18
Yaubada ikatotila Eberaam bibani latula tau
Guyau iyoumatila baisa Eberaam wa kai kaibumaboma baisa Mamira.n E tuta makwaina saina yuviyavi kalasia, e Eberaam isisu ola lulu ola buliyoyova. Avai tuta + ikowana igisi taitolu tauwau itotusi. E tuta makwaina bogwa igisimlili matausina wala, e isakaula ibodi matausina itapopula kwaitutula ikavagina opwaipwaia. E matauna ikaibiga, kawala, “Tommoya, ka, gala ibodi bukusilavaigusi. Yeigu baisa lasisu ibodi bawotitalaimi.
“Kutagwalasi bamiakaimi sitana sopi bukuwinaisi kaikemi. Bukusilaisi kai kaibumaboma osikowala bukuvaiwasisi. E tuvaila bamai sitana kaula bukukwatupeulasi, oluvi bukulosi. Paila bogwa labani kamaiaba, paila lokumakaiagusi goli. Ka, ibodi bawotitalaimi.”
E ivitakaulokaisi matauna, kawasi, “Bwaina avaka kulivali kuvagi makawala.”
Eberaam inanakwa isuvi ola buliyoyova iluki Sera, kawala, “Kunanakwa kukwau kapotala pwarawa kapominabwaita e kugabu sitana beredi.” E matauna isakaula ilokaia mayuwona bulumakau, iyosi natana nagwadi naposa e isaiki la touwata bivigimmalaisi. Ikau sitana nunu deli posala, deli viliona e ikatubiasi kawailuwa omitasi tommoya osikowala kai, e iyeia, isaiki, e ikamsi.
E ikatupoiyaisi matauna, kawasi, “Ambaisa m kwava Sera?” E iluki matausina, kawala, “Isisu ola buliyoyova.”
10 E taitala ikaibiga, + kawala, “Igau nalima navasi tubukona biwokuvao bakeiita bama e matutona goli m kwava Sera bivalulu latula tau.”
E minana katitaikina itotu otuboulola matauna, e ililagi. 11 Eberaam bogwa itomoya deli Sera bogwa eivinumoya, e minana Sera bogwa isim paila tubukona natana natana paila vivila kasi katoula. 12 Sera igigili + titoulela ikaibiga, kawala, “Baisa tuta yeigu bogwa lavinumoya bogwa lakapanunu, ki gagabila bamwasawa paila bamasisi sogu ulo mwala? Deli tuvaila ulo mwala bogwa eitomoya.”
13 Oluvi Guyau ikatupoi Eberaam, kawala, “Avaka paila Sera eigigila? Avaka paila Sera ikaibiga, kawala, ‘Ki gagabila babani gwadi tutala bogwa lavinumoya?’ 14 Ki, avai + vavagi saina mwau paila Guyau bivagi? Bogwa makawala lakaibiga, ‘Igau nalima navasi tubukona biwokuva bakaimilavau bama, e matutona goli Sera bivalulu latula tau.’ ”
15 Mapaila Sera ikokola e iyakala, ikaibiga, kawala, “Yeigu gala agigila,” e matauna ivitakauloki, kawala, “Mitaga, lokugigilala.”
Eberaam inigada mwada Yaubada taga bikatudoum Sodom
16 Tuta matutona matausina tauwau bogwa isilavaisi baisa ilokaiasi ovalu makwaina ambaisa igagabila bivakawolaisi Sodom. E deli Eberaam ilosi wa keda bitaloi bilosi. 17 Guyau onanola ikaibiga, “Adoki gala ibodi bakatupwani baisa Eberaam paila igau oluvi avaka bavigaki. 18 Paila tuta oluvi tubula bidalasi saina budoveka deli topapeula la boda komwaidona. E bamitukwaii matauna deli komwaidosi mina watanawa metoya baisa matauna.p
19 “Bogwa lanagi matauna kidamwa igau tuta oluvi bikaraiwogi litula deli tubula, kidamwa bikamiabaigusi deli bivagaisi avaka kala bwaina, deli avaka kala duwosisia makawala. Kidamwa bogwa bivagaisi, e yeigu bavagi komwaidona vavagi paila matauna. Bogwa makawala lalivala ulo biga katotila.”
