19
జక్కయ్య మెలొ సిస్తు నఙితొ సుంకరొ
జలె, యేసు యెరికో పట్నుమ్ పెస జా పట్నుమ్ వాట్ గెచ్చ ముల్తి పొది, ఒత్త జక్కయ్య మెలొ మాన్సు తిలన్. జో సిస్తు నఙిత సుంకర్లుచొ అదికారి, చి జో ఒగ్గర్ సొమ్సారుమ్ తిలొ. జలె, ‘యేసు కీసొచొగె దెకిన్‍దె’ మెన ఇస్టుమ్ జలన్, గని జో పాట్టి మాన్సు, చి యేసుచి సుట్టునంత బెర్ల జనాబ్ అడ్డు జా అస్తి. జాకయ్ జో కిచ్చొ కెర్లన్ మెలె, యేసు జా వాట్ గెచ్చెదె, చి జో పుర్రెతొ నిగ గెచ్చ, ఏక్ బొడ్డ రూక్‍తె వెగిలన్.
జలె, యేసు ఒత్త పాఁవ కెర, ఉప్పిరి రూక్‍తె దెక, “జక్కయ్య, బే బేగి ఉత్రు. ఆజి ఆఁవ్ తుచి గెరి తంక అస్సె” మెలన్. దస్సి మెంతికయ్, జక్కయ్య బమ్మ తెన్ జా రూక్‍తె తెంతొ ఉత్ర జా, సర్ద తెన్ యేసుక గెరి కడన, మరియాద ఎత్కి కెర్లన్. ఇసి జర్గు జలిసి దెక కెర ప్రెజల్ ఎత్కి కుసుమ్‍కసుమ్ లట్టబ్ల. “పాపుమ్ సుదొచి గెరి జో గోత్ గెచ్చుక కిచ్చొక?” మెల.
జలె, యేసు ఒత్త తిలి పొది, జక్కయ్య పుర్రె జా టీఁవ ప్రబుక కిచ్చొ కోడు సంగిలన్ మెలె, “ఈందె, ప్రబు, అంచి ఆస్తితెచి ఏక్ వంతు బీద సుదల్‍క దా గెలిందె. అన్నె, డబ్బుల్‍క ఆఁవ్ కక్క మోసిమ్ కెర తిలె, జోవయింక ఆఁవ్ మోసిమ్ కెర నఙిలి కంట అన్నె అన్నె చెత్తర్ వాటల్ జోవయింక అన్నె దెయిందె” మెన ఒప్పన్లన్. దస్సి జతికయ్, యేసు జోక, “దేముడు పాపల్ చెమించుప కెర్తి రచ్చన ఆజి ఈంజ గెరి పాఁవ అస్సె. పాపుమ్ ఇండితె తిలె కి ఈంజొ కి *అబ్రాహామ్‌చి సెకుమ్‍చొ, గెద. 10 మెలె, ఆత్మక నెస గెలసకయ్ చజన జోవయించ పాపల్ తెంతొ రచ్చించుప కెరుక మెనయ్ ఆఁవ్ మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొ ఈంజ లోకుమ్‍తె అయ్‍లయ్”.
బఙర్‍చ కాసుల్‍చి టాలి
(మత్త 25:14-30)
11 యేసు సంగిలి కోడు ప్రెజల్ సూన్‍తె తిలి పొది, యెరూసలేమ్‍క పాసి జెతె తిల, చి ప్రెజల్ జేఁవ్‍చి పెట్టి కిచ్చొ మెన ఉచర్తె తిల మెలె, “యేసు అమ్‍చి యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె పాఁవిలె, దేముడుచి రాజిమ్ ఎదార్దుమ్ ఏలుప కెరుక మొదొల్ జయెదె.” మెన ఉచర్తె తిల. 12 జాకయ్ యేసు జోవయింక ఏక్ టాలి సంగిలన్. “వెల్లొ మాన్సు ఎక్కిలొ తిలొ. ఈంజ దేసిమ్‍క రానొ జంక మెన, రానల్‍క టీఁవడ్తొసొ తిలి దూరి దేసిమి ఉట్ట గెచ్చ జెంక మెన, ఈంజొ బార్ జలొ. 13 గని, నే గెతె అగ్గె, జోచ దెస్సుజిన్ గొత్తి సుదల్‍క బుకారా కెర, జోవయింక ఎక్కెక్లొక ఎక్కెక్ బఙర్‍చ కాసుల్ దా కెర, ‘ఆఁవ్ జెతె ఎదక ఇన్నెతెన్ బియ్యారి కెర్తె తా’ మెలన్. 14 గని జోవయించ ప్రెజల్ జోక ఒగ్గర్ విరోదుమ్ జా అస్తి, చి ‘ఈంజొ మాన్సు అమ్‍చి ఉప్పిరి ఏలుప కెరుక మెలె, అమ్‍క ఎద్గరె ఇస్టుమ్ నాయ్’, మెన జో మాన్సుచి పట్టి కబుర్ తెద్రయ్‍లన్.
