24
Inainevisi la kwava Aisake
Tuta baisa Eberaam saina wala eitomoya e komwaidona avaka eivagi, Guyau leimitukwaii matauna. Eberaam idou la tosikwawa e iluki matauna, kawala, “Kuvisuvi yamam okwaipiapagu e bukulivalaa biga katotila mwau. Magigu bukukwavitagi yagala Guyau, matauna walakaiwa deli watanawa la Yaubada, e bukukwatotila goli omatala matauna kidamwa bukunagi Aisake latugu la kwava natana. Gala goli bukunagi natana metoya minasina vilesi Kenani oda valusi baisa. Ibodi wala bukukwaimilavau bukula ogu valu viloutabugu, e baisa bukubani natana metoya odalegu, kidamwa minana la kwava latugu.”
E tosikwawa ikatupoi, kawala, “E kidamwaga minana gala magila bisilavi la viloutoula mwada gala bakama, e ammakawala? Kaina bawitali latum bila om valu viloutabum e bivaisi baisa?”
Mitaga Eberaam ivitakaula, kawala, “Wa. Kuyamataim goli. Galaga bukuwitali latugu biwa baisa. Ka, Guyau matauna labuma la Yaubada eimaiyaigu baisa, e ilukwaigu basilavi mapilana tamagu la viloutoula deli dalegu si valu. E Guyau ikatotila baisa yeigu saina peula kidamwa bisaiki mapilana Kenani baisa tubugwa. Ka, matauna biwitali la anelosi bilobogwa omatam, kidamwa bukubani natana latugu la kwava baisʹe. Kidamwa minana gala magila mwada deli bukumaisi, ka baisa bitanekwaim metoya om biga katotila. Taga, bomam wala bukulau latugu bukuwaisi baisʹe.” E mapaila tosikwawa isaili yamala okwaipiapala Eberaam la guyau, e ikatotila bivagi makawala Eberaam eilivala.
10 Matauna tosikwawa ikau Eberaam la kameli buluwotala e ililoula ila matauna Nayo ola valu, mapilana Mesopotemia opiliyavata. 11 Yam makwaina iviloubusi baisa, iluki kameli bikanapopulasi otalila utuwotu osisunela valu. E bogwa eikoyavi e ibodi tuta matutona vivila bisunapulasi bikasopisi outuwotu. 12 Matauna tosikwawa inigada baisa Yaubada. Kawala, “Mwa! Guyau, yoku ulo guyau Eberaam la Yaubada - ka, bukutagwala bapeula wala yam lagaila, kidamwa bavagi makawala lakatotila baisa ulo guyau. 13 Baisa goli atulotula outuwotu, e makateki minasina natubovau vilesi mapilana valu bimaisi bikasopisi. 14 E baluki natana minasina, ‘Anigadaim sita bamom metoya om lukwava.’ Kidamwaga minana bivitakaulokaigu, kawala, ‘Bwaina, kumom. E deli bakasopi bamai bavimom kameli minasina’ - e baisa bikibuboti kidamwa yoku lokunagi minawena paila m towotetila Aisake. E kidamwa bikaloubusi makawala, bogwa banikoli kidamwa yoku lokuvagi makawala m biga katotila baisa ulo guyau.”
15 Ininigada makawala, e natana yagala Ribeka ima ikokeula yatala lukwava ovilavala. E minana tamala Betuweli, e matauna tamala Nayo, Eberaam bodala, e inala Milika. 16 E minana Ribeka saina namitabwaila e vilakapugula minana gala avai tuta availa imisii minana. E minana isalili ila outuwotu ikasopi e imwenavau. 17 E tosikwawa isakaula ila ibodi minana, kawala, “Ve! Anigadaim sita bamom metoya om lukwava.”
18 Ikaibiga kawala, “Bwaina wala tomoya, kumom.” E nanakwa ivabu miyana metoya ovilavala, ikikuloti paila bimom. 19 Imom iwokuva, e minana ikaibiga, kawala, “Tuvaila bala akasopi paila minasina kameli, kidamwa natana natana bimomsi.” 20 E inanakwa iligabu sopi okasi damwau mauna e isakaula ila outuwotu kidamwa bimai tuvaila kasi sopi kameli e imai avaka ibudoki komwaidosi minasina. 21 E matauna tosikwawa ikapatu wala imitakavati minana, mwada bigisi kidamwa Guyau eitagwala bipeula la vavagi.
22 Bogwa leivenoku minana, e matauna ikau kala gosa goula saina mwau mapula, e isaili okabulula, e deli ivilili kwaiyu kala mtuwetuwa kwevakaveka goulawokuva oyamala. 23 E ikaibiga, kawala, “Ve! Kulukwaigu avai tau tamam. Ki, gagabila bukuvaulaimasi deli ulo towotetila paila bogi makwaina?”
