18
తీర్పు కెర్తి టాన్‍తె తోడు సంగితొ ఎక్కిలొచి టాలి
తెదొడి యేసు జేఁవ్ సిస్సుల్‍క ఈంజ టాలి సంగిలన్. కిచ్చొక మెలె, *జో తీర్పు కెర ఏలుప కెరుక మెన అన్నె జెతె ఎదకచి మదెనె జేఁవ్ బద్దుకుమ్ గే అన్మానుమ్ గే నే జతె ప్రార్దన కెర్తె తంక మెన జోవయింక సికడ్తి రిసొ సంగిలన్. ఇసి జతయ్ “ఏక్ పట్నుమ్‍తె తీర్పు కెర్తి టాన్‍తె తీర్పు దెతొసొ ఎక్కిలొ తిలొ. జో అన్నె మాన్సుల్‍క బియె నాయ్, దేముడుక బియె నాయ్. పడ్తొ, జయి పట్నుమ్‍తె రండెల్ మాన్సు ఎక్లి తిలి. ఈంజ జలె, రోజుక జో తీర్పు దెతొసొతె గెచ్చ కెర, ‘విరోదుమ్ సుదొ ఎక్కిలొ అంచి ఉప్పిరి దావ దా అస్సె. అంచి సంగిలీస్ సూన్లె జో మాన్సు సంగిలి నిందక ఆరిచి మెన రుజ్జు దెకయ్‍తిస్‍తె అంక తోడు తా’ మెన పుసితె తిలన్. ఒగ్గర్ దీసల్ జో ఒప్పనె నాయ్, గని పడ్తొ కిచ్చొ బుద్ది జోక అయ్‍లి మెలె, ఆఁవ్ దేముడుక బితొసొ, మాన్సుక బితొసొ నెంజి, గని ఈంజ రండెలి అంక అల్లర్ దా పుసుక ములె నాయ్ చి రిసొ, జాచి సంగిలీస్ సూన్‍తిస్తె తోడు సంగిమ్‍దె. నెంజిలె, జా రోజుక జెతె తతిస్‍క అంక పూర్తి అల్పు కెరెదె మెలన్” మెన యేసుప్రబు టాలి సంగిలన్. కిచ్చొ అర్దుమ్ సంగిలన్ మెలె, “ఆదె, జో బుద్ది నెంజిలొ తీర్పు దెతొసొ కీస్ సంగిలొ! జలె, రాతి మెద్దెనె జాక జాచి బాదల్ కస్టల్ సంగిత జో నిసాన్ల జోచయ్ జల మాన్సుల్‍చ ప్రార్దనల్ దేముడు సూనె నాయ్ గె? జోవయింక తోడు జెయె నాయ్ గె? కచితుమ్ సూనెదె, తోడు జెయెదె. అన్నె జా తోడు జెంక ఆల్సిమ్ కెరెదె గె? నాయ్ గెద. బే బేగి తోడు జెయెదె. గని, జాగర్త, ఆఁవ్ మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొ ఈంజ లోకుమ్‍తె అన్నె ఉత్ర జెతి పొదిక మాన్సుల్ నిదానుమ్ నముకుమ్ తవుల గే నాయ్ గె?” మెన యేసు సంగిలన్.
పరిసయ్యుడుచి సుంకరొచి రిసొ సంగిలి టాలి
పడ్తొ ‘అమ్‍క పున్నిమ్’ మెనన అన్నె మాన్సుల్‍క నిస్కారుమ్ ఉచర్ల మాన్సుల్‍క ‘సూన్‍తు’ మెన యేసు అన్నెక్ టాలి సంగిలన్. 10 “ప్రార్దన కెరుక మెన దొగు మాన్సుల్ అమ్‍చి దేముడుచి గుడితె గెల. జోవయింతె ఎక్కిలొ పరిసయ్యుడు, ఎక్కిలొ సిస్తు నఙితొ సుంకరొ. 11 జలె, పరిసయ్యుడు పుర్రెతొ టీఁవ, జోచి పెట్టి ఉచరన ఇసి ప్రార్దన కెరన్లన్, ‘ఓ అమ్‍చొ దేముడు, ఆఁవ్ జేఁవ్ అన్నె మాన్సుల్‍చి రితి నెంజిల్ రిసొ తుక అంచి సర్ద ఆఁవ్ సంగితసి. జేఁవ్, జలె, మాన్సుల్‍క బియఁడ, జోవయించి ఆస్తి దొర్కు కెరంతతి, కిచ్చొ కిచ్చొ నాయిమ్ నెంజిల కమొ కెర్తతి, లంజెకమొ కెర్తతి, చి సగుమ్‍జిన్ కి జో ఒత్తల్‍తొచొ సిస్తు నఙితొసొచి రితి జతతి. 12 గని అఁవ్ సత్తరెక్క తివ్వెరి చువ్వె తత్తసి, చి అంక దొర్కు జతిస్ ఎత్కితె దెస్సు వాటల్‍తె ఏక్ వాట తుక దెతసి’ మెన దేముడుక ప్రార్దన కెర్లన్.
