23
పిలాతు అదికారిచి మొక్మె యేసుక నింద సంగిలిసి
(మత్త 27:1-2,11-14; మార్కు 15:1-5; యోహా 18:28-38)
తెదొడి తగుతె వెసిల వెల్లెల సుదల్ ఎత్కి ఉట్ట యేసుక పిలాతు *అదికారితె కడ నిల చి, జోచి మొక్మె జోక టీఁవడ కెర, కిచ్చొ నేరిమ్ సంగిల మెలె, “కైసర్ రానొచి అమ్‍క ఏలుప కెర్తొ ప్రబుతుమ్‍క సిస్తు దాస నాయ్” మెన. “ఆఁవ్ క్రీస్తు, ఆఁవ్ రానొ మెనన, ఈంజొ మాన్సు అమ్‍చ ప్రెజల్‍క వెర్రి సికడ్తయ్”. పిలాతు అదికారి యేసుక కిచ్చొ పుసిలన్ మెలె, “తుయి యూదుల్‍చొ రానొ గె?”. “తుయి సంగిల్ రితి మెన”, యేసు జబాబ్ దిలన్.
తెదొడి వెల్లెల పూజర్లుక చి జనాబ్‍క “ఈంజొ మాన్సు కిచ్చొ నేరిమ్ నే కెర్లి రితి అంక డీస్తయ్” మెన పిలాతు అదికారి తీర్పు సంగిలన్. జేఁవ్ కిచ్చొ మెల మెలె, గలిలయతె మొదొల్ కెర ఈంజ యెరూసలేమ్ ఎద కి “అమ్‍చ యూదుల్ జితిస్ ఎత్కితె, ఈంజొ కిచ్చొ కిచ్చొ సికడ, ప్రబుతుమ్‍చి ఉప్పిర్ ప్రెజల్‍చి సేంతుమ్ పిట్టయ్‍తయ్” మెన యేసుచి రిసొ పిలాతుక బియఁడుక ఉచర అబద్దుమ్ సంగిల.
హేరోదుతె పిలాతు యేసుక తెద్రయ్‍లిసి
గలిలయచి కోడు పిలాతు అదికారి సూన కెర, యేసుచి రిసొ “దస్సి జలె, ఈంజొ మాన్సు గలిలయుడు గె?” మెన పుసిలన్ ‘హేరోదు ఏలుప కెర్తి గలిలయతె తెంతొ యేసు బార్ జలొ’ మెన సూన కెర, జోక జో హేరోదు రానొతె తెద్రయ్‍లన్. జా పొది హేరోదు యెరూసలేమ్‍తె జా తిలన్.
జలె, హేరోదు యేసుక దెక కెర, సర్దసంతోసుమ్ జలొ. కిచ్చొక మెలె, జోచి రిసొ అగ్గెయ్ తెంతొ సూన తిలొ చి, ‘జో కెర్తి కిచ్చొ జవుస్ వెల్లి కామ్ దెకిన్‍దె’ మెన హేరోదు జోక దెకుక ఒగ్గర్ ఆస జా తిలొ. జాకయ్, యేసుక జేఁవ్ మాన్సుల్ ఒత్త కడ నెతికయ్, హేరోదు ఒగ్గర్ కొడోల్ జోక పుసిలన్, గని యేసు ఎక్కి కోడు కి జబాబ్ దెయె నాయ్.
10 తెదొడి వెల్లెల పూజర్లు చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తస పుర్రె టీఁవ కెర, ఒగ్గర్ విస్సుమ్ తెన్ యేసుచి ఉప్పిరి నేరిమ్‍లు వయడుక దెర్ల. 11 అన్నె హేరోదు అదికారి జోచి సయ్‍న్యుమ్ తెన్ జోక నిస్కారుమ్ దెకిత్ రితి మార్సుప జా, కొంకడ్ల చి, చెంగిల పాలల్ జోక గల దా, పిలాతుతె అన్నె తెద్రయ్‍లన్. 12 చి హేరోదు చి పిలాతు అగ్గె తెంతొ ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ విరోదుమ్ జా తిలె కి, జయ్యి దీసి తెంతొ సినేతుమ్ బందిల.
