37
Yosepa deli tuwʹala
Yekobe isigaga baisa mapilana Kenani, ambaisa mesisiki tamala. E baisa goli liliula Yekobe veyala.
Matauna Yosepa toulatila wala, kweluwotala kwailima kwaiyu kala taitu. E matauna deli mimilisi tuwʹala iyamataisi mayuwosina sipi toyo gota. Tuwʹala matausina Bilia deli Silipa litusia, minasina tumasi la ula eivigaki la kukova.g E tuta tuta Yosepa bilokaia tumasi bisolamapu biga paila tuwʹala si wotetila.
Yekobe tombwailila wala Yosepa, tuwʹalaga kasi yebwaili sitana wala, paila eiuni Yosepa tutala bogwa eitomoya. Yekobe ibasi yatala Yosepa kala kakapula yawonaku isim kala yumiyami, saina yaminabwaita, e isaiki Yosepa. Tutala tuwʹala eigisaisi tumasi tombwailila wala Yosepa e saina ikalisuwoli matausina, e ikoulovaisi budasi sainela, e gala ikalubailisi kaina ibigitonisi matauna.
E bogi kwaitala Yosepa imimi e oluvi iluki tuwʹala avaka mimi makwaina. Mitaga tutala ilagaisi ikoulovaisi matauna sainela. Yosepa ikaibiga, kawala, “Ka, kulagaisi baisa avaka lamimi. Komwaidodasi wa bagula tatataisi witi, e makaisina witi tasailavaisi. E ka, yeigu ulo sailava itokaia itomalaula goli. E yokomi mi sailava itoulaisi ulo sailava e ikavaginasi baisa maluvana.”
Tuwʹala ikaibigasi kawasi, “Wei. Ki, kaina kudoki bukuguyau e bukukwaraiwogaimasi?” E mapaila ikoulovaisi matauna sainela paila bogwa eimimi makawala, e deli eililivala mimi makwaisina.
Oluvi Yosepa imimi tuvaila e iluki tuwʹala, kawala, “Ka, bogwa lamimi tuvaila e wa mimi agisi kalasia e tubukona e tuvaila utuyam naluwotala natana imakaiagusi ikavaginasi baisa yeigu.”
10 E tuvaila iluki tamala makwaina mimi e tamala ibuyoyu matauna, kawala, “Wi, saina gegedu makwaina mimi. Ki, kaina kudoki kidamwa inam deli tuwamwa e deli goli yeigu bakamakaiamsi bakakavaginasi baisa yoku? Wo!” 11 E tuwʹala isim + si pogi baisa Yosepa, mitaga tamala ininamsi komwaidona vavagi makwaisina.
Yosepa igimolaisi ilauwaisi Itipita
12 Yosepa tuwʹala ilokaiasi Sekem biyamataisi mayuwona la sipi tumasi. 13 E kwaitala yam Yekobe iluki Yosepa, kawala, “Ka, magigu bukula Sekem, mapilana tuwamwa iyamataisi mayuwona sipi.”
E Yosepa ivitakaula, kawala, “Bogwala bala.”
14 Tamala ilivala, kawala, “Kula sitana kugisi tuwamwa deli sipi, ammakawala si kaisisu, e kumaiga bulogasi bukulukwaigu.” Mapaila tamala iwitali bisilavi Itayatilela Ebironi e bila.
Yosepa iviloubusi Sekem, 15 e ililoula olopola mapilana. Taitala tau igisi matauna e ikatupoi, kawala, “Mwa! Avaka kunainevi?”
16 E ivitakaula, kawala, “Sogu, lanainevila tuwagwa iiyamataisi si sipi. Anigadaim bukulukwaigu am mesisikaisi.”
17 E tau matauna ikaibiga, kawala, “Bogwa leilosi. E lalagi si mowai eililivalasi mwada bilosi mapilana Dotani.” Mapaila Yosepa ibokuli tuwʹala e ibani matausina mapilana Dotani.
