్రయ్‍లన్. తెద్రయ్‍తె పొది ఇసి మెలన్: “ప్రయానుమ్‍చి రిసొ కిచ్చొ దెరన గెచ్చ నాయ్. టెక్నొ డండొ జలెకు, సెంచె జలెకు, అన్నిమ్ జలెకు, డబ్బుల్ జలెకు, దొన్ని సొక్కల్ జలెకు దెరన గెచ్చ నాయ్. పడ్తొ కేన్ గెర్‍చ తుమ్‍క టాన్ దెవుల గే, తుమ్ జా గాఁవ్ జవుస్ ముల్తె ఎదక, జయ్యి గెరి బస జా తా. అన్నె, కేన్ పట్నుమ్‍తె జవుస్ తుమ్‍క మరియాద కెర్తి నాయ్ గే, జా పట్నుమ్ తెంతొ బార్ జతె పొది ‘జేఁవ్ దస్సి జలి రిసొ దేముడుచ నెంజితి’ మెన గుర్తుక తుమ్‍చ చట్టొచి దూడి పంప్డన గెల” మెన యేసు సంగిలన్. తెదొడి జేఁవ్ బారజిన్ సిస్సుల్ బార్ జా గాఁవ్వొ ఎత్కితె బుల బుల, చి రిసొ బోదన కెర్తె తా, మాన్సుల్‍చ జబ్బుల్ గెచ్చయ్‍తె తిల.
హేరోదు అదికారి చి ప్రెజల్ సగుమ్‍జిన్ యేసుచి రిసొ ఉచర్లిసి
(మత్త 14:1-12; మార్కు 6:14-29)
జా పొది, గలిలయ ప్రాంతుమ్‍తె ఏలుప కెర్తొ అదికారి హేరోదు, యేసు జర్గు కెర్ల కమొ ఎత్కిచి రిసొ సూన్లి రిసొ, కిచ్చొ ఉచరుక నేన కెర బాద సేడ్లొ. కిచ్చొక మెలె, యేసుక “యోహాను మొర తా అన్నె జీవ్ జా అస్సె” మెన సగుమ్‍జిన్ సంగితె తిల, గని అన్నె సగుమ్‍జిన్ “పూర్గుమ్ దేముడుచ కబుర్లు సంగిలొ §ఏలీయా అన్నె జా అస్సె” మెల, చి అన్నె సగుమ్‍జిన్ “పూర్గుమ్ దేముడుచి కబుర్లు సంగిలొ అన్నెక్లొ మొర, అన్నె జీవ్ జా అన్నె జా అస్సె” మెన ఉచర్తె తిల. జా ఎత్కి సూన కెర, హేరోదు, “యోహానుక *బోడి గండల్ కెర గెలయ్, గని ఈంజేఁవ్ కమొ కెర్తొసొచి రిసొ ఆఁవ్ ఒగ్గర్ సూన్‍తసి. ఈంజొ కొన్సొ జయెదె?” మెన, యేసు తెన్ దస్సుల్ జంక మెన వాటు చజితె తిలొ.
యేసుచ బారజిన్ బారికుల్ అన్నె ఉట్ట అయ్‍లిసి
(మత్త 14:13-21; మార్కు 6:30-44; యోహా 6:1-14)
10 యేసుచ బారజిన్ బారికుల్, జలె, జేఁవ్ బులుక మెన జో తెద్రయ్‍లిస్ తెంతొ అన్నె ఉట్ట జా, జేఁవ్ జర్గు కెర్లిసి ఎత్కి జోక సంగిల చి, జో వేరతె జోవయింతెన్ గడియ తతి రితి, బేత్సయిదా మెంతి గఁవ్వి జోవయింక కడ నిలన్.
పాఁచ్ వెయిల్‍జిన్ మాన్సుల్‍క యేసు అన్నిమ్ దిలిసి
11 జలె, జోవయింక ‘ఒత్త బేత్సయిదాతె గెతయ్’ మెన యేసుచి రిసొ ప్రెజల్ జనాబ్ సూన కెర, జోచి పట్టి గెల. జోతె పాఁవితికయ్, జో జోవయింక పాసి కెరన్లన్ చి, దేముడుచి రాజిమ్‍చి రిసొ జోవయింక బోదన కెర, జోవయింతె జొర్జొల్, బాదల్ తిలసక చెంగిల్ కెర్లన్.