24 E minana ikaibiga, kawala, “Tamagu yagala Betuweli, e tubugwa Nayo sola Milika. 25 E oma valusiga bidubadu kasi kawailuwa mauna, e gagabila wala bakavaulaimi.”
26 E matauna ikavagina itemmali Guyau. 27 Ikaibiga, kawala, “Ayakawolaim yoku Guyau, yoku la Yaubada ulo guyau Eberaam, paila tokimadagi wala yoku, e bogwa lokuvagi makawala m biga katotila baisa ulo guyau. Paila lokuvakadaigu duwosisia goli, e asaitaula wala laboda dalela ulo guyau.”
28 E minana isakaula ilokaia inala ola bwala, e ikamituli komwaidona avaka eikaloubusi. 29 E taitala luleta Ribeka isisu, yagala Lebani. E matauna nanakwa isunapula kidamwa bilokaia utuwotu ambaisa matauna Eberaam la tosikwawa isisu. 30 Paila Lebani leigisi kala gosa kala mtuwetuwa avaka luleta eisikoma, e ililagi minana ilivala avaka tosikwawa eiluki minana. E ilokaia matauna Eberaam la tosikwawa, itotu outuwotu deli kameli. 31 Ikaibiga, kawala, “Kuma bitalosi goli ogu bwala. Paila yoku mokwita goli Guyau eimitukwaiyaim. Avaka uula kutomakava baisa okoukweda? Ka, bogwa lakatubiasi kabam ogu bwala, e gagabila kameli tuvaila bimaisi.”
32 Mapaila tosikwawa ila isuvi wa bwala. E Lebani ivabu guguwa okameli, e isaiki kasi kawailuwa deli ikatubiasi kabasi kameli. Oluvi imai sitana sopi kidamwa Eberaam la tosikwawa deli sala biwinaisi kaikesi. 33 E imai kaula, mitaga matauna tosikwawa ikaibiga, kawala, “Gala wala bakam. Igau bitabigatonasi biwokuva, oluviga kamkwam.”
E Lebani ikaibiga, kawala, “Kulivala wala.”
34 Ikaibiga, kawala, “Yeigu Eberaam la tosikwawa. 35 Guyau Yaubada saina eimitukwaii ulo guyau mauula tuta baisa la guguwa saina bidubadu. Yaubada bogwa leisaiki matauna yuwovakaveka sipi, gota, bulumakau, e tuvaila isisii goula, siliba, bidubadu la ula tauwau deli vivila, e kameli deli ase buluwovila. 36 Minana Sera, la kwava ulo guyau, eivinumoya mitaga iuni latula tau goli, e ulo guyau eisaiki matauna komwaidona avaka avaka eisisii. 37 Ulo guyau ilukwaigu mwada bakatotila saina peula kidamwa bakabikuwoli kwaitala la karaiwaga.
“Kawala, ‘Gala goli bukunagi natana la kwava latugu metoya minasina vilesi Kenani. 38 Mitaga bukulokaia tamagu la viloutoula, baisa dalegu si valu.’ 39 E lakatupoi matauna ulo guyau, kawagu, ‘Kidamwaga minana gala magila deli bakama, ammakawala?’ 40 Matauna ivitakaulokaigu, kawala, ‘Tuta komwaidona lakabikuwoli Guyau Yaubada, e matauna goli biwitali la anelosi e deli bukulosi, e mauula bogwa bukupeula. Bogwa bukubani la kwava latugu metoya baisa dalegu, matausina tamagu tubula goli. 41 E kwaitala wala vavagi bitanekwaim metoya om biga katotila. Ka, kidamwa bukulokaia dalegu, e matausina bipakaimsi, baisa goli bogwa bitanekwaim.’