18 Tuwʹala igisaisi matauna sitana kaduwonaku ililoula leima. E igau gala biviloubusi, ikeiwalaisi mwada bikatumataisi matauna. 19 Ilivalasi taitala baisa taitala, kawasi, “Wa, ka. Tokalamimi bogwa leima. 20 E, tauwau, bitakatumataisi, e wowola bitalavaisi bila outuwotu kwaimada. Kainaga bitakaibigasi mwada natana bolodila eigigadi wala ikamati. E bitagisi ammakawala bisunapula kala kamokwita kala mimi matauna.”
21 Rubeni ilagi ikikeiwalaisi mwada biwaiyasi, e inevi ammakawala bikoli Yosepa. Ikaibiga, kawala, “Kaina gala bitakatumataisi. 22 Bwaina wala, talavaisi bila makwaina utuwotu kwaimada. Gala bibodi bukuyogagaisi matauna.” Ililivala makawala, mwada idoki igau bima bikoli e oluvi biwitali matauna bikaimilavau baisa tumasi. 23 E avai tuta Yosepa imakaia tuwʹala, saina minimani ivililaisi miyana kala kakapula deli yumiyamila saina yaminabwaita. 24 E oluvi iyosisi ilavaisi ila makwaina utuwotu kwaimada.
25 Ikamkwamsi, e nani igisaisi budotala mina Isimeili ikwaidadinasi, eisilavaisi mapilana Giliadi ililoulasi bilosi Itipita. Si kameli eididagaisi bidubadu kai yekwesila deli waitunela ituwoli ituwoli avaka bibodi biwaki kaula, e deli kai pwatigela simasimina avaka bivigakaisi bisuluki bulami. 26 Yuda iluki sala, kawala, “Tauwau, ammakawala? Kidamwa bitakatumataisi bodadasi e oluvi takatupwanaisi, e avaka kala bwaina paila yakidasi? 27 Kaina bitagimolaisi matauna baisa mina Isimeili, e bivigakaisi si ula. E makawala goli gala bibodi bitayogagaisi. Paila mokwita wala matauna bodadasi, tamadasi goli la unai.” E matausina sala itagwalasi, 28 e tutala mimilisi + mina Midiani togigimwala ililoulasi imaisi, e ilupaisi Yosepa metoya outuwotu e igimolaisi Yosepa baisa mina Isimeili, mapula matauna kweluwoyu siliba. E matausina mina Isimeili ilauwaisi Yosepa ilosi Itipita.
29 Tutala Rubeni ikaimilavau makwaina utuwotu, e ibani Yosepa bogwa eitamwau. E ikisi kala kwama deli la ninamwau. 30 Ilokaia budala e ikaibiga, kawala, “Magudina gala wala abani baisa. Wi, avakaga bavagi?”
31 Mapaila ikatumataisi natana gota nagwadi e ividagwaisi miyana kala kakapula obuyavila minana gota mwada bivitokaisi bolodila eigadi. 32 Ilauwaisi miyana isakaisi tumasi, e ikaibigasi, kawasi, “Ka bogwa lakabanaisi miyana. Ki, kaina baisa latum kala kakapula?”
33 Yekobe ivitusi miyana e ikaibiga, kawala, “Wi, miyanala latugu kala kakapula. Bogwa leikamati natana bolodila nagigasisi. Mauna bogwa einovili eitapupoi latugu Yosepa.” 34 Yekobe saina mwau nanola, ikisi kala kwama e isikam la saigala. E ivalam paila Yosepa tuta kaduwonaku. 35 Komwaidosi litula tauwau deli vivila mwada bivisimolaisi matauna, mitaga ipaiki wala, gala magila bisimla. Ikaibiga, kawala, “Bogwa babusi bala tomata osi valu mitaga gala wala basim valam paila latugu.” E iuvalam tuta komwaidona paila latula Yosepa.
36 E mapilana Itipita mina Midiani eigimolaisi Yosepa baisa mina Itipita si guyau la toyausa yagala Potipara. E matauna ligisa kala toyamata kasi tokugwa.
g 37:2 Kugisi Vit 16.3. + 37:11 37.11 VA 7.9 + 37:28 37.28 VA 7.9