16
తెల్వి తిల గొత్తి సుదొచి టాలి
తెదొడి యేసు జోచ సిస్సుల్‍క, “సొమ్సారి ఎక్కిలొ తిలన్. జోచి గెర్‍చి కామ్ ఎత్కి దెకుక చి జోచి ఆస్తి ఎత్కి దెకుక జోతె ఏక్ మాన్సు తిలొ. జలె, ‘తుచి ఆస్తి దెకితొసొ జా ఆస్తి పాడ్ కెర్తయ్’ మెన జో ఎజొమానిక కబుర్ అయ్‍లి. జో జోచి ఆస్తి దెకితొసొక బుకారా కెర, ‘తుచి రిసొ ఆఁవ్ సూన్లిసి కిచ్చొక? అప్పె తెంతొ తుక ఇన్నె కామ్ నాయ్. తుచి అత్తి ఆఁవ్ సొర్ప కెర్లిస్‍క కిచ్చొ కెర అస్సిస్ గే కక్క కెద్ది దా అస్సిస్ గే లెక్కల్ కెర రెగుడ అంక దెకవు’ మెన ఎజొమాని సంగిలొ.
“జలె, ఎజొమానిచి ఆస్తి దెకితొ ఈంజొ మాన్సు కిచ్చొ తెలివి ఉచరన్లన్ మెలె, అంచొ ఎజొమాని అంక కడ గెలెదె జలె, ఆఁవ్ కిచ్చొ కెర్లె జయెదె? కూలి కామ్ కెరుక అంక సత్తు నాయ్, అఁవ్ నెతిరి. బిచ్చిమ్ నఙుక లాజు, మెన ఉచర అస్సి. ఎజొమాని అంక కడ గెలె పొది మాన్సుల్ అంక సినేతుమ్ జా తా జోవయించ గెరలె బుకార్లె బాద తయె నాయ్ మెన ఉచరన కెర, ఎక్కిలొకచి పడ్తొ అన్నెక్కిలొక వర్స తెన్ జోచొ ఎజొమానితె రునుమ్ జల ఎత్కిజిన్‍క బుకారా కెర, తొలితొచొక అంచొ ఎజొమానిక తుయి కెద్ది బాకి జా అస్సిసి? మెన పుసిలన్. జో రునుమ్ జలొసొ చెత్తర్ వెయిల్ కాయల్ తేలు మెలన్, చి ఈంజొ జలె తుచి బాకి నఙ తిలి పుస్తకుమ్ బేగి చజన వెస ‘దొన్ని వెయిలు’ మెన రెగుడు మెలన్.
“తెదొడి ఎజొమానిచొ గేర్ దెకితొసొ అన్నెక్లొక బుకారా కెర, ‘తుయి కెద్ది బాకి జా అస్సిస్’, మెన పుసిలన్, చి జో ‘వెయి నాడివొ గోదుమ్’ మెంతికయ్, ‘దస్సి జలె, తుచి బాకి కాగ్తుమ్ వెంట అట్టు పుంజొ’ మెన రెగ్డను మెలన్.
“జలె, జోచి ఆస్తిక దెకితొ జో అబద్దుమ్ కెర్లొ మాన్సుచి తెలివి దెక, తెలివి కామ్ కెర్లది మెన జో ఎజొమాని సంగిలొ. ఈందె, దేముడుచి ఉజిడ్ బుద్ది జలసచి కంట ఈంజ లోకుమ్‍చి బుద్ది తిలస జోవయించి ఈంజ కాలుమ్‍చ మాన్సుల్ తెన్ బలే తెలివి దెకన్‍తతి.
“జలె, తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ మెంతసి? *ఈంజ లోకుమ్‍చి దనుమ్ తెన్ తుమ్‍క నేస్తమ్ కెరన, చి జా డబ్బుల్ కేడ్లె పరలోకుమ్‍తె ఎల్లకాలుమ్ జియఁతస్తితె తుమ్‍క బెదవనుల.
