13
సగుమ్‍జిన్ ప్రమాదుమ్ జా మొర్లిస్‍చి రిసొ సంగిలిసి
యేసు జేఁవ్ కొడొ సంగిలి సమయుమ్ తిలస సగుమ్‍జిన్ జోక, సగుమ్‍జిన్ గలిలయుల్ మొర్లిస్‍చి రిసొ సంగిల. “జేఁవ్ *గలిలయుల్ యెరూసలేమ్‍తె దేముడుక బలి దెతె తతికయ్, పిలాతు అదికారి జోవయింక కండయ్‍లన్, చి జేఁవ్ అర్పితుమ్ దిలిస్‍తె జోవయించి లొఁయి కలొయ్ జలి” మెన సంగిల. యేసు జోవయింక కిచ్చొ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఈంజేఁవ్ గలిలయుల్ ఇసి మొర గెలి రిసొ, తిల గలిలయుల్‍చి కంట ఒగ్గర్ పాపుమ్‍చ జవుల మెన ఉచర్తసు గె? నాయ్, దస్సి నాయ్, మెన తుమ్‍క ఆఁవ్ సంగితసి. గని తుమ్‍క కిచ్చొ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, తుమి పాపుమ్ ఇండుక ముల దెంకయ్, నెంజిలె తూమ్ కి ఇసి మొర గెతె.
“నెంజిలె, అమ్‍చి యెరూసలేమ్‍తె సిలోయము పక్కచి గోపురుమ్ సేడ గెలి పొది జాచి తెడి తిల అట్టర జిన్ మాన్సుల్ తెడి తా మొర్లిస్‍క ఉచర్లె, అన్నె యెరూసలేమ్‍తె తిల మాన్సుల్‍చి కంట, జేఁవ్ అన్నె పాపుమ్‍చ జా తిల మెన తుమ్ ఉచర్తసు గె? దస్సి నాయ్ మెన ఆఁవ్ సంగితసి గని, తుమ్‍క ముక్కిమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ సంగితసి మెలె, తుమి పాపుమ్ ఇండుక ముల దెంకయ్, నెంజిలె తూమ్ కి ఇసి మొర గెతె” మెన యేసు సంగిలన్.
పలితుమ్ నే దిలి అంజూరుమ్ రూక్‍చి టాలి
తెదొడి యేసు ఈంజ టాలి సంగిలన్: “ఎక్కిలొక ఏక్ అంజూరుమ్ రూకు అస్సె. తిన్ని వెర్సుల్ జలి జో రూకు జోచి ద్రాచ తోటతె రోవ అస్సె. జలె, జో ఎజొమాని ‘జా రూక్‍తె పండ్లు అస్తి కిచ్చొగె. దొన్ని కోడిందె’ మెన రూక్‍తె అయ్‍లె, ఎక్కి పండు కి నాయ్. తెదొడి జా తోటక దెకితొ గొత్తి సుదొక ఎజొమాని, ఈందె, పండ్లు చజ కోడుక మెన తిన్ని వెర్సుల్ జలి ఆఁవ్ జెతసి, గని కేన్ పండు కి దెరె నాయ్. ఈంజొ రూకు కండ గెలు. ఆరి ఈంజ టాన్‌క పాడ్ కెర్తయ్” మెలన్. జో ఎజొమాని దస్సి సంగితికయ్, జా తోట రకితొసొ, “బాబు, ఏసుమ్ జవుస్ దెకుమ. రూకుక మత్తి వెగవ కెర, సొవును సువ దెకిన్‍దె, పోరుమ్‍క పండ్లు దెర్లె రూకు తవుస్, నే దెర్లె, కండ గెలుమ” మెలన్.
