19
Mina Sodom si mitugaga
Tutala kasitaiyu anelosi bogi makwaina imakaiasi mapilana Sodom, e Lota eisili wala okalapisilela valu. E tutala igisi matausina itokaia ila ibodi matausina. Lota ikavagina omitasi, e ikaibiga, kawala, “Tommoya, ka, mwada bawotitalaimi. Anigadaimi bukumaisi bavakomaimi ogu bwala. Gagabila bukuwinaisi kaikemi e bukukwanamwaisi baisa. Igau biyam bukumamatasi bukutokaiasi bukulosi wala.”
Mitaga ivitakaulasi, kawasi, “Gala wala. Bakasimwaisi baisa obikubaku.”
Mitaga Lota saina imnabi matausina, imnabi imnabi, e mapaila ilosi deli matauna ola bwala. E Lota iluki la touwata bisulusi kaula e bikatubaiasasi kidamwa sala bikamsi. Tutala bogwa leikatubiasaisi, e kasitaiyu ikamsi.
Igau gala bimasisisi kasitaiyu, e mina Sodom itoulaisi Lota la bwala. E komwaidosi tauwau mina Sodom tommoya deli tubovau itotusi baisa. E idousi + baisa Lota, kawasi, “Ambaisa kasitaiyu samwa eimaisi mwada bikanamwaisi baisa yoku bogi makwaina? Kumai matausina bakayosisi goli.” Paila mina Sodom ninasi mwada bikatudeuwaisi matausina e bimisiaisi goli.
E Lota bogwa isunapula okoukweda, e otapwala ikatubodi kabosuvi. Ikaibiga baisa matausina, kawala, “Segwaia. Anigadaimi gala bukuvagaisi makawala saina vavagi gaga. Ka, kugisaisi litugwa vivila nayu wala, minasina gala ikikapugulasi. Igagabila basunupuloi minasina baisa yokomi, e bukuvagaisi avaka magimi baisa minasina. Mitaga gala avaka bukuvigakaisi baisa matausina tauwau, paila matausina tokwaidadina leimaisi ogu bwala, ibodaigu bakoli matausina.”
Mitaga matausina ikaibigasi, kawasi, “Mwa! Togilagala yoku, kutomwada ma kedasiga. Availa yoku mwada bukulukwaimasi avaka bakavagaisi? Kutomwada ma kedasiga taga bakayogagaimsi sainela, e matausinaga sitana.” E matausina itupaisi Lota ikeiita, e iyagaisi kabosuvi mwada bikodidaimisi bikapusi. 10 Mitaga matausina tauwau kasitaiyu wa bwala iyosalaisi yumasi iyosisi Lota ibiyumalaisi olumoulela bwala. E ikatubodaisi kabosuvi. 11 Tuta makwaina + ikatupataisi mitasi komwaidosi matausina tauwau okoukweda, e isugweulu mitasi ikausi e gala ibodi bibanaisi kabosuvi.
Lota isilavi Sodom
12 E matausina tommoya taiyu ikaibigasi baisa Lota, kawasi, “Ki kaina litumwa, yuwomwa kaina availa veyamwa isisuaisi baisa ovalu? Kidamwa availa m boda isisuaisi baisa, bukuvakouli e deli bukusunapulasi metoya mapilana valu, e bukusakaulasi. 13 Paila makateki bakakatudoum valu. Paila Guyau bogwa eiwitalaima lakama mwada bakakatudoum mapilana Sodom.”
14 E Lota ilokaia tauwau matausina mwada eipakusi litula paila mwada bivaiyasi, e ikaibiga, kawala, “Kunanakwasi kusilavaisi metoya baisa; paila Guyau bogwa bikatudoum valu makwaina.” Mitaga matausina idokaisi Lota ikukovili.
15 Bogwa eikikivi visiga e matausina anelosi ivigikonaisi bikammalaisi Lota. Ikaibigasi, kawasi, “Kunanakwa kuvakouli m kwava deli litumwa minasina nayu e kusilavaisi kusunapulasi igau bukukitumouwaisi mi momova avai tuta valu makwaina bitamwau.” 16 Lota ininayuwa gala + itagwala bisakaulasi, ilagoli Guyau inokapisi matauna deli litula. E tommoya matausina ivakoulisi matauna, la kwava deli litusia, iyosaisi yumasi isunupuloiyaisi metoya ovalu makwaina. 17 E taitala anelosi iluki Lota, kawala, “Kusakaulasi paila mi momova. Gala bukutovilasi, taga bukugisaisi otupwami. Taga bukuvaiwasisi oitayatila. Kusisakaulasi wala bukulosi wa koya e taga bukusilagisi bukukwaligasi.”