12 జలె, పొద్దు గెచ్చుక దెర్లి చి, యేసుచ బారజిన్ §సిస్సుల్ జోతె జా కెర, “ఈంజేఁవ్ జనాబ్ అన్నిమ్ దొర్కు కెరంతి రితి, నిద్ర తతి రిసొ ఇన్నెక సుట్టునంతచ గఁవ్విలె తెద్రవు బయిలు దేసిమి అస్సుమ్, గెద. ఇన్నె కిచ్చొయ్ దొర్కు జయె నాయ్” మెల, 13 గని జో జోవయింక, “తుమి జోవయింక కిచ్చొ జవుస్ అన్నిమ్ దాస” మెలన్. దస్సి మెంతికయ్, జేఁవ్ “అమ్‍చితె ఎక్కి పాఁచ్ పోడియొ చి దొన్ని మొస్స అస్తి. నెంజిలె, అమ్ గెచ్చ ఈంజేఁవ్ ఎత్కిజిన్‍క అన్నిమ్ గెన ఆనుక గె?” మెల. 14 జా జనాబ్‍తెచ మున్సుబోదల్ కెత్తిజిన్ జవుల మెలె, పాఁచ్ వెయిల్‍జిన్. గని యేసు సిస్సుల్‍క “యాబయ్ జిన్‍క ఏక్ దవుని, యాబయ్ జిన్‍క అన్నెక్ దవుని, దస్సి దవుని దవునివొ తెన్ జేఁవ్ ఎత్కిజిన్‍క వెసడ” మెన సంగిలన్. 15 జేఁవ్ దస్సి కెర ప్రెజల్ ఎత్కిజిన్‍క వెసడ్ల. 16 తెదొడి యేసు జేఁవ్ పాఁచ్ పోడియొ చి దొన్ని మొస్స దెర, ఆగాసుమ్ పక్క దెక, ‘ఈంజ తూయి దిలది’ మెన దేముడు అబ్బొస్‍క జొఒర సంగ కెర, జేఁవ్ పోడియొ మోడ కెర, “ఎత్కిజిన్‍క వంట దాస” మెన సిస్సుల్‍చి అత్తి సొర్ప కెర దిలన్. 17 జేఁవ్ ఎత్కిజిన్ పేట్ బెర్తు కయ్‍ల చి, సేంసిల పోడియొ గండల్ మొస్స గండల్ బార గంపల్‍తె బెర్తు జల.
యేసుక ‘క్రీస్తు’ మెలొ జెంక తిలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ
(మత్త 16:13-19; మార్కు 8:27-29)
18 ఏక్ సుట్టు, యేసు ఎక్కిలొయి ప్రార్దన కెర్తె తిలన్, గని జోచ బారజిన్ సిస్సుల్‍క ఒత్తయ్ తిల, చి “కొన్సొ మెన ప్రెజల్ అంక సంగితతి?” మెన యేసు సిస్సుల్‍క పుసిలన్. 19 పుసితికయ్, “బాప్తిసుమ్ దెతె తిలొ యోహాను” మెన సగుమ్‍జిన్ తుక సంగితతి. అన్నె సగుమ్‍జిన్ తుక “దేముడుచి కబుర్లు సంగిలొ ఏలీయా జాఁ తయెదె” మెంతతి చి, అన్నె సగుమ్‍జిన్ “దేముడుచి కబుర్లు సంగిలొ అన్నెక్లొ పూర్గుమ్‍చొ జీవ్ జా అమ్‍చితె జా అస్సె.” మెంతతి మెల. 20 జేఁవ్ దస్సి మెంతికయ్, యేసు “తుమ్, జలె, కొన్సొ మెన అంక సంగితసు?” మెన జోవయింక పుసిలన్ చి, “ ‘తెద్రయిందె’ మెన దేముడు సంగ తిలొ క్రీస్తు మెలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ తుయి” మెన పేతురు జబాబ్ దిలన్. 21 గని “జా కోడు అన్నె కక్క కి సంగ నాయ్” మెన జోవయింక యేసు కచితుమ్ తెన్ ఆడ్ర దిలన్. 22 అన్నె జో, “ఆఁవ్ *మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొ ఒగ్గర్ స్రెమల్ సేడుక అస్సె. వెల్లెల సుదల్, వెల్లెల పూజర్లు చి, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తస అంక ‘జివుస్ నాయ్’ మెనుక అస్సె చి, ఆఁవ్ మొరుక అస్సె. గని తిర్రత్‍క ఆఁవ్ అన్నె జీవ్ జా ఉట్టుక అస్సె” మెన యేసు సంగిలన్.