సోగ టీఁవ్‍క నెతిర్లి తేర్‍బోదక విస్రాంతి దీసి యేసు చెంగిల్ కెర్లిసి
10 జలె, ఏక్ సెలవ్ కడన్లి దీసి, యేసు సబగేరి బోదన కెర్తె తతికయ్, 11 బూతుమ్ చి రిసొచి జబ్బు తిలి తేర్‍బోద ఒత్త తిలన్. జా తేర్‍బోదక జా జబ్బు జా అట్టర వెర్సుల్ జా తిలి. జా కుబ్డి జా, వంపొ జా ఎద్గరె టీఁవ్‍క నెత్రె. 12 జలె, యేసు జాక దెక కెర, “పాసి జె” మెన జాక బుకారా కెర, “అమ్మ, తుచి జబ్బు తెంతొ చెంగిల్ జా అస్సిస్” మెన సంగ, 13 జేఁవ్‍క చడిల్ బేగి సోగ జా టీఁవిలన్, అన్నె దేముడుచి గవురుమ్ సంగిలన్.
14 గని సెలవ్ కడన్లి దీసి జా తేర్‍బోదక చెంగిల్ కెర్లి రిసొ జేఁవ్ యూదుల్‍చి జో సబగేర్‍చొ అదికారి కోపుమ్ జా, ప్రెజల్‍క, “సత్తరెక్క మాన్సుల్ కామ్ కెర్తి రిసొ సొవ్వు పొదుల్ అస్తి. తుమ్‍క జొర్జొల్ గట్ర తిలె, సెలవ్ కడన్లి దీస్ నాయ్, గని తిల సొవ్వు పొదుల్‍తె జా” మెన సంగిలన్. 15 దస్సి సంగితికయ్, యేసు జోవయింక కిచ్చొ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “తుమ్ ఉప్రమెన్సుచ, సెలవ్ దీస్ కామ్ కెరుక నెంజె మెంతసు, గని సెలవ్ కడన్లి దీసి కి తుమ్‍చ బెయిలల్ కి గాడ్దెల్ కి కిచ్చొ సొమ్ముల్ జలెకి యిప జేఁవ్ పాని పింక మెన గడ్డె ఉదడ నెసు నాయ్ గె? దస్సి కెర్తసు, గెద. 16 జలె, ఈంజ తేర్‍బోద, అమ్ యూదుల్‍చి అబ్రాహామ్‌చి సెకుమ్‍చి తేర్‍బోదక సయ్‍తాన్ బంద, అట్టర వెర్సుల్ జా అస్సె. జలె, తుమ్‍చ సొమ్ముల్‍క సెలవ్ కడన్లి దీసి యిపుక జతయ్ జలె, సెలవ్ కడన్లి దీసి జలెకి ఈంజ తేర్‍బోదక బందిలిస్ తెంతొ ఇన్నెక యిప, విడ్దల్ కెరుక అన్నె ముక్కిమ్ నాయ్ గె?” మెన యేసు సంగితికయ్, 17 జోక ‘తప్పు కెర్తయ్’ మెన ఉచర్లస ఎత్కిజిన్ ‘అమ్‍చి తప్పు’ మెన లాజ్ జల చి, జోచి అత్తి జర్గు జల వెల్లెల కమొ ఎత్కిచి రిసొ ప్రెజల్ ఎత్కి సర్దసంతోసుమ్ జా గెల.
దేముడుచి రాజిమ్‍క చి సొర్సు గిడ్డక సంగిలి టాలి
(మత్త 13:31-33; మార్కు 4:30-32)
18 జో జర్గు కెర్లిస్‍క ప్రెజల్ దస్సి సర్దసంతోసుమ్ జతికయ్, యేసు, “దేముడుచి రాజిమ్ కీసి జతయ్ గే ఉచరుమ. జాక కిచ్చొ టాలి ఉచరుమ? 19 ఈందె, సొర్సు గిడ్డక జలిస్‍చి రితి జతయ్. ఏక్ మాన్సు సొర్సు గిడ్డ ఆన, జోచి పట్టయ్ రోవిలన్, చి మొక్క వడ్డ రూకు జా గెలన్, చి జేఁవ్‍చ కొమ్ముల్‍తె పిట్టల్ గూడల్ బంద జిల” మెన §టాలి బెదవ సంగిలన్.
