3
దేముడు దెతి రచ్చనక యోహాను సాట్ప కెర్లిసి
(మత్త 3:1-12; మార్కు 1:1-8; యోహా 1:19-28)
తిబెరియ మెలొ కైసర్ రానొ పనర వెర్సుల్ రోమ్ పట్నుమ్ తెంతొ ఒగ్గర్ దేసిమ్‍లు ఏలుప కెర్తె తిలి పొది, జోవయించి తెడి పొంతి పిలాతు యూదయ ప్రదేసిమి అదికారి జా తా, హేరోదు మెలొసొ గలిలయ ప్రాంతుమ్‍తె అదికారి జా తా, జోచొ బావొసి పిలిప్ ఇతూరయ అన్నె త్రకోనీతి మెల ప్రాంతుమ్‍లుతె అదికారి జా తా, లుసానియ అబిలేనే ప్రాంతుమ్‍తె అదికారి జా తా, అన్నా మెలొసొ ఎత్కిక వెల్లొ పూజరి జా తా, దూజాంవొస్ జలొ కయప తెదొడి ఎత్కిక వెల్లొ పూజరి జా తిలి పొది, జెకర్యాచొ పుత్తుసి యోహాను బయిలు దేసిమి *బుల్తె తిలి పొది, దేముడుచి జో సంగుక తిలి కబుర్ జోక అయ్‍లి. జలె, జోచి కబుర్ జో సంగుక దేముడు తియార్తికయ్, “తుమ్‍చి పాపల్‍చి రిసొ తుమ్ దుకుమ్ జా, అమ్‍చొ దేముడు తుమ్‍చి పాపుమ్ చెమించుప కెర్తి గుర్తుక తుమ్ బాప్తిసుమ్ నఙన” మెన యోర్దాను గాడు పాసి ఒండి బుల బుల సాట్ప కెర్తె తిలన్. దేముడుచ కబుర్లు సంగిలొ యెసయాచ కోడు రెగిడ్లి పుస్తకుమ్‍తె రెగిడ్లి రితి;
“ఎక్కిలొ అంచొ బారికి జా, అంచి అవాడ్ రితొ జా,
ప్రబు జెతికయ్ వాటు తిన్నగ కెర్లి రితి తుమ్ ఎత్కిజిన్ బుద్ది జా
మెన, బయిలె ప్రదేసిమి తా కేక్ గల సాట్ప కెరెదె.
ఎత్కి డొంగుర్, ఎత్కి మెట్ట, ఎత్కి లోయ సదూనుమ్ జవుల,
వంకుడ వట్టొ తిన్నగ జవుల, చి గర్కు తిల వట్టొ మిన్న జవుల,
దేముడు మాన్సుల్‍క కీసి రచ్చించుప కెరెదె గే ఎత్కిజిన్ దెకుల.” మెన రెగిడ్లి కోడు.
బాప్తిసుమ్‍క అయ్‍లసక యోహాను గోల కెర బుద్ది సంగిలిసి
జలె, జోచి అత్తి బాప్తిసుమ్ నఙనుక మెన బార్ జల ఒగ్గర్‍జిన్ జనాబ్‍క దెక కెర, యోహాను జోవయింక ఇసి మెలన్: “అయివొచి రితి విస్సుమ్ పెట్టి తిలస, తుమ్! దేముడు కెర్తి సిచ్చ పిట్టవనుక ఉచరుక మెన తుమ్‍క సికడ్లొసొ కొన్సొ? తుమ్ కెర్తె పాపల్ ముల దా, చెంగిల్ బుద్ది ఇండ, ఆత్మపలితుమ్ దెర. పడ్తొ, ‘అబ్రాహామ్ అమ్‍క అబ్బొ జయెదె చి రిసొ, దేముడు తెన్ బెద అస్సుమ్’ మెన తుమ్‍క తూమ్ ఉచరన సొంత గవురుమ్ సంగుక నాయ్. కిచ్చొక మెలె, దేముడుక ఇన్నెచ పత్రల్ తెన్ అబ్రాహామ్‌చి రిసొ బోదల్‍క జెర్మవుక తెరె, మెన తుమ్‍క ఆఁవ్ సంగితసి. ఈందె, అప్పె ప్రబు కురాడు వాండి కెర, రూకుక బుంది కండుక, కుర్రడి దెర టీఁవ అస్సె, జలె, చెంగిల్ పలితుమ్ నే దెర్తొ ఎత్కి రూకుక కండ కెర ఆగితె గలుల,” మెన యోహాను జాగర్త బుద్ది సంగిలన్.
