4
Liliusi Keni sola Eibeli
E oluvi Adam imasisisi sola la kwava e minana bogwa isuma. E iuni latula tau, e ikaibiga, kawala, “Metoya Guyau la pilasi bogwa labani taitala latugu.” Mapaila ivabu yagala e idoki matauna Keni.m E igau oluvi minana iviluluvau taiyuwela latula tau, matauna yagala Eibeli. Eibeli matauna toyamata sipi, mitaga Keni matauna tobigubagula. Igau oluvi Keni imai mimilisi la tayoyuwa e isemakavi baisa Guyau. Mitaga Eibeli imai + natana la sipi latula kuluta, e ikatumati minana e isemakavi makabilasina kabilipusoposa baisa Guyau. E Guyau saina ikabwaili Eibeli deli la semakavi. Mitaga ipaiki Keni deli la semakavi. Keni saina igibuluwa e itakulukulu deli kala leiya. E Guyau iluki Keni, kawala, “Avaka paila kam leiya? Avaka paila m takulukulu e migim eidavila? Kidamwa bogwa lokuvagi vavagi duwosisia, ibodaim bukugigila.n Mitaga lokuvagi vavagi gaga, e mitugaga bogwa eititayaya om lulu.o E mitugaga magila bikaraiwogaim, mitaga yoku ibodaim bukutuma mitugaga.”
E Keni iluki + bodala Eibeli, ikaibiga, kawala, “Bitala obaleku.” Tuta makwaina bogwa ilosi obaleku, Keni itovilaki bodala e ikatumati matauna.
Guyau ikatupoi Keni, kawala, “Ambaisa bodam Eibeli?” Ivitakauloki ikaibiga, kawala, “Gala anikoli. Avaka kudoki, ki, yeigu bodagu kala toyamata kaina?”
10 E Guyau ikaibiga, + kawala, “Avaka uula bogwa kuvagi vavagi makwaina saina gaga sainela? Bodam buyavila ikayubabai baisa yeigu metoya opwaipwaia, makawala kaigila idoudou paila kaimapu. 11 Mapaila yoku bavabwaim watanawa deli isim kam bulubolata, e gala tuvaila bukubagula pwaipwaia makwaina. Paila bodam buyavila bogwa ikogiaki pwaipwaia makawala pwaipwaia isim wodola, e tutala kukwatumati bodam, e pwaipwaia ikapogega bimom wala buyavi. 12 Kidamwa bukuvigikoni kudoki bukuvaula kawailuwa metoya opwaipwaia makwaina, gala bukubani kabinaisi. E deli yoku bukuvagi togumayobu wala gala isim m kwabosisu mitaga bukutitavina wala ovalu watanawa komwaidona.”
13 E Keni iluki Guyau, kawala, “Saina mwau baisa yeigu paila mipuki makwaina bakeula. 14 Lokuyabaigu metoya omatam e gala tuvaila batobigubagula. E yeigu bivagi togumayobu gala tolegu e batitavina wala baisa ovalu watanawa. Kidamwa availa bibodaigu ambaisa, bikatumataigu wala.”
15 Mitaga Guyau iluki matauna, kawala, “Gala. Kidamwa availa bikatumataim, matauna bibani kala mipuki mapula bikeula sivalima sivayu.” Mapaila Guyau isaili kala kabutuvatusi baisa Keni, kidamwa availa bibodi matauna, gala bikatumati. 16 E mapaila Keni itokaia isilavi Guyau.p E ila imili valu mapilana idokaisi Lomakava, baisa mapilana Ideni opilibomatu.
Keni tubula
17 E Keni sola la kwava iunaisi litusi tau, idokaisi matauna yagala Inoki. Oluvi Keni ibudi valu makwaina idoki mapilana tuvaila Inoki, makawala goli yagala latula. 18 Inoki latula tau idoki yagala Irada, matauna latula yagala Meuyeili e Meuyeili latula tau idoki yagala Metuseili, e Metuseili latula Lameki. 19 Matauna Lameki ivilayawa la kukova nayu, natana la kwava yagala Ada, e nayuwela Sila. 20 E minana Ada ivilulu Yabali, matauna tubusi matausina isim wonesia bulutuvalu deli isisuaisi obuliyoyova. 21 Matauna bodala yagala Yubali e matauwena tubusi komwaidosi tomwasawa gita deli loloni. 22 Minana Sila ivilulu latula tau yagala Tubali Keni, matauna kala tobubuli tanumnumta barasi deli aiyani. E Tubali Keni luleta Naama.
23 Lameki iluki la kukova, kawala,
“Yokomi Ada som Sila, kulagaigusi.
Bogwa lakatumati toulatila paila matauna iwaigu.
24 Kidamwa availa bikatumati Keni,
e ibodi wala kaimapula tailima taiyu bikaligasi.
E ka, kidamwaga availa bikatumataigu,
ibodi wala kaimapugu bikaligasi tailuwolima tailuwoyu tailima taiyu.”
Liliusi Seti deli Inosi
25 Adam sola la kwava iunaisi tuvaila taitala litusi tau. Ikaibiga minana, kawala, “Yaubada bogwa isakaigu latugu tau, kaimapula Eibeli, matauna Keni eikatumati.” E minana ivabu yagala idoki Seti.q 26 E Seti iuni latula ivabu yagala idoki Inosi. E tuta makwaina tomota ivitouulasi bikavitagaisi Yaubada yagala igibumabomar paila si tapwaroru.
m 4:1 Maigana Keni kala lega makawala mina Iberu si biga “leibani”. + 4:4 4.4 Ib 11.4 n 4:7 ibodaim bukugigila: Gagabila bitagini “bogwa bakau m semakavi.” o 4:7 Makawala laiyoni makateki biyosi kala tau. + 4:8 4.8 Md 23.35; Lk 11.51; 1 Yn 3.12 + 4:10 4.10 Ib 12.24 p 4:16 Idokaisi kidamwa bisilavaisi si valu, e bogwa bisilavaisi si Yaubada, paila uula si nanamsa Yaubada la kabokwaraiwaga kwaitala wala valu. q 4:25 Maigana Seti kala lega makawala mina Iberu si biga “leisaiki”. r 4:26 Baisa maigana Yahweh.