18 E Lota ivitakauloki, kawala, “Guyau anigadaim taga bukuvigakaimasi makawala. 19 Bogwa lokuvagi vavagi siligaga deli m nokapisi paila ulo momova. E mitaga koya makwaisina saina kaduwonaku, baliloula wala mwada bala mitaga wa keda basilagi e bakaliga. 20 Ka, kugisi kabayatila ovalu makwaina kwekekita baisa katitaikina wala. Bibodaigu bala baisa. E bogwa kugisi kwekekita e baisa basisu bwaina.”
21 Anelosi ivitakauloki Lota, kawala, “O bwaina. Bogwa latagwala. Makwaina valu gala bakatudoum. 22 E kusakaula nanakwa gala avaka bavagi igau wala bukula baisa.”
E mapilana valu idokaisi yagala Sowaq (baisa kala katumiki kwekekita), paila uula Lota idoki valu kwekekita wala.
Sodom deli Gomora kasi katudoum
23 Tuta makwaina kalasia bogwa eiyuwoula e Lota bogwa eiviloubusi Sowa. 24 Saina nanakwa + Guyau ilavi dakuna salipa kwelululu maiinela saina gaga ikapusi ovalu makwaisina Sodom deli Gomora. 25 Ikatudoum makwaisina deli komwaidona kabayatilela deli tomotala komwaidona deli vavagi komwaidona eisususinasi olumoulela valu makwaisina. 26 E mitaga + Lota la kwava imitavila igisi otuboulola imila yona kala gigisa makawala kokola.
27 Obulubuvisiga Eberaam inanakwa ila makwaina valu ambaisa eitobogwa omatala Guyau.r 28 Bogwa igisi Sodom deli Gomora deli komwaidona oitayatilela deli bogwa eigisi mseula ititokaia metoya valu opwaipwaia makawala mseula kumkumla deli kubowala. 29 Mitaga tuta makwaina Yaubada bogwa eikatudoum valu makwaisina, ambaisa wala Lota eisisu oitayatilela, iluluwai Eberaam e bogwa itugwali Lota bisakaula e bibwaina.
Mina Mowabi deli mina Amoni
30 Matauna Lota ikokola bisisuaisi Sowa, mapaila deli litula igalasi ilosi wa koya, e kwaitala lagi baisa mesisikaisi deli litula. 31 Latula vilitomoya iluki bodala, kawala, “Ka, sogu, ammakawala tamada bogwa eitomoya, e gala wala taitala tau ovalu komwaidona isisuaisi bitavaisi e bitabanaisi gugwadi. 32 Ka, ibodi bitavimom tamada waini e bitamisii matauna, e bitaunai gugwadi metoya baisa matauna.” 33 E bogi makwaina ivimomwaisi tumasi sopi kaipeula waini, e minana vilitomoya eimisii matauna. Mitaga matauna gala wala avaka inikoli paila bogwa eimom kaipeula.
34 E eiyam minana vilitomoya iluki bodala, kawala, “Kamataiyu tamada kamasisi bogi e ka! tavimom tuvaila sopi kaipeula ibogi e bukumisii. Mapaila kadataiyu wala bitaunai gugwadi metoya baisa tamada.” 35 Mapaila bogi makwaina ivimomwaisi tumasi, e latula vilagwadi eimisii matauna. Deli tumasi saina imom, mwada gala binikoli avaka. 36 Bogwa makawala Lota litula ivagaisi, e kasitaiyu wala isumasi wala metoya baisa tumasi. 37 Vilitomoya iuni tau, idoki yagala latula Mowabi.s Mina Mowabi baisa tuta isisuaisi, e tubusi matauwena. 38 E vilagwadi latula tuvaila iuni tau wala, e idoki yagala Benami.t Mina Amoni baisa tuta isisuaisi, e tubusi matauwena.
+ 19:5 19.5-8 Tok 19.22-24 + 19:11 19.11 2 Gwe 6.18 + 19:16 19.16 2 Pt 2.7 q 19:22 Maigana Sowa kala lega makawala mina Iberu si biga “kwekekita”. + 19:24 19.24-25 Md 10.15; 11.23-24; Lk 10.12; 17.29; 2 Pt 2.6; Yd 7 + 19:26 19.26 Lk 17.32 r 19:27 Kugisi Vit 18.16. s 19:37 Maigana Mowabi kala lega makawala mina Iberu si biga “metoya baisa tamagu”. t 19:38 Maigana Benami kala katumiki “veiyogu la unai” e kala lega makawala mina Iberu si biga “mina Amoni”.