దేముడుచి రాజిమ్
(మత్త 16:21-28; మార్కు 8:30–9:1)
23 తెదొడి ఎత్కిజిన్‍క యేసు, “కో అంక నంపజా అంచి పట్టి బులుక ఉచరుల గే, జోచి సొంత ఇస్టుమ్ కెరుక ముల దా, రోజుక జోచి సొంత సిలువ వయన అంచి పట్టి బులుక అస్సె. 24 కిచ్చొక మెలె, జోచి సొంత ప్రానుమ్ రచ్చించుప కెరనుక కో కోర్‍ప జవుల గే, జోచి ప్రానుమ్ పాడ్ జా గెచ్చెదె. గని అంచి రిసొ కో జోచి ప్రానుమ్ దెతి రితి ఎక్కి మెన్సు నిదానుమ్ ఇండుల గే, జోచి ప్రానుమ్ రచ్చించుప జయెదె. 25 మెలె, ఈంజ లోకుమ్‍తె తిలిసి ఎత్కి కేన్ మాన్సు జవుస్ కలుగు కెరన జోచి ప్రానుమ్ పాడ్ కెరన్లెగిన, జేఁవ్‍క సిచ్చ జలెగిన, జోక కిచ్చొ లాబుమ్? కిచ్చొ లాబుమ్ నాయ్. 26 కో జలెకు అంచి రిసొచి అంచ కొడొచి రిసొ లాజ్ జా సత్తిమ్ నే ఒప్పనుల గే, ఆఁవ్ మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొ పరలోకుమ్ గెచ్చ అంచి అన్నె అబ్బొసి జలొ దేముడుచి దూతల్‍చి పరలోకుమ్‍చి ఉజిడ్‍చి గవురుమ్ తెన్ ఈంజ లోకుమ్‍తె అన్నె ఉత్ర జెతి దీసిక, జేఁవ్ మాన్సుల్‍క ‘అంచ’ మెన ఒప్పన్‍తి రితి అంచి తెన్ బెదవనుక అంక లాజ్ తయెదె. 27 గని తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఇన్నె టీఁవ తిలస సగుమ్‍జిన్ నే మొర్తె అగ్గె దేముడుచి §రాజిమ్ దెకుల” మెన యేసు సంగిలన్.
తీగ్ల సిస్సుల్‍చి మొక్మె యేసు గడియ పరలోకుమ్‍చి ఉజిడి జలిసి
(మత్త 17:1-8; మార్కు 9:2-8)
28 జలె, యేసు ఈంజేఁవ్ కొడొ సంగ పాసి పాసి అట్టు దీసల్ గెతికయ్, ప్రార్దన కెరుక మెన, పేతురుక యోహానుక చి యాకోబుక వట్టె కడ దెరన, యేసు డోంక్ తిలి మెట్టయ్ గెచ్చ వెగిల. 29 యేసు ప్రార్దన కెర్తె తతికయ్, జోచి *మొకొమ్ మార్సుప జలన్ చి, జోచ పాలల్ చొక్కిల జా దగదగాల్న మెర్సుప జల. 30 అన్నె, ఈందె, దొగుల మున్సుబోదల్ డీస యేసు తెన్ లట్టబ్ల. కొన్స మెలె, పూర్గుమ్‍చ దేముడుచి కబుర్లు సంగిత మోసే అన్నె ఏలీయా తిల. 31 జేఁవ్ పరలోకుమ్‍చి ఉజిడ్ తెన్ డీసిల చి, కిచ్చొచి రిసొ లట్టబ్తె తిల మెలె, దేముడుచి కోడు తెన్ రెగిడ్లి రితి యేసు మొరుక తిలిస్‍చి రిసొ, జో మొర్తిసి ఉట్ట గెతిసి యెరూసలేమ్‍తె జర్గు జంక తిలిస్‍చి రిసొ. 32 పేతురు చి జోవయింతెన్ తిల దొగుల గూన్‌క నిజ తిల గని, అన్నె చెద్దొయి జలె. యేసు పరలోకుమ్‍చి ఉజిడి జలిసి చి, జో తెన్ జేఁవ్ దొగుల పూర్గుమ్‍చ టీఁవిలిసి దెకిల.
