25
Budotala tuvaila Eberaam tubula liliusi
(1 Lil 1.32-33)
Eberaam ivaivau natana tuvaila vivila, yagala Ketura. E ola bwala Eberaam minana iuni Simrana, Yokisani, Medani, Midiani, Isibaki, deli Suwai. Yokisani iuni Seba deli Dedani, e Dedani tubula mina Asuri, mina Letusi, deli mina Leum. E litula Midiani yagasi, Epa, Eperi, Anoki, Abida, deli Elidaa. Komwaidosi matausina Ketura tubula. E Eberaam la guguwa komwaidona isaiki Aisake kala bigukeya, mitaga igau otobwailala, isaiki kasi bobwailila litula matausina eiuni, mitaga inisia ituwoli. E iyabi matausina ilosi mapilana valu opilibomatu, e isilavaisiga Aisake.
Eberaam ikaliga e ibakwaisi
7-8 E Eberaam bogwa saina eitomoya kala taitu iboda lakatutala kwailuwolima kwailuwoyu kwailima; matauna ikaliga. E litula Aisake sola Isimeili ibakwaisi matauna wa Lagi Makipela, mapilana Mamira opilibomatu, kwabila makubilana metoya baisa Epironi matauna Sowara latula guma Itai. 10 E kwabila makubilana Eberaam eigimoli metoya baisa mina Itai; e kasitaiyu wala Eberaam sola la kwava Sera ibakwaisi metoya baisa. + 11 E tutala Eberaam bogwa eikaliga Yaubada ikabwaili Aisake, matauna isisu katitaikinela makwaina utuwotu yagala, “Utuwotula Tomomova Matauna Igigisaigu.”
Isimeili tubula liliusi
(1 Lil 1.28-31)
12 Isimeili, inala Ega ola bwala Eberaam, minana vilela Itipita e Sera la ula; 13 e matausina Isimeili litula yagasi eikasasi kuluta leila kasusu, Nebaioti, Kedara, Adibieli, Mibisam, 14 Misima, Duma, Masa, 15 Adadi, Tema, Yeturi, Napisa, deli Kedema. 16 Matausina tubusia madilasina dilaluwotala dilayu, e yagasi titoulesi idokaisi si valu deli si kabovaiwasi. 17 E Isimeili kala taitu iboda lakatutala kwailuwotolu kwailima kwaiyu matauna ikaliga. 18 E Isimeili tubula isisuaisi oluwalaisi Abila deli Sura, mapilana opilibomatu bilokaia Itipita okedala bila Asiria. Mabudona isipalasi metoya mabudosina tubula Eberaam.
Iso deli Yekobe si kaloubusi
19 Baisa liliula Eberaam latula yagala Aisake. 20 Tutala ivaisi sola Ribeka, Aisake kala taitu iboda kweluwovasi taitu. E minana tamala Betuweli matauna guma Aramia mapilana Mesopotemia. E Ribeka luleta yagala Lebani. 21 Minana Ribeka nakaliga wala, e mapaila Aisake inigada baisa Guyau paila minana titoulela. E Guyau ilagi e imapu la nigada, e mapaila Ribeka isuma wala. 22 Bogwa bivilulu litula nupoyu, e igau makateki bikaloubusisi, saina iyowaisi kasitaiyu olopola inasi. E minana ikaibiga, kawala, “Wi. Avakaga uula aboda makawala baisa?” Mapaila ila mwada bikatupoi baisa Guyau,c e bibani avaka uula.
23 E Guyau iluki minana, kawala, +
“Magudisina nupoyu olopom bavigaki budoyu tomota.
E bukuvilulu budoyu tomota wala.
Budotala bivigaki kasi tilaula baisa buduyuwela
E budotala bitomgwaga baisa buduyuwela.
Molitomoya igau biwotitali molagwadi.”
24 Bogwa leima kala tuta bitapoi yamala e ivalulu nupoyu litula tauwau. 25 Matauna molitomoya tobweyani, e wowola isim unuunula kala gigisa makawala kakapula saina yaunuunu e mapaila ivabwaisi yagala Iso.d 26 Matauna molagwadi tutala ikaloubusi, ikikikola okaigadula kaikela tuwala, e mapaila ivabwaisi yagala Yekobe.e E tutala ikaloubusisi, tumasi Aisake bogwa iboda kweluwolima kweluwotala kala taitu.
Iso ikaluwou la kaikeya molitomoya
27 Gugwadi itovakavekasi, e Iso imila towawaiga, towaiga komwaidosi kasi tokugwa. Matauna saina mbwailila sunini olawodila. Mitaga Yekobe tomanum wala, tosikuvalu wala. 28 Aisake tombwailila Iso, paila saina magila bikam minasina bolodila avaka Iso eiwawaiga. Mitaga Ribeka tombwailila Yekobe.
29 Kwaitala yam Yekobe isulusulu kala bini, e Iso ikaloubusi metoya wawaiga e ima ovalu. Matauna saina kala molu, 30 e iluki bodala Yekobe, kawala, “Wo, saina agu molu. Kumai sitana akoma kam kwawailuwa kwebweyani.” (Ka, baisa uula tomota idokaisi matauna yagala Edom.f)
31 Yekobe ivitakauloki, kawala, “Ka, bogwa basakaim kidamwaga yoku bukutugwali m kwaikeyag baisa yeigu.”
32 Iso ikaibiga, kawala, “Bwaina wala. Ka, makateki bakaliga, e gala avaka ulo kaikeya mwadaga bipilasaigu.”
33 E Yekobe ikaibiga, kawala, + “Ikugwa kulivala biga katotila peula kidamwa bogwa bukutugwali m kwaikeya baisa yeigu.”
E Iso ikatotila makawala, e itugwali la kaikeya baisa Yekobe. 34 E oluvi Yekobe isaiki sita kaula deli lubwaula lokwai. Iso ikam, imom, ikomata e itokaia isunapula. E baisa makawala goli Iso ikaluwou la kaikeya.
+ 25:10 25.10 Vit 23.3-16 c 25:22 Ila makwaina kabotapwaroru ambaisa ititapwarorusi baisa Guyau. + 25:23 25.23 Rm 9.12 d 25:25 Maigana Iso igau idokaisi valu yagala, mapilawena Seira, paila igau oluvi Iso dalela igalasi imili valusi baisa. Maigana Seira kala lega makawala mina Iberu si biga “tounuunu”. e 25:26 Maigana Yekobe kala lega makawala mina Iberu si biga “kaigadula kwai”. f 25:30 Maigana Edom kala lega makawala mina Iberu si biga “tobweyani”. g 25:31 Kasi gulogula mina Iberu kidamwa molitomoya igau bitokwaraiwaga paila dala, deli kidamwa bikeula kala vilavila saina kwaiveka tamala la guguwa bikalisau budala. + 25:33 25.33 Ib 12.16