పులయ్‍తి పీట్‍చి రిసొచి టాలి
(మత్త 7:13-14,21-23)
20 ఒత్త తెంతొ యేసు అన్నెక్ కోడు పుస *కిచ్చొ టాలి సంగిలన్ మెలె, “దేముడుచి రాజిమ్‍క కిచ్చొ అన్నెక్ టాలి ఉచరుమ? 21 ‘పోడియొ కెర్తి పీట్ ఎత్కి పొంగుప జా పులుస్’ మెన, ఏక్ తేర్‍బోద తీనడి పీట్‍తె పులయ్‍తి పీట్ గలిలి. గల జా పాకుమ్ పులితి రితి తిఁయ దిలి, చి జా పులయ్‍తి పీట్ ఇదిలిదిల్ జలెకి. జా కలొయ్‌లి పాకుమ్ తిరీమ్ తిరీమ్ పుల, ఒగ్గర్ జా గెలి” మెన సంగిలన్.
పరలోకుమ్‍తె పెసితి గుమ్ముమ్‍చి రిసొచి బోదన
22 జేఁవ్ పొదులె యేసు యెరూసలేమ్‍తె గెచ్చుక మెన ప్రయానుమ్ గెతె తిలన్. జలె, వట్టె అన్నె ఒగ్గర్ పట్నలె గఁవ్విలె గెలన్. 23 జేఁవ్ పొదులె కో గే జోక కిచ్చొ మెన పుసిలన్ మెలె, “ప్రబు, పాపుమ్ తెంతొ రచ్చించుప జా పరలోకుమ్‍తె గెతస తొక్కిజిన్ జవుల గె?” మెన పుసిలన్, చి యేసు ఒత్త తిలసక, 24 “పరలోకుమ్‍చి గుమ్ముమ్ ఇర్కు జయెదె. జా ఇర్కు గుమ్ముమె తుమ్ పెసితి రితి దొర్కు జలిసి కెరనుక దెకన. కిచ్చొక మెలె, జా గుమ్ముమె పెసుక మెన ఒగ్గర్‍జిన్ ఉచర్లె కి, జోవయింతె ఒగ్గర్‍జిన్ నెతిర్తి.”
25 “పరలోకుమ్‍క ‘గేరు’ మెనుమ. జో గేర్‍చొ ఎజొమాని ఉట్ట తెదొడ్‍క కెవ్డి డంక దెయెదె, చి తెదొడ్‍క తుమ్ జా కెవ్డి ఇత్తల్‍తొ బయిలె టీఁవ ఉంక్రవుక దెర, ‘ప్రబువ, అమ్‍క కెవ్డి ఉగ్డ దె’ మెంతె, చి జో తుమ్‍క కిచ్చొ జబాబ్ దెయెదె మెలె, ‘తుమ్ కేనె తెంతొచ గే నేని’ మెనెదె.§ 26 తెదొడ్‍క తూమ్ కిచ్చొ మెంతె మెలె, ‘తుచి తెన్ బెద అన్నిమ్ కయ్‍లమ్ పిలమ్, చి అమ్‍చి వీదులె తుయి బోదన కెర్లది’ మెంతె, 27 గని జో తుమ్‍క కిచ్చొ మెనెదె మెలె, ‘నాయ్, తుమ్ కేనె తెంతొ జెతసు గే నేని. తుమ్‍క కచితుమ్ నేని. తుమ్ గార్ కమొ కెర్లసొ అంచి తెంతొ దూరి ఉట్ట గెచ్చ’ మెనెదె. 28 జలె, అమ్‍చ పూర్గుల్ అబ్రాహామ్, ఇస్సాకు, యాకోబు తెన్ దేముడుచ కబుర్లు సంగిల పూర్గుమ్‍చ జోచి రాజిమ్‍తె పరలోకుమ్‍తె తిలిసి తుమ్ తెదొడ్‍క దెకితె, గని తుమి ఒత్త పెసుక సెలవ్ తయె నాయ్ చి రిసొ ఏడుకుడు జస్తె, దంతొ చప్లన్‍తె తస్తె. 29 తుమ్ నంప నెంజిలస ఒత్త పెసుస్ నాయ్, గని తూర్పు పక్క తెంతొ, పడమర పక్క తెంతొ, ఉత్తర పక్క తెంతొ చి దచ్చెన పక్క తెంతొ యూదుల్ నెంజిల ఒగ్గర్‍జిన్ మాన్సుల్ జా కెర, దేముడుచి పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె వెస, జో తెన్ అన్నిమ్ కవుల. 30 అన్నె, అప్పె పడ్తొ జలస జా అగ్గె జవుల, చి అగ్గె జలస *పడ్తొ జవుల” మెన యేసు సంగిలన్.