33 జలె, జేఁవ్ పూర్గుమ్‍చ యేసుక ములుక దెర్లి పొది పేతురు యేసుక “గురుబాబు, అమ్ ఇన్నె తతిసి చెంగిలి. తుక ఏక్, మోసేక ఏక్, ఏలీయాక ఏక్ మొత్తుమ్ తిన్ని కుడియల్ బందుమ్‍దె” మెలన్, గని జో కిచ్చొ సంగితయ్ గే నేనె. 34 జలె, జో ఇసి సంగితె తతికయ్, మబ్బు ఏక్ ఉత్ర జా జోవయింక డంకిలన్ చి, డంకి జతికయ్, సిస్సుల్ బియఁ గెల. 35 మబ్బు తెంతొ “ఈంజొ అంచొ పుత్తు, అఁవ్ §నిసాన్లసొ. ఇన్నెచి కోడు తుమ్ సూన” మెన జా మబ్బు తెంతొ అవాడ్ సంగిలిసి సూన్ల. 36 జలె, జా కోడు సంగ కేడయ్‍లి బేగి, యేసు ఎక్కిలొయి జేఁవ్ తీగ్ల సిస్సుల్ తెన్ తిలొ. జలె, జర్గు జలిస్‍చి రిసొ సిస్సుల్ తుక్లె తా, జేఁవ్ పొదులె కక్క కి జేఁవ్ దెకిలిస్‍చి రిసొ ఎక్కి కోడు కి సంగితి నాయ్.
మోర్చ సేడ్తె తిలొ బూతుమ్ దెర్లొ నాడుక యేసు చెంగిల్ కెర్లిసి
(మత్త 17:14-18; మార్కు 9:14-27)
37 అన్నెక్ దీసి, జేఁవ్ మెట్టయ్ తెంతొ ఉత్ర జెతికయ్. ఒగ్గర్‍జిన్ జనాబ్ యేసుక దస్సుల్ జల. 38 ఈందె, జేఁవ్ జనాబ్‍తెచొ మాన్సు కేక్ గలొ. “గురుబాబు, అంక ఎక్కిలొ పుత్తు. జోక దెకు, మెన తుక ఆఁవ్ బతిమాల్ప జతసి! 39 ఈందె, ఏక్ బూతుమ్ జోక దెరుక అలవాట్ అస్సె చి, కెఁయ దెర్లె, ఈంజొ కేక్ గలన ఒర్సెదె చి, బూతుమ్ జోక పొర్లుప కెరెదె చి, చోండివాట్ ఈంజొ పొగుర్లు బార్ కెరవంతయ్ చి, ఇన్నెక ఒగ్గర్ అల్లర్ కెర పూర్తి అల్పు కెర కస్టనె ముల ఉట్ట గెతయ్. 40 అన్నె బూతుమ్‍క ఉదడ దాస మెన తుచ సిస్సుల్‍క బతిమాల్ప జా సంగితె తిలయ్, గని జేఁవ్ నెతిర్ల” మెన జో మాన్సు యేసుక సంగిలన్. 41 సంగితికయ్, యేసు కిచ్చొ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “నముకుమ్ నెంజిలి వెర్రి బుద్దిచి కాలుమ్‍చ, తుమ్. తుమ్‍చి తెన్ ఆఁవ్ కెత్తి దీసల్ తంక? కెత్తి దీసల్ తుమ్‍క ఆఁవ్ ఓర్సుప జంక? అల్లె, జో నాడుక అంచితె కడ ఆను!” మెన సంగిలన్.