15 “గని, జో మాన్సు రానొ జా బుల అయ్‍లన్, చి జో డబ్బుల్ దా తిల గొత్తి సుదల్ బియ్యారి కెర కెద్ది లాబుమ్ కెర అస్తి సూనుక మెన జేఁవ్‍క బుకార్లన్. 16 తొలితొచొ జా కెర, రానొచి పుర్రెతొ టీఁవిలన్ అన్నె, ‘బాబు, తుయి దిలి బఙార్ కాసుక అన్నె దెస్సు బఙార్ కాసుల్ లాబుమ్ దొర్కు జా అస్సె’ మెలన్, చి 17 ‘బొల్లొయ్ కెర్లది, తుయి చెంగిలొ గొత్తి సుదొ. ఇదిలిసి కామ్ దెతికయ్ తుయి నిదానుమ్ కెర్లది, చి తుయి దెస్సు పట్నల్‍చి ఉప్పిరి ఏలుప కెరుక మెన తుక ఆఁవ్ అదికారుమ్ దెతసి’ మెన రానొ సంగిలన్. 18 తెదొడి అన్నెక్లొ గొత్తి సుదొ అయ్‍లొ, అన్నె, ‘బాబు, తుయి దిలి బఙార్ కాసుక అన్నె పాఁచ్ బఙార్ కాసుల్ లాబుమ్ దొర్కు జా అస్సె’ మెలన్, చి 19 ‘బొల్లొయ్ కెర్లది, తుయి చెంగిలొ గొత్తి సుదొ, పాఁచ్ పట్నల్‍చి ఉప్పిరి ఏలుప కెరుక మెన తుక ఆఁవ్ అదికారుమ్ దెతసి’ మెన రానొ సంగిలన్.
20 “తెదొడి అన్నెక్లొ గొత్తి సుదొ అయ్‍లొ అన్నె, ‘బాబు, ఉంద, తుచి బఙార్ కాసు. ఇన్నెక మూటొ బంద తిఁయ దిలయ్’. 21 కిచ్చొక మెలె, తుయ్ ‘కన్కారుమ్ నెంజిలొసొ’ మెన బిలయ్. తుయి కామ్ నే కెర్లిసి నఙన్‍తసి, తుయి నే ఉంపిలిసి లాయితసి మెలన్. 22 జలె, జోక జో రానొ కిచ్చొ జబాబ్ దిలన్ మెలె, ‘తుయి గర్చొ గొత్తి సుదొ! తుయి సొంత సంగిలిసి తుకయ్ నేరిమ్ వయడ్తయ్. అంక కన్కారుమ్ నెంజిలొసొ, సొంత కామ్ నే కెర్లిసి నఙితొసొ, సొంత నే ఉంపిలిసి లాయితొసొ’ మెన తుయి జాన్సి. 23 జలె, ‘అంచి డబ్బుల్ కిచ్చొక సావుకర్‍తె జవుస్ తిసి నాయ్? సావుకర్‍తె జవుస్ తితది జలె, ఆఁవ్ బుల అయ్‍లి పొది సర్ద తెన్ వడ్డి నఙన్‍తయ్’ మెన జో గర్చొ గొత్తి సుదొక సంగ కెర, 24 పాసి టీఁవ తిల మాన్సుల్‍క, జా బఙార్ కాసు జోతె నఙన, దెస్సు బఙార్ కాసుల్ తిలొ జో అన్నెక్లొ గొత్తి సుదొక దాస, మెలన్. 25 జో దస్సి మెంతికయ్, జేఁవ్ తిల గొత్తి సుదల్ గోస జా, గని బాబు, జోక దెస్సు బఙార్ కాసుల్ అస్తి! జోక అన్నె కాసుల్ కిచ్చొక దెంక! మెల. 26 గని జో రానొ కిచ్చొ సంగిలన్ మెలె, ‘తుమ్‍క కిచ్చొ మెంతసి మెలె, §కక్క తిలె, జోక అన్నె దెంక జయెదె. కక్క నెంజిలె, జోక తిలిసి కి జోతె తెంతొ అన్నె కడ గెలుక జయెదె. 27 జలె, అంక అమ్‍చి ఉప్పిరి జో ఏలుప కెరుక మెలె, అమ్‍క ఎద్గరె ఇస్టుమ్ నాయ్’ మెల అంచ విరోదుమ్ సుదల్‍క కిచ్చొ కెరుక? జోక ఇన్నె కడ ఆన, చి అంచి మొక్మె కండ గెల మెన రానొ సంగిలన్” మెన యేసు *టాలి సంగిలన్.