యేసుక పరిసయ్యుల్ బియఁడ ఉదడుక ఉచర్లిసి
(మత్త 23:37-39)
31 జయి గడియయ్ పరిసయ్యుల్ సగుమ్‍జిన్ యేసుతె జాఁ కెర జోక కిచ్చొ మెల మెలె, “తుయి కేనెగె వేరతె గో. హేరోదు అదికారి తుక మారుక ఉచర్తయ్” మెల. 32 జేఁవ్ దస్సి మెంతికయ్, యేసు జోవయింక, “తుమ్ గెచ్చ, జో నక్కొ రితొ మాన్సుక కిచ్చొ మెన మెలె, ‘ఈందె, ఆజి చి కలిక ఆఁవ్ బూతల్‍క ఉదడ్తసి చి, జబ్బుల్ తిల మాన్సుల్‍క చెంగిల్ కెర్తసి చి, పేర్‍క అంచి కామ్ పూర్తి జయెదె. 33 జలెకి, ఆజి కలికచి పేర్‍క ఆఁవ్ అంచి ప్రయానుమ్ గెచ్చ గెచ్చ యెరూసలేమ్‍తె పాఁవుక అస్సె. మెలె, దేముడుచ కబుర్లు సంగితొ మాన్సు యెరూసలేమ్‍క వేర టాన్‍తె మొరుక బెదె నాయ్’ మెన జోక తుమ్ సంగ” మెన పరిసయ్యుల్‍క యేసు సంగిలన్.
34 తెదొడి యేసు కీసి జలన్ మెలె, “ఓ యెరూసలేమ్‍చ, అమ్‍చి యెరూసలేమ్‍చ మాన్సుల్! అమ్ తెద్రయ్‍ల కబుర్ ఆన్లసక చి బోదన కెర్లసక పత్రల్ గల మార్తసు! కిచ్చొ ప్రమాదుమ్ తుమ్‍క నే లయితి రితి కుకిడి జాచ పిల్లల్‍క రెప్పల్ తెడి కీసి ముద్దొ కెరన తయెదె గే, దస్సి, ఆఁవ్ తుమ్‍క కెత్తిగే సుట్లు ముద్దొ కెరంతి రితి తుమ్‍క చెంగిల్ కెర్తయ్, గని తుమ్ నెసిలదు. 35 ఈందె, తుమ్‍చి గేర్ కో నెంజితె రితి తుమ్‍క తూమి ముల దెస్తె. అన్నె అప్పె తెంతొ మొదొల్ కెర ‘ప్రబుచి నావ్ తెన్ జెతొసొక జెయ్యి! జెయ్యి!’ మెన తుమ్ కేక్ గల్తి దీసి ఎద అంక అన్నె దెకుస్ నాయ్ మెన తుమ్‍క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి.” మెన యేసు సంగిలన్.