42 జలె, జో నాడు పాసి జెతె తతికయ్, బూతుమ్ జోక పొర్లు కెరవ గిజ్జిగిజ్జిల్ కెరయ్‍లన్. గని యేసు జో బూతుమ్‍క గోల కెర్లన్ చి, జో నాడుక చెంగిల్ కెర, అబ్బొస్‍చి అత్తి జోక అన్నె సొర్ప కెర్లన్, 43 “దేముడు అమ్‍చొ కెద్ది సెక్తి అదికారుమ్‍చొ!” మెన ఎత్కిజిన్ జోచి ఆచారిమ్ సంగితె తిల చి, యేసు జర్గు కెర్లిస్‍చి రిసొ ఎత్కిజిన్ జోచి ఆచారిమ్ సంగితె తతికయ్, యేసు జోచ బారజిన్ సిస్సుల్‍క, 44 “ఆఁవ్ అప్పె సంగితిసి తుమ్ చెంగిల్ సూన. మెలె, ఆఁవ్ మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొక విరోదుమ్ సుదల్ అన్నె మాన్సుల్‍చి అత్తి సొర్ప కెర దెంక అస్సె” మెన సంగిలన్. 45 గని జా కోడుచి అర్దుమ్ జోవయింక జయె నాయ్. జేఁవ్ జా అర్దుమ్ నే కెరంతి రితి ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు లుంకడ్లన్ చి, యేసుక పుసుక బియఁ తుక్లె తిల.
“అమ్‍చితె కో వెల్లొ జయెదె?”
(మత్త 18:1-5; మార్కు 9:33-37)
46 జలె, “అమ్‍చితె కో వెల్లొ ముక్కిమ్ జయెదె?” మెన సిస్సుల్ లట్టబన ఇదిల్ గగ్గొల్ జల. 47 గని జోవయించి పెట్టి ఉచర్లిసి యేసు చిన కెర, ఏక్ బాలబోదక దెర, జోచి పక్క టీఁవడ, 48 జోవయింక ఇసి మెలన్. “*ఈంజొ బాలబోదక జవుస్ అంచి నావ్ తెన్ కో జలెకు మరియాద కెరెదె గే, అంకయ్ మరియాద కెర్లి రితి జయెదె. అన్నె, కో జలెకు అంకయ్ మరియాద కెరుల గే, అంక తెద్రయ్‍లొ దేముడు అబ్బొక కి మరియాద కెర్లి రితి జయెదె. తుమ్ ఎత్కిజిన్‍తె కో దాకు కెరనెదె గే, జొయ్యి వెల్లొ జయెదె” మెన జోవయింక సంగిలన్.
బూతల్‍క ఉదడ్లొ ఎక్కిలొచి రిసొ సిస్సుల్ ఆచారిమ్ జలిసి
(మార్కు 9:38-40)
49 తెదొడి యోహాను మెలొ సిస్సుడు యేసుక కిచ్చొ మెన సంగిలన్ మెలె, “గురుబాబు, ఎక్కిలొ తుచి నావ్ తెన్ బూతల్‍క ఉదడ్లిసి దెకిలమ్. జో అమ్‍చి తెన్ తుచి పట్టి గెతొసొ నెంజెచి రిసొ జోక ఆటంకుమ్ కెర్లమ్” మెన సంగిలన్. 50 గని యేసు జోవయింక, “జోక ఆటంకుమ్ కెర నాయ్. కిచ్చొక మెలె, కో తుమ్‍చి కామ్‍చి ఉప్పిరి విరోదుమ్ కెరె నాయ్ గే, తుమ్‍చి పచ్చెన జతొసొ జయెదె” మెన యేసు సంగిలన్.
