32
Yekobe ikatubaiasa bibodi tuwala Iso
Yekobe ililoula wala e mimilisi anelosi ibodaisi matauna. E tuta matutona igisi matausina, ikaibiga, kawala, “Mapilana Yaubada la kabosisu.” Mapaila idoki mapilana Maanaim.y
Yekobe iwitali mimilisi touwata bilobogwasi bibodaisi tuwala Iso mapilana Edom. Iluki matausina mwada bikaibigasi, “Yekobe kawala, ‘Ka, yeigu Yekobe m touwata tokabikaula, akamituli baisa yoku Iso agu tokugwa. Masisiki baisa Lebani, e omitibogwa gala awokaiam, mitaga baisa tuta wala bogwa lanagi bakaimilavau. Bogwa isim ulo bulumakau, ulo ase, ulo sipi, ulo gota, e mimilisi tomota ulo ula. E tomwaya, ka. Baisa tuta awitali biga baisa yoku, paila nanogu mwada bukuninabwaila paila yeigu.’ ”
Tutala touwata ikaimilavausi baisa Yekobe, ikaibigasi, kawasi, “Kalokaiasi kabodaisi tuwam Iso, e bogwa ililoula bima bibodaim. E deli, matauna la tomota tauwau kasi bawa lakatuvasi deli eimaisi.” E Yekobe kala kokola inokubukubu. Mapaila la tomota ikovi ivigaki budoyu, e makawala minasina sipi, gota, bulumakau, deli kameli. Idoki wala, “Kidamwaga bima biwaiya budotala e kaina buduyuwela gagabila bisakaulasi.”
E Yekobe inigada baisa Yaubada. Ikaibiga, kawala, “Mwa! Yaubada, yoku tabugu Eberaam la Yaubada, deli goli tamagu Aisake la Yaubada, ka, kulagaigu wala. Mwa! Guyau, bogwa kulukwaigu kidamwa ibodi bakaimilavau bala viloutabugu e lokulivala kidamwa bukumitukwaiyaigu vavagi komwaidona. 10 Ka, yeigu gala wala dimlegu. Gala ibodi bukunokapisaigu deli bukuvakadaigu makawala lokuvagi omitibogwa e lagaila. Ka, omitibogwa tutala aluvapela wa Waya Yoridani, gala isim bubwaiagu mesinaku kaitala kaitukwa oyamagu wala. E baisa tuta akaimilavau deli mabudosina budoyu. 11 Anigadaim bukukolaigu metoya baisa matauna tuwagu Iso. Saina agu kokola. Paila akukoli kaina matauna bima bimtulaimasi deli goli vivila e gugwadi. 12 Ka, + bukululuwai ammakawala lokukwatotila kidamwa bukumitukwaiyaigu vavagi komwaidona kidamwa baboda vavagi bwaina wala. E deli lokukwatotila kidamwa tubugwa bidalasi, e gala gagabila availa bikalau paila kasi bawa makawala kanakenuva olumata.”