10 ఈందె, కో జలెకు ఇదిలిస్ కామ్‍తె నిదానుమ్ కెరెదె గే, వెల్లి కామ్‍తె కి నిదానుమ్ కెరెదె. గని కో జలెకు ఇదిలిస్ కామ్‍తె అబద్దుమ్ కెరెదె గే, వెల్లి కామ్‍తె కి అబద్దుమ్మి కెరెదె. 11 జాకయ్, మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్‍చి డబ్బుల్ వాడిక కెర్తిస్‍తె తుమ్ నిదానుమ్ నే కెర తిలెగిన, పరలోకుమ్‍చి దనుమ్ తెన్ తుమ్ కామ్ కెర్తి రితి దేముడు కీసి తుమ్‍చి అత్తి జా సొర్ప కెర దెయెదె! తుమ్‍క జో కీసి నంప కెరుక జయెదె! 12 అన్నె, జోవయించి ఆస్తిక తుమ్ దెకుక మెన అన్నెక్లొ తుమ్‍చి అత్తి సొర్ప కెర తిలె, గని తుమ్ జా ఆస్తిక నిదానుమ్ నే కెర్లె, తుమ్‍క జెతికయ్ తుమ్‍చి సొంత ఆస్తి కో తుమ్‍క దెవుల! దిలె, పాడ్ కెరుల మెనుల. 13 కేన్ గొతిమాన్సు ఎక్కె దడి దొగుల ఎజొమాన్లుచి సేవ కెరుక నెత్రె. కిచ్చొక మెలె, ఎక్కిలొక విరోదుమ్ కెర, అన్నెక్లొక ప్రేమ కెరెదె, నెంజిలె జో అన్నెక్లొక నిదానుమ్ కెర, తొలితొచొక నిస్కారుమ్ దెకెదె. జలె, దేముడుక చి ఈంజ లోకుమ్‍చి దనుమ్‍క ఎక్కె దడి సేవ కెరుక నెతుర్సు” మెన యేసు జోచ సిస్సుల్‍క సంగిలన్.
యేసు సంగిల దొన్ని కొడొ
(మత్త 11:12-13)
14 ఈంజ లోకుమ్‍చి దనుమ్‍చి రిసొ యేసు తెదొడి సిస్సుల్‍క సంగిలిసి పరిసయ్యుల్ సూన కెర జోక కొంకడ్ల. కిచ్చొక మెలె దేముడుచి సేవ కెర్తసుమ్ మెనన్లె కి, డబ్బుల్‍క జోవయింక ఒగ్గర్ ప్రేమ. 15 యేసు జోవయింక, “మాన్సుల్‍చి మొక్మె పున్నిమ్ తిలి రితి డీసుక ఆస జతస తుమి. గని తుమ్‍చి పెట్టి కిచ్చొ బుద్ది అస్సె గే దేముడు జానె. జలె, ఈంజ లోకుమ్‍చ మాన్సుల్ కిచ్చొచి రిసొ ‘ముక్కిమ్‍చి’ మెనుల గే, దస్సిచిక దేముడు వెట్కారుమ్‍చి మెనెదె.
16 “బాప్తిసుమ్ దెతె తిలొ యోహాను బార్ జలి ఎదక మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగ్డయ్‍ల ఆగ్నల్, అన్నె పూర్గుల్‍చి అత్తి సంగిల దేముడుచ కబుర్లు రెగిడ్లిసి ముక్కిమ్ జా తిల. గని యోహాను అయ్‍లి తెంతొ, దేముడుచి రాజిమ్ పాఁవ జా అయ్‍లిస్‍చి రిసొచి, సుబుమ్ కబుర్ సూనయి జతయ్, జో సూనయ్‍లొ, ఆఁవ్ సూనయ్‍తసి, చి పాఁవ జా అయ్‍లి ఈంజ రాజిమ్‍తె బెదితస ఎత్కిజిన్ బెదుక మెన బమ్మ జతతి. 17 మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగ్డయ్‍ల ఆగ్నల్‍చి ఎక్కి అచ్రుమ్‍చి విలువ గెచ్చె నాయ్, జెతె కేన్ అచ్రుమ్ కామ్‍క నెంజితి రితి జతి కంట, పరలోకుమ్ బూలోకుమ్ కేడ గెచ్చుక సుల్లు.