యేసు గాడ్దె పిల్లతె వెగ యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍క అయ్‍లిసి
(మత్త 21:1-11; మార్కు 11:1-11; యోహా 12:12-19)
28 యేసు ఈంజ టాలి సంగ కేడవ కెర, యెరూసలేమ్‍తె గెచ్చుక మెన జోచ సిస్సుల్‍చి పుర్రె గెలన్. 29 జలె, బేత్పగే చి బేతనియ మెల గఁవ్వొక పాసిచి ఒలీవ మెంతి మెట్టయ్ పాఁవిలి పొది, యేసు జోచ సిస్సుల్‍తె దొగులక పాసి బుకారా కెర, 30 “తుమ్‍చి మొక్మె తిలి గఁవ్వి తుమ్ పెస, చి గఁవ్వి పెసిలదు మెలె, బంద తిలి ఏక్ గాడ్దె పిల్ల బేగి తుమ్‍క డీసెదె. జాచి ఉప్పిరి అప్పె ఎద కో కి వెగుక నేతయ్. జాక యిప కెర ఉదడ ఆన. 31 అన్నె, ‘కిచ్చొక యిపితసు?’ మెన తుమ్‍క కో జవుస్ పుసిలె, తుమ్ కిచ్చొ మెన మెలె, ‘ఇన్నెతెన్ ప్రబుక కామ్ అస్సె’ ” మెన సంగ, మెన యేసు జేఁవ్ దొగుల సిస్సుల్‍క సంగ జా గఁవ్వి తెద్రయ్‍లన్.
32 జలె, జో తెద్రయ్‍ల దొగుల గెచ్చ కెర, యేసు సంగిల్ రితి జలి మెన దెకిల. 33 జేఁవ్ జా గాడ్దె పిల్లక యిపుక దెర్తికయ్, “గాడ్దె పిల్లక కిచ్చొక యిపితసు?” మెన జేఁవ్‍చ సావుకర్లు పుసిల. 34 పుసితికయ్, “ఇన్నెతెన్ ప్రబుక కామ్ అస్సె” మెల.
35 జలె, జేఁవ్ సిస్సుల్ జా గాడ్దె పిల్లక యేసుతె ఉదడ ఆన కెర, జోవయించ దుప్పట్లు గాడ్దెచి ఉప్పిరి గల దా, యేసుక వెగడ్ల, 36 అన్నె, యెరూసలేమ్‍తె జో గెతె తతికయ్, జో గెతి వట్టె జనాబ్ జోవయించ పాలల్ అంతిర్ల. 37 అన్నె, యేసు జా ఒలీవ మెట్టచి కొన్స జీన యెరూసలేమ్ పట్నుమ్ పక్క ఉత్ర పాసి పాఁవిలి పొది, జోక నంపజల ప్రెజల్ ఎత్కిజిన్ సర్దసంతోసుమ్ జా గట్టిఙ అవాడ్ కెరన, 38 “దేముడుచి నావ్ తెన్ జెతొ రానొక జొఒర, జొఒర! పరలోకుమ్‍తె సేంతుమ్, చి ఎత్కిచి ఉప్పిర్ టాన్‍తె తిలొసొక జొఒర!” మెన కేకుల్ గల, యేసుచి అత్తి కెర్ల జేఁవ్ దెకిల కమొచి రిసొ దేముడుచి గవురుమ్ సంగితె తిల.
39 తెదొడి జేఁవ్ జనాబ్‍తె బెద తిల సగుమ్‍జిన్ పరిసయ్యుల్ యేసుక “గురుబాబు, తుచ సిస్సుల్ తుక్లె తతి రితి సంగు” మెలె, 40 గని యేసు జేఁవ్‍క కిచ్చొ సంగిలన్ మెలె, “తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, ఈంజేఁవ్ తుక్లె తత్త జలె, ఈంజేఁవ్ పత్రల్ కేక్ గలుల” మెలన్.
యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍క జెంక తిల అల్లర్‍చి రిసొ యేసు ఏడ్లిసి
41 యేసు యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍క అన్నె పాసి జా జాక దెక కెర, జాచి రిసొ ఏడ్లన్. 42 కిచ్చొ మెన ఏడ్లన్ మెలె, “ఓ యెరూసలేమ్, దేముడు తెన్ కీసి సేంతుమ్ జంక తుయి ఆజి జాన్‍తతి జలె, చెంగిల్ తత్తి! గని నాయ్, అప్పె జా అర్దుమ్ ఎత్కి తుమ్‍క లుంకిల్ రితి అస్సె. 43 ఓ యెరూసలేమ్ పట్నుమ్, తుయి ఒగ్గర్ స్రెమల్ సేడ్తి ఏక్ కాలుమ్ జెతయ్. జేఁవ్ దీసల్‍క తుక కిచ్చొ జయెదె మెలె, తుచ విరోదుమ్ సుదల్ తుచి సుట్టునంత మత్తి డిబ్బల్ వెగడ, తుచి సుట్టునంత బెర జా, ఎత్కి పక్కల్ తెంతొ పెల జెవుల. 44 తుచ కోటల్, తుచ గెరల్ పూర్తి సేడవ గెల కెర, తుచి తెడి తిల మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్‍క జేఁవ్ మారుల, చి తుచితె పత్తుర్‍చి ఉప్పిరి పత్తురు తతి రితి ములితి నాయ్. కిచ్చొక మెలె, దేముడు తుక రచ్చించుప కెర్తి వాటు ఆఁవ్ దెకయ్‍లయ్, గని చినుస్ నాయ్” మెన యేసు §యెరూసలేమ్‍చి రిసొ ఏడ గెలన్.
వెల్లెల మాన్సుల్ యేసుక మారుక మెన రకితె తిలిసి
(మత్త 21:12-17; మార్కు 11:15-19; యోహా 2:13-22)
45 యేసు పట్నుమ్‍తె పాఁవ కెర, దేముడుచి గుడితె పెస కెర, ఒత్త *సామన్ వికితసక ఉదడ గెలుక దెర, 46 జోవయింక, “ ‘అంచి గేరు ప్రార్దన కెర్తి గేరు, జా దస్సే తవుస్’ మెన దేముడుచి కొడొతె రెగ్డవ అస్సె, గని తూమ్ చోర్లు జితొ రితొ గేరు జతి రితి జాక మార్సుప కెర అస్సుస్.” మెన సంగిలన్.
47 జలె, జా దొరతి యేసు రోజుక దేముడుచి గుడితె బోదన కెర్తె తిలన్, అన్నె వెల్లెల పూజర్లు, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తస చి, యూదుల్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్ జోక మారుక వాట్ చజితె తిల, గని 48 ప్రెజల్ ఎత్కి రోజుక జెతె తా జోవయించ కొడొ ఒగ్గర్ సర్ద తెన్ సూన్‍తె తిల, చి నెతిర్ల.
* 19:9 19:9 యూదుల్‍క అబ్రాహామ్ ముక్కిమ్‍చొ పూర్గుమ్‍చొ జా తిలొ. 19:13 19:13 ఏక్ బఙార్ కాసుచి విలువ కెద్ది మెలె, పుంజెక్ పొదుల్‍చి కూలి డబ్బుల్‍చి ఎదిలి. 19:17 19:17 లూకా 16:10 దెక. § 19:26 19:26 మత్తయి 25:29 దెక. ఇన్నెచి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె ‘ఇదిల్ జవుస్ బుద్ది తిలొసొక అన్నె బుద్ది సికడుక జయెదె, గని బుద్ది నెంజిలొసొతె తెంతొ జో సిక తిలిస్ కి కడ గెలుక జయెదె’. * 19:27 19:27 ఈంజ టాలితె రానొ కో మెలె, యేసు. జోవయించ విరోదుమ్ సుదల్ కో మెలె, యూదుల్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్. గొత్తి సుదల్ మెలె, జోక నంపజలస. డబ్బుల్ వాడిక కెర్తిస్ మెలె, జో దిలి కామ్. డబ్బుల్ మెలె, జో దిల సెక్తివొ. 19:29 19:29 ‘ఒలీవ మెట్ట’ మెన కిచ్చొక నావ్ తిఁయ అస్తి మెలె, ఒత్త ఒలీవ పండ్లు రూకుల్ తిల. 19:36 19:36 మత్తయి 21:8, చి మార్కు 11:8 దెక. § 19:44 19:44 యేసు జెర్మ ముప్పయ్ తిన్ని వెర్సుల్‍క మొర అన్నె జిలన్, చి యేసు జెర్మ డబ్బయ్ వెర్సుల్‍క రోమ్ దేసిమ్‍చ సయ్‍న్యుమ్ సుదల్ యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍క, దేముడుచి గుడిక పాడ్ కెర్ల. జా పట్నుమ్ దస్సి జా జా పట్నుమ్‍చ మాన్సుల్ జా సిచ్చ జవుల మెంతి గుర్తుక యేసు ఇసి సంగిలన్. * 19:45 19:45 మత్తయి 21:12-13, చి మార్కు 11:15-17 చి యోహాను 12:12-19 దెక.