24
యేసుక ‘జీవ్ జా అస్సె’ మెన రుజ్జు అయ్‍లిసి
(మత్త 28:1-10; మార్కు 16:1-8; యోహా 20:1-10)
సెలవ్ కడన్లి దీసి రాత్ పాయితె తతికయ్, జేఁవ్ తేర్‍బోదల్ జేఁవ్ తెయార్ కెర్ల వాసెన తేల్లు దెరన మెస్నె గెల. జలె, ఒత్త పాఁవిలె, కిచ్చొ దెకిల మెలె, జా సాప్రయ్ డొల్మి కెర్లి మెస్సున్ పెసితి వాట్‍క డంక తిలొ వెల్లొ పత్తురు ఒస్సుల్ జా అస్సె మెన దెకిల, పెసిలె, యేసుచి పీనుమ్ జేఁవ్‍క డీసె నాయ్.
జలె, యేసుచి పీనుమ్ అప్పె నెంజిలిస్‍చి రిసొ కిచ్చొ ఉచరుక గే జేఁవ్ నేన తతికయ్, ఈందె, దగదగాల్న మెర్సుప జల పాలల్ గలన్ల దొగుల ఉబెడల్ రిత దూతల్ జోవయించి పాసి టీఁవిల. ఈంజేఁవ్ తేర్‍బోదల్ బియఁ గెచ్చ బుఁయి పక్క దెకితె తతికయ్, జేఁవ్ దూతల్ జోవయింక కిచ్చొ మెల మెలె, “జీవు తిలొసొక కిచ్చొక మెస్నె చజితసు? జో ఇన్నె నాయ్. జో జీవ్ జా ఉట్ట అస్సె. ఈందె, జో తెదొడి గలిలయతె తా ఒత్త తెంతొ నే బార్ జతె అగ్గె తుమ్‍క సంగిలిసి తుమ్ ఏద కెర.” కిచ్చొ మెలె, “*ఆఁవ్ మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొక విరోదుమ్ సుదల్ అన్నె పాపుమ్ సుదల్‍చి అత్తి సొర్ప కెర దెంక అస్సె చి, జేఁవ్ అంక సిలువతె టీఁవడ మారుక అస్సె, చి తిర్రత్‍క ఆఁవ్ అన్నె జీవ్ జా ఉట్టుక అస్సె, మెన సంగిలన్, గెద” మెన దూతల్ సంగిల. జేఁవ్ తేర్‍బోదల్ యేసుచ తెదొడ్‍చ కొడొ ఏదస్ట కెర్ల, అన్నె, మెస్నె తెంతొ పసుల ఉట్ట గెచ్చ, ఎగరజిన్ యేసుచ సిస్సుల్‍క చి జోవయింక నంపజల అన్నె ఎత్కిజిన్‍క జా కబుర్ సంగిల.
10 జేఁవ్ ఎగరజిన్ యేసుచ బారికుల్‍క జో జీవ్ జా ఉట్లిస్‍చి రుజ్జు సంగిల జేఁవ్ తేర్‍బోదల్ కొన్స మెలె, మగ్దల గఁవ్విచి మరియ, యోహన్న, §యాకోబుచి అయ్యసి మరియ, చి జోవయింతెన్ తిల *అన్నె తేర్‍బోదల్. 11 జేఁవ్ సంగిలిస్‍క ‘వెర్రి కోడు’ మెన ఈంజేఁవ్ ఎగరజిన్ ఉచర నంప కెర్తి నాయ్. 12 గని పేతురు ఉట్ట కెర, మెస్సున్‍తె నిగ గెలొ, అన్నె ఒత్త పాఁవ వంపొ జా తెడి దెకిలె, యేసుచి పీనుమ్‍క అగ్గె పంగ్రవ తిలి బట్టయ్, గని పీనుమ్ నాయ్, కిచ్చొ నాయ్. జలె, జర్గు జలిస్‍క ఆచారిమ్ జా ఉచరన ఉచరన, గెరి ఉట్ట గెలన్.
ఎమ్మాయు గఁవ్వి దొగుల సిస్సుల్‍క యేసు దస్సుల్ జా బెద గెలిసి
(మార్కు 16:12-13)
13 జయ్యి దీసి, యేసుచ సిస్సుల్ జల దొగుల ఎమ్మాయు మెంతి గఁవ్వి గెతె తిల. జా గాఁవ్ యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍క ఎగర కిలొమిటర్లు దూరి తయెదె. 14 జర్గు జలిస్ ఎత్కిచి రిసొ జేఁవ్ దొగుల లట్టబ్తె తిల, 15 జలె, జేఁవ్ దస్సి లట్టబ్తె తతికయ్, యేసు సొంత జా వాట్ జా జోవయింతె పాఁవ కెర, జోవయింతెన్ బెద ఇండుక దెర్లన్. 16 జలె, జోక దెకిలెకి, జోక జేఁవ్ చినుక అడ్డు కెర్తె తిలన్, చి చినితి నాయ్.
