8
Sopi eimada
Yaubada gala ilumwelavi Nowa deli komwaidona minasina mauna isisuaisi deli matauna wa waga. E mapaila iwitali yagila biuu, e sopi ivitouula ibubusi. Tuvaila tulubwabwau kala utuwotu deli dadoya kala ponana metoya wa labumau ikatubodi, e kuna iwokuva idodewa. Lakatutala kweluwolima yam sopi bogwa eibubusi watanawa. Tubukona nalima nayuwela kala yam kweluwotala kwailima kwaiyu, waga makaina isila odabala koya Ararata. E bogwa eiboda naluwotalela tubukona kala yam ikugwa dubasi wala koya iyoulapulasi mitaga sopi igau wala ibubusi.
Kweluwovasi yam bogwa leiwokuva e Nowa iulaim waga tabodala kaduyokekita. E iwitali sikweikwa ila, mitaga gala ikaimilavau iyoyowa wala ititavina igauga sopi imidamada. E oluvi Nowa iwitali bubuna ila bigisi sopi kaina bogwa eimada. Mitaga sopi igau wala ikuboli pwaipwaia e bubuna gala sitana ibani paila bitoli, e iyowa ikaimilavau wa waga e Nowa iyosali yamala ikau isewoya wa waga. 10 Itulotula tuvaila kwailima kwaiyu yam oluvi iwitalivau bubuna ila. 11 Eikoyavi ikaimilavau owodola ikavitau olibe yekwesila yatubovau e Nowa bogwa inikoli sopi bogwa eimada. 12 Itulotula kwailima kwaiyu yam tuvaila, e oluvi iwitalivau bubuna ila. Tuta matutona gala ikaimilavau.
13 Lakatulima lakatutala kwaitala Nowa kala taitu e tubukona kala vitouula e yamla kwaitala, e sopi bogwa imada. Nowa waga kala yoyu iulaim e itadoyai igisi pwaipwaia dabala sitana imada. 14 E tubukona nayuwela kala yam kweluwoyu kwailima kwaiyu e pwaipwaia bogwa ilubulabu.
15 E Yaubada iluki Nowa, ikaibiga, kawala, 16 “Kusunapulasi metoya wa waga, yoku, m kwava, litumwa tauwau deli si kukova. 17 Bukusunupuloi mauna komwaidona nayoyowa deli nasigisagina. Paila igau tuta oluvi bidalasi ovalu watanawa bikaligiaki.” 18 Bogwa isunapulasi Nowa sola la kwava litusia tauwau deli si kukova. 19 Komwaidona mauna nasigisagina deli nayoyowa isunapulasi metoya wa waga ilokaiasi osi boda migatala migatala.
Nowa igabu lula
20 Nowa ikaliai kabolula bigabu lula baisa Guyau. Inagi bikau migatala migatala metoya minasina nasigisagina deli nayoyowa, e ivigaki lula. Ikatumati minasina, e namwaidosi igibuki lula. 21 Guyau isikoni maiina saina iyebwaili, e titoulela ikaibiga, kawala, “Gala tuvaila watanawa tomotala bakatudoumvau, paila avaka tomota bogwa eivagaisi. Paila bogwa lanikoli matausina metoya osi tuta tubovau si nanamsa gaga wala. E gala tuvaila bakatudoum vavagi kwemmomova ovalu watanawa makawala bogwa lavigaki tuta matutona. 22 E bogwa makawala valu watanawa tutala, bogwa bisisu kweluvala sopu kweluvala tayoyuwa. E tuta komwaidona bukulumkolaisi kala tuta tula kala tuta yuviyavi. Bogwa bisisu kweluvala tula kweluvala yuviyavi, e yam deli bogi gala wala biwokuva.”
u 8:2 Kugisi Vit 7.11 deli kaikobu ikikatumiki nanamsa makwaina.