2
యేసు జెర్మిలిసి
(మత్త 1:18-25)
జేఁవ్ పొదులె, ఔగుస్తు మెలొ *కైసర్ రానొ రోమ్ దేసిమ్ తెంతొ ఒగ్గర్ దేసిమ్‍లు ఏలుప కెర్తె తిలి పొది, “ఒండి లోకుమ్‍తె కెత్తిజిన్ ప్రెజల్ జవుల గే తుమ్ లెక్క కెర రెగుడ” మెన మాన్సుల్‍క ఆడ్ర దిలన్. జేఁవ్ పొదులె కురేనియు మెలొసొ సిరియ దేసిమి అదికారి జా తిలి పొది జా ప్రెజల్ లెక్క కెర్ల. ఇస ప్రెజల్ లెక్కల్ రెగుడుక ఈంజ తొలితొ చి. జలె, ప్రెజల్ ఎత్కి కేనెచ మాన్సుల్ ఒత్త జేఁవ్‍చ సొంత టాన్లుతె జేఁవ్‍చ నవ్వొ రెగ్డవనుక గెల. దస్సి, యోసేపు దావీదు పూర్గుమ్‍చొచి వంసుమ్‍చొ జోచి తెగచొ మాన్సుచి రిసొ, గలిలయ ప్రాంతుమ్‍చి జో జితె తిలి నజరేతు గఁవ్వి తెంతొ బార్ జా, యూదయ ప్రదేసిమ్‍చి బేత్లెహేమ్ మెంతి గఁవ్వి ఉట్ట గెలన్. తేర్సి జతి మరియ తెన్ ప్రెజల్ లెక్కతె ఒత్త జోవయించ నవ్వొ రెగ్డవనుక మెన గెల. జా జలె, అంగి జా తిలి.
జలె, జేఁవ్ ఒత్త తిలి పొది జాచి కంట్లు పాఁవ అయ్‍లి, చి తొల్సుర్ మున్సుబోద లడెస్ జలన్. జోక పాలల్ గుడియవ, జేఁవ్ తిలి సొమ్ముల్ సాడె తిలి సొమ్ముల్ దొవ్నొ పితి దోనెతె పెటెతె నిజవ తిల. ఒత్తయ్ కిచ్చొక మెలె, జా గఁవ్వి జేఁవ్ తంక, కేనె టాన్ విడి నాయ్.
గొవుడ్లుక దూతల్ డీస యేసు జెర్మిలిస్‍చి రిసొ సంగిలిసి
జలె, జా రాతి జా గాఁవ్‍క పాసి, మెండల్ రకిత గొవుడ్లు సగుమ్‍జిన్ బయిలె మెండల్ రకితె తిల. రకితె తిలె, దేముడుచొ, దూత ఎక్కిలొ జోవయింక డీసిలన్, చి జో ప్రబుచి పరలోకుమ్‍చి ఉజిడి జోవయించి సుట్టునంత లగిలి, చి ఒగ్గర్ బియఁ గెల. 10 తెదొడి దూత జోవయింక, “తుమ్ బియఁ నాయ్. తుమ్‍క చెంగిల్ కబుర్ ఆన్‍తసి. ప్రెజల్ ఎత్కిక ఒగ్గర్ సర్దసంతోసుమ్ ఆన్‍తి కబుర్, ఈంజ. 11 ఆజి దావీదు పూర్గుమ్‍చొచి గఁవ్వి తుమ్‍చొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జెర్మ అస్సె. కొన్సొ మెలె, క్రీస్తు జలొ ప్రబుయి. 12 జోక తుమ్ చినితి రిసొ తుమ్‍క కిచ్చొ గుర్తు దెతసి మెలె, జో బోదక పాలల్ గుడియవ తా జోక ఏక్ సొమ్ముల్ సాడె తిలి సొమ్ముల్ దొవ్నొ పితి దోనెతె నిజవ తవుల” మెన దూత కబుర్ సంగిలన్. 13 సంగిలి బేగి, పరలోకుమ్ తెంతొ ఒగ్గర్‍జిన్ దూతల్ ఉత్ర జా కిచ్చొ మెన దేముడుచి గవురుమ్ గాయిల మెలె,
14 “పరలోకుమ్‍తె దేముడుక జొఒర!
చి బూలోకుమ్‍తె జో దయ దెకిత మాన్సుల్‍తె
జో దెతి సేంతుమ్ ఏలుప కెర్సు!”