13 “గని, జో సిస్తు నఙితొసొ, ఇదిల్ దూరి టీఁవ తా, మాములుమ్ జేఁవ్ యూదుల్ కెర్తి రితి నే కెర్తె, ఉప్పిరి నే దెకితె, లాజుక మొకొమ్ లుంకడ గుండెతె పెటన ‘ఓ దేముడు, ఆఁవ్ పాపుమ్‍చొ మాన్సు. అంచి ఉప్పిరి కన్కారుమ్ జా అంచ పాపల్ చెమించుప కెరు!’ మెన ప్రార్దన కెర్లన్. 14 జలె, జేఁవ్ దొగులతె కక్క ‘సత్తిమ్ జలొ’ మెన దేముడు దెకిలన్? జో గవురుమ్ ఉచరన్లొసొక, నాయ్, గని పాపుమ్ ఒప్పన్లొ ఈంజొ సుంకరొకయ్, మెన తుమ్‍క ఆఁవ్ సంగితసి. జోచి పాపుమ్ చెమించుప జా గెరి ఉట్ట గెలన్. కిచ్చొక మెలె, కో జోక జొయ్యి గవురుమ్ కెరనెదె గే, జోక దేముడు దాక్ కెరెదె, గని కో జోక జొయ్యి దాక్ కెరనెదె గే జోక దేముడు వెల్లొ కెరెదె” మెన సంగిలన్.
బాలబోదల్‍క యేసు చడ వరుమ్ దిలిసి
(మత్త 19:13-15; మార్కు 10:13-16)
15 జలె, జా దీసి ‘యేసు జోవయింక చడ చెంగిల్ వరుమ్ దెవుసు’ మెన, సగుమ్‍జిన్ ప్రెజల్ జోవయించ బాలబోదల్‍క జోతె కడ ఆన్‍తె తిల. గని జేఁవ్ జెతె తిలిసి యేసుచ సిస్సుల్ దెక కెర, జేఁవ్ బోదల్‍క కడ ఆన్ల మాన్సుల్‍క “పోన” మెన గోల కెర్ల. 16 గని యేసు జా దెక కెర, జోవయింక పాసి బుకారా కెర, “బోదల్ అంచితె జెతు. జోవయింక ఆటంకుమ్ కెర నాయ్. కిచ్చొక మెలె, దేముడుచి రాజిమ్ ఇస బాలబోదల్ జల సుదల్‍చియి. 17 తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, మాన్సు గవురుమ్ నే ఉచరంతె బాలబోదల్‍చి రితిచి నముకుమ్ తెన్ దేముడుచి రాజిమ్‍తె బెదితి వరుమ్ నఙన్లెకయ్, పరలోకుమ్‍తె గెచ్చుక జయెదె” మెన యేసు సంగిలన్.
సొమ్సారుమ్ తిలొ ఉబెడొ ఎక్కిలొ దేముడుచి రాజిమ్‍చి రిసొ యేసుక పుసితికయ్
(మత్త 19:16-30; మార్కు 10:17-31)
18 యూదుల్‍చొ అదికారి ఎక్కిలొ యేసుతె జా కెర, “చెంగిల్ తిలొ గురుబాబు, పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె ఆఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జితి వాట అంక దొర్కు జంక మెలె, ఆఁవ్ కిచ్చొ కామ్ కెర్లె జయెదె?” మెన పుసిలన్. 19 పుసితికయ్ యేసు, “ ‘చెంగిల్ తిలొసొ’ మెన అంక కిచ్చొక సంగిలది? చెంగిలొసొ దేముడు ఎక్కిలొయి, గని అన్నె కో కి చెంగిలొస నెంజితి. 20 జో దిల ఆగ్నల్ మెలె తుయి జాన్సి.
