40
Yosepa ikatumiki kasi mimi taiyu tokwatupipi
Igau oluvi mina Itipita si guyau la tovigogula waini deli la togabu pwarawa kasi tokugwa iyogagaisi nanola si guyau. E guyau igibuluwa baisa matausina la touwata, e isaili matausina wa bwala katupipi. Isisuaisi ola bwala matauna toyamata kasi tokugwa. E baisa goli Yosepa mesisiki. E isigagasi baisa, tuta kaduwonaku, e matauna tokugwa ivigaki mwada matausina kasitaiyu si touwata Yosepa.
E bogi kwaitala matausina tovigogula waini deli togabu pwarawa imimisi, e kasi mimi kala katumiki ituwoli ituwoli. E eiyam Yosepa imakaia matausina igisi kidamwa deli si nokubukubu. E ikatupoi matausina, kawala, “Tauwau, avaka uula kunokubukubusi lagaila?”
Ivitakaulasi, kawasi, “Ka yakama bogwa lakamimi, e gala availa isisu baisa gagabila bikatumiki avaka uula mimi makwaisina.”
E Yosepa ikaibiga, kawala, “Yaubada wala bisaiki peula kidamwa bitakatumiki mimi. E bukulukwaigusi avaka kami mimi.”
E matauna tovigogula waini ikaibiga, kawala, “Ka, agu mimi agisi tamtala waini omatagu, 10 e isim sisila sisitolu. E avai tuta yekwesila eitam, e nanakwa isisi e ibukula, e mapulina bogwa leimonogu. 11 Oyamagu ayosi ulo guyau kala viga, mapaila akau mapulina waini apoli e waini ibubusi okala viga. E asaiki guyau mwada bimom.”
12 Yosepa ikaibiga, kawala, “Kala katumiki baisa makawala. Ka, masisisina sisitolu baisa kwaitolu yam. 13 Igau biwokuva kwaiyu yam, e kwaitolulaga yam guyau bitanekwaim e biligaiwa m sula, e bikaimilivauwaim om wotetila. E bukusaiki matauna kala viga bimom, makawala omitibogwa avaka lokuuvagi. 14 E anigadaim bukululuwaigu kidamwa tuta matutona bukusibwabwaila. Kaina bukukwavitagi yagagu baisa guyau e makawala bukupilasaigu kidamwa basunapula metoya wa bwala katupipi makwaina. 15 Paila ka, bogwa eiyosimakavaigusi imaiyaigusi metoya oma valusi mina Iberu. E tuvaila mapilana Itipita, gala wala avai pakula baisa yeigu bibodi bisailigusi wa bwala katupipi.”
16 E tutala matauna togabu pwarawa igisi kidamwa matauna tovigogula waini ibani kala katumiki bwaina, e iluki Yosepa, kawala, “Ka, yeigu tuvaila lamimi. Odabagu tolu petala pwarawa agigabi. 17 E mitana odabala isisu bidubadu kawailuwa saina simokainia, avaka lagabu paila guyau, e mauna nayoyowa ikamkomasi makwaisina kawailuwa.”
18 Yosepa ivitakaula, kawala, “Kala katumiki baisa makawala. Ka, tolu peta baisa kwaitolu yam. 19 Igau biwokuva kwaiyu yam, e kwaitolulaga yam guyau bitanekwaim, e bikaraiwaga bikapitunaisi kaiyom. Oluvi bilasoyasi wowom wa kai, e mauna nayoyowa bikomasi wowom.”
20 E igau yam kwaitolula, makwaina la yam kaloubusi guyau e ivagi kwaitala paka idou la touwata komwaidosi bimaisi. E tuta matutona itaneku matauna la tovigogula waini deli matauna la togabu pwarawa kasi tokugwa, e imai matausina omitasi la touwata komwaidosi. 21 E matauna tovigogula waini ikaimilivau ola wotetila avaka eivagi omitibogwa, 22 mitaga matauna togabu pwarawa ikaraiwaga bikatumataisi. E komwaidona vavagi baisa eikaloubusi makawala avaka Yosepa leilivala. 23 Mitaga matauna tovigogula waini gala wala ininamsi Yosepa. Bogwa wala ilumwelavi matauna.