14
విస్రాంతి దీసి అత్తొ చట్టొ పుల తిలొ మాన్సుక యేసు చెంగిల్ కెర్లిసి
1-2 అన్నె కిచ్చొ జర్గు జలి మెలె, సెలవ్ *కడ దీసి, అన్నిమ్‍క మెన యేసు పరిసయ్యుల్‍చొ అదికారి ఎక్కిలొచి గెరి గెచ్చ తతికయ్, అత్తొ చట్టొ పుల తిలొ మాన్సు ఎక్కిలొ యేసుచి మొక్మె తిలన్, చి “యేసు కిచ్చొ కెరెదె గే దెకుమ” మెన ఒత్త తిల మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తస చి పరిసయ్యుల్ చెంగిల్ దెకితె తిల. జలె, జేఁవ్ పరిసయ్యుల్‍చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తసచి మెన్సుతె తిలి జోవయించి ఉప్పిర్‍చి కుస్సిదుమ్ యేసు జాన కెర, జోవయింక, “సెలవ్ కడన్లి దీసి జబ్బు తిలసక చెంగిల్ కెరుక అమ్‍చి మోసేచి అత్తి దేముడు దిలి ఆగ్నల్ తెన్ బెదితయ్ గే నాయ్? గె? తుమ్ సంగ” మెన పుసిలొ. గని జేఁవ్ ఎత్కిజిన్ తుక్లె తిల. తెదొడి జో అత్తొ చట్టొ పుల తిలొ మాన్సుక యేసు పాసి బుకారా కెర జోక చెంగిల్ కెర “గో” మెలన్.
తెదొడి యేసు జేఁవ్ పండితుల్‍క అన్నె కిచ్చొ పుసిలన్ మెలె, “తుమ్‍చి తెన్ ఎక్కిలొక పుత్తుస్ జలెకు, బెయిలు జలెకు తిలె, జో పుత్తుస్ జలెకు బెయిలు జలెకు సెలవ్ కడన్లి దీసి కుండితె సేడ తిలె, జయ్యి దీసి, సెలవ్ కడన్లి దీసి జలెకి, బేగి జోక జా కుండితె తెంతొ కడె నాయ్ గె? కడెదే, గెద” మెలన్. ‘జో సంగిలిసి సత్తిమ్’ మెన జేఁవ్ కిచ్చొ జబాబ్ దెంక నెతిర్ల.
గవురుమ్ నే ఉచరంతిస్‍చి రిసొచి కోడు
జలె, జా అన్నిమ్‍క జో పరిసయ్యుడు బుకార్లసతె సగుమ్‍జిన్ వెసుక మెన గవురుమ్‍చ టాన్లు నిసాన, యేసు జోవయింక ఇసి మెన ఏక్ టాలి సంగిలన్. “కో జలెకు తుమ్‍చితె కక్క జలెకు పెండ్లి విందుతె బుకార్లెగిన, విందుతె అయ్‍లొసొ తుయి గవురుమ్‍చి టాన్‍తె వెసు నాయ్, నెంజిలె తుచి కంట వెల్లొ మాన్సుక జో బుకారా తిలె, జో వెల్లొ మాన్సు అయ్‍లె, తుక చి జోక బుకార్లొసొ తుచితె జాఁ కెర ‘ఈంజొ మాన్సుక జా టాన్ దేసు’, మెన సంగిలె, తుయి లాజ్ జా ఎత్కిచి కంట తొక్కి గవురుమ్‍చి టాన్‍తె తుయి తిరీమ్ గెచ్చ వెసిస్తె. 10 తుక కో జలెకు బుకార్లె, ఎత్కిచి కంట తొక్కి గవురుమ్‍చి సొడిచి టాన్‍తె గెచ్చ వెసు, చి తుక బుకార్లొసొ అయ్‍లె తుక ‘మిత, అన్నె చెంగిల్‍తె వెసు’, మెన సంగిలెగిన, జా విందుక తుచి తెన్ వెస తిల ఎత్కిజిన్‍చి మొక్మె తుయి గవురుమ్ జస్తె. 11 కిచ్చొక మెలె, కో జోవయింక జొయ్యి గవురుమ్ కెరనెదె గే, దేముడు జోవయింక దాక్ కెరెదె, గని కో జోవయింక జొయ్యి దాక్ కెరనెదె గే, దేముడు జోవయింక వెల్లొ కెరెదె” మెన యేసు సంగిలన్.