మెన గనుమ్ గాయిల.
15 జలె, దూతల్ జా గనుమ్ గాయ ఉట్ట గెల. చి మెండల్ రకిత జేఁవ్ గొవుడ్లు “బేత్లెహేమ్‍తె గెచ్చుమ, చి ‘జర్గు జలి’ మెన దేముడు అమ్‍క జానయ్‍లిసి దెకుమ. జొమ్మ!” మెన ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ సంగన్ల. 16 గఁవ్వి బే బేగి నిగ గెచ్చ, మరియక, యోసేపుక, చి సాడెచి సొమ్ముల్ దొవ్నొ పితి దోనెతె నిజ తిలొ బోదక చజ దెకిల.
17 జా రుజ్జు దెకిల్ రిసొ, జో బోదచి రిసొ దూత జేఁవ్‍క జానయ్‍లి కోడు ఎత్కి కక్క కక్క, 18 జేఁవ్ గొవుడ్లు సంగిలిసి సూన్ల ఎత్కిజిన్ ఆచారిమ్ జా గెల.
19 మరియ మాత్రుమ్ ఈంజేఁవ్ కొడొ ఎత్కి జాచి పెట్టితె తియఁ జోచి అర్దుమ్ కిచ్చొ జయెదె గే ఉచర్తె తిలి.
20 జలె, మెండల్ రకితసక దూత సూనయ్‍లిసి చి జేఁవ్ సాడె దెకిలిసి ఎక్కి రితి బెదిలి రిసొ దేముడుక జొకర, గవురుమ్ గాయ గాయ, జేఁవ్ రకిత మెండల్‍తె అన్నె ఉట్ట గెల.
యేసుక నావ్ తిలిసి
21 బోద జెర్మ అట్టు పొదుల్ జతికయ్, జోక యూదుడు కెర్తి సున్నతి కెర దిల, చి జోక ‘యేసు’ మెన నావ్ తిల. అయ్యసి అంగి నే జతె అగ్గె ‘యేసు’ మెన నావ్ తిత్తు మెన దూతచి అత్తి దేముడు ఈంజ నావ్ దా తిలన్.
యేసుక దేముడుచి గుడితె కడ నిలిసి
22 మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచి ఆగ్నల్ రితి మరియక అన్నె సుద్ది కెర్తి కామ్‍చి §దీసి అయ్‍లి పొది, జా కామ్‍క మెన అన్నె యేసుక దేముడుచి టాన్‍తె జోవయించి పుర్రె టీఁవడుక మెన యోసేపు జోక యెరూసలేమ్‍తె దేముడుచి గుడితె కడ నిలన్. 23 కిచ్చొక మెలె, మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగ్డయ్‍ల *ఆగ్నల్‍చి రిసొ,
“తొల్సుర్ బోద పుత్తు జలె, జోక ‘ప్రబుకయ్ అర్పితుమ్ దిలొసొ’ మెనుక అస్సె”
మెన రెగిడ్లి కోడు. 24 జలె, మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగ్డయ్‍ల ఆగ్నల్‍తె రెగ్డయ్‍లి రితి,
“పూజరిచి అత్తి దొన్ని పన్కొ పిట్టల్ జలెకు, దొన్ని పార్వ పిట్ట పిల్లల్ జలెకు దెంక”
మెన రెగిడ్లిసి జర్గు కెరుక మెన, అయ్యస్‍క సుద్ది కెర్తి రుజ్జుక దసచ దెంక జేఁవ్ దేముడుచి గుడితె గెల.
25 జలె, జా కాలుమ్ యెరూసలేమ్‍తె ఏక్ మాన్సు తిలన్. జోచి నావ్ సుమెయోను. జో మాన్సు సత్తిమ్ ఇండితొసొ. దేముడుక నిదానుమ్ బక్తి కెర్తొసొ. ‘అమ్‍చ ఇస్రాయేలుల్‍చొ రచ్చించుప కెర్తొసొ కెఁయఁక జెయెదె గె,’ మెన జో దెకితె తిలన్. దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ జో తెన్ తిలి. 26 “దేముడుచొ క్రీస్తుక తుయి దెకిలెకయ్ మొర గెతె” మెన జో దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ జో సుమెయోనుక సూనవ తిలన్.