18 “కో జలెకు జో జోచి తేర్సిక ముల దా అన్నెక్లిక పెండ్లి కెరన్లె, లంజె వంసుమ్‍చొ జతయ్, చి జాకయ్ పెండ్లి ముల దిలి కేన్ తేర్‍బోదక కో పెండ్లి జయెదె గే, జో కి లంజె వంసుమ్‍చొ జతయ్.
లాజర్ మెలొ బీద సుదొ చి సొమ్సారుమ్ తిలొస్‍చి రిసొ టాలి
19 “సొమ్సారి ఎక్కిలొ తిలన్. జో రోజుక చెంగిల చెంగిల సొమ్సార్లు గలంతి ఊద రంగుచ ఒగ్గర్ కరీద్‍చ పాలల్ గలనెదె, చి రోజుక ఇస్టుమ్ అయ్‍లి సర్ద కెరన సుక్కుమ్ తెన్ జితె తిలొ. 20 జలె, జో సొమ్సారొచి మేడచి గుమ్ముమె లాజర్ మెలొ బీద సుదొ ఎంగ్డ తయెదె. జోచి ఆఁగ్ బెర్తు గావ్వో తిల. 21 జో సొమ్సారొ అన్నిమ్ కెర్తి బల్లయ్ తెంతొ సేడ్త చింబొ గిడ్డల్ జో బీద సుదొక దొర్కు జలె, సర్ద తెన్ కతొ, తెద్ది మాలఙ్ జా తెద్ది చూ జా తిలొ, అన్నె సూనర్లు జోచ గావ్వో లేంవితె తిల.
22 “జలె, ఏక్ దీసి జో బీద మాన్సు మొర గెలొ, చి పరలోకుమ్‍తె అబ్రాహామ్ పూర్గుడు తెన్ తతి రితి దూతల్ జో బీద జలొ లాజర్‍క వయ కడ నిల. జలె, జో సొమ్సారొ కి మొర గెలన్, చి జోక మాన్సుల్ రోవ గెల. 23 అన్నె జో వెల్లి ఆగ్ లగితి గొయితె ఒగ్గర్ సిచ్చల్ జతె తా, ఉప్పిరి దెకిలె, దూరిక అబ్రాహామ్‍క చి జోచి పాసి వెస తిలొ లాజర్‍క దెకిలన్. 24 దెక కెర, ‘ఓ అమ్‍చొ అబ్రాహామ్ తాతొ, అంచి ఉప్పిరి కన్కారుమ్ తీ, చి జోచి ఊంటి పానితె బుడ్డవ అంచి జీబుతె ఇదిల్ లయడ తిమడ్తి రిసొ జో లాజర్‍క అంచితె తెద్రవు. ఈంజ ఆగి అంక ఒగ్గర్ నొప్పి దెతయ్‍చి రిసొ’ మెన సొమ్సారొ బతిమాల్ప జా సంగిలన్. 25 గని అబ్రాహామ్ జోక, ‘పుత్త, తుయి బూలోకుమ్‍తె జితె తిలి పొది §తుక ఇస్టుమ్ అయ్‍లిసి దొర్కు కెరన సుక్కుమ్ తెన్ జితె తిలది. గని లాజర్ కస్టల్ సేడ్తె తిలన్. గని అప్పె జో ఇన్నె సుక్కుమ్ జా అస్సె, చి తుయి ఒత్త సిచ్చల్ సేడ్తె తత్తసి. 26 అన్నె కిచ్చొ మెలె, తుమ్‍క అమ్‍క మదెనె వెల్లి గొయి అడ్డు అస్సె. ఏక్ వేల ఇన్నె తెంతొ సగుమ్‍జిన్ ఒత్త గెచ్చుక ఉచర్లె అడ్డు తవుసు. నెతుర్సు’ చి ‘ఒత్త తిలస కో కి ఇన్నె డేఁవ జెతు నాయ్ మెన జా గొయి అడ్డు అస్సె’ మెన 27 అబ్రాహామ్ సంగితికయ్, సొమ్సారొ అన్నె, దస్సి జలె, తాతొ, అంచి ఏక్ మనవి సంగిమ్‍దె. దయ కెర, అంచొ అబ్బొచి గెరి జో లాజర్‍క తెద్రవు. 