17 తెదొడి యేసు జోవయింక “తుమ్ ఇండ ఇండ, కిచ్చొచి రిసొ ఎక్కిలొ తెన్ ఎక్కిలొ లట్టబ్తె అస్సుస్?” మెన పుసిలన్ చి, జేఁవ్ ముసుర్న జా ఇదిలిస్ మొకొమ్ కెరన అస్తి. 18 జోవయింతె ఎక్కిలొ క్లెయొపా మెలొసొ. జో, జలె, “ఈంజ మదెనె యెరూసలేమ్‍తె జర్గు జలిసి ఒత్త అయ్‍లస ఎత్కిజిన్ జాన్‍తి. ఎక్కి తుయి నేన్సి గె?” మెన జోచి ఆచారిమ్ సంగిలొ. 19 యేసు జోవయింక “కిచ్చొ జర్గు జలిసి?” మెలన్, చి జేఁవ్ జోక నజరేతు గఁవ్విచొ యేసుచి రిసొ జర్గు జలిసి. జో దేముడుచ కబుర్లు సంగితొసొ జా తిలొ. జో కెర్లి బోదన, జో కెర్ల వెల్లెల కమొ, దేముడు దిలస చి, జోచి బోదన జోచ కమొక ఎత్కిజిన్ ప్రెజల్ నంప కెర తిల. 20 గని అమ్‍చ వెల్లెల పూజర్లు చి అమ్‍చ అదికారుల్ ‘జో మొర్తి సిచ్చ జవుస్ తుమ్ మొర్తి సిచ్చ తియ’ రోమ్ దేసిమ్‍చ అదికారుల్‍చి అత్తి సొర్ప కెర దిల చి, సిలువతె టీఁవడ మార్ల. 21 ఆమ్, జలె, జోక “ ‘అమ్‍చ ఇస్రాయేలుల్‍క §రచ్చించుప కెరుక తిలొసొ జొయ్యి’ మెన ఆస జా తిలమ్. అన్నె, అమ్ సంగిలిసి జర్గు జలి తెంతొ, జో మొర్లి తెంతొ, అప్పె తిర్రతి జా అస్సె. 22 అన్నె కిచ్చొ మెలె, అమ్‍చి తెన్ బెదిత సగుమ్‍జిన్ తేర్‍బోదల్ ఆజి అమ్‍క ఆచారిమ్‍చి కోడు సంగిల. రాత్ పాయితె తతికయ్. జేఁవ్ మెస్నె గెల చి, 23 ఒత్త యేసుచి పీనుమ్ డీసె నాయ్, చి అమ్‍తె జా కెర అన్నె కిచ్చొ మెల మెలె, దూతల్ అమ్‍క డీసన్ సేడ్ల చి, యేసుక ‘జీవ్ జా ఉట్ట అస్సె’ మెన అమ్‍క సంగిల మెల. 24 అమ్‍చితె తిలస సగుమ్‍జిన్ మెస్నె గెచ్చ దెకిల చి, జేఁవ్ తేర్‍బోదల్ సంగిల్ రితి తిలి. గని యేసుక, దెకితి నాయ్” మెన జేఁవ్ దొగుల సంగిల. 25 యేసు జోవయింక, “కిచ్చొ గ్యానుమ్ నెంజిలస, తుమ్! దేముడుచ కబుర్లు సంగిల పూర్గుల్‌చ కొడొ అర్దుమ్ కెరనుక నంప కెరుక ఆల్సిమ్ కెర్తసు, కిచ్చొక? 26 క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ దస బాదల్ సేడ జో గవురుమ్ జతిస్‍తె గెచ్చుక దొర్కు జలి, గెద” మెన, 27 మోసే చి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్, అన్నె దేముడుచ కబుర్లు సంగిల పూర్గుల్‍చి అత్తి రెగిడ్ల, జోచి రిసొచ దేముడుచ కొడొతె రెగిడ్ల ఎత్కిచి అర్దుమ్ యేసు సంగిలన్.