పిలాతు యేసుక జోవయించి అత్తి సొర్ప కెర్లిసి
(మత్త 27:15-26; మార్కు 15:6-15; యోహా 18:39–19:16)
13 తెదొడి పిలాతు వెల్లెల పూజర్లుక చి యూదుల్‍చ అదికారుల్ ఎత్కిక బుకారా కెర, 14 జోవయింక, “ ‘ప్రెజల్ ప్రబుతుమ్‍చి తెడి సేంతుమ్ నే తతి రితి ఈంజొ సికడ్తయ్’ మెన సంగ తుమ్ ఈంజొ మాన్సుక అంచితె కడ ఆన్లదు, అన్నె, తుమ్‍చి మొక్మె ఆఁవ్ పరిచ్చ కెర్లె, ఈందె, ఇన్నెక ఉప్పిరి తుమ్ సంగిల నేరిమ్‍లుతె కేన్ కి ‘కెర్లొ’ మెన రుజ్జు డీసె నాయ్. 15 హేరోదు కి పరిచ్చ కెర్లొ చి, జోక అమ్‍తె అన్నె తెద్రయ్‍లొ, గెద. ఈందె, మొర్తి సిచ్చ జతి కిచ్చొ నేరిమ్ కి కెరె నాయ్. 16 జాకయ్, ఇన్నెక ఇదిల్ బుద్ది సికడ్తి రితి అంచ సయ్‍న్యుమ్‍లు కొర్డల్ తెన్ పెటుతు చి, ఇన్నెక విడ్దల్ కెరిందె” మెలన్. 17 కిచ్చొక మెలె, యూదుల్‍క సర్ద కెర్తి రితి వెర్సి వెర్సి జా పండుగు పొది జేలి జలొ కేన్ జవుస్ మాన్సుక విడ్దల్ కెరుక జో అదికారిక అలవాట్.
18 గని “జో మాన్సుక పోని. జోక మారు చి, బరబ్బక ములు. జోకయ్ అమ్‍క కావలె” మెన ఎక్కి జట్టు జా కేక్ గల. 19 బరబ్బ, జలె, కొన్సొ మెలె, యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె ప్రబుతుమ్‍చి ఉప్పిరి ప్రెజల్ విరోదుమ్ కెర్తి రితి జో అల్లర్ కెర తిలి రిసొచి, నరు అత్య జో కెర తిలి రిసొ జోక జేలి కెర జేల్‍తె గల తిల.
20 తెదొడి కిచ్చొ జలి మెలె, యేసుక విడ్దల్ కెరుక మెన తెదొడి ఎద పిలాతుక ఇస్టుమ్ తిలి రిసొ, దస్సి మెన కేక్ గల బెర తిలసక అన్నెక్ సుట్టు సంగుక దెర్తికయ్, 21 జేఁవ్ ఎత్కిజిన్ “జోక §సిలువతె గల టీఁవడ మొర్తి సిచ్చ కెరు! మొర్తి సిచ్చ కెర!” మెన కేక్ గల.
22 తెదొడి అన్నెక్ సుట్టు, ఇన్నెతెన్ మొత్తుమ్ తివ్వెర్ జలి, పిలాతు “కిచ్చొక? ఈంజొ కిచ్చొ నేరిమ్ కెర అస్సె? మొర్తి సిచ్చ జతి ఎదిలి కేన్ నేరిమ్ ఈంజొ కెర్లిస్‍చి రుజ్జు అంక డీసె నాయ్. జాకయ్ ఇన్నెక కొర్డల్ తెన్ పెట బుద్ది సికడ్తు చి, విడ్దల్ కెరిందె” మెలన్. 23 గని బెర తిల జనాబ్ “జోక సిలువ గలు! మొర్సు!” మెన కేకుల్ గల గల, బలవంతుమ్ కెర జీన్ల. 24 జాకయ్ “జేఁవ్ బలవంతుమ్ కెర సంగిలి రితి జర్గు జవుస్” మెన పిలాతు తీర్పు దిలన్, 25 అన్నె, ప్రబుతుమ్‍చి ఉప్పిరి ప్రెజల్‍క విరోదుమ్ సికడ్లొ నరు అత్య కెర తిలొ బరబ్బకయ్ ముల దిలన్; బెర తిల జనాబ్ బలవంతుమ్ కెర తిలి రిసొ-చి “యేసుక కిచ్చొ కెర్తె గే కెర తుమ్‍చి ఇస్టుమ్ తుమ్‍చి పూచి” మెన, జోవయించి అత్తి జోక సొర్ప కెర దిలన్.
