17
Iesu gitagitana eirauto
Mareko 9:2-13; Luka 9:28-36
Toma taula toitoi (6) geaikito mulinai, Iesu na Petero, e Teimiti, e tarina Ioane egapirato, golo kamuna kukunai geverageto, vonai iramo geregara. Ira gepoepoewai aonai, Iesu gitagitana warau eirauto: Ia wailana evewaeto garo vetaina, e gena rapuga gekulo-garogaroto gevekemelewai. Ne emelo toitoi na Mose e Elia gegitarato, Iesu ria gekilakilawai. Vonai Petero na Iesu evaikilaato, netiwato, “Velekou, nama iwavagi ita enai ea! Pene oririwana genai, ama gau toitoi aia kalara, gau ta goi gemu, gau ta Mose gena, e gau ta Elia gena.” Ia roe waekilakilawai aonai, iloa kulo poikapoikana na ira ema gapi-gavurato karo ta eiloa aona na ekea-rigoto, netiwato, “Ia e au Natuku, aulamagi-kamu-iwavagiana; au averere-rakavana ia genai. Ia pio kamonagi-venia!” Iesu gena melo toitoi na ekaro gekamonagiato aonai, kwano ai geketo-talito wailara maki kwano ai, kwalana gekali-rakavato gaurai. Ne Iesu ira geriai eagoto, tauniparara enapa-kaunagirato, netiwato, “Iokuliiti, ragai iokali.” Ira gealiitito aonai, ira na talima ta ati gegitaato ia ria, Iesumo geregana.
Maparara golo na gemarigowai aonai, Iesu na evaikilarato, netiwato, “Pogo gitara gaura maparara talima ta ragai pio vega-ripaa, pene ago Taunilimalima Natuna kwarega na pene kuliiti-wai.”
10 Ne Iesu gena melo na gerenagiato, negetiwato, “Rakagau gaurai rova gevevega-ripagirana talimara gekilana, Elia pene vogomai kune?” 11 Iesu evega-geleto, netiwato, “Taunatauna vegata, Elia pene vogomai kune, gau maparara pene vega-valigu-waira. 12 Na au na avaikilamina, Elia warau evogomaito, na taunilimalima ati ripara ia voo rai. Geria ririwa kalaramo ai gekala-veniawai. Voia gelegelena Taunilimalima Natuna maki pia vega-vitivitia.” 13 Ekila geriana Iesu gena melo geripato, ia na Ioane Bapatiso ekilagiawai.
Iesu na palagu rakavana na eporogiato melona evega-namaato
Mareko 9:14-29; Luka 9:37-42
14 Ira magewaikuleto taunilimalima gutuma geriai aonai, talima ta Iesu genai evogomaito, wailanai ema tiu-talito, 15 netiwato, “Velekou, au natuku melona ono vetugaa! Ia ewagiana, e tauniparana epilupilu-rakavana. Vega-vogovagi kalovai eketo-ragena e nanu ai maki. 16 Gemu melo geriai agapi-agoato, na vega-namana ira geriai ati gelegele.” 17 Iesu evega-geleto, netiwato, “Ati kamonagi e kila-tilivagi guluna! Toma vira au gomi lagami ai pana talu? Toma vira pana vaigaoka venimi? Melo au geku ai iovuamaia!” 18 Iesu na melo tauniparanai etaluwai palagu rakavana ekila-waiato, ne palagu rakavana elaka-vagito, veganamo melo enamato.
19 Mulina kavanai Iesu gena melo genai geagoto, veavugai gerenagiato, negetiwato, “Rakagau gaurai ai ati gelegele palagu rakavana paia gui-atia?” 20 Iesu na evega-gelerato, netiwato, “Kwalana gemi kamonagi ati gelegele gaurai. Avaikila-taunataunamina, pene gemi kamonagi mastadi gutuna girigiri vetaina genai, egolo pio vaikilaa, nopiotiwa, ‘Eanana ono vegapiiti, vonai ono vetao!’, pene vegapiiti pene ago. Kala maparara maki pio kalara ripa. [ 21 Palagu rakavara evetaira guiguira raupara irauna taai maaikina, na rapali e vokaimo.]”
Iesu gena kwarega maekilagi-waiato
Mareko 9:30-32; Luka 9:43-45
22 Toma ta, Iesu magena melo ria Galileiai getaluwai aonai, Iesu na evaikilarato, netiwato, “Taunilimalima Natuna pia lewaa vou taunilimalima gimarai pia tao-kaua. 23 Ne pia vagi-kwaregaa, na toma toitoinai mapene kuliiti-wai.” Gena melo na gekamonagiato aonai, nugara gemetau-rakavato.
Rupu Veaga takiti monira venivenira
24 Iesu magena melo ria Kaperanauma vanuganai gekwarato, ne Rupu Veaga monira gekokowai talimara gevogomaito, Petero gerenagiato, negetiwato, “Gomi gemi vevega-ripa tauna Rupu Veaga gena takiti monira evenina pa aikina?” 25 Petero na evega-gelerato, netiwato, “Pa, evenina.” Petero numai ewaikuleto aonai, Iesu na erenagiato, netiwato, “Simona, goi gemu tugamagi rakavetaina? Tanopara velera pa king geria takiti monira raira na pia venira? Ira natura na pa tau polu na pia venira?” 26 Petero evega-geleto, netiwato, “Tau polu na.” Iesu na evaikilaato, netiwato, “Voia ganina, ira natura ati pia veni. 27 Na ragai pita vega-parura ulanana, gaurai kovu ai ono verigo. Kau pono pia-raia, magani tovotovona pono rolo ragea genai, pokana pono kala-pakaa, siliva monina ta pono rawalia. Pono gapia, pono venira ita taura ruala gera Rupu Veaga takiti monina.”