38
Yuda sola Tamara
E tuta matutona wala Yuda isilavi budala e ilokaia taitala tau yagala Ira, tolela Adulam. E mapilana wala, Yuda ipakusi sola natana vivila vilela Kenani, minana tamala yagala Suwa. E Yuda ivaiya minana, e minana iuni guditala litusi tau, e ivabu yagala Eri. Minana isumavau e iuni gudiyuwela litusi tau e ivabu yagala Onani. E tuvaila isumavau e iuni guditolula litusi tau wala, e ivabu yagala Sela. Yuda isisu mapilana Akisibi avai tuta gwadi magudina eikaloubusi.
E Yuda iyovaiya la kuluta yagala Eri baisa natana vivila yagala Tamara. E Eri la bubunela gaga, gala wala iyomwasali nanola Guyau, mapaila Guyau ikatumati matauna. Oluvi Yuda iluki Eri bodala yagala Onani kawala, “Mwa kulokaia kumisii minana tuwam kubuyala. Kuvagi makawala kada gulogulasi. E kuvaiya minana, e gagabila tuwam dalela bidalasi metoya baisa yoku.” Mitaga Onani bogwa leinikoli gugwadi biuni gala wala dalela matauna. Mapaila avai tuta matauna bikanavaiya minana tuwala kubuyala, e la sopi bimoi wala ibubusi omalaga, mapaila baisa gala wala bibani gugwadi paila tuwala dalela. 10 Avaka matauna leiuvagi, Guyau gala imwamwasila nanola, mapaila Guyau tuvaila ikatumati matauna. 11 Oluvi Yuda iluki yawala kawala, “Tamara bwaina bukukwaimilavau baisa veyamwa, e bukusisu wala nakakau yoku, e igauga latugu matauna Sela iulatila.” Yuda ilivala makawala paila ikokola idoki Sela bikaliga makawala tuwala matausina leikaligasi. Mapaila Tamara ikaimilavau ola valu.
12 E igau bogwa leim lumwaitala, Yuda la kwava ikaliga. Avai tuta Yuda bogwa eisunapula wa libu, matauna sola lubaila Ira tolela Adulam ilosi mapilana Timnai, ambaisa la sipi eiviliwaisi unuunusi. 13 E taitala tomota iluki Tamara paila yawala bila Timnai bivaliu unuunusi la sipi. 14 Mapaila Tamara ivilili kala koula miyasina eisisikoma isaim, e isikomaga ituwoli karekwa, deli ikapoli migila, e isili okadumalaga makadana bila Enaim, valu makwaina itobodi wala keda bila mapilana Timnai. Minana bogwa einikolibogwi, Yuda latula molagwadi matauna Sela bogwa eiulatila, mitaga gala wala iyovaiyasi matauna baisa minana.
15 E avai tuta Yuda igisi minana, idoki mwada natana minasina nakomlilipwa, paila uula migila bogwa eikapoli. 16 Mapaila ilokaia minana osiusiula keda e ikatupoi, “Ve, tawaga takanavai?” Mitaga gala inikoli minana yawala wala.
Minana ikatupoi kawala, “Ki avakaga bukusakaigu?”
17 E matauna imapu minana kawala, “Igau bawitali natana gota nagwadi metoya ogu yawa.” Minana ikaibiga, “Bogwa bwaina, kidamwa wala bukusakaigu avai vavagi kabutuvitusila avaka lokukwanukusaigu, tatoula wala bukuwitali gota minana.”
18 E matauna ikatupoi minana kawala, “Ki avaka basakaim paila kabutuvitusila avaka lakanukusaim?”
E minana ivitakauloki matauna kawala, “Magigu bukusakaigu kam kuwekuwa makwaina kibila yamam deli m kwaitukwa makaina lokuiyosi.” E matauna isaiki guguwa makwaina baisa minana. Oluvi matauna imokaia minana, e igau oluvi minana isuma. 19 Tamara ikaimilavau ola bwala, ikatulova e isikomvauga kala koula.
20 Yuda iwitali lubaila Ira biuyoki gota minana baisa minana vivila, e bikaimaliga guguwa makwaisina leisakaibogwi, mitaga Ira gala ibodi bibani minana. 21 Matauna ikatupoi mimilisi tolesi Enaim kawala, “Tauwau, ki gala sitana kugisaisi minana nakomlilipwa, minana mesisikila baisa osiusiula keda?” Matausina ivitakaulokaisi matauna kawasi, “Mwa, gala wala avai tuta natana nakomlilipwa isisu baisa.”
22 E matauna ikaimilavau baisa Yuda e iluki matauna kawala, “Gala wala abani minana. Deli tolesi valu makwaina ikatulokaigusi mwada gala avai tuta natana nakomlilipwa isisu baisa.”
23 Yuda ikaibiga kawala, “Desi wala biyosi guguwa makwaisina. Gala magidasi tomota bigigilaidasi. Ka, yeigu magigu babuwi minana, mitaga gala wala kubani minana.”
24 Makawala natonu tubukona bogwa leiwokuva, taitala tomota iluki Yuda kawala, “Mwa, yawam Tamara eibububuna makawala natana minasina nakomlilipwa, e tuta baisa bogwa leisuma.” E Yuda ikaibiga kawala, “Kulosi kuyosisi minana kulauwaisi oyosewa, e kuvakamataisi minana wa kova.”
25 E bogwa leiyosisi minana bivisunupuloiyaisi bilauwaisi, e minana ikilavi biga baisa yawala kawala, “Mwa, yeigu lasuma metoya tau matauna la guguwa makwaisina laiyosi. Kugisi availa la guguwa - makwaina kuwekuwa kibila yamala deli makaina kaitukwa.”
26 E Yuda bogwa ivitusi guguwa makwaisina, e ilivala kawala, “Bogwa leikamokwita minana. Yeigu gala avagi makawala kada gulogulasi baisa minana - ibodaigu bayovaiya latugu Sela baisa minana.” Mapaila Yuda gala avai tuta tuvaila ikanavaiya minana.
27 Avai tuta minana bogwa la tuta bitapoi yamala, ivitusaisi lopola minana biuni nupoyu. 28 Tutala minana lopola bogwa eigidiusiwasi bitapoi yamala, guditala magudisina yamala isunupulabogwa; e minana nakaivalulu iyosi gwadi yamala isipu wotunu yabweyani, e ilivala kawala, “Ka, magudina kuluta.” 29 Mitaga ibiyumali yamala ikaimilivau olopola inala, e magudina mwada kasusu ikaloubusibogwa. Oluvi minana nakaivalulu ilivala kawala, “Wo, kukosaikikina wala lokusunapula!” Mapaila ivabu yagala magudina idoki Peresi.h 30 E oluvi magudina mwada kuluta ikaloubusi deli wala miyana wotunu yabweyani oyamala, e ivabu yagala magudina idoki Sira.
h 38:29 Maigana Peresi kala katumiki “Tosaga”.