యేసుక సిలువతె టీఁవడుక మెన కడ నిలిసి
(మత్త 27:32-44; మార్కు 15:21-32; యోహా 19:17-19)
26 జలె, యేసుక పట్నుమ్ ఒత్తల్‍తొచి బయిలె కడ నెతె తా, ‘యేసుక టీఁవడ్తి సిలువ వయన జోవయించి పట్టి ఇండుస్’ మెన, కేనె గే బయిలు దేసిమ్ తెంతొ జా వాట్ జెతె తిలొ సీమోను మెలొ కురేనియు ప్రాంతుమ్‍చొ మాన్సుక దెర కెర, జోక జా సిలువ వయడ్ల. 27 అన్నె, యేసుచి పట్టి ఒగ్గర్‍జిన్ జనాబ్ జెతె తిల, అన్నె జోవయింతెన్ ఒగ్గర్‍జిన్ తేర్‍బోదల్ గుండెతె పెటన ఏడుకుడు జతె తిల. 28 గని యేసు పసుల జోవయింక, “ఓ యెరూసలేమ్‍చ తేర్‍బోదలు, అంక జెతి బాద చి రిసొ తుమ్ ఏడ నాయ్, గని తుమ్ కిచ్చొచి రిసొ ఏడుక మెలె, తుమ్‍క చి తుమ్‍చ బోదల్‍క రిసొయ్ ఏడ. 29 మెలె, ఈందె, ‘గొడ్డు జలసక, బోదల్ నే పాయిలసక, దూద్ నే పియడ్లసక చెంగిలి!’ మెన తుమ్ సంగిత దీసల్ జెవుల. 30 కిచ్చొక మెలె, జేఁవ్ దీసల్‍కచ సిచ్చల్ దెక కెర, ‘అమ్‍చి ఉప్పిరి సేడ అమ్‍క డంక గెల’ మెన డొంగ్రల్‍క చి మెట్టల్‍క సంగుల. 31 *అఁవ్వి తిలి మట్టుక మాన్సుల్ ఇసి కెర్లె, సుకా గెలి మట్టుక కిచ్చొ కెరులగే?” మెన జేఁవ్‍క సంగిలన్.
32 యేసు తెన్ మొర్తి సిచ్చ జతి రిసొ అన్నె దొగులక కి ఒత్త కడ నిల. జేఁవ్ నిజుమి నేరిమ్‍లు కెర్లస.
యేసుక సిలువతె టీఁవడ్లిసి
33 జలె, ‘గిడ్గి రితి పోలికచి మెట్ట’ మెలిస్‍తె జేఁవ్ ఎత్కిజిన్ గెచ్చ పాఁవ కెర, యేసుక జోచి సిలువతె టీఁవడ్ల చి, జో డెబ్రి పక్క ఎక్కిలొక చి ఉజెతొ పక్క ఎక్కిలొక జేఁవ్ దొగుల నేరిమ్ కెర్లసక కి ఎక్కెక్ సిలువల్‍తె టీఁవడ్ల. 34 అన్నె, జోక దస్సి కెర్లసచి రిసొ యేసు “ఓ బ, ఇన్నెక చెమించుప కెరు. కిచ్చొ కెర్తతి గే నేన్‍తి” మెన దేముడు అబ్బొస్‍క ప్రార్దన కెర్లన్.
