20
Eberaam deli Abimeleki
Eberaam isilavi valu Mamira, e ila Kenani mapilana opilibolimila, e ibudi la valu oluwalaisi Kedesi deli Sura. E avai tuta matauna igau eisisu mapilana Gerara, matauna eilivala kawala, la kwava Sera mwada minana luleta. Mapaila guyau Abimeleki matauna guyoula Gerara ikaraiwogi Sera ilauwaisi ola bwala. + Kwaitala bogi Yaubada iyoumatila baisa matauna metoya wa mimi e iluki kawala, “Yoku bukukwaliga, paila minana vivila navavaigila, e lokuvaisabuga.”
Mitaga Abimeleki gala wala sitana isividuli minana, mapaila ikaibiga kawala, “Mwa, Guyauwʹo - yeigu tobwaila wala! Ki, mwada bukukwatumataigu deli ulo tomota? Ka, titoulela wala Eberaam eilivala mwada minana luleta, e minana eilivala mabigana wala. Yeigu lauvagi baisa okedala duwosisia, e gala wala avai sula avagi.”
Yaubada ivitakauloki Abimeleki wa mimi ikaibiga, “E mokwitala. Bogwa lanikoli lokuvagi baisa okedala duwosisia, mapaila lakolaim taga bukumitugaga baisa yeigu, e baisa uula gala atugwalaim bukukwabikoni minana. Mitaga tuta baisa, kukwaimali minana baisa la mwala. Paila matauna taitala tovitoubobuta, e matauna binigada paila yoku, kidamwa yoku gala bukukwaliga. Mitaga kidamwa gala bukukwaimali minana baisa la mwala, alukwaim biga mokwita igau bukukwaliga, deli goli m tomota komwaidona bikaligasi.”
Eiyam kaukwau Abimeleki idou komwaidosi la tosikwawa e iluki matausina avaka eikaloubusi, e matausina ikokolasi sainela. E oluvi Abimeleki idou Eberaam ikatupoi matauna kawala, “Avaka baisa lokuvigakaimasi? Avai sula lavagi baisa yoku, e lokuyomituli kabosilagi baisa yeigu deli ogu kwabokwaraiwaga komwaidona? Mwa, gala availa bivigakaigu makawala lokuvigakaigu. 10 Avaka uula lokuvagi makawala?”
11 E Eberaam ivitakauloki kawala, “Mwa, adokila gala taitala tosisula baisa ikukoli Yaubada e adokila matausina bikatumataigusi e bivaiyasiga ulo kwava. 12 Minana mokwitala luguta, tamagu latula, mitaga gala inama natana, e yeigu lavaiya minana. 13 Mapaila avai tuta Yaubada iwitalaigu basilavi tamagu la bwala e bala valu viloumitawasi aluki minana kawagu, ‘Kidamwa kuyebwailigu, bukululuki tomota taitala taitala mwada yeigu lumta.’ ”
14 E oluvi Abimeleki ikaimilivau Sera isaiki Eberaam; e tuvaila tuta matutona wala isaiki mimilisi sipi, bulumakau, deli ula. 15 E Abimeleki iluki Eberaam kawala, “Mwa, baisa komwaidona ulo pwaipwaia wala; e ambaisa wala magim bukula kubudi m valu.” 16 E iluki Sera kawala, “Ka, basaiki lumta lakatuluwotala siliba kidamwa komwaidona availa availa deli lokumaisi bisimokwitasi yoku nabwaila wala e deli tomota komwaidona igau binikolaimsi mwada gala avai sula kuvagi.”
17-18 Paila wala avaka eikaloubusi Eberaam la kwava, baisa minana Sera, mapaila Guyau ikibodi luposi bikaligasi nunumoya komwaidosi eisisuaisi wa ligisa. Eberaam inigada paila Abimeleki, e Yaubada ikatumovi matauna. E deli goli ikatumovi la kwava deli la ula vivila, e igagabila goli bivalulusi.
+ 20:2 20.2 Vit 12.13; 26.7