6
Mina watanawa si mitugaga
Omitibogwa, tomotala valu watanawa igalasi ilosi ambaisa ambaisa ovalu komwaidona. E tuta matutona bidubadu kapugopugula idalasi. E mimilisi mina walakaiwas igisaisi minasina saina naminibwaita, mapaila ikauwaisi minasina availa availa nambwailisi. E Guyau Yaubada ikaibiga, kawala, “Gala batagwala tomota si momova bikanigaga baisa ovalu watanawa. Ibodi wala tomota bibodaisi kaliga. Ka, metoya tuta baisa wala batagwala mina watanawa kasi taitu biboda lakatutala kweluwoyu, e gala availa bikalisuwoli baisa.” Wa + yam makwaisina, e oluvi, mimilisi mina watanawa isisuaisi saina touwonaku saina topapeula matausina. Paila matausina dalesi mina walakaiwa goli. E matausina tommoyabogwa topapeula goli tokinabogwa ivagaisi bidubadu vavagi siligaga, e mapaila yam lagaila taluluwaisi matausina.
Tuta makwaina Guyau bogwa igisi mina watanawa si bubunela saina gaga deli si nanamsa gaga oninasi tuta komwaidona. + E Guyau nanola ikivili paila ibubuli tomota isaili odabala pwaipwaia. Saina ikapisiki lopola paila la bububula, e ikaibiga, kawala, “Bogwa laninavila paila labubuli mina watanawa tomotala deli maunela. Mapaila bakatudoum tomota komwaidosi deli mauna nasigisagina e deli mauna nayoyowa.” Mitaga Guyau ininabwaila paila Nowa.
Nowa
9-10 Baisa + makawala Nowa liliula. Nowa iuni litula tauwau kasitaitolu, Am, Sem, Yapeta. Nowa gala isim la sula, e matauna kalamwaleta tobwaila ola tubwa matubona. Tuta komwaidona Yaubada isivadulisi kasitaiyu Nowa. 11 Mitaga komwaidosi tomota imitugagasi omatala Yaubada, e si lakaipota ikaligiaki valu komwaidona. 12 Yaubada imitakavati valu watanawa, e bogwa igisi saina mitugaga, paila tomota komwaidosi ibububunasi deli mitugaga tuta komwaidona.
13 Yaubada iluki Nowa, kawala, “Bogwa lanagi kidamwa bakatumtuwoli komwaidosi mina watanawa. Bakatudoum komwaidosi matausina paila saina si lakaipota ikasewoki valu watanawa. 14 Kula kunevi kai bwaina e kuteya m waga. Kusaili kalitutila olumoulela e kukwaibasi olumoulela deli otapwala. 15 Kuuvi waga uvaluwolima uvaluwotala uvalima uvatala kala wonaku, e deli uvaluwotala uvatala kala beiyaya e uvalima uvatala kala woloula. 16 Odabala bisim kala sasa biboda katupwaila yamila oluviga katuvala. E makaina waga buligatolu e opapala kusaili kabosusuvi. 17 Paila igau bawitali dadoya bitayelu odabala pwaipwaia bikatudidaimi vavagi komwaidona kwemmomova. E vavagi komwaidona kwemmomova odabala pwaipwaia bikaligasi, 18 mesinaku wala yokomi deli litumwa gala bukukwaligasi, paila bogwa bakabutaimi.t Kusuvi wa waga deli m kwava e litumwa tauwau deli si kukova. 19-20 Kulau wa waga mauna nammwala deli nauvila kasi gigisa migawelu migawelu metoya nasigisagina deli nayoyowa, e bukuyamati bimwamovasi. 21 Kukwedidagi kami kalaga, deli mauna kasi kawailuwa migawelu migawelu.” 22 Nowa + bogwa ivagi vavagi komwaidona makawala Yaubada ikaraiwogi.
s 6:2 mina walakaiwa.Gagabila bitagini “yaubada litusia tauwau” kaina “Yaubada litula tauwau.” + 6:4 6.4 Baw 13.33 + 6:5 6.5-8 Md 24.37; Lk 17.26; 1 Pt 3.20 + 6:9-10 6.9-10 2 Pt 2.5 t 6:18 Kabutu baisa Yaubada la biga katotila mwada bikoli deli bimitukwaii availa availa ikabikuwolaisi matauna. + 6:22 6.22 Ib 11.7