27 జలె, ‘క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ జాఁ అస్సె’ మెన జో జాన్లి రితి, జయ్యి దీసి జో సుమెయోను దేముడుచి గుడితె గెతి రితి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ జోక పెలవ నెతికయ్, ఒత్త గెలన్. ‘తొల్సుర్ బోద’ మెన మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగ్డయ్‍ల ఆగ్నల్‍తె రెగిడ్లి రితి యేసుచి రిసొ కెరుక మెనయ్, జోక అయ్యసిఁసి దేముడుచి గుడి తెడి పాయ ఆన్‍తికయ్, 28 జో సుమెయోను జోక దెర పాయ దేముడుచి గవురుమ్ సంగ ఇసి మెన జొఒర కెర్లన్:
29 “ఓ ప్రబువ, ఆఁవ్ తుచొ గొత్తి సుదొ, అప్పె సేంతుమ్ తెన్ మొర గెతి
సెలవ్ తుయి దెతసి,
తుయి అంక సంగిలిసి ఎత్కి జర్గు కెర అస్సిస్,
30 తుయి తెద్రయ్‍లొ రచ్చించుప కెర్తొసొక దెక అస్సి.
31 ఈంజ లోకుమ్ ఎత్కిచ ప్రెజల్ దెకిత్ రితి
ఈంజ రచ్చన తుయి తెయార్ కెర్లది.
32 యూదుల్ నెంజిలస సత్తిమ్ ఇండితి రితి
ఈంజొ రచ్చించుప కెర్తొసొచి ఉజిడి వాట్ దెకయెదె, చి
తుచయ్ ప్రెజల్ జల అమ్‍చ ఇస్రాయేలుల్‍క జోవయించి ఉజిడి
అన్నె గవురుమ్ ఆనెదె.”
మెన, సుమెయోను దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మసెక్తిక చోండి పుట్టవ సంగిలన్.
33 జలె, యేసుచి రిసొ సంగిలిస్‍చి రిసొ అయ్యస్ §అబ్బొస్ ఆచారిమ్ జా గెల. 34 తెదొడి “దేముడుచి దయ తుమ్‍చి ఉప్పిరి తవుస్” మెన సుమెయోను జేఁవ్‍క దీవెన సంగిలన్, చి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తెన్ యేసుచి అయ్యస్ మరియక జో సుమెయోను అన్నె ఇసి మెలన్.
“ఈందె, ఈంజొ బోదచి రిసొ అమ్‍చ ఇస్రాయేలుల్‍తె
ఒగ్గర్‍జిన్ నంపజా రచ్చించుప జవుల.
గని ఒగ్గర్‍జిన్ అన్మానుమ్ జా పాడ్ జవుల,
దేముడుచి గుర్తుక ఈంజొ టీఁవ్‍దె, చి
ఇన్నెచి ఉప్పిరి ఒగ్గర్‍జిన్ విరోదుమ్ లట్టబుల,
35 ఒగ్గర్‍జిన్‍చి పెట్టిచి బుద్దిక ‘కీసిచి గే’
చినుక జయెదె.
ఈంజ ఎత్కిచి రిసొయి జో ఈంజ లోకుమ్‍తె జా అస్సె,
తుచి పెట్టి ఏక్ కండా బూసి జయెదె
తుక దుకుమ్ జెయెదె,”
మెన సుమెయోను మరియక సంగిలన్.
అన్నా మెలి మంతిరి కి యేసుచి రిసొ ఒత్త సర్ద లట్టబ్లిసి
36 జలె, దేముడుచ కబుర్లు సంగితి ‘అన్నా’ మెలి మంతిరి దేముడుచి గుడితె తిలి. జా ఆసేరు పూర్గుమ్‍చొచి తెగచి మాన్సు. పనూయేలు మెలొసొచి దువిసి జయెదె. జా ఒగ్గర్ వెర్సుల్ వయసుచి మంతిరి. జా బాల తతె పెండ్లి జా సత్తు వెర్సుల్ మున్సుస్ తెన్ తిలన్, 37 చి రండెలి జా అప్పె చెత్తర్ విస్సొ చెత్తర్ వెర్సుల్ జా తా, దేవులుమ్ నే ముల్తె, చువ్వె తా, రాతి మెద్దెనె ప్రార్దన కెర్తె తా బక్తి కెర్తె తయెదె. 38 తెదొడి జయ్యి గడియయ్ మరియయింసితె జా కెర, యేసుచి రిసొ దేముడుక “ఇన్నెక తెద్రవ తుయి దయ కెర్లది” మెన ప్రార్దన కెర్లన్. అన్నె తెదొడి *‘రచ్చించుప కెర్తొసొ కెఁయఁక జా కెర యెరూసలేమ్‍క విడ్దల్ కెరెదె’ మెన రకిత మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్‍క “ఈంజొయి జో” మెన యేసుచి రిసొ సంగిలి.
