7
Dadoya
Guyau ikaibiga baisa Nowa, kawala, “Bogwa lamitakavati mina watanawa komwaidosi, e lavitusaim kidamwa yoku kammwaleta wala m bubunela duwosisia. Mapaila bukusilasi kusuvisi olopola waga deli litumwa komwaidosi. Minasina mauna ibodaimi bukukwamkomasi bukukwau nalima nayu nammwala deli si kukova metoya migatala migatala minasina, e kukwedidagi. Mitaga minasina bomikikila bukukwamkomasi ibodi wala bukukwau natana wala namwala sola la kwava metoya migatala migatala, e kukwedidagi minasina makawala. E tuvaila kukwau nalima nayu nammwala deli si kukova metoya migatala migatala minasina nayoyowa e kukwedidagi. Bukuvagaisi makawala kidamwa komwaidosi mauna minasina bisisuaisi nammomova. Mwada goli igau bikaimilavausi bilosi odabala pwaipwaia, e baisa mauna nasigisagina migawelu migawelu bivilulaisi, e makawala wala minasina nayoyowa bipousi, makawala tokinabogwa. Igau kwailima kwaiyu yam biwokuva, bawitali kuna, bikunokuna kweluwovasi yam deli bogi, kidamwa bakatudidaimi komwaidona kwemmomova avaka avaka labubuli.” E Nowa bogwa ivagi vavagi komwaidona makawala Guyau ikaraiwogi.
Tuta makwaina valu watanawa idadoya, e Nowa bogwa kala taitu lakatulima lakatutala. E matauna + la kwava deli litusia tauwau deli si kukova isilasi isuvisi wa waga olopola kidamwa bikwalasi paila dadoya. 8-9 Mapaila Nowa ilau minasina mauna nasigisagina deli mauna nayoyowa wa waga makawala Yaubada la karaiwaga. E migawelu migawelu ikau natana namwala sola navivila, kaina minasina ibodi kamkwam kaina bomikikila kamkwam. 10 Kwailima kwaiyu yam oluvi, dadoya iviloubusi.
11 Tuta makwaina + Nowa kala taitu iboda lakatulima lakatutala, e tubukona nayuwela kala yam kweluwotala kwailima kwaiyu, e oluvi itilibwabwau ovalu watanawa kala utuwotu komwaidona igigibwabulasi e labuma ponanela iulaim e dadoya ititayelu. 12 E kuna ikapusi ovalu watanawa kweluwovasi yam deli bogi. 13 Yam makwaina wala Nowa deli la kwava ipelasi wa waga deli litusia taitolu Sem, Am, Yapeta, deli si kukova. 14 E, isuvisi deli mauna migawelu migawelu nabulutuvalu deli nabubolodila navakaveka deli nakikekita migawelu migawelu mauna nayoyowa. 15 Mauna nammwala deli navivila migawelu migawelu minasina nammomova isusuvisi deli Nowa, 16 makawala Yaubada bogwa ikaraiwogi. Bogwa isuvisi deli Nowa, e oluvi Yaubada ikatubodi yoyu.
17 E dadoya isisu wala kweluwovasi yam deli saina talia kwaiveka gagabila waga makaina bikopuwi. 18 Tuvaila goli sopi itiligougwau waga makaina ibubeu wala odabala dadoya. 19 Dadoya itiligougwau ikatukuwosi koya kweuwonakusi. 20 Bogwa talia saina kwaiveka imili bolita kala malola odabala koya imwena iboda uvavasi. 21 Tuvaila komwaidona bubuli makwaisina kwemmomova idoumsi wala mauna nayoyowa deli mauna nasigisagina e deli tomota. 22 Komwaidona avaka avaka deli si yagisa idoumlabasi wala. 23 Tuta makwaina Guyau bogwa eikatudoum bubuli komwaidona ovalu watanawa, tomota, mauna nasigisagina deli mauna nayoyowa e kesalaga imovasi baisa Nowa deli litula deli goli minasina wa waga olopola. 24 E dadoya gala sitana ibusi, isisu wala kala bawa yam lakatutala kweluwolima, e oluvi ivitouula bibusi.
+ 7:7 7.7 Md 24.38-39; Lk 17.27 + 7:11 7.11 2 Pt 3.6