17
పాపుమ్ కెరయ్‍తిస్‍చి రిసొచి కోడు
(మత్త 18:6-7,21-22; మార్కు 9:42)
తెదొడి యేసు జోవయించ సిస్సుల్‍క, “*పాపుమ్ కెరయ్‍త అల్లర్ కచితుమ్ జెయెదె, గని కచి అత్తి దస అల్లర్ జెవుల మెలె, అయ్యొ, జోవయింక సిచ్చ పిట్టె నాయ్! అంక నంపజల ఇస బాలబోదల్ జలసతె ఎక్కిలొక కి, కో పాపుమ్ కెరయెదె గే, జోచి టొట్రయ్ తిర్వేలి పత్తురు. ఒడొవ దా జోవయింక సముద్రుమ్‍తె బుడ్డవ గెలుక చెంగిలి. తూమ్ జాగర్త తా. తుమ్‍చితె కో గే మెనుమ. తుచొ కేన్ జవుస్ బావొ పాపుమ్ కెర్లెగిన, జోవయింక బుద్ది సంగు, చి జోవయించి తప్పుక దుకుమ్ జా బుద్ది జలెగిన, జోవయింక చెమించుప కెరు. అన్నె, రోజుక సత్తు సుట్లు కి తుక పాపుమ్ కెర జేఁవ్ సత్తు సుట్లు తుచి పక్క పసుల ‘అంచి తప్పు. చెమించుప కెరు’ మెన జో సంగిలెగిన, తుయి జోక చెమించుప కెరుక అస్సె” మెన యేసు జోచ సిస్సుల్‍క బుద్ది సంగిలన్.
నముకుమ్‍చి రిసొచి కోడు
తెదొడి యేసుచ జేఁవ్ బారజిన్ బారికుల్ యేసుప్రబుక కిచ్చొ మెలన్ మెలె, “అమ్‍క అన్నె ఒగ్గర్ నముకుమ్ దె” మెల చి, యేసు జోవయింక, “సొర్సుగిడ్డచి ఎదిలి నముకుమ్ తుమ్‍క తిలె, ఈంజొ §మారోడు రూకుక ‘ఉట్కి జా సముద్రుమ్‍తె గెచ్చ రోవి జా’ మెలె, తుమ్ సంగిలె, జా కోడు సూన్లె జా దస్సి జయెదె.”
సేవ నిదానుమ్ కెరుక తిలిస్‍చి కోడు
“తుమ్‍చితె ఎక్కిలొక గొత్తి సుదొ తయెదె మెనుమ, చి జో గొత్తి సుదొ కేఁస్సొతొ జవుస్, మెండల్ రక తా జవుస్ గెరి అన్నె అయ్‍లె, ‘తుయి బేగి గెచ్చ అన్నిమ్ కెరు’ మెన ఎజొమాని సంగెదె గె? నాయ్, గెద. ‘తొలితొ అంచి రిసొ అన్నిమ్ తెయార్ కెర తుచొ పాలుమ్ కుంచన అంక జొగుడ దె, చి ఆఁవ్ అన్నిమ్ కెర పాని పిలి పడ్తొ తుయి కా, పి’ మెన ఎజొమాని సంగెదె. అన్నె, జో గొత్తి సుదొ జోక దిలి కామ్ కెర జోచి పూచి తిలిసి కెర్లి రిసొ జో ఎజొమాని జోక ‘తుయి దయ కెర్లది’ మెనెదె గె? నాయ్, గెద. 10 జలె, తుమ్‍చి పూచి తెన్ కి దస్సి, దేముడు తుమ్‍క సంగిలిసి ఎత్కి కెర తుమ్‍చి పూచి కెర తిలె, తుమ్ కిచ్చొ మెన మెలె, ‘అమ్ రితయ్ గొత్తి సుదల్. అమ్ గవురుమ్‌క విలువ నాయ్. అమ్‍క పూచి తిలిసి కెర అస్సుమ్. తెద్దిలి’ మెన తుమ్” మెన యేసు సిస్సుల్‍క సంగిలన్.