10 జో ఇసి సంగితికయ్, “దస్సి జలె, అమ్ కిచ్చొ కెరుక గే అమ్‍క సంగు” మెన జనాబ్ పుసిల, 11 జో జోవయింక కిచ్చొ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “కక్క దొన్ని సొక్కల్ తవుల గే, ఎద్గరె సొక్క నెంజిలొసొక ఏక్ దెంక. కక్క అన్నిమ్ తిలె, జో అన్నిమ్ నెంజిలొసొక అన్నిమ్ దెంక.” మెలన్. 12 జలె, బాప్తిసుమ్ నఙనుక మెన సిస్తు నఙిత సుంకర్లు కి యోహానుతె అయ్‍ల, చి “గురుబాబు, ఆమ్ కిచ్చొ కెరుక?” మెన పుసిల. 13 జో జోవయింక, “తుమ్ కెద్ది సిస్తు నఙుక నాయిమ్ తయెదె గే, తెద్దిలి నఙ. అన్నె ఒగ్గర్ నఙ నాయ్” మెలన్. 14 “ఆమ్, జలె, కిచ్చొ కెరుక?” మెన సయ్‍న్యుమ్ సుదల్ పుసిలె, యోహాను జోవయింక, “బియఁడ జవుస్, ఆరిచ నిందల్ కెర జవుస్, కచి ఆస్తి దొర్కు కెరన నాయ్. దస్సి కెర్లె చోర్లి రితి జయెదె. జా పోన, గని తుమ్‍చి నాయిమ్ తెన్ చి జీతుమ్ నఙన, ‘సాలు’ మెన సర్ద తెన్ జియ,” మెన యోహాను సంగిలన్.
క్రీస్తుచి రిసొ యోహాను బోదన కెర్లసి
15 ‘జెతొ క్రీస్తు జా తయెదె’ మెన ప్రెజల్ ఎత్కి అజ్జ కెరన, యోహానుచి రిసొ “ఈంజొ ఏక్ వేల క్రీస్తు జా తయెదె” మెన పెట్టి ఉచరంతె తతికయ్, 16 జో ఇసి మెన జబాబ్ దిలన్. “ఆఁవ్ పానితె తుమ్‍క బాప్తిసుమ్ దెతసి, గని అంచి కంట అదికారుమ్ తిలొసొ జెతయ్. జోచ చట్టొతెచ జోడ్లుచ వాలివొ యిపుక జలెకు అంక విలువ నాయ్. జో, జలె, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తెన్, ఆగి తెన్ తుమ్‍క బాప్తిసుమ్ దెయెదె. 17 జోచి పూనితి సూపు జోచి అత్తి అస్సె. జోచి కెల్ని సుబ్రుమ్ కెర జోక కామ్‍క జెతి పంటొ గుడ్డ కెర కొట్టుతె కుడవ, కో విజవుక నెతిర్లి ఆగితె పోటు గల డయ గెలెదె,” మెన యోహాను సంగిలన్. 18 ఒగ్గర్ దస దయిరిమ్ కొడొ సంగిత జాగర్త సంగిత కొడొ తెన్ ప్రెజల్‍క దేముడు దెతి రచ్చనచి రిసొ యోహాను సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెర్లన్.
19 గలిలయ ప్రాంతుమ్‍చొ అదికారి జలొ హేరోదు, జలె, బావొస్‍చి తేర్సి హేరోదియక ఆనన తిలన్, చి అన్నె కిచ్చొ కిచ్చొ గర్చ కమొ ఒగ్గర్ కెర్తె తిలన్. జాచి రిసొ యోహాను జోవయింక గోల కెర్తె తిలన్, చి రిసొ 20 అన్నెక్ పాపుమ్ కి కెర్లన్. కిచ్చొ మెలె, యోహానుక జేలి కెర జేల్‍తె గలిలన్.
యేసు బాప్తిసుమ్ నఙన్లిసి
21 జా నే జతె అగ్గె, జలె, ప్రెజల్ ఎత్కిజిన్ బాప్తిసుమ్ నఙన్‍తికయ్, యేసు కి బాప్తిసుమ్ నఙన ప్రార్దన కెర్తె తతికయ్, పరలోకుమ్ ఉగ్డి జలి. 22 దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ పార్వ పిట్టచి రితి ఉత్ర జా, జోచి ఉప్పిరి టీఁవిలి, చి “తుయి అంచొ ప్రేమ తిలొ పుత్తు. తుచి రిసొ అంక సర్దసంతోసుమ్” మెన, పరలోకుమ్ తెంతొ అవాడ్ అయ్‍లి.
యేసుచి వంసుమ్ వర్స తెన్ రెగిడ్లిసి
23 యేసు సేవ మొదొల్ కెర్లి పొది, జోచి వయసు పాసి పాసి ముప్పయ్ వెర్సుల్ జా తిలి. యేసుక యోసేపుచొ పుత్తుసి మెంతె తిల.