జోక సిలువతె టీఁవడ్ల జమాన్లు సుదల్ జోచ పాలల్ వంటనుక మెన చీటి గలిల. 35 ప్రెజల్ పాసి టీఁవ తా దెకితె తిల, “జో అన్నె మాన్సుల్‍క రచ్చించుప కెర్లొ, గెద. దేముడు ‘తెద్రయిందె’ మెన సంగ తిలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ క్రీస్తు జయెదె జలె, జొయ్యి నిసాన్లొసొ జయెదె జలె, జోక జొయ్యి రచ్చించుప కెరన్సు!” మెన యూదుల్‍చ అదికారుల్ జోక ఆఁసిల.
36 జమాన్లు సుదల్ కి జోక కొంకడ్ల. జోచి పాసి జా కెర, §అమ్‌డి తిలి ద్రాచ రస్సుమ్ చంపొ కెర దా, 37 “తుయి యూదుల్‍చొ రానొ జలె, తుకయ్ తుయి రచ్చించుప కెరను!” మెన కొంకడ్తె తిల. 38 పడ్తొ అన్నె కిచ్చొ కెర్ల మెలె, *“యూదుల్‍చొ రానొ ఈంజొ” మెన రెగిడ్లి దార్చిగండ యేసుచి బోడిచి ఉప్పిరి ఒడొయ్‍ల.
యేసు తెన్ సిలువల్‍తె ఒడొయ్ జా తిల దొగుల చోర్లు
39 ఒత్త అన్నె సిలువల్‍తె ఒడొయ్ జా తిల నేరిమ్ కెర్ల దొగులతె ఎక్కిలొ, జలె, “ ‘తెద్రయిందె’ మెన దేముడు సంగిలొ క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ నెంజిస్ గె? జలె, తుకయ్ తుయి రచ్చించుప కెరను చి అమ్‍క కి రచ్చించుప కెరు!” మెన యేసుక దూసుప కెర సంగిలన్. 40 జలె, జో ఎక్కిలొ దస్సి లట్టబ్తికయ్, అన్నెక్లొ జోక “ఇన్నెతెన్ తుయి ఎక్కి రితి సిచ్చ జలెకి, దేముడుక బిస్సి నాయ్ గె? 41 ఆమ్ జలె, అమ్ నేరిమ్‍లు కెర్లి రిసొయి నాయిమ్ తెన్ అమ్‍క సిచ్చ కెర అస్తి, అమ్ కెర్ల కమొక జెతి సిచ్చతె అమ్‍క గల అస్తి. గని ఈంజొ మాన్సు కిచ్చొ ఇదిలిస్ తప్పు కి కెరె నాయ్” మెన ఈంజొ అన్నెక్లొ చోరు తొల్లితొచొక గోల కెర. 42 జో యేసుక, “ఓ యేసుప్రబు, తుయి రానొ జా ఏలుప కెర్తి తుచి అదికారుమ్ తెన్ అన్నె జెతి పొదిక అంక ఉచర దయ దెకు” మెన సంగిలన్. 43 యేసు జోక, “తుక ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఆజి కి చెంగిల్ తోట రితి పరదైసుతె అంచి తెన్ తస్తె” మెన సంగిలన్.
యేసు మొర గెలిసి
(మత్త 27:45-56; మార్కు 15:33-41; యోహా 19:28-30)
44 మెద్దెనె, బార గంటల్ జలి పొది తెంతొ, జలె, తిన్ని గంటల్ ఎద, పొద్దు అందర్ జా గెలి చి, §జా దేసిమి ఒండి అందర్ జా గెలి. 45 అన్నె కిచ్చొ జర్గు జలి మెలె, దేముడుచి గుడితె ఒడొవ తిలి *తెర ఉప్పిర్ తెంతొ ఎట్టొ ఎద చిరి జా దొన్ని గండల్ జా గెలి. 46 తెదొడి యేసు గట్టిఙ అవాడ్ కెరన “ఓ బ, తుచి అత్తి అంచి జీవు ఆఁవ్ సొర్ప కెర దెతసి” మెన సంగ ప్రానుమ్ ముల దిలన్.