విందుల్‍తె ముక్కిమ్‍క కక్క బుకారుక గే యేసు సంగిలిసి
12 తెదొడి జా అన్నిమ్‍క బుకార్లొ పరిసయ్యుడుక యేసు, “తుయి మెద్దెన్‍చి జవుస్ సంజెచి జవుస్ అన్నిమ్‍క మాన్సుల్‍క బుకారుక ఉచర్లె, ముక్కిమ్‍క మితర్దుల్‍క జవుస్, బావొదింసిక జవుస్, తుమ్‍చ బందుగుల్‍క జవుస్, నెంజిలె అన్నె సొమ్సార్లుక జవుస్ బుకారా నాయ్. కిచ్చొక మెలె, జేఁవ్ జోవయించ అన్నిమ్‍తె తుమ్‍క అన్నె బుకారుక జోవయింక సెక్తి అస్సె, చి తుమ్‍క జేఁవ్ బుకార్లె, ఈంజయ్ లోకుమ్‍తె తుమ్‍చి బవుమానుమ్ సంగుక తస్తె. 13 తుమ్ అన్నిమ్‍క మాన్సుల్‍క బుకారుక మెలె, కక్క బుకారా మెలె, బీద సుదల్‍క, మొండివొ మాన్సుల్‍క, సొట్ట మాన్సుల్‍క, గుడ్డి మాన్సుల్‍క, చి 14 జేఁవ్ తుమ్‍క అన్నె బుకారుక నెతిర్‍తస్‍చి రిసొ తుమ్‍క చెంగిల్ జయెదె. కిచ్చొక మెలె, సత్తిమ్ ఇండిలస అన్నె జీవ్ జా ఉట్టితి పొదిక తుమ్‍క ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు బవుమానుమ్ దెయెదె” మెన యేసు సంగిలన్.
వెల్లి విందుచి టాలి
(మత్త 22:1-10)
15 జా అన్నిమ్‍క యేసు తెన్ వెస తిలొ మాన్సు ఎక్కిలొ జోచి జా కోడు సూన కెర, “దేముడుచి రాజిమ్‍తె, కో జో తెన్ బెద అన్నిమ్ కవుల గే, జోక ఒగ్గర్ చెంగిలి!” మెలన్. 16 యేసు టాలిక కిచ్చొ మెలన్ మెలె, “ఏక్ మాన్సు వెల్లి విందు తెయార్ కెర, ఒగ్గర్‍జిన్‍క బుకార్లన్. 17 జలె, విందు వంటితి సమయుమ్ జా అయ్‍లి పొది, ‘తుమ్ జా, విందు తెయార్ జా అస్సె’ మెన బుకార్ల సుదల్‍క సంగు మెన ఎజొమాని జోచొ గొత్తి సుదొక తెద్రయ్‍లన్. 18 గని జేఁవ్ బుకార్లస ఎత్కిజిన్ ఎక్కి బుద్ది జా, జోవయింతె ఎత్కి మాన్సు జెంక నెతిరి మెల. జోవయింతె తొలితొచొ జో ఎజొమాని తెద్రయ్‍లొ గొత్తి సుదొక, ‘ఆఁవ్ బుఁయి గెన అస్సి, చి జా దెకుక మెన గెచ్చుక అస్సె. దయ కెర, ఆఁవ్ నే జెతిసి చెమించుప కెరు’ మెలన్. 19 పడ్తొ అన్నెక్లొ, ‘ఆఁవ్ పాఁచ్ జతల్ బెయిలల్ గెన అస్సి చి, జేఁవ్ చెంగిల్ కామ్ కెరుల గె నాయ్ మెన దెకుక గెతసి. దయ కెర, ఆఁవ్ నే జెతిసి చెమించుప కెరు’ మెలన్. 20 పడ్తొ అన్నెక్లొ, ‘ఆఁవ్ అప్పె పెండ్లి జలయ్ చి, జాకయ్ ఆఁవ్ జెంక నెతిరి’ మెలన్.
