3
Tomota si kowolova
E baisa tuta minana + keiyuna saina nakabitam mitaga la katuduvidavi saina ikalisuwoli mauna komwaidona avaka Guyau Yaubada ibubuli. E keiyuna ikatupoi minana vivila, kawala, “Ve! Ki - mokwitala Yaubada eilukwaimi gala bukukwamsi kawailuwala kaitala kai metoya olopola bagula?”
E minana ivitakaula, kawala, “Ibodi bakakoma avai kai avai kai kaiuwasi olopola bagula makwaina. Mesinaku wala makaina kai oluwalela bagula Yaubada ilukwaima galaga bakakoma kaiuwala makaina, kaina bakakabikoni. Kidamwa bakavagi makawala, e igau bakakaliga kamataiyu.”
Keiyuna ikaibiga, kawala, “Ve! Mabigana biga gala mokwita, gala wala bukukwaligasi. Yaubada ilivala baisa uula inikoli tuta matutona bukukomasi yokomi makawala wala Yaubada, paila bukunikolaisi vavagi bwaina deli vavagi gaga.”j
Vivila igisi kai makaina saina kaiminabwaita, deli idoki kawailuwala kala kamkwam bwaina, e magila wala bibani kabitam. Mapaila minana ikau mimilisi ikoma. Oluvi isaiki la mwala, e deli ikam. Tutala eikamsi iwokuva, e itapuloki ninasi, e ikatetasi kidamwa tokikimwadu matausina. E mapaila ikauwaisi yekwesila kai ibisitukwaisi e isikamsi.
Koyavi makwaina ilagaisi Guyau Yaubada ililoula olumoulela bagula, e mapaila isipepunisi metoya omatala matauna oyalela kai. Mitaga Guyau Yaubada idou matauna tau, kawala, “Mwa! Ambaisa yoku?”
10 Ivitakauloki, kawala, “Alagaim olumoulela bagula, e agu kokola asipepuni metoya baisa yoku, paila yeigu tokimwadu wala.”
11 E Yaubada ikatupoi, kawala, “Availa ilukwaimi baisa lokukikimwadusi? Ki, kukomasi makwaina kawailuwa, makwaina lalukwaimi gala bukukomasi?”
12 E matauna ivitakauloki, kawala, “Minawenala vivila bogwa lokusaili kamataiyu, e minawena leisakaigu kawailuwa makwaina, e lakoma.”
13 E Guyau Yaubada + ikatupoi minana, kawala, “Avaka paila lokuvagi baisa?” E minana ivitakauloki, kawala, “Keiyuna isipulokaigu e akoma.”
Yaubada ikamogi
14 E Guyau Yaubada iluki minana keiyuna, kawala, “Yoku bukubani mipuki paila baisa. Yoku wala kammwaleta oluwalaisi mauna komwaidosi bukubani makwaina mipuki. Lagaila e tuta komwaidona bukusigisagina metoya olopom e deli bukukwamkwam tubumyou tuta komwaidona avai tuta m momova isisu. 15 E bavigakaimi + yoku deli vivila tilaula bisisu oluwalaimi. Vivila dalela deli yoku dalem komwaidosi bitilaulasi. Vivila dalela bikatumkumku pwanetam, e yoku bukugadi kaigadula kaikesi.”
16 E iluki vivila, kawala, “Igau bakatumkulovi kam mwau bila om susuma, e kam mmayuyu avai tuta m valulu. Ilagoli tuta tuta bukunanamsa peula paila m mwala, mitaga matauna kam todabala.”
17 E iluki tau, kawala, + “Ki, yoku bogwa lokunakaigali m kwava la biga, e lokukoma makwaina kawailuwa. E makwaiwena lalukwaim gala bukukoma baisa tuta. Paila baisa avaka bogwa lokuvagi e pwaipwaia bogwa bivigaki mwau baisa yoku. Tuta oluvi bukupaisewa peula paila m kwaisisu, e bukubagula titoulem kʹam e bukukwam. 18 Paila bogwa mnumonu gaga deli kaitasusila toyo kaigunigwaini bisusinasi, deli yoku bogwa kanipugwa kalagila bukukwam. 19 E igau yoku bukupaisewa peula bipolu kam kwapololu. Bukubiguli avaka avaka kam kawailuwa, tatoula wala bukukwaimilavau opwaipwaia baisa labubulaim. E yoku bogwa labubulaim metoya opwaipwaia e igau bukumila pwaipwaia tuvaila.”
20 E Adam idoki yagala la kwava Ibi.k Paila minawena tomota komwaidona mina watanawa inasi. 21 E Guyau Yaubada ivigaki kasi kakapula Adam sola la kwava metoya mauna kanuvinesi, e ivisikoma matausina.
Yaubada iyabi Adam isilavi makubilana
22 E Guyau Yaubada + ikaibiga, kawala, “Tuta baisa tau matauna makawala wala yakidasi, e eitapuloki nanola paila avaka bwaina deli avaka gaga. Galaga batagwala bikam kaiuwala metoya makaina kaila momova. Paila kidamwa bikoma, la momova bogwa bikanuvagasi.” 23 Mapaila Guyau Yaubada iyabi matauna isilavi makubilana Ideni, ivigaki matauna bibiguli pwaipwaia makwaina, ambaisa goli Yaubada eibubuli matauna. 24 E mapilana opilibomatu bagula otokwedala Yaubada isaili mimilisi tommomova,l deli kavitala puluta kavilululu makavina tuta komwaidona bititavina ambaisa ambaisa wala. E baisa kala silaboda gala availa bimakaia katitaikinela makaina kaila momova.
+ 3:1 3.1 YG 12.9; 20.2 j 3:5 vavagi bwaina deli vavagi gaga. Gagabila bitagini “vavagi komwaidona”. + 3:13 3.13 2 Kr 11.3; 1 Tm 2.14 + 3:15 3.15 YG 12.17 + 3:17 3.17-18 Ib 6.8 k 3:20 Maigana Adam kala katumiki “mina watanawa”, e maigana Ibi kala katumiki “nammomova”. + 3:22 3.22 YG 22.14 l 3:24 Minasina mina labuma goli, idokaisi isim pinupanesi bidubadu deli migisi migawelu migawelu (kugisi Isi 1.5-12). E minasina goli ikibuboti Yaubada matauna Toguyugwayu deli Topeuligaga.