22
Yaubada ikaraiwogi Eberaam bitugwali Aisake
Igau oluvi Yaubada iwakoli Eberaam. Idou baisa + matauna, kawala, “Eberaamʹo!” E Eberaam ivitakaula, kawala, “Mayeigu ka.”
Yaubada ikaibiga, kawala, + “Kukwau latum gudikesa Aisake matauwena tombwailim. Bukulosi mapilana Moria, e oluvi bavitulokaim koya kwaitala. Baisa goli bukutugwali magudina bukuvigaki m lula baisa yeigu.”
Eiyam kaukwau Eberaam iselavi luvatala kai kidamwa bigabu lula, e isaili otapwala ase. E ilau magudina Aisake deli taiyu la ula. Ivitouulasi loula bilokaiasi mapilana valu ambaisa Yaubada eilivala bibodi bilula baisa matauna. Ililoulasi ililoulasi e yam kwaitolula Eberaam igisi koya makwaina sita kaduwonaku. E mapaila iluki matausina la ula, kawala, “Kusisiaisi minana ase. Yeigu sogu latugu bakawa baisa bakatapwaroru e oluvi bakakaimilavau.”
Eberaam iluki Aisake bikeula maluvana kai, e matauna ikau kutou deli kova paila bivakati kovala la lula. Ililoulasi e Aisake ikaibiga, kawala, “Tamagʹo.”
E tamala ivitakaula, kawala, “Mwa! Ammakawala?”
E Aisake ikaibiga, kawala, “Ka, bogwa lagisi kova deli kai. Mitaga amminana lam paila bitavigaki da lula?”
E Eberaam ivitakaula, kawala, “Yaubada titoulela bisakaida da lula.” E kasitaiyu wala isaitaulasi ilosi.
Tutala eisakailasi + makwaina koya, Eberaam ikatubiasi kabolula, e isaili kai odabala. E iyosi iyuwoli latula isaili magudina okabolula odabala kai. 10 E ikau kutou mwada bikatumati latula. 11 Mitaga Guyau la anelosi idou baisa matauna metoya wa labuma, kawala, “Eberaam, mwa! Eberaam.”
E ivitakaula, kawala, “Mayeigula, ka!”
12 E ikaibiga, kawala, “Taga kukwatumati gwadi. Gala avaka bukuvigaki magudina. Tuta baisa bogwa anikolaim yoku kukukoli Yaubada, paila gala lokuyusi latum tombwailim metoya baisa matauna.”
13 Eberaam imitibilibili igisi natana sipi namwala ikasikola kala doga wa kai. E ila iyosi minana imai ivigaki lula kaimapula latula. 14 Eberaam idoki mapilana valu kala kavilevi yagala “Yaubada bisakaidasi.”y E tuta baisa tomota bililivalasi, “Ola koya Yaubada, matauna isakaidasi.”
15 E siviyuwela Guyau la anelosi idou baisa Eberaam metoya wa labuma. 16 Kawala, + “Ka baisa tuta akavitagi yagagu e baisa makawala goli akatotila baisa yoku. Ka, yeigula Guyau Yaubada alilivala. Bogwa bamitukwaiyaim saina siligaga. Uula goli bogwa lokuvigaki makawala baisa yeigu yam lagaila, e gala goli kuyusi latum gudikesa. 17 E + mauula akatotila kidamwa tubumwa bidalasi makawala utuyam kala bawa wa labuma, kaina makawala kanakenuva kala bawa olumata. Tubumwa bogwa bikalisauwaisi odubasi kasi tilaula. 18 E komwaidosi + mina watanawa binigadaigusi kidamwa bamitukwaii matausina makawala lamitukwaii tubumwa. E vavagi makwaina uulela paila yoku lokukwabikuwoli baisa avaka lakaraiwogaim.” 19 Eberaam sola latula ikaimilavausi baisa la ula, e matausina ilosi Biasiba. E mapilana Biasiba baisa Eberaam ibudi la valu.
Naiyo tubula
20 E igau makateki Eberaam einikoli Milika eiuni litula kasitailima kasitaitolu ola bwala Naiyo, matauna Eberaam bodala. 21 Kuluta Usa e bodala Busa, Kemueli litula, Aram, 22 Kesedi, Aso, Pilidasi, Yidilapi, deli Betuweli, 23 matauna Ribeka tamala. Milika, eiuni matausina litula kasitailima kasitaitolu ola bwala Naiyo. Matauna Eberaam bodala. 24 Reuma, minana Naiyo la ula e ivigakiga la kwava, eiuni Teba, Gami, Taasi, deli Maaka.
+ 22:1 22.1-13 Ib 11.17-19 + 22:2 22.2 2 Lil 3.1 + 22:9 22.9 Ym 2.21 y 22:14 Yaubada bisakaidasi. Gagabila bitagini “Yaubada bigisaidasi.” + 22:16 22.16-17 Ib 6.13-14 + 22:17 22.17 Ib 11.12 + 22:18 22.18 VA 3.25