21 “జాకయ్ జో గొత్తి సుదొ ఎజొమానితె అన్నె ఉట్ట జా కెర, జేఁవ్ మాన్సుల్ సంగిలిసి ఎత్కి జో ఎజొమానిక సంగిలన్, చి జో ఎజొమాని ఒగ్గర్ కోపుమ్ జా, జోచొ గొత్తి సుదొక, ‘తుయి బేగి గో, చి పట్నుమ్‍చ వీదులె వట్టెలె కో బీద సుదల్, మొండివొ మాన్సుల్, గుడ్డి మాన్సుల్‍చి సొట్ట మాన్సుల్ తవుల గే, జోవయింక అంచి విందుతె కడ ఆను’ మెన సంగిలన్. 22 సంగితికయ్, జో దస్సి గెచ్చ దస్సి కెర, అన్నె జా కెర ఎజొమానిక బాబు, తుయి సంగిల్ రితి కెర అస్సి, గని విందుతె అన్నె టాన్ అస్సె, మెలన్, 23 జో గొత్తి సుదొక ఎజొమాని అన్నె, జలె, పట్నుమ్ ఒత్తల్‍తొచి బయిలె తుయి గెచ్చ ఒత్తచ వట్టెలె కో తిలె, ఏడెల్‍చి తెడి కో బిచ్చిమ్ నఙితస జవుస్ వెస తిలె, జేఁవ్ ఎత్కిజిన్‍క బలవంతుమ్ కెర కడ ఆను. అంచొ గేరు §బెరుకయ్ మెలన్. 24 జలె, తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, జేఁవ్ తొలితొ బుకార్లసచ రిత జల మాన్సుల్‍తె కో కి *అంచి విందు కంక ఆఁవ్ సెలవ్ దెయి నాయ్.” మెన యేసు సంగిలన్.
యేసు సిస్సుడు జంక కో ఉచర్లె, చెంగిల్ ఉచరుక
(మత్త 10:37-38)
25 జలె, యేసు యెరూసలేమ్‍తె గెతి రిసొ వట్టె గెతె తతికయ్, ఒగ్గర్‍జిన్ జనాబ్ జో తెన్ బెద గెతె తిల. తతికయ్, యేసు పసుల జోవయింక, 26 “అంచొ సిస్సుడు జంక మెన కో అంచితె జెయెదె గే, అంక ప్రేమ కెర్తి కంట అబ్బొస్‍క, అయ్యస్‍క, తేర్సిక, జోవయించ బోదల్‍క, అన్నసీంసిక, అప్పసీంసిక చి జోకయ్ తొక్కి ప్రేమ నే కెర్లె, నెంజె. 27 జోచి సొంత సిలువ వయన, కో అంచి పట్టి జెయె నాయ్ గే, జో, అంచొ సిస్సుడు జంక నెత్రె.
28 “తుమ్‍చితె కో జలెకు ఉప్పిర్ గేర్ బందుక ఉచర తిలె, జా పూర్తి బందితి రిసొ డబ్బుల్ సరిపుచుప జయెదె గే నాయ్ గే దెకుక మెన, లెక్క కెరుక మెన వెసెదె. 29 జో తొల్లితొ జా లెక్క నే కెర్తె జా ఉప్పిర్ గేర్‍చి పునాది గలిలె పడ్తొ డబ్బుల్ సరిపుచుప నే జతిస్‍చి రుజ్జు పడ్తొ దెక పూర్తి బందుక నెత్ర ముల దిలె, దెకితస ఎత్కిజిన్ జోక ఆఁసుల. 30 ‘ఈంజొ మాన్సు ఉప్పిర్ గేర్ బందుక మొదొల్ కెర్లొ, గని పూర్తి బందుక నెత్’ మెన ఆఁసుల.