28 జలె, జేఁవ్ గెతి గాఁవ్ పాసి జా జెతికయ్, యేసు అన్నె దూరి గెచ్చుక మెలి రితి జలొ, 29 గని, “సాంజ్ జలి. పొద్దు గెతయ్. అమ్‍చి తెన్ ఇన్నె తుయి నిద్ర తా” మెన జోక బతిమాల్ప జా సంగిల, చి జేఁవ్ తతిస్‍తె బెద గెలన్.
30 జలె, జోవయింతెన్ అన్నిమ్ కంక మెన వెసిలొ, అన్నె, ఏక్ పోడి అత్తి దెరన ‘ఈంజ తుయి దా దయ కెర్లది’ మెన దేముడు అబ్బొస్‍క జొఒర సంగ కెర, జా పోడి మోడ కెర, జోవయింక వంట దిలన్. 31 దస్సి కెర్తికయ్, జోవయించ అంకివొ టేంట జల చి, అర్దుమ్ అయ్‍లి చి జోక చినిల. చినిలి బేగి, యేసు మాయ జా ఉట్ట గెలొ.
32 దస్సి జర్గు జతికయ్. “నిజుమి, అమ్ వట్టె జో తెన్ జెతె తిలి పొది, దేముడుచ కొడొచి అర్దుమ్ అమ్‍క జో దెకయ్‍తె తిలి పొది అమ్‍చి పెట్టి డడ్డిల్ రితి సర్ద తిలి, గెద” మెన లట్టబన్ల. 33 జోవయించి ఒగ్గర్ సర్దక బేగి ఉట్ట జయ్యి గడియయ్ బార్ జా యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె అన్నె గెల. ఒత్త పాఁవ కెర, ఎగరజిన్ యేసుచ సిస్సుల్‍క చి జోవయింతెన్ తిలసక చజిల చి, 34 జేఁవ్ ఈంజేఁవ్ దొగులక కిచ్చొ మెల మెలె, “ప్రబు నిజుమి జీవ్ జా ఉట్ట అస్సె. *సీమోనుక డీసిలన్!” మెన జేఁవ్ సంగితికయ్, 35 యేసు ఎమ్మాయుస్‍తె గెతి వట్టె దస్సుల్ జలిసి అన్నె పోడి మోడ్తికయ్ ఈంజేఁవ్ జోక చినిలిసి ఈంజేఁవ్ జోవయింక సంగిల.
జోచ ఎగరజిన్ సిస్సుల్‍క యేసు డీసిలిసి
(మత్త 28:16-20; మార్కు 16:14-18; యోహా 20:19-23; బారి కమ్మొ 1:6-8)
36 జేఁవ్ దస్సి లట్టబంతె తతికయ్, యేసు డీస జోవయించి నెడిమి టీఁవిలన్, అన్నె, “తుమ్‍క సేంతుమ్ తవుస్. తుమ్ బమ్మ జా నాయ్. ఆఁవ్వి, గెద” మెలన్. 37 గని జేఁవ్ బియఁ గెచ్చ బమ్మ జల. జోక ‘డుంబొ’ మెన ఉచర్ల. 38 జో, జలె, జోవయింక “తుమ్ కిచ్చొక బమ్మ జతసు? తుమ్‍చి పెట్టి కిచ్చొక అన్మానుమ్ జతసు? 39 అంక సిలువతె గలిలి పొది జేఁవ్ అంచ అత్తిలె చట్టెలె పెట్ల మేకుల్‍చ మచ్చల్ దెక అంక తుమ్ చిన. ఆఁవ్వి గెద. అంక చడ దెక. డుంబొక ఆఁగ్ తయె నాయ్ అడ్డొ తయె నాయ్, గెద, గని అంక అస్సె.” 40 మెన జోచ అత్తొ చట్టొ జోవయింక దెకయ్‍లన్. 41 జలె, జోవయించి సర్దసంతోసుమ్, జోవయించి ఆచారిమ్‍క జేఁవ్ తెదొడి ఎద నంప కెరుక ఇదిల్ అల్లర్ జలి రిసొ, “ఇన్నె కిచ్చొ జలెకు కతిసి అస్సె గె?” మెన పుసిలన్. 42 మొస్సొ గండ దిల, 43 జో డుంబొ నెంజిలిస్‍చి రుజ్జుక జో నఙన జోవయించి మొక్మె కయ్‍లన్.