47 జలె, యేసుక దెకితె తిలొ పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొ, జర్గు జలిసి ఎత్కి దెక కెర, దేముడుక గవురుమ్ కెర్లొ చి, “ఈంజొ మాన్సు కచితుమ్ పున్నిమ్‍చొ!” మెన సంగిలన్. 48 అన్నె, కిచ్చొ జర్గు జయెదె గే దెకుమ మెన ఒత్త గెచ్చ తిల మాన్సుల్ ఎత్కిజిని, జర్గు జలిసి దెక కెర, గుండెతె పెటన గెరి ఉట్ట గెల. 49 అన్నె యేసుచ గోతుసుదల్, చి గలిలయ ప్రాంతుమ్ తెంతొ జోచి పట్టి జా సవ్రెచన కెర తిల తేర్‍బోదల్ కి సిలువల్‍క ఇదిల్ దూరి టీఁవ తా జర్గు జలిసి ఎత్కి దెకితె తిల.
యేసుచి పీనుమ్ ఎంగ్డవ దిలిసి
(మత్త 27:57-61; మార్కు 15:42-47; యోహా 19:38-42)
50 అరిమతయ్ మెంతి ఏక్ గఁవ్విచొ యోసేపు మెలొ ఎక్కిలొ తిలొ. యూదుల్‍చి వెల్లి తగుతె వెసితొసొ జయెదె, జో, చెంగిలొ సత్తిమ్‍చొ మాన్సు జయెదె. 51 జేఁవ్ అన్నె వెల్లెల సుదల్ యేసుచి ఉప్పిరి కుట్ర కెర్లిస్‍తె జో బెదె నాయ్, జోక ఇస్టుమ్ నాయ్ చి, ‘ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ కెఁయఁక ఎదార్దుమ్ డీసెదె, జా రాజిమ్‍చొ క్రీస్తు రానొ ఏలుప కెరెదె?’ మెన జో రకితె తిలన్. 52 ఈంజొ మాన్సు, జలె, పిలాతు అదికారితె గెచ్చ కెర, “యేసుచి పీనుమ్ అంక దె” మెన జా ఉత్రవ వెంట గెల్తి రిసొ సెలవ్ నఙిలన్, 53 అన్నె, ఉత్రవ కెర, జోచి ఉప్పిరి చెంగిల్ విలువ §బట్ట గండ పంగ్రవ కెర, కక్క అగ్గె నే రోవ తిలి సాప్రయ్ డొల్మి కెర్లి మెస్సున్‍తె రోవ దిలన్. 54 *కేన్ దీసి దస్సి కెర్లన్ మెలె, యూదుల్‍చి సెలవ్ కడన్లి దీసిక బోగి జయెదె.
55 యేసుక సవ్రెచన కెరుక మెన అగ్గె గలిలయ ప్రాంతుమ్ తెంతొ జో తెన్ బెద జా తిల తేర్‍బోదల్ జలె, యోసేపుచి పట్టి జా తిల, మెస్సున్ దెక, యేసుచి పీనుమ్ కీసి ఎంగ్డవ దిల గే దెకిల. 56 దెక కెర, జేఁవ్ తతా గెరలె గెచ్చ కెర, జోక పడ్తొ గాఁసుక మెన చెంగిల వాసెన తేల్లు తెయార్ కెర్ల. అన్నె దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్‍తె రెగిడ్లి రితి సెలవ్ కడన్లి దీసి తుక్లె తిల.
