10
Nowa litula tubusia liliusi
(1 Lil 1.5-23)
Matausina Nowa litula, Sem, Am, Yapeta. Matausina iunaisi litusia avai tuta dadoya leiwokuva.
Yapeta litula - Goma, Magogi, Madai, Yavani, Tubali, Meseki, deli Tirasi - matausina tubusia yagasi eitakasaisi makawala. Goma dalela mina Asikenasi, Ripati, deli Togama. Yavani dalela mina Elisa, Sipeini, Saipirosi, deli Rodesi; matausina tubusia mabudona isisuaisi okowolawa deli wa simla. Matausina tubula Yapeta, isisuaisi dala ituwoli deli valu ituwoli, boda kwaitala kwaitala ililivalasi obonasi titoulesi.
Am litula - Kusa, Itipita, Libia, deli Kenani - matausina tubusia yagasi eitakasaisi makawala. E Kusa dalela mina Seba, Abila, Sabita, Raama, deli Sabiteka. E Raama dalela mina Seba deli mina Dedani. E Kusa taitala latula yagala Nimrodi, matauna saina topeula valu watanawa iyoligigai komwaidona. E metoya Guyau ola pilasi matauna ivigaki saina kala tovagi waiga, e baisa uula tomota ililivalasi kawasi, “Ibodi Guyau bivigakaim kam tovagi waiga makawala Nimrodi!” 10 Okabovitouula, la kabokaraiwaga ilokaia Babiloni, Ereki, deli Akadi kwaitolu wala valu makwaisina isisuaisi mapilana Babilonia. 11 E metoya mapilana valu matauna ilokaia Asiria e ibudi valu mapilasina, Niniba, Reyoboti Iri, Kala 12 deli Reseni, makwaina valu itowalai Niniba deli vilouvekala Kala.
13 E Itipita dalela mina Lidia, mina Anam, mina Leyabi, mina Napitu, 14 mina Patirusi, mina Kasilu, deli mina Kiriti (matausina tubusia mina Pilisitia).
15 E Kenani litula - molitomoya Saidoni, e deli Eti - molagwadi matausina tubusia yagasi eitakasaisi makawala. 16 Kenani matauna tubula mina Yebusi, mina Amora, mina Gigasa 17 mina Ivi, mina Aka, mina Sini, 18 mina Abadi, mina Semara, deli mina Amati. E Kenani dalela iunigeyaisi e isipitalaisi valu. 19 Mina Kenani kasi kaligei ila itobu Saidoni isuwa opilibolimila ila Gerara katitaikinela Gasa, e isuwa opilibomatu ila mapilana Sodom, Gomora, Adima, Seboiim katitaikinela Lasa. 20 Matausina tubula Am isisuaisi dala ituwoli deli valu ituwoli, boda kwaitala kwaitala ililivalasi obonasi titoulesi.
21 Yapeta tuwala Sem, e matauna Sem tubusi komwaidosi mina Iberu. 22 Sem litula - Elam, Asuri, Apakisadi, Luda, deli Aram - matausina tubusia yagasi eitakasaisi makawala. 23 Aram tubula matausina mina Usa, Uli, Geteri, deli Meseka, 24 Apakisadi latula Sela, e matauna latula Eba. 25 Eba litula taiyu: taitala yagala Pelegi,w paila uula igau ola tuta mina watanawa ilivisisi. E taiyuwela yagala Yokitani. 26 E Yokitani tubula mina Alomodadi, mina Selepa, mina Asarimaveta, mina Yera, 27 mina Adoram, mina Usali, mina Dikila, 28 mina Obali, mina Abimaeli, mina Siba, 29 mina Opira, mina Abila, deli mina Yobabi. Komwaidosi wala tubula Yokitani. 30 Valu makwaisina ambaisa isisuaisi eivitouula Mesa e ila itobu Separa mapilana wa koya opilibomatu. 31 Matausina Sem tubula isisuaisi dala ituwoli, deli valu ituwoli, boda kwaitala kwaitala ililivalasi obonasi titoulesi.
32 E komwaidona tomota mabudosina Nowa wala tubula, makawala boda kwaitala kwaitala, e makawala goli kala takasa metoya otubusia taitala taitala. Avai tuta dadoya leiwokuva boda komwaidona ovalu watanawa idalasi metoya Nowa litula.
w 10:25 Maigana Pelegi kala lega makawala mina Iberu si biga “ilivisisi”.