వెల్లి రోగుమ్ దెర్ల దెస్సుజిన్‍క యేసు చెంగిల్ కెర్లిసి
11 ఒత్త తెంతొ అన్నె కిచ్చొ జర్గు జలి మెలె, యేసు యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె గెచ్చుక మెన సమరయ ప్రదేసిమ్‍క చి గలిలయ ప్రాంతుమ్‍క మదెనె గెతి వట్టె గెతె తా, 12 ఏక్ గాఁవ్‍క పాసి అయ్‍లె, వెల్లి రోగుమ్ దెర్ల దెస్సుజిన్ మాన్సుల్ జోక దస్సుల్ జంక మెన అయ్‍ల, అన్నె, ఇదిల్ దూరి తా 13 కేక్ గల. కిచ్చొ మెన కేక్ గల మెలె, “యేసుప్రబు, బాబు, అమ్‍చి ఉప్పిరి కన్కారుమ్ తీ” మెన కేక్ గల. 14 జలె, యేసు జోవయింక దెక కెర “దేముడుచి గుడితె తుమ్ గెచ్చ, ఒత్తచ *పూజర్లుతె దెకవన” మెన సంగిలన్, చి ఒత్త యెరూసలేమ్‍తె గెచ్చుక మెన వట్టె గెలె కిచ్చొ జర్గు జలి మెలె, జోవయించి ఆఁగ్ చెంగిల్ జా సుద్ది జల.
15 జలె, జోవయింతె ఎక్కిలొ జో చెంగిల్ జలిసి దెకన, గట్టిఙ అవాడ్ కెరన దేముడుచి గవురుమ్ సంగ సంగ, యేసు తిలిస్‍తె ఉట్ట అయ్‍లన్. 16 ఉట్ట జా, “అంక రచ్చించుప కెర దయ కెర్లది” మెన యేసుక జోచి సర్ద సంగ యేసుచి చట్టె సెర్ను సేడ్లొ. జో మాన్సు సమరయ సుదొ.
17 జలె, యేసు తెదొడి, “దెస్సుజిన్‍క చెంగిల్ కెర్లయ్, గెద. జేఁవ్ అన్నెక్ నొవ్వుజిన్ కేతె? 18 ఈంజొ యూదుడు నెంజిలొసొక పిట్టవ, జేఁవ్ అమ్‍చ యూదుల్‍తె అన్నె కో జోవయించి సర్ద సంగుక జెతి నాయ్ గె?” మెన పుస కెర, 19 జో చెంగిల్ జలొసొక అన్నె, “తుయి ఉట్ట, గెరి గో. అంచి ఉప్పిరి తుయి నముకుమ్ తిలి రిసొ చెంగిల్ జా అస్సిసి” మెన యేసు జో మాన్సుక సంగిలన్.
దేముడుచి రాజిమ్‍చి రిసొచ కొడొ
(మత్త 24:23-28,37-41)
20 జలె, “దేముడుచి రాజిమ్ కెఁయఁక జెయెదె?” మెన సగుమ్‍జిన్ పరిసయ్యుల్ యేసుక పుసిల చి, జో, “దేముడుచి రాజిమ్ డీస్తిసి నెంజె. కెఁయఁక గే డీస జెయెదె మెన నాయ్. 21 ‘ఈందె, ఇన్నె అస్సె’ జలెకు, ‘ఓదె, ఒత్త అస్సె’ జలెకు మెనుక బెదె నాయ్. కిచ్చొ మెలె, దేముడుచి రాజిమ్ అప్పెయి కి §
తుమ్‍చి నెడిమి అస్సె” మెన సంగిలన్.
