23
Sera ikaliga e Eberaam imapu laka
Sera isisu iboda lakatutala kweluwoyu kwailima kwaiyu kala taitu. E minana ikaliga mapilana Ebironi viluwela Kenani, e Eberaam ivalam paila minana.
Isilavi mapilana ambaisa la kwava wowola ikanukwenu, e ilokaia mina Itai, kawala, “Yeigu togilagala + mitaga asikailimi baisa. Magigu bagimoli sita pwaipwaia metoya baisa yokomi e gagabila babaku ulo kwava.”
Ivitakaulasi, kawasi, “Ka, tomwaya, kulagi. Yakamaisi kadokaimsi tokugwa saina topeula yoku. E avai laka makwaina ikalisau laka komwaidona, baisa goli bukubaku m kwava. Paila availa goli oluwalaimasi bogwa bimwamwasila nanola kidamwa bisemakavi avai laka baisa yoku, kidamwa bukubaku minana.”
E mapaila Eberaam ikavagina omitasi, e ikaibiga, kawala, “Kidamwa kutagwalasi mwada babaku ulo kwava baisa, anigadaim bukulukwaisi matauna Sowara latula yagala Epironi kidamwa yeigu magigu bagimoli makwaina lagi Makipela, makwaina isisu ola kwabila opapala. Magigu bukunigadaisi matauna bisakaigu makwaina e yeigu bamapuvigasi wala baisa omitami, kidamwa bayosi wala paila laka.”
10 E matauna Epironi titoulela wala isili deli mina Itai okabosigugula makwaina okalapisilela valu. Matauna ivitakauloki Eberaam omitasi komwaidosi baisa, 11 kawala, “Ka, tomwaya, kulagi. Bogwa basemakavi wala makubilana kubilimwaidona deli goli makwaina lagi olopola. Ka, baisa goli omitasi ulo tomota basakaim, kidamwa bukubaku minana m kwava.”
12 Mitaga Eberaam ikavagina omitasi mina Itai, 13 e ililivala mimilakatila baisa matauna, mwada goli komwaidosi bilagaisi, kawala, “Mwa! anigadaim goli bukulagi ulo biga. Magigu bamapu makubilana pilamwaidona. Bukutagwala basakaim mapula goli, e bogwa babaku ulo kwava baisa.”
14 Epironi ivitakaula, 15 kawala, “Wi, tomwaya, kuligaiwa. Ka, mapula gala wala bikalisau lakatuvasi siliba. Baisa gala wala avaka oluwalaida. Kubaku m kwava baisa goli.” 16 E Eberaam itagwala wala e ivisaikoli mapula avaka Epironi eilivala otaigasi tomota, baisa goli lakatuvasi siliba, kwaitala kwaitala kala kwaiveka makawala togigimwala bikaraiwagasi tuta tuta okabogimwala.
17 E baisa makawala Eberaam imapu makubilana omitibogwa Epironi la pwaipwaia, makubilana Makipela isisu mapilana Mamira opilibomatu. E tuta matutona igimoli, eimipugoli kwabila, lagi, e deli kai komwaidona olopola kwabila bila opapala wala. 18 E komwaidosi mina Itai availa availa eisisuaisi yam makwaina e eigisaisi baisa, bogwa ikatetasi kidamwa Eberaam eivigaki la pwaipwaia.
19 E oluvi Eberaam ibaku la kwava Sera makwaina lagiz mapilana Kenani. 20 E mauula makubilana omitibogwa mina Itai si kwabila, deli goli makwaina lagi, Eberaam eigimoli la pwaipwaia, e ivigaki kasi laka la tomota.
+ 23:4 23.4 VA 7.16; Ib 11.9,13 z 23:19 Igau oluvi makwaina lagi eibakwaisi tuvaila Eberaam (Vit 25.9-10), deli Aisake e Ribeka (Vit 49.31), Yekobe (Vit 50.13) deli tuvaila Lea (Vit 49.31).