44 తెదొడి జోవయింక, “ఆఁవ్ తుమ్‍చి తెన్ తిలి పొది, ‘మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగ్డయ్‍ల §ఆగ్నల్‍తె అంచి రిసొ మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్, దేముడుచ కబుర్లు సంగిల పూర్గుమ్‍చచి కోడు, చి *కీర్తనల్‍తె రెగిడ్లిసి ఎత్కి కచితుమ్ పూర్తి జర్గు జంక అస్సె’ మెన సంగిలయ్, గెద” మెన సంగ కెర, 45 దేముడుచ కొడొతె తిలిసి జేఁవ్ అర్దుమ్ కెరంతి రితి అర్దుమ్ దెకయ్‍లన్. 46 జోవయింక కిచ్చొ మెలన్ మెలె, “దేముడుచి కోడుతె రెగ్డయ్‍లిసి కిచ్చొ మెలె, ‘దొర్కు జలొ క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ ఒగ్గర్ బాదల్ సేడ మొర తిర్రత్‍క అన్నె జీవ్ జా ఉట్టుక అస్సె’ మెన §అస్సె. అన్నె, ‘కచితుమ్ జర్గు జయెదె’ మెన దేముడుచి అప్పెచి సెలవ్ కిచ్చొ మెలె, 47 మాన్సుల్ జేఁవ్ కెర్ల పాపల్ చినన జేఁవ్ పాపల్‍క దుకుమ్ జా ఒప్పన ములిలె, క్రీస్తు దొర్కు జలి అర్పితుమ్ జలిస్‍చి రిసొ అప్పె జేఁవ్ కెర్ల పాపల్ చెమించుప జతి వాటు దొర్కు జా అస్సె మెన ఆఁవ్ క్రీస్తుచి నావ్ తెన్ తొలితొ యెరూసలేమ్‍తె పడ్తొ ఒండి లోకుమ్‍చ ప్రెజల్ ఎత్కిచ మాన్సుల్‍తె తుమ్ బోదన కెరుక అస్సె. 48 ఈంజ ఎత్కిచి రిసొ సాచుల్ జా అస్సుస్, చి తుమ్ బుల సాచి సంగుక అస్సె. 49 ఈందె, అంచొ దేముడు అబ్బొ ‘జోవయించి పెట్టి *తెద్రయిందె’ మెన సంగ తిలి జోచి పరలోకుమ్‍చి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తుమ్‍చి పెట్టి తెద్రయిందె, గని పరలోకుమ్ తెంతొ చి జా ఆత్మసెక్తి తుమ్‍చి పెట్టి జా తుమ్‍క తెయార్ కెర్తె ఎదక, ఈంజ మదెనె ఈంజ యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె తుమ్ రకితె తా” మెన యేసు జేఁవ్ ఎగరజిన్‍క చి ఒత్త తిల జోక నంపజల అన్నె మాన్సుల్‍క సంగిలన్.
యేసు పరలోకుమ్‍తె వెగ గెలిసి
(మార్కు 16:19-20; బారి కమ్మొ 1:9-11)
50 తెదొడి యేసు జోవయించ సిస్సుల్‍క కడన, బేతనియ గాఁవ్ పక్క గెల చి, అత్తొ ఉక్కుల జోవయింక దీవెన దిలన్. 51 జో దస్సి జా దీవెన దెతె తా, జోవయించి నెడిమి తెంతొ ముల ఉక్కిల్ జా పరలోకుమ్‍తె ఉట్ట గెలన్. 52 తెదొడి జేఁవ్ సెర్ను సేడ జోక బక్తి కెర తా ఒగ్గర్ సర్దసంతోసుమ్ తెన్ యెరూసలేమ్‍తె అన్నె గెల. 53 రోజుక దేముడుచి గుడితె గెచ్చ, యేసుచి రిసొ జో దేముడుచి గవురుమ్ సంగితె తిల.