లంజెకమొ కెరుక జయె నాయ్,
నరు అత్య కెరుక జయె నాయ్,
చోరుక జయె నాయ్,
అబద్దుమ్ సాచి సంగుక జయె నాయ్,
అయ్యద్‍అబ్బొద్‍క గవురుమ్ దెకితె తంక అస్సె.
దసచయ్” మెన జోక యేసు సంగిలన్. 21 సంగితికయ్ జో మాన్సు, “బాల తతె తెంతొ ఈంజేఁవ్ ఆగ్నల్ రితి ఆఁవ్ నిదానుమ్ కెర దెకన్‍తసి” మెన జబాబ్ దిలన్. 22 జా కోడు సూన కెర యేసు, జోక, “అప్పెక తుక ఎక్కి పిట్ట అస్సె. తుచి ఆస్తి ఎత్కి తుయి విక కెర, జా వికిలి డబ్బుల్ బీద సుదల్‍క దేసు, దస్సి కెర్లెగిన పరలోకుమ్‍తె తుక ఆస్తి కలుగు జెయెదె. అన్నె అంచి తెన్ బెద అంచి పట్టి జె!” మెన సంగిలన్.
23 గని ఈంజ కోడు సూన కెర, జోక ఒగ్గర్ సొమ్సారుమ్ తిలిచి రిసొ జో మాన్సు ఒగ్గర్ విసారుమ్ జలొ.
24 తెదొడి, జో మాన్సు దస్సి విసారుమ్ జలిసి దెక కెర యేసు, “సొమ్సార్లు దేముడుచి రాజిమ్‍తె గెచ్చుక జలె, కెద్ది గే కస్టుమ్ జలెకయ్ జయెదె. 25 కిచ్చొక మెలె, ఇస సొమ్సార్లు దేముడుచి రాజిమ్‍తె బెదితి కంట, సూజిబొరొ వాట్ ఒంటె గెచ్చుక సుల్లు!” మెన సంగిలన్.
26 జలె, జా కోడు సూన్లస “దస్సి జలె, కో రచ్చించుప జంక జయెదె?” మెన బమ్మ జల. 27 గని యేసు, “మాన్సు కెర్క నెత్తిర్లిసి కి, దేముడు జర్గు కెరుక తెరె” మెలన్.
28 తెదొడి యేసుచ బారజిన్ బారికుల్‍తె తిలొ పేతురు మెలొ సిస్సుడు “ఈందె, అమ్‍చ గెరల్ ఎత్కి ముల దా ఆమ్ తుచి పట్టి బులితసుమ్” మెలన్. 29 యేసు జేఁవ్ బారికుల్‍క, నిజుమి, అన్నె తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ కచితుమ్ మెంతసి మెలె, దేముడుచి రాజిమ్‍చి కామ్ కెర్తి రిసొ గేరు జలెకు, తేర్సిక జలెకు, అన్నొబావొక జలెకు, అయ్యస్అబ్బొస్‍క జలెకు, బోదల్‍క జలెకు కో ముల తవుల గే, 30 అప్పె ఈంజ లోకుమ్‍తె ఈంజ కాలుమ్‍తె కి జోక దసచ అన్నె ఒగ్గర్ వంతుల్ రితి దొర్కు జయెదె, అన్నె, జెతి కాలుమ్‍తె, కెఁయఁక తెఁయఁక పరలోకుమ్‍తె జితి వాట జోక దొర్కు జయెదె.