42 “E yam lagaila aviloubusi outuwotu. E lanigada, kawagu, ‘Mwa! Guyau, yoku ulo guyau Eberaam la Yaubada, anigadaim bukutagwala bapeula wala avaka lauvagi. 43 Baisa goli atulotula outuwotu. E avai tuta natana natubovau bima bikasopi, banigadi minana bisakaigu sita sopi bamom metoya ola lukwava. 44 E kidamwa minana bitagwala, e deli bilukwaigu mwada bimai kasi sopi kameli, e bogwa badoki kidamwa yoku Guyau lokunagi minana, kidamwa bukuvigaki minana la kwava ulo guyau latula.’ 45 Aninigada wala onanogu e ka, minana Ribeka ima ikokeula lukwava ovilavala, e isalili ila outuwotu bikasopi. E akaibiga baisa minana, ‘Ve! Anigadaim, sita bamom.’ 46 E inanakwa ivabu miyana metoya ovilavala. Kawala, ‘Bwaina wala, kumom. E tuvaila bavimom minasina m kameli.’ E mapaila yeigu amom, e minana ivimom kameli. 47 E akatupoi minana, ‘Availa tamam?’ Minana ivitakaulokaigu, kawala, ‘Tamagu yagala Betuweli, e tubugwa yagasi Nayo sola Milika.’ E asaili kala gosa okabulula, deli avilili makwaisina kala mtuwetuwa oyamala. 48 E, akavagina atemmali Guyau, paila bogwa ivakadaigu duwosisia, e lasaitaula wala bogwa laboda ulo guyau dalela. E baisa goli bogwa labani minana latula vivila ibodi ulo guyau latula bivigaki la kwava. 49 E ammakawala? Ka, yokomi mokwita wala metoya odalela ulo guyau. Kidamwa magimi bukuvagaisi avaka ibodaimi baisa ulo guyau, e ninami mwada bukububunasi duwosisia baisa matauna, anigadaimi bukulukwaigusi banikoli. Kidamwaga gala bukulivalasi mimilakatila, e yeigula baninamsi avaka bavagi.”
50 E Lebani deli tamala Betuweli, ivitakaulokaisi, kawasi, “Guyau Yaubada eiwitali vavagi baisa. Mauula goli gala ibodaima avaka bakakaraiwaga. 51 Ka, minawena Ribeka isisu, ibodi minana la kwava m guyau latula makawala goli Guyau eililivala. E mapaila kulau, e deli bukulosi.” 52 E tutala Eberaam la tosikwawa ilagi baisa, ikavagina itemmali Guyau. 53 E imai bobwailila isaiki Ribeka, kala kwama, e la veiguwa siliba deli goula. Tuvaila isaiki bobwailila saina mwau mipusi baisa luleta deli goli inala.
54 Oluvi Eberaam la tosikwawa deli sala ikamsi, imomsi, ikanamwaisi wala. E, eiyam imamatasi itokaiasi, e tosikwawa ikaibiga, “Bukutagwalasi bakaimilavau balokaia ulo guyau.”
55 Mitaga Ribeka luleta deli inala ikaibigasi, kawasi, “Gala goli. Kaina bukutagwala minana igau kasi tulaisi kaina biboda kweluwotala yam kainaga wiki kwaitala, e oluvi gagabila deli bukulosi.”
56 Mitaga ikaibiga, kawala, “Galaga bukusiaimwaimasi. Ka, bogwa lapeula paila vavagi makwaina paila uula Guyau eipilasaigu. Bukutagwalasi wala bakaimilavau e minana deli bakalokaiasi ulo guyau.”
57 E ivitakaulokaisi, kawasi, “Igau bitadouwaisi minana vilakapugula e bitanikolaisi nanola.” 58 E idouwaisi Ribeka ikatupoisi, kawasi, “Ki, magim matauna deli bukulosi?”
E minana ivitakauloki, kawala, “Mitaga!”
59 E itugwalaisi minana bilosi deli Eberaam la tosikwawa toyo sala. E Ribeka ilau minana numoya kala toyamata. 60 E ibigibwailisi Ribeka baisa makawala. “Ka, luguta, ibodi tubumwa bidalasi saina bidugaga sainela. E ibodi dalem biyoulisi kasi tilaula si valu.”
61 E Ribeka deli minasina la ula ikatubaiasasi, e isilasi okameli ilosi deli Eberaam la tosikwawa. E ivitouulasi si loula.
62 Aisake ililoula ima oluwalela mapilana viloupakala yagala “Utuwotula Tomomova Matauna Igigisaigu,”b e baisa tuta isisu mapilana Kenani opilibolimila. 63 E, ikoyavi, e isunapula mwada bililoula osaivau, e igisi mimilisi kameli eideilisi leimaisi. 64 Tutala Ribeka igisi matauna Aisake, e minana isilabusi metoya ola kameli, 65 e ila ikatupoi Eberaam la tosikwawa, kawala, “Ki, avai tau matauna ililoula osaivau imakaiadasi baisa?”
E tosikwawa ivitakauloki, kawala, “Matauna ulo guyau.” Mapaila Ribeka ikau yatala yagesi e itabodi migila.
66 Tosikwawa iluki Aisake komwaidona avaka avaka eivagi. 67 E Aisake imai minana isuvisi makwaina buliyoyova omitibogwa inala Sera bolela. E Aisake sola Ribeka ivaisi. Aisake iyebwaili Ribeka, e ivigaki kala visimoli paila inala bogwa eikaliga.
a 24:2 Baisa makawala mina Iberu kasi gulogula omitibogwa kidamwa mwada bilivalasi biga katotila mwau e gala wala gagabila bikotuni. b 24:62 Kugisi Vit 16.14.