28 అంక పాఁచ్‍జిన్ బావుడ్లు అస్తి, చి జేఁవ్ కి ఈంజ సిచ్చ జతి లోకుమ్‍తె నే ఉత్ర, సేడ్తి రితి జోవయింక బుద్ది సికడ్సు మెలన్. 29 గని అబ్రాహామ్ జోక అన్నె, ‘మోసేచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచి ఆగ్నల్, అన్నె దేముడుచ కబుర్లు సంగిల పూర్గుల్ రెగిడ్ల పుస్తకల్ ఎత్కి జోవయింక అస్సె. ఒత్త తిలిసి సరిగా సూన్‍తు, చి జేఁవ్ బుద్ది జంక జయెదె’ మెన అబ్రాహామ్ సంగిలన్. 30 గని జో అన్నె అబ్రాహామ్ తెన్, ‘నాయ్, ఒత్త తిలిసి సూన్లె కి కెర్తి నాయ్, గని మొర గెలొసొ కో జలెకు జేఁవ్‍తె గెచ్చ బుద్ది సంగిలె, జేఁవ్ కెర్ల పాపల్ చినన దుకుమ్ జా పాపుమ్‍బుద్ది ముల మార్సుప జవుల’ మెలన్. 31 చి ఆకర్‍క అబ్రాహామ్ జోక కిచ్చొ జబాబ్ దిలన్ మెలె, ‘మోసేచి అత్తి దేముడుచి ఆగ్నల్ రెగిడ్లి కొడొ కి, దేముడుచ కబుర్లు సంగిల పూర్గుల్ రెగిడ్లి కొడొ సూన నంప నే కెర్లె, కో జవుస్ మొర్లొ మాన్సు అన్నె జీవ్ జా ఉట్లెకి నంప కెర్తి నాయ్.’ ”, మెన పరిసయ్యుల్‍క యేసు సంగిలన్.
* 16:9 16:9 ఎజొమాని మెలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక టాలి జతయ్. 16:9 16:9 నెంజిలె, ఎజొమాని, మెలె ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు బెదవనెదె. 16:9 16:9 నెంజిలె గ్రీకు తెన్ చి ఈంజ 9 నంబర్ కోడు తొలితొ రెగిడ్లిస్‍చి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెన అన్నె సగుమ్‍జిన్ ఉచర్తతి మెలె, 9. జలె, తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, ఈంజ లోకుమ్‍చి డబ్బుల్ పాపుమ్‍చి జలెకి, తుమ్ బుద్ది తెన్ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సేవ కెర్తి రితి జా డబ్బుల్ వాడిక కెరన నేస్తమ్ కెరన, చి జా కేడ్లె తుమ్ మొర గెలె, పరలోకుమ్‍తె తుమ్‍క బెదవనుల నెంజిలె ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు బెదవనెదె. గ్రీకు బాస తెన్ తిలిసి కీసి జతయ్ మెలె, ‘పాపుమ్‍చి డబ్బుల్‍క నేస్తమ్ కెరన, చి జా డబ్బుల్ కేడ్లె, పరలోకుమ్‍తె తుమ్‍క బెదవనుల. గని ఉప్పిరి జా మత్తెలి రెగిడ్లిస్‍తె రెగిడ్లి రితి అర్దుమ్ అన్నె సంగితయ్’ మెన ఉచర్తసుమ్. § 16:25 16:25 నెంజిలె ‘తుచి వాట పూర్తి’.