39 మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగ్డయ్‍ల ఆగ్నల్‍తె రెగ్డయ్‍లిస్‍తెచ జేఁవ్ కెరుక తిల కమొ ఎత్కి కెర కేడవ కెర, గలిలయ ప్రాంతుమ్‍చి జోవయించి సొంత గాఁవ్ జలి నజరేతు గఁవ్వి మరియయింసి అన్నె ఉట్ట గెల. 40 జో బోద వడ్డ డిట్టుమ్ జలొ, ఒగ్గర్ బుద్ది సుదొ జలొ, దేముడుచి దయ జోచి ఉప్పీర్ తిలి.
యేసు యెరూసలేమ్‍తె పండుగ్‍క గెలిసి
41 యేసుచ అయ్యసిఁసి వెర్సు వెర్సు పస్కా పండుగ్‍క యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె దేముడుచి గుడితె గెచ్చుక అలవాట్. 42 జలె, యేసుక బార వెర్సుల్ జా తిలి పొది జోవయించి అలవాట్‍క పండుగ్‍క ఒత్త గెల. 43 జలె, పండుగు కేడ జేఁవ్ గెరి గెచ్చుక బార్ జలె, యేసు యెరూసలేమ్‍తె తాఁ గెలన్, గని అయ్యసిఁసి నేన్‍తి. 44 ‘యేసు అమ్‍చి తెన్ జెతస తెన్ అస్సె’ మెన ఉచర తా, ఏక్ ఒండి మెద్దెన్‍చి ఎదిలి ప్రయానుమ్ గెలి పడ్తొ, జోవయించ మాన్సుల్‍తె చి గోతుసుదల్‍తె చజిల. 45 గని డీసె నాయ్, చి జోక చజన చజన యెరూసలేమ్‍తె అన్నె గెల. 46 ఒత్త పాఁవిలె, అన్నెక్ దీసి యేసు దేముడుచి గుడితె ఒత్త పండితుల్‍చి నెడిమి పెస తిలొ డీసిలన్. జో జేఁవ్‍చ కొడొ సూన, జేఁవ్‍క ప్రస్నల్ కి పుసితె తిలన్. 47 ఒత్త తిలస ఎత్కిజిన్ యేసుచ కొడొ, చి జోచ ప్రస్నల్ సూన, జోచి బుద్ది గ్యానుమ్‍చి రిసొ పండితుల్‍క జో దెత జబాబుల్‍చి రిసొ బలే ఆచారిమ్ జతె తిల. 48 జలె, దస్సి జతె తతికయ్, అయ్యసిఁసి జోక దెక, జేఁవ్ కి బలే ఆచారిమ్ జల, చి అయ్యసి జోక కిచ్చొ పుసిలి మెలె “కిచ్చొక, పుత్త, అమ్‍క ఇసి అల్లర్ కెర్లది? ఈందె, అబ్బొది ఆఁవ్ గొప్ప దుకుమ్ సేడ ఒండి చజితె తిలమ్” మెన సంగిలన్. 49 యేసు జేఁవ్‍క కిచ్చొ సంగిలన్ మెలె, “అంచి రిసొ కిచ్చొక చజుక? ఆఁవ్ అంచొ అబ్బొచి గెరి తంక మెన తుమ్ నేన్సు గె?” మెలన్. 50 జలె, జో సంగిలి కోడు జేఁవ్‍క అర్దుమ్ జయె నాయ్.
51 జలె, జోవయింతెన్ యేసు నజరేతు గఁవ్వి అన్నె ఉట్ట గెలన్. చి జోవయింతెన్ జిఁయ జేఁవ్ సంగిల్ కోడు రితి ఇండితె తిలొ. అయ్యసి, జలె, దేముడుచి గుడితె జో సంగిలిసి పెట్టి తియన, ఒత్త జర్గు జలిసి ఎత్కిచి రిసొ జాచి పెట్టి ఉచర్తె తిలి.
