15
నెస గెలి మెండపిల్లచి టాలి
(మత్త 18:12-14)
ఏక్ సుట్టు *సిస్తు నఙిత సుంకర్లు చి ‘పాపుమ్ సుదల్’ మెన యూదుల్ నిస్కారుమ్ దెకిత అన్నె ఒగ్గర్‍జిన్ యేసుచి బోదన సూనుక మెన పాసి జెతె తిల, చి పరిసయ్యుల్ చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తస దెక కెర, “ఈంజొ మాన్సు పాపుమ్ సుదల్ బెదవన జోవయింతెన్ అన్నిమ్ కతయ్” మెల. జాకయ్ జోవయింక ఈంజ టాలి యేసు సంగిలన్. ఇసి జతయ్: “తుమ్‍తె, మెనుమ, ఎక్కిలొక పుంజెక్ మెండల్ తిలె, చి జోవయింతె ఏక్ నెస తిలె, జేఁవ్ తిలి బయిలె తిల ఏక్ తకు పుంజెక్ మెండల్‍క ముల దా కెర, జో నెస తిలొ మెండపిల్ల చజనుక గెచ్చెదె. గెచ్చ చజ, డీసిల్ బేగి సర్దసంతోసుమ్ జా కందిగోడొ కెరన గెరి దెరన జెయెదె, అన్నె, గోతుసుదల్‍క చి పాసి గెరల్‍చ మాన్సుల్‍క బుకారా కెర, ‘అంచి సంతోసుమ్‍తె తుమ్ బెద. కిచ్చొక మెలె, నెస తిలి అంచి మెండపిల్ల అన్నె దొర్కు జా అస్సె’ మెనెదె. దస్సి తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, తుమ్‍చి తెన్ పుంజెక్ మెండల్‍తె ఏక్ నెస తిలె, జా ఏక్ అన్నె దొర్కు జలె కీసి సర్దసంతోసుమ్ జస్తె గే, దస్సి, పుంజెక్ జిన్ మాన్సుల్‍తె ఏక్ తకు పుంజెక్‍జీన్ ‘పాపుమ్ సుదల్ నెంజుమ్’ మెన ఉచరన్లస తిలె, గని అన్నెక్లొ జో కెర్ల పాపల్ చినన దుకుమ్ జా పాపుమ్ ముల దిలె, జేఁవ్ ఏక్ తకు పుంజెక్‍జిన్‍చి రిసొచి కంట జోవయించి పాపుమ్ ముల మార్సుప జలొసొచి రిసొ పరలోకుమ్‍తె ఒగ్గర్ సర్దసంతోసుమ్ జవుల.
నెస గెలి వెండి కాసుచి టాలి
“అన్నెక్ టాలి ఉచరుమ. ఏక్ తేర్‍బోదక దెస్సు వెండి కాసుల్ తిలె, జోవయింతె ఏక్ సేడ గెలె, జా కిచ్చొ కెరెదె? దీవు లంబడ, గేరు వడ్డవ, జా డీస్తె ఎదక సరిగా చజెదె, గెద! జలె, జా డీసిలె, బేగి జేఁవ్‍చ గోతుసుదల్‍క చి జేఁవ్‍చి గేర్‍క పాసి తిల గెరల్‍చ మాన్సుల్‍క బుకారా కెర, ‘అంచి సంతోసుమ్‍తె తుమ్ బెద. కిచ్చొక మెలె, నెస తిలి అంచి వెండి కాసు అన్నె డీస అస్సె’ మెనెదె. 10 దస్సి, తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, కో జలెకు ఎక్కిలొ కి జో కెర్ల పాపల్ చినన దుకుమ్ జా పాపుమ్‍బుద్ది ముల దిలె, పరలోకుమ్‍తె దేముడుచ దూతల్ సర్దసంతోసుమ్ జవుల” మెన యేసు సంగిలన్.
నెస గెలొ పుత్తుస్‍చి రిసొచి టాలి
11 తెదొడి యేసు అన్నె, “ఏక్ మాన్సుక దొగుల పుత్తర్లు తిల. 12 జేఁవ్ పుత్తర్సుల్‍తె దకిలొ పుత్తుసి అబ్బొస్‍క ఇసి మెన సంగిలొ. ‘ఓ బ, తుచి ఆస్తితె అంక జెతి వాట అప్పె దె’ మెలన్. జలె, జో అబ్బొసి జోచి ఆస్తిక దొన్ని వాటల్ కెర, జేఁవ్ దొగుల ఎక్కెక్లక జెత వాటల్ జోవయింక వంట దిలన్.