13-15 Wa bogi makwaina imasisisi baisa. E eiyam inagi mimilisi mauna metoya mayuwona paila kala bobwailila tuwala Iso. E baisa makawala - lakatuyu gota nauvila deli buluwoyu gota nammwala; lakatuyu sipi nauvila deli buluwoyu sipi nammwala; buluwotolu kameli minasina nauvanunu deli litusia; buluwovasi bulumakau nauvila deli buluwotala bulumakau nammwala; e buluwoyu ase nauvila deli buluwotala ase nammwala. 16 Ikovi minasina ivigaki yuwovila yawa e isaili yuwotala taitala toyamata. E iluki matausina, kawala, “Bukulobogwasi omatagu, e yuwotala yuwotala bililoulasi, deli sitana sasa bisisu oluwalaisi yuwotala yawa e mayuwona iyeikuli.” 17 E iluki matauna ilobogwa, kawala, “Avai tuta tuwagu Iso bibodaim e bikatupoi, kawala, ‘Availa m guyau? Am bukula? Minasina mauna omatam, ki availaga tolimauna?’ 18 e ibodi bukuvitakauloki matauna kawam, ‘Toli mauna matauna m touwata Yekobe. E bogwa eiwitali kam bobwailila, yokugwa kala tokugwa Iso. E Yekobe titoulela iyeikulaimasi otuboulomasi eililoula.’ ” 19 E Yekobe ilivala makawala wala baisa taiyuwela e taitolula, e deli goli komwaidosi matausina iyamataisi mayuwosina. Ikaibiga, kawala, “Baisa makawala bukulivala avai tuta bukubodi Iso. 20 Kawam, ‘E mokwita, m touwata Yekobe iyeikulaimasi otuboulomasi eililoula.’ ” Yekobe ininamsi, “Ka, bogwa bayomwasali nanola makwaisina bobwailila. E avai tuta yeigu babodi matauna kainaga biligaiwa makwaina ulo sula.” 21 E makwaisina bobwailila iwitali bilobogwasi omatala matauna, e bogi makwaina imasisi wala baisa.
Yekobe ipogudusi sola availa baisa mapilana Penieli
22 E bogi makwaina Yekobe itokaia ilau la kukova nayu, deli minasina la ula nayu eivigaki la kukova,z e deli litula tailuwotala taitala, e iluvapelasi wa Waya Yaboka. 23 Yekobe iwitali matausina iluvapelasi e deli iwitali komwaidona la guguwa avaka avaka eisisia, 24 mitaga matauna+ kalamwaleta wala gala iluvapela, isisu wala.
E oluvi taitala tau leima ipupogudusi wala ikikivisiga. 25 E tutala tau matauna igisi gala wala bitomgwaga e iwaiya ikatusikili la kaidawaga Yekobe. 26 E matauna tau ikaibiga, kawala, “Mwa! Kukilavaigu, paila bogwa biyam tatoula.”
Mitaga Yekobe ikaibiga, kawala, “Galaga bakilavaim. Ibodi bukubigibwailigu.”
27 E matauna ikatupoi, kawala, “Ami yagam?”
E ivitakaula, kawala, “Yeigu Yekobe.”
28 E matauna ikaibiga, + “Gala tuvaila bidokaimsi Yekobe. Paila bogwa lokuyominimani som Yaubada deli goli tomota e bogwala lokutomgwaga. Mapaila bidokaimsi Isireli.”a
29 E Yekobe ikaibiga, kawala, + “Ka ibodi bukulukwaigu ami yagam.” Mitaga matauna tau ikaibiga, kawala, “Avaka uula magim bukunikoli yagagu?” E ibigibwaili Yekobe.
30 Yekobe ikaibiga kawala, “Ka bogwa lakagisamapu sogu Yaubada e ka! Asisu wala tomomova yeigu.” E mapaila idoki mapilana valu yagala Penieli.b 31 E tutala Yekobe isisilavi Penieli, e kalasia eipela. E Yekobe ikagei paila uula matauna eikatusikili la kaidawaga. 32 Baisa tuta golic mina Isireli gala wala bikamsi sibuvatusi avai mauna avai mauna, paila uula matauna tau ikatusikili la kaidawaga Yekobe.
y 32:2 Maigana Maanaim kala katumiki “Kwaiyu kabosikaiwa”. + 32:12 32.12 Vit 22.17 z 32:22 Minasina Silipa (kugisi Vit 29.24) deli Bilia (kugisi Vit 29.29). + 32:24 32.24-26 Osi 12.3-4 + 32:28 32.28 Vit 35.10 a 32:28 Maigana Isireli kala lega makawala mina Iberu si biga “Iyominimani sola Yaubada,” deli “Yaubada iyominimani.” + 32:29 32.29 Tok 13.17-18 b 32:30 Maigana Penieli kala lega makawala mina Iberu si biga “migila Yaubada”. c 32:32 Baisa yam makwaina iginisi mapilana buki.