* 24:7 24:7 లూకా 9:22, 24. 24:9 24:9 యేసుక విరోదుమ్ సుదల్‍చి అత్తి దెర దిలొ యూదా మదెనె అత్య కెరన తిలొ. మత్తయి 27:5, బారికుల్ 1:18. 24:10 24:10 ఒగ్గర్‍తె ‘సిస్సుల్’ మెన అస్సె. ‘బారికుల్’ మెలి పుస్తకుమ్‍తె పూర్తి ‘బారికులీ’ మెంతె తయెదె. § 24:10 24:10 ఈంజ మరియ యేసుచి అయ్యసి జయెదె; మార్కు 6:3. * 24:10 24:10 జోవయింతె ఎక్లి ‘సలోమే’ మెలిసి; మార్కు 15:40. 24:12 24:12 ఈంజ ఎత్కి తొలితొ రెగిడ్ల సగుమ్ పుస్తకల్‍తె 12 నంబర్‍చి కోడు తయె నాయ్. 24:16 24:16 ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్‍కయ్ జా అడ్డు తయెదె. మార్కు 16:12తె దెకిలె, యేసుచి పోలిక ఇదిల్ మార్సుప జా తిలి. § 24:21 24:21 నెంజిలె ‘అన్నె గెనన విడ్దల్ కెరుక తిలొసొ’. మాములుమ్ యూదుల్ జోవయించ ఈంజ లోకుమ్‍చ బాదల్ తెంతొ పడ్తొ జోవయింక ఆక్రమించుప కెర్లి రోమ్ దేసిమ్‍చి ప్రబుతుమ్ తెంతొ చి రచ్చనక ఉచర్తె తిల. బారికుల్ 1:6-8 కి దెక. ఈంజేఁవ్ సిస్సుల్ కి జా రగుమ్ రచ్చనచి రిసొ ఉచర్తె తిల, కిచ్చొగె. అప్పెచి మట్టుక ముక్కిమ్‍క పాపుమ్ తెంతొ చి రచ్చన దొర్కు కెరుక యేసు అయ్‍లొ, చి జాచి రిసొ దొర్కు జలి అర్పితుమ్ జలొ. లూకా 5:24 యోహాను 3:16-18 దెక. ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఆకర్‍కయ్ ఆగాసుమ్ బూలోకుమ్ మార్సుప కెరెదె, చి తెదొడ్‍కయ్ యేసు ఎదార్దుమ్ ఏలుప కెరెదె, చి ఈంజ లోకుమ్‍చ బాదల్ పూర్తి గెచ్చుల. డీసయ్‍లిస్ 21:3-5, కొరిందిల్‍క రెగిడ్లి ఏక్ నంబర్ ఉత్రుమ్ 15:24-28. * 24:34 24:34 ‘సీమోను’ మెలె, పేతురు. 24:36 24:36 “తుమ్‍క” తెంతొ 36నంబర్ కోడుచి ఆకర్ కోడు ‘మెలన్’ ఎదచి కోడు ఈంజ ఎత్కి తొలితొ రెగిడ్ల సగుమ్ పుస్తకల్‍తె తయె నాయ్. 24:40 24:40 ఈంజ ఎత్కి తొలితొ రెగిడ్ల సగుమ్ పుస్తకల్‍తె 40నంబర్‍చి కోడు తయె నాయ్. § 24:44 24:44 తెలుగు బైబిల్‍తె ధర్మశాస్త్రమ్ మెలె, మోసేచి అత్తి దేముడు రగ్డయ్‍లి ఆగ్నల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎత్కి బైబిల్‍తె అగేచి పాఁచ్ పుస్తకుమ్‍తె రెగ్డయ్ జా అస్సె. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి ప్రమానుమ్‍తె మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్ మెన రగ్డవ అస్సె. * 24:44 24:44 జేఁవ్ కీర్తనల్‍తె దావీదు రానొ జలొ పూర్గుమ్‍చొ ఒగ్గర్ రెగిడ్లన్. 24:44 24:44 లూకా 18:31, 22:37, కీర్తనలు 20:42. 24:45 24:45 నెంజిలె ‘సెక్తి తిలన్’. § 24:46 24:46 యెసయా 53:1-9 ఎద జో బాదల్ సేడ మొర్తిస్‍చి రిసొచి టాలి అస్సె, చి దెస్సు నంబర్ తెంతొ బార నంబర్ ఎద జో అన్నె గవురుమ్ జతిస్‍చి రిసొచి కోడు అస్సె. జో తిర్రత్‍కయ్ అన్నె జీవ్ జా ఉట్లిస్‍చి రిసొ జా నే జతె అగ్గె అన్నె పూర్గుమ్‍చి వాట్ దేముడుచి కొడొతె, ‘జా జర్గు జయెదె’ మెన కేనె టాలి డీస్తయ్ మెలె, యోనా పుస్తకుమ్‍తె. యోనాక వెల్లొ మొస్సొ గీడ తిర్రత్‍క జోవయింక ఒక్ర విడ్దల్ కెర్లిసి. యేసు మొర తిర్రత్‍క అన్నె జీవ్ జంక తిలిస్‍చి రిసొచి టాలి జా. * 24:49 24:49 యోవేలు 2:28, 29 దెక. 24:50 24:50 బేతనియ గాఁవ్ ఒలీవ మెట్టయ్ అస్సె; ఎట్టొ పక్కయ్. బారికుల్ 1:6-12చి దెకిలె, జో పరలోకుమ్‍తె వెగ గెలిస్‍చి రిసొ ఒత్తయ్ కి అస్సె.