17
Bobu baisa kabutuvitusila Yaubada la kabutu
Tutala Eberam kala taitu kweluwolima kweluwovasi kwailima kwaivasi, e Guyau iyoumatila baisa matauna, ikaibiga, kawala, “Yeigu Yaubada Topeuligaga. Tuta komwaidona bukukwabikuwolaigu, e bukuvagi bwaina baisa yeigu. Yeigu bakabutaim deli basakaim kala bawa tubumwa bidalasi.” Eberam ikavagina deli migila opwaipwaia. E Guyau Yaubada ikaibiga, kawala, “Yeigu bakabutaim makwaina. akatotila wala kidamwa yoku tubusi bidubadu mina watanawa. Yagam gala + tuvaila badokaim Eberam,i mitaga Eberaam, paila bavigakaim yoku tubusi bidubadu mina watanawa. Basakaim yoku bidubadu tubumwa bidalasi, mimilisi matausina igau biguyausi. Paila tubumwa bogwa bidalasi saina bidugaga, e mapaila tomota ituwoli bona ituwoli bona bikaloubusisi.
“Ka, baisa + ulo biga katotila bayamati baisa yoku deli baisa tubumwa avai tubwa avai tubwa, kidamwa ulo kabutuj gala biwokuva, bikanigaga wala, Yeigu goli m Yaubada deli si Yaubada tubumwa. Paila + mapilana valu tuta baisa kusisuaisi makawala togilagala, mitaga igau wala basakaim deli basaiki tubumwa. E mapilawena Kenani pilamwaidona tubumwa bivigakaisi viloutabusi e bikanigaga goli. E yeigu goli si Yaubada.”
Yaubada iluki Eberaam, kawala, “Ibodi goli yokomi tuvaila bukutagwalasi bukuyamataisi baisa avaka lakabutaimi yoku deli tubumwa avai tubwa avai tubwa. 10 Ibodi + wala yoku deli tubumwa komwaidomi bukutagwalasi bukubobwaisi tauk taitala taitala oluwalaimi. 11-12 Baisa kami bobu bogwa bikibuboti kidamwa lakabutaimi makawala. Metoya tuta baisa ibodi bukubobwaisi gugwadi tauwau okala yam kwailima kwaitolu. Tuvaila ibodi bukubobwaisi magudisina mi ula tauwau availa availa eikaloubusisi omi bwala, deli goli matausina okugimolaisi metoya baisa togilagala. 13 Ibodi tauwau taitala taitala bibobusi, e bobu makwaina baisa kabutuvatusi ouwomi bikibuboti kidamwa lakabutaimi makawala. 14 Kidamwa avai tau isisu oluwalaimi gala kala bobu, e matauna gala wala badoki ulo tomota, paila uula gala ivagi baisa avaka lakabutaimi.”
15 Yaubada iluki Eberaam, kawala, “Gala tuvaila bukudoki m kwava yagala Serai. Baisa tuta bukudoki m kwava yagala Sera.l 16 E bakabwaili minana, deli basakaim latum tau metoya baisa minana. E bakabwaili minana e bivigaki minana igau inasi bidubadu mina watanawa, e tuvaila mimilisi tubula igau biguyausi.”
17 E Eberaam ikavagina deli migila opwaipwaia. E igigila tutala eiluwai, kawala “Ki, mokwitala taitala tomota bibani latula kidamwa kala taitu lakatutala? E Sera, ki, gagabila bivalulu, paila kala taitu kweluwolima kweluwovasi?” 18 E Eberaam ikatupoi Yaubada, kawala, “Ammakawala Isimeili? Kaina bibodi matauna kaimapugu biyosi kaikeyagu?”
19 Mitaga Yaubada ikaibiga, kawala, “Gala. M kwava Sera igau biuni latum tau, bukuvabu yagala bukudoki Aisake.m Paila baisa avaka lakabutu bayamati baisa matauna deli baisa tubula tuta gala biwokuva. Paila makwaina kabutu kwekanuvagasi. 20 Taga bogwa lalagi avaka m kwapuloki paila Isimeili, mitaga igau bakabwaili matauna basaiki bidubadu litula deli bakatumkulovi dalela. E matauna bivigaki tumalela tailuwotala taiyu gweguya, e oluvi bavigaki saina kwaipeula kabokwaraiwaga metoya odalela. 21 Mitaga avaka la kabutu bayamati baisa latum Aisake matauna igau biuni Sera otutala matutona talatova tubukonela minawena wala.” 22 E avai tuta Yaubada bogwa eivenokusi kaiyaku sola Eberaam, e isilavi matauna ila.
23 Makwaina wala yam Eberaam ikabikuwoli Yaubada e ibobu latula Isimeili deli komwaidosi tauwau ola bwala kala tosisu. Deli goli ibobu la ula matausina eikaloubusisi ola bwala deli matausina eigimloki la mani. 24 Eberaam kala taitu iboda kweluwolima kweluwovasi kwailima kwaivasi e ibani kala bobu. 25 E latula Isimeili kweluwotala kwaitolu taitu. 26 Kasitaiyu wala ibobwaisi yam kwaitala wala, 27 e deli goli komwaidona Eberaam la ula.
+ 17:5 17.5 Rm 4.17 i 17:5 Maigana Eberam kala katumiki “tabudasi toveka”. E maigawena Eberaam kala lega makawala mina Iberu si biga “tubusi boda bidubadu”. + 17:7 17.7 Lk 1.55 j 17:7 Kugisi Vit 6.18. + 17:8 17.8 VA 7.5 + 17:10 17.10 VA 7.8; Rm 4.11 k 17:10 Baisa tau kwila omatala bibobwaisi kanuvinela; kugisi makasana Biga Kala Katumiki. l 17:15 Maigana Sera kala katumiki “giyouvila”. m 17:19 Maigana Aisake kala katumiki “igigila”; kugisi mailela 17.