13 “జలె, ఒగ్గర్ దీసల్ నే గెతె అగ్గె, జో దకిలొ పుత్తుసి జోచి వాట సామన్లు ఎత్కి కి బెదవన కెర, ఏక్ దూరి దేసిమి గెచ్చుక మెన బార్ జలన్. జా దూరి దేసిమి గెచ్చ తా, ఈంజొ కిచ్చొ కెర్లన్? బుద్ది నెంజిల కమొతె జోక దిలిసి ఎత్కి పాడ్ కెర గెలన్. 14 జా పూర్తి కేడ్తికయ్, జా దేసిమి వెల్లి గార్ జా గెలి, చి జింక అల్లర్ జలన్. 15 జింక అల్లర్ జా, జా దేసిమ్‍చొ మాన్సు ఎక్కిలొతె కామ్ నఙనుక గెలొ, చి ‘అంచ అండ్రుల్ కతిస్‍తె గెచ్చ జేఁవ్‍క రక్కు’ మెన కామ్ దిలన్, చి యూదుల్ తెన్ జా కామ్ నిస్కారుమ్‍చి జలెకి, కెర్లన్.§ 16 జలె చూ బమ్మక జో ఉబెడొ కీసి జలొ మెలె, జేఁవ్ అండ్రుల్ *కతిసి జో కి సర్ద తెన్ కతొ, గని జోక కో దెతి నాయ్.
17 “దస్సి, జోక కొవ్‍ని నాయ్, తోడు నాయ్ చి రిసొ సగుమ్ దీసల్ గెతికయ్, జోక బుద్ది అయ్‍లి, చి కిచ్చొ మెన ఉచరన్లన్ మెలె, ‘అబ్బొచ గొతిమాన్సుల్‍క సరిపుచుప జతి అన్నిమ్ అస్సె, గని ఆఁవ్ పుత్తుసి ఇన్నె చుక మొర గెతసి. ఈంజ అల్లర్ ఆఁవ్ కిచ్చొక సేడుక? 18 అబ్బొతె గెచ్చిందె, చి ఓ బ, దేముడుక అన్నె తుక విరోదుమ్ జలి రితి, ఆఁవ్ పాపుమ్ కెర అస్సి.’ 19 ‘అంచొ పుత్తు’ మెన తుయి అంక సంగుక జలె, అంక విలువ నాయ్, గని అంక ‘అంచొ గొతిమాన్సు’ మెన తుయి అంక తియన కామ్ దె” మెన సంగిందె మెన జో ఉబెడొ ఉచరన, 20 ఉట్ట, అబ్బొస్‍తె అన్నె గెచ్చుక బార్ జలొ. జలె, అబ్బొస్‍చొ గేరుక అన్నె దూరి తిలి పొది, అబ్బొసి జోవయింక దెక కెర, జో బుద్ది నెంజ తిలొ గని అప్పె ఇదిల్ బుద్ది జలొ పుత్తుస్‍చి ఉప్పిరి కన్కారుమ్ జా నిగ జా కెర, జోక అమ్‍డ చుంబిలన్.
21 “తెదొడి జో పుత్తుసి జోక ‘ఓ బ, దేముడుచి ఉప్పిరి, అన్నె తుచి ఉప్పిరి విరోదుమ్ జలి రితి, ఆఁవ్ పాపుమ్ కెర అస్సి. అంచొ పుత్తు మెన తుయి అంక సంగుక అంక విలువ నాయ్,’ మెలన్. 22 గని అబ్బొసి జోవయించ గొత్తి సుదల్‍క బుకారా కెర, ‘అమ్‍చ పాలల్ ఎత్కితె చెంగిల్‌చి బే బేగి ఆన ఇన్నెక గల దాస, చి ఇన్నెచి ఊంటితె ఉంగారుమ్ చి చట్టెలె జోడ్లు గల దాస. 23 దస్సి కెర్లదు మెలె, అమ్ బల్సుప జలొ పోతుపిల్ల తుమ్ ఆన కండ, చి ఈంజొ గెరి ఉట్ట అయ్‍లి సర్దక విందు కెరుమ. 24 కిచ్చొక మెలె, ఈంజొ అంచొ పుత్తు మొర గెచ్చ అన్నె జిఁయ అస్సె. నెస తిలొ, చి అన్నె దొర్కు జలొ’ మెన అబ్బొసి సంగిలొ, అన్నె, ఎత్కి తెయార్ జతికయ్, సర్ద కెరనుక దెర్ల.