యోసేపు హేలీచొ పుత్తుసి, 24 హేలీ మత్తతుచొ పుత్తుసి,
మత్తతీయ లేవీచొ పుత్తుసి, లేవీ మెల్కీచొ పుత్తుసి,
మెల్కీ యన్నచొ పుత్తుసి, యన్న యోసేపుచొ పుత్తుసి,
25 యోసేపు మత్తతీయచొ పుత్తుసి, మత్తతీయ
ఆమోసుచొ పుత్తుసి, ఆమోను నాహాముచొ పుత్తుసి,
నాహాము ఎస్లిచొ పుత్తుసి, ఎస్లి నగ్గయిచొ పుత్తుసి,
26 నగ్గయి మయతుచొ పుత్తుసి, మయతు మత్తతీయచొ పుత్తుసి,
మత్తతీయ సిమియచొ పుత్తుసి, సిమియ యోశేకుచొ పుత్తుసి,
యోశేకు యోదాచొ పుత్తుసి, 27 యోదా యోహన్నచొ పుత్తుసి,
యోహన్న రేసాచొ పుత్తుసి, రేసా జెరుబ్బాబెలుచొ పుత్తుసి,
జెరుబ్బాబెలు సయల్తీయేలుచొ పుత్తుసి, సయల్తీయేలు నేరిచొ
పుత్తుసి, 28 నేరి మెల్కీచొ పుత్తుసి, మెల్కీ అద్దిచొ పుత్తుసి,
అద్ది కోసాముచొ పుత్తుసి, కోసాము ఎల్మదాముచొ పుత్తుసి,
ఎల్మదాము ఏరుచొ పుత్తుసి, 29 ఏరు యెహోసువచొ పుత్తుసి,
యెహోసువ ఎలీయెజెరుచొ పుత్తుసి, ఎలీయెజెరు యోరీముచొ
పుత్తుసి, యోరీము మత్తతుచొ పుత్తుసి, మత్తతు లేవీచొ పుత్తుసి,
30 లేవీ సిమ్యోనుచొ పుత్తుసి, సిమ్యోను యూదాచొ పుత్తుసి,
యూదా యోసేపుచొ పుత్తుసి, యోసేపు యోనాముచొ పుత్తుసి,
యోనాము ఎల్యాకీముచొ పుత్తుసి, 31 ఎల్యాకీము మెలెయాచొ
పుత్తుసి, మెలెయా మెన్నచొ పుత్తుసి, మెన్న మత్తతాచొ పుత్తుసి,
మత్తతా నాతానుచొ పుత్తుసి, నాతాను దావీదుచొ పుత్తుసి,
32 దావీదు యెస్సయిచొ పుత్తుసి, యెస్సయి ఓబేదుచొ పుత్తుసి,
ఓబేదు బోయజుచొ పుత్తుసి, బోయజు సల్మానుచొ పుత్తుసి,
సల్మాను నయస్సోనుచొ పుత్తుసి, 33 నయస్సోను
అమ్మినాదాబుచొ పుత్తుసి, అమ్మినాదాబు అరాముచొ పుత్తుసి,
§అరాము ఎస్రోనుచొ పుత్తుసి,
ఎస్రోము పెరెసుచొ పుత్తుసి, పెరెసు యూదాచొ పుత్తుసి,
34 యూదా యాకోబుచొ పుత్తుసి, యాకోబు ఇస్సాకుచొ పుత్తుసి,
ఇస్సాకు అబ్రాహామ్‍చొ పుత్తుసి, అబ్రాహామ్ తెరహుచొ పుత్తుసి,
తెరహు నాహోరుచొ పుత్తుసి, 35 నాహోరు సెరూగుచొ పుత్తుసి,
సెరూగు రయూచొ పుత్తుసి, రయూ పెలెగుచొ పుత్తుసి,
పెలెగు హెబెరు పుత్తుసి, హెబెరు షేలహు పుత్తుసి, 36 షేలహు
కేయినానుచొ పుత్తుసి, కేయినాను అర్పక్షదుచొ పుత్తుసి,
అర్పక్షదు సేముచొ పుత్తుసి, సేము నోవహుచొ పుత్తుసి,
నోవహు లెమెకుచొ పుత్తుసి, 37 లెమెకు మెతూసెలచొ పుత్తుసి,
మెతూసెల హనోకుచొ పుత్తుసి, హనోకు యెరెదుచొ పుత్తుసి,
యెరెదు మహలలేలుచొ పుత్తుసి, మహలలేలు కేయినానుచొ
పుత్తుసి, 38 కేయినాను ఎనోషుచొ పుత్తుసి,
ఎనోషు సేతుచొ పుత్తుసి, సేతు ఆదాముచొ పుత్తుసి,
ఆదాము దేముడుచొ *పుత్తుసి.
* 3:2 3:2 1:80 దెక. 3:16 3:16 బారికుల్ 2:3-4 దెక. అన్నె అన్నె కిచ్చొ అర్దుమ్ తయెదె మెలె, ఆగిక బఙార్ గట్ర సుబ్రుమ్ కెరుక జయెదె, నెంజిలె, ఆగితె అర్పితుమ్ దెతిసి సుబ్రుమ్ జయెదె. దస్సి, ఆగిచి బాప్తిసుమ్ మాన్సుచి ఆత్మక ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సుబ్రుమ్ కెర్తిస్‍క టాలి గుర్తు జయెదె. 3:23 3:23 గని ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి పరలోకుమ్‍చి సుద్ది ఆత్మకయ్ మరియ యేసుక అంగి జా తిలి, గెద.; 1:26-38. § 3:33 3:33 నెంజిలె, అరాముచి కోడు సగుమ్ పుస్తకల్‍తె తయె నాయ్. * 3:38 3:38 మెలె, మాన్సుల్ ఎత్కితె జోకయ్ దేముడు తొలితొ జెర్మయ్‍లన్.