యేసు ఎదార్దుమ్ ఏలుప కెరుక మెన అన్నె జెతిస్‍చి రిసొచి కోడు
22 జోచ సొంత సిస్సుల్‍క యేసు, ఆఁవ్ మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొక “ఏక్ దీసి గడియ జవుస్ డీసుస్” మెన తుమ్ ఒగ్గర్ ఆస జత దీసల్ జెవుల, గని జా మదెనె అంక దెకుక నెతుర్సు. 23 అన్నె, “ఓదె, ఒత్త అస్సె. ఓదె, ఒత్తయ్ అస్సె” మెన సగుమ్‍జిన్ తుమ్‍క సంగుల, గని జోవయించి పట్టి తుమ్ గెచ్చ నాయ్. 24 కిచ్చొక మెలె, బిజిలి మొల్కిలె, కీసి ఆగాసుమ్ పూర్తి ఏక్ పక్క తెంతొ అన్నెక్ పక్క ఎద ఉజిడి దెయెదె, దస్సి, ఆఁవ్ మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొ *ఏలుప కెరుక మెన ఉత్ర జెతి దీసిక కేన్ పక్క కి డీసిందె. 25 గని జా నే జతె అగ్గె తొలితొ ఆఁవ్ ఒగ్గర్ బాదల్ స్రెమల్ సేడుక అస్సె, ఈంజ కాలుమ్‍చ మాన్సుల్ అంక “అమ్‍క నాయ్. మొర్సు!” మెనుక అస్సె.
26 నోవహు పూర్గుమ్‍చొచి కాలుమ్ మాన్సుల్ కీస్ జతె తిల గే, దస్సి, ఆఁవ్ మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొ అన్నె నే జెతె అగ్గెచి మదెనె ఆఁవ్ జెతె ఎదక మాన్సుల్ దస్సి జతె తవుల. 27 మెలె, ‘జోవయించి పాపుమ్‍చి రిసొచి సిచ్చక’ మెన ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు వెల్లి వర్దల్‍చి పాని గెడ్సుప కెరయ్‍లి గడియ ఎద, నోవహు జోచి కుటుంబుమ్ తెన్ జా వెల్లి ఓడతె పెస కెవ్డి డంకిల్ ఎద, నే నంప కెర్తె మాన్సుల్ కతె తా, పితె తా, పెండ్లివొ కెర్తె తా, పెండ్లివొ జతె తా జితె తిల, చి జేఁవ్ ఎత్కిజిన్‍క వర్దల్‍చి పాని గీడ గెలి. 28 పడ్తొ లోతు పూర్గుమ్‍చొచి కాలుమ్ కి జో జితె తిలి సొదొమ పట్నుమ్‍చ దస్సి జతె తిల. ప్రెజల్ కతె తా, పితె తా, బియ్యారి కెర్తె తా, పంటొ పికయ్‍తె తా, గెరల్ బందితె తిల. 29 గని §లోతు జా సొదొమ పట్నుమ్ తెంతొ బార్ జా ముల దిలి దీసి, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పరలోకుమ్ తెంతొ జా పట్నుమ్‍చి ఉప్పిరి ఆగిచి ఎడ్ది రితి ఇంగుడు సువ దిలన్, చి జా పట్నుమ్‍చ ఎత్కిజిన్ మొర గెల. 30 అన్నె, ఆఁవ్ మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొ ఏలుప కెరుక మెన అన్నె ఉత్ర జా డీస్తి దీసి జెతి ఎద దస్సి మాన్సుల్ అంక నే ఉచర్తె, బుద్ది నే ఉచర్తె ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి జితె తవుల, చి తెదొడ్‍క *తీర్పు జా సిచ్చ జవుల.
31 “జా దీసిక జోచి గేరుచి ఒర్నె కో తవుల గే, జోచి సామన్ గెరి తిలె కి, జా వెంట నెంక మెన ఉత్రుతు నాయ్, అన్నె కో జోచి బట్టి జవుస్ తిలె, కిచ్చొ వెంటుక పసుల్తు నాయ్, గని బే బేగి ఉట్ట గెతు. 32 లోతుచి తేర్సి జా సొదొమ పట్నుమ్‍క ఇదిల్ ఇస్టుమ్ జా జాక దెకుక మెన పసుల లోన్‍చి పత్తురు మర్లు జా గెలి, గెద. జలె, జాక దస్సి జర్గు జలిసి తుమ్ పఁవ్స నాయ్. 33 కిచ్చొక మెలె, సొంత ప్రానుమ్ రచ్చించుప కెరనుక కో ఉచరుల గే, జోవయించి ప్రానుమ్ పాడ్ జా గెచ్చెదె, గని దేముడు దిలి వాటు ఎక్కి సత్తిమ్ ఇండుక మెన జోవయించి ప్రానుమ్ కో దెవుల గే, జోవయించి ప్రానుమ్ రచ్చించుప జయెదె.