* 23:1 23:1 పిలాతు అదికారి రోమ్ దేసిమ్‍చి నావ్ తెన్ యూదయ ప్రదేసిమ్‍చి ఉప్పిరి చి సమరయ ప్రదేసిమ్‍చి ఉప్పిరి ఏలుప కెర్తె తిలన్. 23:2 23:2 కైసర్ రానొ రోమ్ దేసిమ్‍చి ఉప్పిరి జేఁవ్ ఆక్రమించుప కెర్ల దేసిమ్‍లుచి ఉప్పిరి వెల్లొ రానొ జా తిలొ. 23:17 23:17 ఈంజ ఎత్కి రెగిడ్ల తొలితొచ సగుమ్ పుస్తకల్‍తె 17నంబర్‍చి కోడు తయె నాయ్. § 23:21 23:21 ‘సిలువ’ మెలె, ఏక్ టీఁవ్‍తి చి ఏక్ అడ్డుమ్ జతి దొన్ని డండల్ బెదవుల. జా సిచ్చ జతొ మాన్సుక జా సిలువతె ఎంగ్డవ కెర, జోవయించ అత్తొ చట్టొ చంపొ కెరవ, అత్తొచట్టొతె మేకుల్ పెట, సిలువ బుఁయ్యె టీఁవ రోవ కెర, దస్సే ములుల. జో సిచ్చ జతొ మాన్సు దస్సి ఒడొయ్ జా మొరెదె. రోమ్ దేసిమ్‍చి అలవాట్ తెన్ చి సిచ్చ, జా. * 23:31 23:31 నెంజిలె, ‘ఆఁవ్ తిలొ దారు జలొసొక మాన్సుల్ ఇసి కెర్లె, తుమ్ సుకా గెలి దారు జతసక కిచ్చొ కెరుల?’ 23:34 23:34 ఈంజ ఎత్కి తొలితొ రెగిడ్లి గ్రీకు బాసచ సగుమ్ పుస్తకల్‍తె ఈంజ ‘అన్నె’ తెంతొ ‘ప్రార్దన కెర్లన్’ ఎదచి కోడు తయె నాయ్. 23:34 23:34 యోహాను 19:23. § 23:36 23:36 రానల్, సొమ్సార్లు నెంజిల మాములుమ్ మాన్సుల్ పితి రగుమ్ అమ్‌డి తిలి ద్రాచ రస్సుమ్ * 23:38 23:38 యోహాను 19:20తె దెకిలె, పిలాతు అదికారి జా దార్ గండ సొంత రెగ్డ తిలన్. తిన్ని బాసల్ తెన్ రెగ్డ తిల; గ్రీకు బాస తెన్, రోమ్ దేసిమ్‍చి లాటిన్ బాస తెన్, చి జేఁవ్ యూదుల్‍చి సొంత ఎబ్రీ బాస తెన్. 23:41 23:41 మత్తయి 27:44. 23:43 23:43 నెంజిలె ‘పరలోకుమ్‍తె’. § 23:44 23:44 నెంజిలె ‘ఒండి బూలోకుమ్‍తె’. * 23:45 23:45 ఎక్కి ఎత్కిక వెల్లొ పూజరి వెర్సెక్‍క ఎక్కి సుట్టు పెస అర్పితుమ్ దెతి గదిక అడ్డు కెర్లి తెర, జా. జా చిరి జా దొన్ని గండల్ జలిస్‍చి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె, యేసు మొర్లిస్ తెన్ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక చి మాన్సుల్‍క అడ్డు తిల పాపుమ్ జో యేసు గెచ్చయ్‍లిస్‍చి అర్దుమ్. ఏబ్రీయులుక రెగిడ్లి ఉత్రుమ్ 10:19, 20. 23:47 23:47 జో రోమియుడు జయెదె జలెకి. 23:49 23:49 లూకా 8:1-3 దెక. § 23:53 23:53 యూదుల్ తెన్ బట్టక దిగిల గండల్ కెర గుడియవుల, పీనుమ్‍క. * 23:54 23:54 ‘సాంజ్ జలె అన్నెక్ దీసి మొదొల్ జా తయెదె-సెలవ్ దీసి; చి రిసొ, తెదొడ్‍క వెంట గెలుక నెంజె’ మెన జేఁవ్ యూదుల్‍చి రితి ఉచర, సాంజ్ సరిగా నే జతె అగ్గె వెంట గెల. 23:55 23:55 లూకా 8:1-3 దెక. 23:55 23:55 యోసేపు తెన్ నీకొదేమొ మెలొ బెద వెంట గెల. యోహాను 19:39-40.