* 13:1 13:1 గలిలయుల్ మెలె, గలిలయ ప్రాంతుమ్‍చ యూదుల్. 13:1 13:1 గలిలయుల్‍తె సగుమ్‍జిన్, బెర్తె, జోవయింక ఆక్రమించుప కెర్లి రోమ్ దేసిమ్‍చి ప్రబుతుమ్‍క ఉదడుక ఉచర కిచ్చొ కిచ్చొ అల్లర్ కెర్తె తిల. ఏక్ వేల ఈంజేఁవ్ మాన్సుల్‍క ‘అమ్‍చి ప్రబుతుమ్‍క అల్లర్ దెతతి’ మెన ఉచరయ్ పిలాతు కండయ్‍లన్. 13:7 13:7 యేసు తిన్ని వెర్సుల్ బుల బుల బోదన కెర్తె తిలన్, జొర్జొ బాదల్ తిల మాన్సుల్‍క చెంగిల్ కెర్తె తిలన్, గని ఒగ్గర్ బుద్ది పలితుమ్ జేఁవ్ ప్రెజల్‍తె నే దెర్లి రితి తిలి, చి “తుమ్‍చి బుద్ది నే మార్సుప జలె, తుమ్‍చి పాపుమ్ నే ములిలె, చెంగిల్ బుద్దిపంటొ నే దెర్లె, తుమ్‍చి సిచ్చ వయితె” మెన ఈంజ టాలి తెన్ జాగర్త సంగితయ్. § 13:19 13:19 ఈంజ టాలిచి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమి మొదొల్‍క తొక్కిజిన్ మాన్సుల్ తిలెక, జా రాజిమ్ వడ్డెదె, చి ఆకర్‍క ఒగ్గర్‍జిన్ జేఁవ్‍తె బెద తవుల, చి పిట్టల్ రూక్‍తె గూడల్ బందిలిసి అమ్ ఉచర్లె, జా రాజిమ్‍తె బెదిల మాన్సుల్‍క జా రాజిమ్ నీడ, చెంగిల్ తతి టాన్, దిలి రితి జయెదె. * 13:20 13:20 ఈంజ టాలితె దొన్ని ఉచరుక జయెదె. తొలితొ తొక్కిజిన్ జా రాజిమ్‍తె తిలె కి, పడ్తొ తిరీమ్ తిరీమ్ ఒగ్గర్‍జిన్ జా రాజిమ్‍తె బెదితిసి ఉచరుక జయెదె. పడ్తొ జా ఓస్తు కీసి జా కలొయ్‌లి పీట్టుచి రూపుమ్ జేఁవ్‍చి వాసెన గట్రక మార్సుప కెరెదె గే, దస్సి ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ ఒగ్గర్‍జిన్‍క మార్సుప కెరెదె, చి జోవయించి బుద్దిక మార్సుప కెర చెంగిల్ కెరెదె. 13:22 13:22 9:51, 53 దెక. 13:24 13:24 బారికుల్ 4:12, 16:31, యోహాను 3:15, 16 చి లూకా 10:25-28. § 13:25 13:25 జానె. జేఁవ్ యూదుల్ జవుల చి “అమ్‍కయ్ రచ్చన దొర్కు జయెదె. ఆమి పరలోకుమ్‍తె గెచ్చుమ్‍దే” మెన జేఁవ్ ఉచర్లె కి జేఁవ్ నంపనెంజిలి రిసొ దస్సి సంగితయ్. * 13:30 13:30 జా కాలుమ్‍క అగ్గెచ బూలోకుమ్ గెచ్చవ గెల కెర, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు నొవి బూలోకుమ్ జర్గు కెరెదె, చి రచ్చించుప జల పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె బెదిల జోచయ్ జల మాన్సుల్ తెన్ జియెదె, డీసయ్‍లిసి 21:1-8, చి జోవయింతెన్ బెద ఏలుప కెరుల, లూకా 22:29-30. 13:32 13:32 ‘నక్కొ రితొ మాన్సు’ మెలె, జోక తెల్విచ మోసిమ్ కెర్త ఉద్దెసుమ్‌లు తవుల. పడ్తొ యూదుల్ తెన్ ఇదిల్ దకిలొ రితొ నిస్కారుమ్ జలొ మాన్సుక దస్సి మెనుల. జెతె. జో హేరోదు అదికారి జయెదె, గని జోచి బుద్దికయ్ యేసు దస్సి సంగితయ్. 13:35 13:35 ఈంజ కోడు ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెద్రయ్‍తొ రచ్చించుప కెర్తొసొక సంగితి కోడు.