34 “జా రాతిక దొగుల ఎక్కితె నిజ తిలె, ఎక్కిలొక ముల దా, అన్నెక్లొక కడ నెవుల. 35 దస్సి, దొగుల తేర్‍బోదల్ రోడ్తె తిలె ఎక్లిక ముల దా, అన్నెక్లిక కడ నెవుల, 36 §అన్నె, దొగుల మున్సుబోదల్ బట్టి తిలె, ఎక్కిలొక ముల దా, అన్నెక్లొక కడ నెవుల” మెన యేసు సంగిలన్. 37 దస్సి సంగితికయ్, “కేనె కడ నెవుల, ప్రబు?” మెన సిస్సుల్ పుసిల, చి జోవయింక, “పీనుమ్ కేనె తయెదె గే, ఒత్త గిద్దుల్ బెరుల.” మెన సంగిలన్.
* 17:1 17:1 నెంజిలె, ‘నముకుమ్ పిట్టయ్‍త…’ 17:2 17:2 నెంజిలె, ‘జోవయించి నముకుమ్ పిట్టయెదె గె,….’ 17:5 17:5 6:13 దెక. జోవయించ బారజిన్ సిస్సుల్ బారజిన్ బారికుల్ ఎక్కి. § 17:6 17:6 ఏక్ రగుమ్ పండ్లు దెరెదె. * 17:14 17:14 యూదుల్ తెన్ వెల్లి రోగుమ్ ఏక్ మాన్సుక ముల తిలె, జో మాన్సుక ‘చెంగిల్, సుద్ది జలొ’ మెన రుజ్జు సంగుక ఎక్కి పూజర్లుకయ్ అదికారుమ్, 5:12చి ఎట్టొచి కోడు దెక. 17:16 17:16 సమరయ సుదల్‍క యూదుల్ నిస్కారుమ్ దెకుల, గని జేఁవ్ యూదుల్ ఇన్నె బుద్ది ఉచర్తి నాయ్. ఎక్కి సమరయ సుదొ బుద్ది ఉచర్లొ. 17:19 17:19 నెంజిలె ‘రచ్చించుప జా అస్సిసి’. § 17:21 17:21 కిచ్చొక దస్సి మెన్‍తయ్ మెలె, జో యేసు అయ్‍లిస్ తెన్ జా రాజిమ్ అయ్‍లి, చి ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ జోవయించి అత్తి, అన్నె జోవయించ సిస్సుల్‍చి అత్తి జా రాజిమ్‍చి రచ్చించుప కెర్తి కామ్ జో కెర్తయ్. ‘తుమ్‍చి నెడిమి అస్సె’ మెలి కోడుక సగుమ్‍జిన్ ‘తుమ్‍చి పెట్టి అస్సె’ మెన రెగ్డ అస్తి, గని నంపతిలసచి పెట్టి జా రాజిమ్ తయెదె, గని నంపనెంజిలసచి పెట్టి నాయ్. జేఁవ్ పరిసయ్యుల్‍తె ఒగ్గర్‍జిన్ యేసుక నంప కెర్తి నాయ్. * 17:24 17:24 లూకా 1:32-33, డీసయ్‍లిసి 5:10, చి 20:4-6 దెక. 17:25 17:25 లూకా 9:22 దెక. 17:27 17:27 ఆదికాండుమ్ 7 అద్యయిమ్. § 17:29 17:29 ఆదికాండుమ్ 18:16-19:29. * 17:30 17:30 లూకా 212:34-36 దెక. 17:31 17:31 మత్తయి 24:15-18. 17:32 17:32 ఆదికాండుమ్ 19:26. § 17:36 17:36 ఈంజ మత్తెలి తొలితొ రెగిడ్ల సగుమ్ పుస్తకల్‍తె 36 నంబర్‍చి కోడు తయె నాయ్.