సమరయ ప్రదేసిమ్‍చి ఏక్ గఁవ్విచ మాన్సుల్ యేసుక టాన్ నే దిలిసి
51 ఒత్త తెంతొ కిచ్చొ జర్గు జలి మెలె, యేసు మొర్తి పరలోకుమ్‍తె అన్నె గెతి సమయుమ్ పాసి జా అయ్‍లి పొది, ‘యెరూసలేమ్‍తె అప్పె ఉట్ట గెచ్చుక అస్సె’ మెన జాన కెర బార్ జలన్, అన్నె వట్టె గెతె తా, 52 ‘అంక టాన్ తెయార్ కెర్తు’ మెన, సగుమ్‍జిన్‍క యేసు పుర్రె కబుర్ తెద్రయ్‍లన్. దస్సి మెన జేఁవ్ గెచ్చ, సమరయ సుదల్‍చి ఏక్ గఁవ్వి గెల. 53 గని జా గఁవ్విచ ప్రెజల్ యేసుక టాన్ దెంక నెసిల. కిచ్చొక మెలె, యెరూసలేమ్‍తె గెచ్చుక జోచి ఉద్దెసుమ్. 54 ‘జా గఁవ్విచ దస్సి బుద్ది తెన్ అస్తి’ మెన యేసుచ సిస్సుల్ యాకోబు చి యోహాను దెక కెర, కిచ్చొ మెల మెలె, “ప్రబువ, ఇన్నెక డయ గెలి రితి ఆగాసుమ్ తెంతొ ఆగి ఆనవుమ గె?” మెన పుసిల. 55 గని యేసు పసుల జోవయింక గోల కెర్లన్. 56 జోచ సిస్సుల్ తెన్ తోడ్ అయ్‍ల తేర్‍బోదల్ తెన్ వట్టె గెచ్చ, అన్నెక్ గఁవ్వి గెల.
యేసు తెన్ బుల్తస ఎక్కి మెన్సు తెన్ తంక మెన సంగిలిసి
(మత్త 8:19-22)
57 యేసు సిస్సులీఁసి తెన్ వట్టె గెతె తతికయ్, ఏక్ మాన్సు యేసుతె జాఁ కెర, “తుయి కేనె గెలె కి, అఁవ్ కి తుచి తెన్ బెద జెయిందె” మెన యేసుక సంగిలన్ చి, 58 యేసు జోక, “నక్కల్‍క పార్లు, ఆగాసుమ్‍చ పిట్టల్‍క గూడలు, గని ఆఁవ్ మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొక బోడి వంపొ కెర్తి టాన్ నాయ్” మెన జబాబ్ దిలన్. 59 అన్నెక్లొక, “అంచి పట్టి జె” మెలన్, గని “ప్రబు, ఆఁవ్ తుచి తెన్ నే జెతె అగ్గె గెచ్చ కెర, అంచొ అబ్బొ మొర గెతె ఎదక జోక పోస కెర, జో మొర్లె జోక రోవ గెలుక మెన, అంక సెలవ్ దె” మెన సంగిలన్. 60 యేసు జోక కిచ్చొ సంగిలన్ మెలె కి, “మొర్లస జోవయించ సొంత మొర్లసక రోవ గెల్తు, గని తుయి కిచ్చొ కెరుక అస్సె మెలె, ‘దేముడుచి రాజిమ్ పాఁవ జా అస్సె’ మెన, తుయి గెచ్చ, జా రాజిమ్‍చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరు” మెన ఆడ్ర దిలన్.
61 ఒత్త తెంతొ అన్నెక్లొ “తుచి పట్టి జెయిందె, ప్రబు. గని తొలితొ ఆఁవ్ గెరి గెచ్చ, గెర్‍చ మాన్సుల్‍క ఆఁవ్ సంగ జెతి రితి సెలవ్ దె” మెన యేసుక సంగిలన్. 62 జోక యేసు, “కో జలెకు నాఙెల్ దెర కేఁసుక మొదొల్ కెర పడ్తొ దెకితె తిలె, జో మాన్సు దేముడుచి రాజిమ్‍చి కామ్‍క నెంజె” మెన జబాబ్ దిలన్.