20 Mitaga Guyau ikaibiga baisa Eberaam, kawala, “Baisa saina kwevakaigaga kasi tabinona lalagi paila Sodom deli Gomora e si mitugaga saina isiligaga. 21 Bogwa laligibogwi kasi tabinona saina gaga. Ibodaigu babusi watanawa banevi ammakawala, kaina mokwita kaina gala.”
22 E matausina taiyu tauwau tommoya isilavaisi baisa e ilokaiasi Sodom. Mitaga Guyau isikaili Eberaam. 23 Eberaam ila katitaikinela, ikatupoi baisa Guyau, kawala, “Ki, mwada yoku mokwita bukukwatudoum matausina tobubwaila deli tomitugaga oluwalaisi? 24 Kidamwaga tailuwolima tobubwaila olumoulela valu, ki, yoku bukukwatudoum komwaidona? Ki, kaina ibodi bukunokapisi komwaidosi kidamwa bukukwatumovi matausina tailuwolima? 25 Mokwita, gala bukukwatumati matausina tobubwaila deli tomitugaga, baisa gala gagabila bukuvagi makawala. Kidamwa bukuvagi makawala e matausina tobubwaila igau bibanaisi mipuki deli matausina tomitugaga. Wa, galaga gagabila baisa. Ibodaim yoku kasi toyakala mina watanawa bukuvagi duwosisia wala.”
26 Guyau ivitakauloki, kawala, “Kidamwa babani tailuwolima tobubwaila olumoulela Sodom, e, gala bakatudoum komwaidosi. Bogwa banokapisi valu paila uula matausina tailuwolima.”
27 E Eberaam tuvaila ikaibiga, kawala, “Anigadaim kuninabwaila paila ulo kaliyeiya. Tuvaila balivilavau baisa yoku. Paila yeigu tau wala, e gala ibodaigu balivala avaka. 28 Kaina luwovasi tailima matausina tobubwaila bikaimapwaisi luwolima, ammakawala? Ki, bukukwatudoum mapilana pilamwaidona kidamwa tobubwaila kasi bawa bibusi e biboda wala tailuwovasi tailima?”
E Guyau ikaibiga, kawala, “Kidamwa babani tailuwovasi tailima tobubwaila, gala bakatudoum valu.”
29 E Eberaam ikaibigavau, kawala, “Kidamwa tailuwovasi wala, e, ammakawala?”
Guyau ikaibiga, kawala, “Kidamwa babani kasi bawa tailuwovasi gala wala bakatudoum valu.”
30 Eberaam ikaibiga, kawala, “Guyau, taga bimwau nanom, mitaga ibodi balivilavau. Kidamwa kasi bawa tailuwotolu e ammakawala?”
E ikaibiga, kawala, “Kidamwaga babani tailuwotolu gala wala bakatudoum valu.”
31 Eberaam ikaibiga, kawala, “Anigadaim kuninabwaila paila ulo kaliyeiya. Tuvaila balivilavau baisa yoku. Kaina kasitailuwoyu tobubwaila, e, ammakawala?”
E ikaibiga, kawala, “Kidamwa babani kasitailuwoyu gala bakatudoum valu.”
32 Eberaam ikaibiga, kawala, “Anigadaim taga bimwau nanom kidamwa sivatala wala balivilavau. Ka, kidamwaga kasitailuwotala bukubani, ammakawala?”
E ikaibiga, kawala, “Kidamwa babani kasitailuwotala, gala wala bakatudoum valu.” 33 E bogwa ivenokusi livala kasitaiyu Eberaam. E Guyau bogwa leila, e Eberaam ikaimilavau ola valu.
n 18:1 Kugisi Vit 13.18. + 18:2 18.2 Ib 13.2 + 18:10 18.10 Rm 9.9 o 18:10 Igau nalima navasi tubukona biwokuva.Gagabila bitagini “taitu bima igau matutala”. + 18:12 18.12 1 Pt 3.6 + 18:14 18.14 Lk 1.37 p 18:18 bamitukwaii...metoya baisa matauna. Gagabila bitagini “Komwaidosi mina watanawa binigadaigusi mwada bamitukwaii matausina makawala goli lamitukwaii matauna.”