33
Yekobe Iso ibudobodasi
Yekobe igisi Iso ililoula imakaia deli la tomota tauwau lakatuvasi. Mapaila itavilevi litula oluwalaisi la kukova, minasina Lea, Retieli e minasina la ula eivigaki la kukova.d Isaili budotala, minasina la ula eivigaki la kukova deli litusia e mabudona ilobogwasi. Isakaili mabudona Lea deli litula, e ivabodasinim Retieli deli latula Yosepa. Yekobe ililoula ila omitasi mabudosina e ilokaia tuwala. Ililoula e sivalima sivayu ikavagina ila opwaipwaia omatala matauna. Mitaga Iso isakaula ibodi matauna, e ikaipapi iviyuwoli wala. Kasitaiyu matausina iuvalamsi. E Iso imitibilibili igisi minasina vivila deli litusia e ikatupoi, kawala, “Mwa! Availaga mabudona tomota deli yoku kuliloulasi?”
E Yekobe ivitakaula, kawala, “Ka, tomwaya, Yaubada eimitukwaiyaigu e isakaigu litugwa magudisina, ka.” E minasina la ula availa eivigaki la kukova ikugwa imaisi deli litusia e ikavaginasi. Oluvi Lea deli litula, e kala vigimkovila Yosepa sola Retieli imaisi ikavaginasi.
E Iso ikatupoi, kawala, “Ammakawalaga mabudona ituwoli bogwa labodi? Avaka uula mabudona?”
Yekobe ivitakaula, kawala, “Uula wala magigu bayomwasali nanom.”
Mitaga Iso ilivala, kawala, “Wa, bodagu, desi. Ulo vavagi bogwa ibodaigu wala. Bukuyosi m vavagi.”
10 Yekobe ikaibiga, kawala, “Gala wala tuwagu. Ka, kidamwa bogwa layomwasali nanom, kukwau ulo bobwailila. Paila bogwa lagisi migim, e agu lumkola makawala bogwa lagisi migila Yaubada, paila baisa tuta takalubailasi goli. 11 Anigadaim bukukwau ulo bobwailila avaka lawitali. Paila Yaubada bogwa eimitukwaiyaigu e isakaigu komwaidona avaka magigu.” E Yekobe imnabi imnabi e mapaila Iso itagwala e ikau kala bobwailila.
12 Iso ikaibiga kawala, “Bitakatubaiasasi bitalosi. E yeigu bavamatala.” 13 Mitaga Yekobe ivitakauloki kawala, “Bwaina, mitaga bogwa kunikoli gugwadi gala bikaka kaikesi paila biloulasi, deli ibodi baninamsi minasina sipi, bulumakau deli litusia. Kidamwa bitavaninakwaisi minasina, yam kwaitala wala, e mauna yuwomwaidosi bikaligasi. 14 Mwa, akoma lopom bwaina wala kukugwaiwa kuliloula e desi goli manum baliloula bauvakwabu gugwadi deli mauna tatoula wala bawa asakailam mapilana Edom.”
15 E Iso ikaibiga kawala, “O bwaina, mimilisi ulo tomota bisikaimwaimsi.”
Mitaga Yekobe ivitakauloki kawala, “Gala bikaiki wowom, mesinaku wala magigu bavagi makawala nanom.” 16 Mapaila yam makwaina wala Iso ikaimilavau ila mapilana Edom. 17 Mitaga Yekobe isum ila mapilana Sukoti, e mapilana baisa ikaliaii la bwala deli mimilisi buliyoyova paila la mauna. E baisa uula idokaisi makatupona yagala Sukoti. 18 Ola kaimilavau metoya Mesopotemia Yekobe iviloubusi bwaina wala ovilouveka valu Sekem mapilana Kenani, e ibudi valu osaivau opapala valu vilouveka. 19 E igimoli makatupona kwabila metoya odalela Emori, matauna Sekem tamala e mapula kala bawa iboda lakatutala siliba. + 20 E makatupona baisa ikaliaii kwaitala kabogabu lula, e idoki makwaina oyagala Eli, matauna mina Isireli si Yaubada.
d 33:1 Kugisi Vit 32.22. + 33:19 33.19 Yos 24.32; Yn 4.5