2
E mapaila Yaubada ivigimkulovi kala bububula vavagi komwaidona walakaiwa deli watanawa. E kwailima + kwaiyuwela yam Yaubada eivinaku la bububula komwaidona baisa avaka leiuvagi, e ivaiwasiga paisewa. + E bogwa ikabwaili yam kwailima kwaiyuwela e ikatupaliga makwaina yam kwaiveka paila matutowena leivigimkulovi bububula, e ivaiwasi. Baisa makawala goli leivigaki leibubuli walakaiwa deli watanawa ambaisa ambaisa vavagi komwaidona.
Buyagu makubilana Ideni
Tutala Guyau Yaubadae ibubuli vavagi komwaidona walakaiwa deli watanawa, e gala avai kai isisu odabala pwaipwaia. Paila uula Yaubada gala wala biwitali kuna, e tuvaila gala availa bibiguli makwaina pwaipwaia. Mitaga sopi biludulodu metoya olumoulela pwaipwaia biiyopututu.
E Guyau Yaubada iyeili + sitana pwaipwaia metoya opwaipwaia e ivigaki taitala tau.f E ikayoki yagisa deli momova okabulula, e matauna tau ivitouula la momova.
E Guyau Yaubada ibiguli buyagu makubilana Ideni opilibomatu, e baisa isaili matauwena tau leibubuli. E Guyau Yaubada + ivali kai kaiminibwaita kasi gigisa migawelu migawelu isusinasi iuwasi kawailuwa bwaina sainela. E oluwalela makwaina bagula kaiyu kai itotusi, kaitala makaina kaila momova, e kaiyuwela makaiwena uulela kabitam paila vavagi bwaina deli vavagi gaga.g
10 E sakala ititayelu olopola Ideni, e ivinumli bagula makwaina. Metoya baisa Ideni ikatuvi ivigaki waya kaduyovasi. 11 Kaduyomatala waya makaduyona yagala Pisoni, ititayelu olopola mapilana valu Abila. 12 (Goula kwevivivila ikanaiki baisa, e bulami maiina saina simasimina, deli dakuna kwekavikavila mwau mipusi.) 13 Kaduyuwela waya yagala Gioni ititayelu olopola mapilana valu Kusa. 14 Kaduyotolula waya yagala Tegirisi, makaduyona ititayelu mapilana Asiria opilibomatu. E kaduyovasila waya makaduyona Yupereiti.
15 E Guyau Yaubada isaili tau matauna olopola buyagu Ideni paila bibiguli deli biyamati. 16 E Guyau Yaubada iluki matauna, kawala, “Ibodaim bukukoma kai kaiuwala komwaidona olopola bagula, 17 mesinaku wala makaina kai uulela kabitam paila vavagi bwaina deli vavagi gaga. Gala ibodi bukukoma kaiuwala kai makaina. Kidamwa bukukoma, yam makwaina wala bukukwaliga.”
18 E Guyau Yaubada ikaibiga, kawala, “Ka, gala avaka kala bwaina tau matauna kalamwaleta wala bisisu. Bogwa babubuli taitala lubaila kidamwa bipilasi matauna.” 19 Mapaila iyeili sitana pwaipwaia metoya opwaipwaia, e ivigaki mauna nasigisagina deli nayoyowa kasi gigisa migawelu migawelu. E imai minasina bimaisi omatala tau kidamwa bisaiki igasi. E makawala goli komwaidona minasina isim wala igasi. 20 Matauna tau bisaiki igasi komwaidona maunah nayoyowa deli nasigisagina. Mitaga gala goli natana minasina isisu bisaiki lubaila kidamwa bipilasi matauna.
21 E oluvi Guyau Yaubada ikaraiwogi matauna tau bimisiwoya sainela. Tutala immasisi, e Guyau Yaubada ikisasi visiala kaitala e oluvi iluvisosuvau wowola matauwena. 22 Ikau visiala ivigaki natana vivila e ivakouli minana imiaki matauna. 23 E tau matauna ikaibiga, kawala,
“Ka, bogwa labani taitala migima migitinidesi wala.
Totuwanela metoya ototuwanegu, e vilionala metoya ovilionegu.
Bogwa ladoki minana yagala ‘Vivila’ paila uula eisunapula metoya baisa tau.??i
24 Baisa uula tau + bisilavi tamala inala, bivakouli la kwava, e kasitaiyu bivigakaisi uwosi makawala taitala.
25 E kasitaiyu wala tau sola vivila tokikimwadu wala, mitaga gala wala immosilasi.
+ 2:2 2.2 Ib 4.4,10 + 2:2 2.2-3 Sun 20.11 e 2:4 Avai tuta mina Iberu ikavitagaisi Yaubada yagala, baisa Yahweh, yakidasi taginisi maigana Guyau. (Mimilisi buki pilabubogwa biginisi Yeoba.) + 2:7 2.7 1 Kr 15.45 f 2:7 pwaipwaia…tau: Mina Iberu si biga paila pwaipwaia (adam) deli tau (adamah) kala lega makawala wala. + 2:9 2.9 YG 2.7; 22.2,14 g 2:9 kabitam paila vavagi bwaina deli vavagi gaga. Gagabila bitagini “kabitam paila vavagi komwaidona.” h 2:20 Metoya baisa tanikoli tau isim la karaiwaga odubasi mauna komwaidona. i 2:23 vivila…tau: Mina Iberu si biga paila tau (ish) deli vivila (ishah) kala lega makawala wala. + 2:24 2.24 Md 19.5; Mk 10.7-8; 1 Kr 6.16; Ep 5.31