25 “జలె, ఈంజొ గెరి ఉట్ట అయ్‍లొ ఉబెడొచొ అన్నొసి జోవయించి బుఁయితె కామ్ కెర్తె తిలొ, చి గెరి అన్నె ఉట్ట జెతె తిలి పొది పాసి అయ్‍లె, బాజె నచితి అవాడ్ సూన్లన్. 26 సూన కెర, గొత్తి సుదొ ఎక్కిలొక బుకారా కెర, ‘కిచ్చొక బజయితతి, సర్ద కెరంతతి?’ మెన పుసిలన్, 27 చి గొత్తి సుదొ జోక, ‘బావొది గెరి అయ్‍లన్ చి జో జీవ్ తా గెరి ఉట్ట జా అస్సెచి రిసొ అబ్బొది బేడు తిలొ పోతుపిల్ల కండయ్‍లన్.’
28 “జలె, జో మాన్సుచొ ఈంజొ వెల్లొ పుత్తుస్‍క కోపుమ్ అయ్‍లి, చి గెరి పెసుక కి జోక ఇస్టుమ్ నాయ్. జాకయ్ అబ్బొసి బార్ జా, తెడి జె మెన బతిమాల్ప జా సంగిలన్, గని 29 అబ్బొస్‍క జో, ‘ఈందె, ఎత్తి వెర్సుల్ తుచి సేవ కెర్లయ్, తుయి సంగిలిసి నిదానుమ్ కెర, కెఁయ్య కి పిట్టవి నాయ్. జలెకి, అంచ గోతుసుదల్ తెన్ ఆఁవ్ సర్ద తెన్ విందు కెరంతి రితి కెఁయ్య కి ఏక్ ఇదిలిసి గొర్రె కి దెస్సి నాయ్. 30 గని సానివొ తెన్ బెద తుచి ఆస్తి పాడ్ కెర్లొ ఈంజొ పుత్తుది గెరి జెతికయ్, తుయి బేడు తిలొ పోతు కండయ్‍లది! కిచ్చొ సత్తిమ్, జా!’ మెన జో వెల్లొ పుత్తుసి సంగిలన్, చి 31 అబ్బొసి జోక, ‘ఓ పుత్త, తుయి కెఁయఁక కి అంచి తెన్ అస్సిసి, చి అంచి ఆస్తి ఎత్కి తుచి. 32 జలెకి, ఈంజొ తుచొ బావొది మొర గెచ్చ అన్నె జీవ్ జలన్. నెస తిలన్, గని అన్నె దొర్కు జలొచి రిసొ ఇసి విందు దా సర్ద కెరనుక చెంగిలి’ మెన సంగిలన్, మెన సిస్తు సంగిత సుంకర్లుక చి ‘పాపుమ్ సుదల్’ మెన అన్నె మాన్సుల్ నిస్కారుమ్ సంగిలస జోవయింక నంప కెర్తిస్‍చి రిసొ యేసు పండితుల్‍క టాలి సంగ జేఁవ్ పండితుల్‍చి తప్పుచి రిసొ ఉచరయ్‍లన్.”
* 15:1 15:1 ‘సిస్తు సంగిత సుంకర్లు’ చి ‘పాపుమ్ సుదల్’ మెలిస్‍చి అర్దుమ్‍క 5:30చి ఎట్టొచ జాచి కచ కొడొ దెక. 15:8 15:8 జా దేసిమి ఏక్ వెండి కాసు కెద్ది విలువ జయెదె మెలె, ఏక్ దీసిచి కూలిచి ఎదిలి డబ్బుల్. 15:13 15:13 నెంజిలె ‘విక కెర, డబ్బుల్ దెరన,….’ § 15:15 15:15 యూదుల్ అండ్రు ముక్కల్ కతి నాయ్. * 15:16 15:16 ఏక్ రగుమ్ రూక్‍చ కాయల్, బెర్తె, అండ్రుల్‍క ఒత్తచ కవడుల. 15:30 15:30 నెంజిలె ‘డబ్బుల్’.