* 9:2 9:2 మత్తయి 10:7. యేసు అయ్‍లిస్ తెన్ జా రాజిమ్ పాఁవ జా అస్సె మెనుక జయెదె. ఈంజ మదెనె డీసె నాయ్, గని జోవయింక నంపజల మాన్సుల్‍చి పెట్టి జో ఏలుప కెర్తయ్, చి అప్పె కి ఈంజ లోకుమ్‍తె జోవయించి ఆత్మసెక్తి కామ్ కెర్తయ్. ఉగుమ్ మార్సుప జలె, జోవయించి రాజిమ్ పూర్తి డీసెదె. 9:5 9:5 నెంజిలె ‘బెదవంతి నాయ్’. 9:5 9:5 నెంజిలె, ‘జోవయించి కోపుమ్ జోవయించి ఉప్పిరి అస్సె’ § 9:8 9:8 ఏలీయా పూర్గుమ్‍చొ మొరె నాయ్, గని ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయింక దస్సే పరలోకుమ్‍తె కడ నిలన్. రానల్ దొన్నిచి పుస్తకుమ్ 2:11. * 9:9 9:9 మత్తయి 14:10, మార్కు 6:27, 28. 9:10 9:10 లూకా 6:13-16 దెక. సగుమ్‍తె ‘బారజిన్ సిస్సుల్’ మెన అస్సె. జేఁవ్ ఈంజేఁవ్ ఎక్కి. తెలుగు-అపోస్తులు 9:11 9:11 4:43చి ఎట్టొచి కోడు, చి 9:2 దెక. § 9:12 9:12 నెంజిలె ‘బారికుల్’. * 9:22 9:22 5:24చి ఎట్టొచి కోడు దెక. 9:22 9:22 వెల్లెల మాన్సుల్, వెల్లెల పూజర్లు చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తస మొత్తుము యూదుల్‍చి వెల్లి సబ వెసితస జవుల. వెల్లెల మాన్సుల్‍తె పరిసయ్యుల్ చి సద్దూకయ్యులు కి తవుల. 9:23 9:23 ‘సిలువ’ మెన కిచ్చొక సంగితయ్ మెలె, యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ కీసి మారుల మెలె, జోవయింక ‘సిలువ’ మెలిస్‍తె అత్తిలె చట్టెలె మేకుల్ పెట టీఁవడ మొర్తి రితి ములుల. జోవయింక జా సిలువతె నే టీఁవడ్తె అగ్గె, వట్టె గెతె తిలి పొది, జోవయించి సొంత సిలువ జోవయింక మార్తిస్‍తె యేసు గడియ సొంత వయుక తియార్ల; యోహాను 19:17. పడ్తొ సీమోను మెలొ ఎక్కిలొ వయితి రితి తియార్ల; మార్కు 15:21. సిలువ మెలె, డేడిక అన్నెక్ డేడి రితొ డండొ అడ్డుమ్ కెర బుఁయ్యె రోవ టీఁవడుల. § 9:27 9:27 మత్తయి 16:28, చి మార్కు 9:21 దెక. * 9:29 9:29 మత్తయి 17:2. 9:31 9:31 ఈంజ లోకుమ్‍చ మాన్సుల్‍చ పాపల్ వయన గెచ్చయ్‍తి రిసొ. 9:31 9:31 మొర్లె, అన్నె జీవ్ జా, పరలోకుమ్‍తె కి ఉట్ట గెచ్చెదె. § 9:35 9:35 నెంజిలె, ఈంజ మత్తెలి రెగిడ్ల తొలితొచ సగుమ్ పుస్తకల్‍తె ‘ఆఁవ్ ప్రేమ తిలొసొ’ మెన రెగ్డ అస్సె. * 9:48 9:48 మార్కు 9:37 దెక. 9:53 9:53 యెరూసలేమ్‍తె యేసు గెలె కిచ్చొక జేఁవ్ సమరయ సుదల్ కోపుమ్ జతతి మెలె, “ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బక్తి కెరుక మెలె, ఎక్కి అమ్‍చి యెరూసలేమ్‍చి దేముడుచి గుడితె సత్తిమ్ బక్తి కెరుక జయెదె” మెన యూదుల్ సంగితతి, అన్నె సమరయ సుదల్‍క నిస్కారుమ్ ఉచర్తతి, చి రిసొ జా కోపుమ్‌క యెరూసలేమ్‍తె గెతసక మరియాద దెతి నాయ్. 9:55 9:55 ఈంజ మత్తెలి తొలితొ రెగిడ్ల సగుమ్ పుస్తకల్‍తె ఇసి అస్సె: గోల కెర, తుమ్‍చి బుద్ది కేనె తెంతొ చి గే నేన్సు. కిచ్చొక మెలె, ఆఁవ్ మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొ కిచ్చొక అయ్‍లయ్ మెలె, మాన్సుల్‍చ జీవితుమ్‍క పాడ్ కెరుక నాయ్, గని జోవయింక రచ్చించుప కెరుకయ్ అయ్‍లయ్ మెలన్.