52 జలె, యేసు ఆఁగ్‍క కి బుద్దిక కి వడ్డిలన్, చి మాన్సుల్ జోక మెన్సితె తిల, చి దేముడుచి దయ జోచి ఉప్పీర్ తిలి.
* 2:1 2:1 ‘కైసర్’ మెలె, గ్రీకు బాస తెన్ బెదితయ్. నెంజిలె ‘సీజరు’ కి మెనుల. ‘సీజరు’ మెలె, ఇంగ్లిస్ తెన్ బెదితయ్. తెలుగు తెన్ ‘వెల్లొ రానొ’ మెన అస్తి. 2:11 2:11 ‘క్రీస్తు’ మెలె ‘తెద్రయిందె’ మెన ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ప్రమానుమ్ సంగ తిలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ. 2:21 2:21 జా నావ్‌చి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె. యెహోవ రచ్చించుప కెర్తొసొ జా అస్సె. ‘యెహోవ’ మెలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి నావ్. § 2:22 2:22 బోద జెర్మ దొన్ని విసొ పొదుల్ జలె జా సుద్ది కామ్‍క దేముడుచి గుడితె గెచ్చుల. * 2:23 2:23 తెలుగు బైబిల్‍తె ధర్మశాస్త్రమ్ మెలె, మోసేచి అత్తి దేముడు రగ్డయ్‍లి ఆగ్నల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎత్కి బైబిల్‍తె అగేచి పాఁచ్ పుస్తకుమ్‍తె రెగ్డయ్ జా అస్సె. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి ప్రమానుమ్‍తె మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్ మెన రగ్డవ అస్సె. 2:23 2:23 తొల్సుర్ పుత్తుక ‘దేముడుక దిలొసొ. అమ్ అన్నె గెననుక’ మెనయ్, బోదచ అయ్యసిఁసి దేముడుచి గుడితె ఇదిల్ డబ్బుల్ దెవుల. 2:32 2:32 నెంజిలె, ‘తుచి ఉజిడి అన్నె సొస్టుమ్ దెకయెదె’. § 2:33 2:33 యోసేపు నిజుమి అబ్బొసి నెంజ. ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సొంత అబ్బొసి జయెదె, గని మరియ యోసేపుక పెండ్లి జా అస్సె చి దస్సి మెన్‍తయ్. * 2:38 2:38 యూదుల్ మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్‍చ బాదల్ తెంతొ చి రచ్చనక రకితె తిలె, చి ఆకర్‍క జయి ఎత్కి కి మార్సుప జయెదె, గని అప్పెచి మట్టుకచి రచ్చనక ‘ఆత్మయి రగుమ్’ మెన నేన కెర, యేసుక ‘ఈంజ లోకుమ్‍తె ఎదార్దుమ్ ఏలుప కెరె నాయ్’ మెన, జోవయింక ‘జొయ్యి దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ’ మెన జోవయింతె ఒగ్గర్‍జిన్ చినితి నాయ్. ‘యెరూసలేమ్’ మెలె, ఇన్నె యూదుల్ ఎత్కిచి రిసొచి టాలి జయెదె. జా మదెనె, రోమ్ దేసిమ్‍చి ప్రబుతుమ్ జోవయింక ఏలుప కెర్తె తిల, చి ‘జా బాద తెంతొ కి రచ్చించుప కెర్తొసొ అమ్‍క విడ్దల్ కెరెదె’ మెలి రితి ఉచర్తె తిల. 2:41 2:41 ‘పస్కా పండుగు’ మెలె, పూర్గుమ్ యూదుల్ ఐగుప్తు (ఐగుప్తు) దేసిమి గొతిమాన్సుల్ జా విడ్దల్ జా జా దేసిమ్ తెంతొ బార్ జా సొంత దేసిమి అయ్‍లిసి ఏద కెర్తి పండుగు. 2:46 2:46 నెంజిలె, ‘తిర్రతి గెతికయ్, డీసిలన్’. ఇసి మెన ఒగ్గర్‍జిన్ ఉచర్తతి: జేఁవ్ అయ్యసిఁసి దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ జా ప్రయానుమ్ గెలిసి ఏక్ దీసి దెర్లి, దేముడుచి గుడితె జేఁవ్ అన్నె గెచ్చుక చి అన్నెక్ దీసిచి ప్రయానుమ్ తెన్ దొరతి జలి, చి అన్నెక్ దీసి డీసిలన్.