31 “అన్నె, ఏక్ రానొ అన్నెక్లొ రానొచి ఉప్పిరి యుద్దుమ్ కెరుక ఉచర్తయ్. ఈంజొ రానొక దెస్సు వెయిల్‍జిన్ సయ్‍న్యుమ్ సుదల్ తిలె, గని జో అన్నెక్లొ రానొక విస్సెక్ వెయిల్‍జిన్ సయ్‍న్యుమ్ సుదల్ తిలె, ఈంజొ తొక్కి సయ్‍న్యుమ్ తిలొసొ తొలితొ వెస, ‘జో అన్నెక్లొచి ఉప్పిరి జీనుక సెక్తి అస్సె గే, నాయ్ గె’ మెన ఉచరెదె. 32 ‘జీనుక సెక్తి నాయ్’ మెన డీసిలె, ఈంజేఁవ్ జోక దూరి తా పాసి నే జతె అగ్గె, ‘అమ్ కట్టు జమ. తుమ్‍క అమ్ కిచ్చొ దెంక గే తుమ్ సంగ’ మెన ఈంజొ రానొ జో అన్నెక్లొ రానొక కబుర్ తెద్రయెదె.§
33 “దస్సి, తుమ్‍చితె కో జోక తిలిసి ఎత్కి ములె నాయ్ గే, అంచొ సిస్సుడు జంక నెత్రె” మెన యేసు సంగిలన్.
కామ్‍క నెంజిలి లోన్‍చి కోడు
(మత్త 5:13; మార్కు 9:50)
34 “లోన్ చెంగిల్ అస్సె, గని లోన్‍చి కారు గెలెగిన, జా లోన్ కీసి అన్నె కారు జయెదె? జయె నాయ్. అన్నె 35 జా కారు గెలి లోన్‍క ‘ఎరు’ మెన బుఁయ్యె సువుక కి కామ్‍క నెంజె. ఆరి వెంట గెలుక జయెదె. సూన్‍త కంగ్డొ కక్క తిలె, సూన్‍తు!”
* 14:1-2 14:1-2 యూదుల్‍చి అలవాట్ తెన్, సత్తరెక్క సత్తు దీసల్ కిచ్చొ కామ్ నే కెర్తె దేముడుక జొకర్తి దీస్. విస్రాంతి దీసి-తెలుగు. ఎత్కి సెన్వర్ యూదుల్‍క బక్తి కెర్తి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచ్చ, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బక్తి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెన నావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచ్చొ కామ్ కెర నాయ్’ మెన జో ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్‍క యూదుల్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్ ప్రెజల్‍క జాడు వయడ్లి రితి కెర కామ్ నే కెర్తిస్‍చి రిసొ ఒగ్గర్ ఆగ్నల్ అఁవ్వి ఉచర అస్తి. ఇన్నె, దొన్ని ఎన్నులు కోడ్లిస్‍క ‘కామ్’ మెన నింద కెర్తతి. 14:12 14:12 అన్నెక్ అర్దుమ్ కి ఇన్నె ఉచరుక జయెదె. కిచ్చొ మెలె, తుమ్‍క అన్నె బుకారుక సెక్తి తిలసక బుకార్లె గని నెంజిల మాన్సుల్‍క నాయ్ మెలెగిన, జా కిచ్చొ ఒగ్గర్ ప్రేమ? మత్తయి 5:46, 6:2-4, 16-18 దెక. 14:13 14:13 నెంజిలె ‘విందుతె’. § 14:23 14:23 నెంజిలె బెరుక. 24. తుక ఆఁవ్ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, జేఁవ్ ఆఁవ్ తొలితొ బుకార్ల మాన్సుల్‍తె కో కి అంచి విందు కంక ఆఁవ్ సెలవ్ దెయి నాయ్ మెన జో ఎజొమాని సంగిలొ మెన యేసు టాలి సంగిలన్. * 14:24 14:24 యేసు దెతి విందు కిచ్చొ మెలె, పరలోకుమ్‍తెచి విందు మెలి రితి మెలె, పరలోకుమ్‍తె గెచ్చ కెఁయఁక తెఁయఁక ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెన్ యేసు తెన్ జితిసి. 14:27 14:27 లూకా 9:23 దెక, అన్నె జా 9:23 కోడుచి ఎట్టొచి కోడు దెక. 14:30 14:30 ఈంజ టాలిచి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె, ‘అంచొ సిస్సుడు జంక ఉచర్లె, ఆకర్ ఎద అంచి కామ్ కెర కేడవుక తుమ్‍క సెక్తి అస్సె గే నాయ్ గే తుమ్ చెంగిల్ ఉచర’ మెన యేసు సంగితయ్. § 14:32 14:32 ఈంజ టాలిచి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె, ‘అంక దొర్కు జలి సేవ నే కెర్లె ఓడుప జస్తె గే నాయ్ గే తుమ్ చెంగిల్ ఉచర’ మెన యేసు సంగిల్ రితి జతయ్.