9
Yaubada ikabutu deli Nowa
Yaubada ibigibwaili + Nowa deli litula, ikaibiga, kawala, “Magigu bukuunaisi litumia bibidubadu e bidalasi bimiliaki valu watanawa komwaidona. Mauna nasigisagina deli nayoyowa, deli yena bikukolaimi. Komwaidona minasina wala mi kabokwaraiwaga. Baisa tuta gagabila bukukwatumkulovaisi uvagila kamkwam metoya wa bagula, e bukukwamsi deli viliona. Paila baisa tuta asakaimi komwaidona minasina bukuvigakaisi kʹami. Kwaitala wala + vavagi viliona kabilibuyavi gala bukukomasi. Uula lasilibodaimi paila momova isisu obuyavi. Kidamwa avai tau bikatumati sola, matauna bibani mipuki. Kidamwa natana mauna bikamati tomota, bibani mipuki bikaliga. Paila yeigu Yaubada + abubuli tomota makawala kaikobugu. Mapaila availa bikatumati taitala tomota, e sala bikeulasi lugwa bikatumataisi matauna.
“Ibodi bukuunaisi + litumia bibidubadu e tubumia bimiliaki valu watanawa komwaidona.”
Yaubada iluki Nowa deli litula tauwau, kawala, “Baisa tuta bakabutu baisa yokomi deli tubumia, 10 deli komwaidona bubuli kwemmomova mauna nayoyowa deli nasigisagina deli vavagi komwaidona eisunapulasi metoya wa waga deli yokomi. 11 Bakabutu baisa yokomi - metoya wa biga mabigasina, ka, akatotila kidamwa gala tuvaila bayogagi bubuli kwemmomova metoya odadoya, e gala tuvaila dadoya bikodidaimi valu watanawa. 12 Baisa kabutuvitusila makwaina kabutu gala biwokuva baisa lavagi deli yokomi toyo bubuli kwemmomova, 13 baisa tuta lasaili makaina lubakaidoga olowalowa e baisa kala kabutuvatusi ulo kabutu baisa valu watanawa. 14 E avai tuta bamai lowalowa ovalu watanawa e bogwa bisisu lubakaidoga olowalowa, 15 baluluwai ulo biga katotila baisa yokomi deli bubuli komwaidona kidamwa gala tuvaila bakatudoum bubuli komwaidona metoya odadoya. 16 Avai tuta lubakaidoga bitokaia olowalowa e yeigu bagisi e baluluwai makwaina kabutu gala biwokuva avaka lakabutu deli bubuli komwaidona kwemmomova odabala pwaipwaia. 17 Ka, baisa kabutuvatusi ulo biga katotila metoya baisa yeigu deli bubuli komwaidona ovalu watanawa.”
Nowa deli litula
18 E matausina Nowa litula isunapulasi metoya wa waga, yagasi Sem, Am, Yapeta. (Matauna Am latula yagala Kenani.) 19 Matausina kasitaitolu litula Nowa dalesi idalasi ikaligiaki komwaidona valu watanawa.
20 Nowa matauna tobigubagula, e matauna goli tovaulabogwa matamna waini. 21 E avai tuta matauna imom waini, baisa sopila peula, iwaiya kaibotutu e itaneku kala kwama e tokimwadu ikanukwenu ola bwala. 22 E avai tuta Am matauna tamala Kenani igisi tamala tokimwadu ikanukwenu, isunapula iluki sala. 23 Sem sola Yapeta ikauwaisi yatala kwama isailasi ovilavasi e itotuboulolasi ilokaisi tupwasi e ilokaiasi tumasi ivakanunuvaisi paila gala magisi bigisaisi tumasi tokimwadu. 24 Tuta makwaina Nowa ikaluyuvisi nanola ilagi avaka latula molagwadi ivigaki baisa matauna, 25 ikaibiga, kawala,
“Abuloti Kenani.
Ibodi matauna bitopaisewa baisa tuwala.
26 Bitayakawolaisi Guyau Sem la Yaubada.
Sem bivigaki Kenani la topaisewa.
27 Ibodi Yaubada bivigaki Yapetav tubula bidalasi.
Ibodi tubula bisisuaisi deli Sem tubula.
E Yapeta bivigaki Kenani la topaisewa.”
28 Dadoya bogwa leiwokuva e Nowa isisu iboda lakatutolu kweluwolima taitu. 29 Nowa kala taitu iboda lakatulima lakatuvasi kweluwolima e oluvi ikaliga wala.
+ 9:1 9.1 Vit 1.28 + 9:4 9.4 Tol 7.26-27; 17.10-14; 19.26; Kak 12.16,23; 15.23 + 9:6 9.6 Vit 1.26; Sun 20.13 + 9:7 9.7 Vit 1.28 v 9:27 Maigana Yapeta kala lega makawala mina Iberu si biga “bibidubadu”.