జో మొరుక తిలిస్‍చి రిసొ యేసు అన్నెక్ సుట్టు సంగిలిసి
31 తెదొడి జేఁవ్ యెరూసలేమ్‍తె గెతె తిలి వట్టె యేసు జోచ బారజిన్ సిస్సుల్‍క పక్క కడన ఇసి మెలన్. “ఈందె, అమ్ యెరూసలేమ్‍తె గెతసుమ్, చి ఆఁవ్ మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొచి రిసొ దేముడుచ కబుర్లు సంగిలస రెగిడ్లిసి ఎత్కి కచితుమ్ పూర్తి జర్గు జయెదె. 32 కిచ్చొక మెలె, యూదుల్ నెంజిలసచి అత్తి అంక సొర్ప కెర దెవుల, చి అంక కొంకడుల, అంచి మరియాద కడుల, చి అంక తుంక్ర దెవుల. 33 అంక కొర్డల్ తెన్ పెటుల, చి అంక మారుల, తిర్రత్‍క అన్నె జీవ్ జా ఉట్టిందె” మెలన్. 34 గని ఇన్నెచి కిచ్చొ అర్దుమ్ కి కెరంతి నాయ్. జా అర్దుమ్ లుంకిల్ రితి తిలి, చి జో కిచ్చొచి రిసొ సంగిలొ గే నేన్ల.
గుడ్డి జలొ మాన్సుక యేసు చెంగిల్ కెర్లిసి
(మత్త 20:29-34; మార్కు 10:46-52)
35 యెరూసలేమ్‍తె గెచ్చుక మెన యేసు వట్టె గెతె తా యెరికో పట్నుమ్‍క పాసి అయ్‍లి పొది, గుడ్డి జలొ మాన్సు ఎక్కిలొ వాట్ సొడి వెస తా, బిచ్చిమ్ నఙితె తిలొ. 36 ఒగ్గర్‍జిన్ మాన్సుల్ జా వాట్ గెతె తిలిస్‍చి అవాడ్ సూన కెర, “కిచ్చొక ఒగ్గర్ జనాబ్ ఈంజ వాట్ గెతతి?” మెన పుసిలన్. 37 పుసిలె, జేఁవ్ “నజరేతు గఁవ్విచొ యేసు ఈంజ వాట్ గెతయ్” మెన జోక సంగిల, 38 చి సూన, జో “ఓ యేసుప్రబు, దావీదు రానొచి సెకుమ్‍తె జెర్మిలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ, అంచి ఉప్పిరి కన్కారుమ్ తిఁయ, అంచ చెంగిల్ కెరు!” మెన కేక్ గలన్.
39 తెదొడి పుర్రెతొ ఇండితె తిలస సగుమ్‍జిన్ జో గుడ్డి మాన్సుక “తుక్లె తా” మెన గోల కెర్ల, గని జో అన్నె, “దావీదు రానొచి సెకుమ్‍తె జెర్మిలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ, అంచి ఉప్పిరి కన్కారుమ్ తిఁయ చెంగిల్ కెరు!” మెన అగ్గెచి కంట గట్టిఙ కేకుల్ గలొ. 40 ఇసి జతికయ్, యేసు టీఁవ కెర, “జోక ఇత్తల్ కడ ఆన” మెన ఆడ్ర దిలన్, చి జోక జోచితె కడ ఆన్లస పాసి జెతికయ్, 41 “ఆఁవ్ తుక కిచ్చొ కెరుక మెన తుయి కోర్‍ప జతసి?” మెన పుసితికయ్, జో గుడ్డి మాన్సు, “ప్రబు, ఆఁవ్ దెకిత్ రితి కెరు” మెలన్. 42 యేసు జోక, “ఈందె తుచ అంకివొ డీస్తు. అంచి ఉప్పిరి తుయి నముకుమ్ తిలి రిసొ తుయి §చెంగిల్ జా అస్సిసి” మెన సంగితికయ్, 43 బేగి జో మాన్సుచ అంకివొ డీసిల చి, దేముడుచి గవురుమ్ సంగ యేసుచి పట్టి గెలన్. అన్నె, ప్రెజల్ ఈంజ ఎత్కి దెక తా, జేఁవ్ కి దేముడుచి గవురుమ్ సంగిల.
* 18:1 18:1 లూకా 21:5-36. 18:8 18:8 నెంజిలె, ‘నిదానుమ్ ప్రార్దన కెర్తి నముకుమ్ తెన్ తవుల గే నాయ్ గె?’ 18:26 18:26 మెలె, పాపుమ్ తెంతొ రచ్చించుప జంక, చి ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్‍తె బెదుక. § 18:42 18:42 నెంజిలె ‘రచ్చించుప జా అస్సిసి’.