41
Yosepa ikatumiki guyoula Itipita kala mimi
Kwaiyu taitu bogwa leiwokuva, e guyoula Itipita imimi. E okala mimi matauna itotu opapala waya Naili. E makateki nalima nayu bulumakau saina naminibwaita deli nakakaitubwa iyoulapulasi imaisi opapala waya e ikamkwamsi mnumonu. E tuvaila nalima nayu bulumakau iyoulapulasi saina napupatata natotuwana. Imaisi itotusi otalisi minasina nakakaitubwa opapala waya, e minasina bulumakau napupatata ikomasi minasina bulumakau nakakaitubwa. Kala vigimkovila, guyau imamata isimalaula. Matauna ikenuvau imasisi e tuvaila imimi. Igisi kwailima kwaiyu waitunela witi kwesukusaikutu bogwa leimituwoki iuwasi uulaga kaitala wala. Oluvi kwailima kwaiyu witi tuvaila iuwasi, makwaisina kwelubulobwaga kwesisisikwa yagila yuviyavi metoya oviloupakala ikaligou. Makwaisina witi kwelubulobwaga kwemigigaga ilupolaisi makwaisina kwesukusaikutu deli kwemmatuwa. E guyau imamata bogwa ivitoki tolosila avaka bogwa igisi okala mimi. Eiyam kaukwau + guyau inokubukubu, mapaila iwitali biga baisa matausina tomigameguva deli tokabitam mapilana Itipita. Iluki matausina kala mimi, mitaga gala availa gagabila bikatumiki makwaisina mimi baisa matauna.
E matauna tovigogula waini iluki guyau, kawala, “Ibodaigu bakamituli sula avaka bogwa lavagi. 10 Ka, yoku kugibuluwa baisa matauna togabu pwarawa deli goli yeigu, e lokusailima obolela mipuki deli matauna toyamata kasi tokugwa. 11 E kwaitala bogi kamataiyu wala kamimi, e mimi makwaisina kala katumiki ituwoli ituwoli. 12 E taitala totubovau guma Iberu isisu deli yakama, e toyamata kasi tokugwa la ula matauna. E kalivala kama mimi ilagi ikatumiki baisa yakama. 13 E vavagi makwaisina eikaloubusisi makawala bogwa eilivala. Ka, yoku lokukwaimilivauwaigu ogu paisewa, mitaga matauna togabu pwarawa lokukwaraiwogi leikatumataisi.”
14 E guyau iwitali biga baisa Yosepa paila bima, e saina nanakwa imaiyaisi metoya obolela mipuki. Ikugwa iviliu kala gabula e ikatulovi kala kakapula e ilokaia guyau omatala. 15 E guyau iluki matauna, kawala, “Yeigu lamimi kwaitala mimi e gala availa gagabila bikatumiki baisa yeigu. E ilukwaigusi kidamwa yoku gagabila bukukwatumiki tomota kasi mimi.”
16 Yosepa ivitakauloki, kawala, “O ulo guyau, yeigu gala gagabila bakatumiki. Mitaga Yaubada wala metoya ola katumiki biyomwasalaim.”
17 E guyau ilivala, kawala, “Lamimi kidamwa yeigu atotu opapala waya Naili. 18 E nalima nayu bulumakau nakakaitubwa deli naminibwaita ikaloubusisi metoya wa waya e ivitouulasi kamkwam mnumonu. 19 E tuvaila nalima nayu bulumakau ikaloubusisi napupatata natotuwana minasina. E saina namigigaga minasina bulumakau, yeigu gala agisi natana makawala olopola Itipita. 20 E bulumakau nakapatata ikomasi minasina naminibwaita nakakaitubwa. 21 Taga gala availa binikoli mwada bogwa eikamkwamsi kwaiveka makawala, paila kasi gigisa oluvi makawala wala omitibogwa, gala wala bidavila uwosi minasina. E oluvi amamata asimalaula. 22 E tuvaila amimi agisi kwailima kwaiyu witi kwesukusaikutu bogwa leimituwoki iuwasi uulaga kaitala wala. 23 E tuvaila kwailima kwaiyu witi waitunela kwelubulobwaga kwesisisikwa metoya yagila yuviyavi oviloupakala. 24 E makwaisina witi kwesisisikwa ilupolaisi makwaisina kwesukusaikutu. Oluvi goli aluki agu mimi baisa tomigameguva, mitaga gala availa gagabila bikatumiki baisa yeigu.”
25 Yosepa ikaibiga baisa guyau, kawala, “Makwaisina mimi kala katumiki kwaitala wala, e Yaubada bogwa eilukwaim wa mimi paila avaka bivagi tuta oluvi. 26 E baisa makawala. Nalima nayu bulumakau nakakaitubwa baisa kwailima kwaiyu taitu. E kwailima kwaiyu makwaisina waitunela witi baisa tuvaila kwailima kwaiyu taitu. E kala katumikiga makawala wala. 27 E nalima nayu bulumakau nakapatata makateki eikaloubusisi eimaisi, deli makwaisina kwailima kwaiyu waitunela witi eima yagila yuviyavi metoya oviloupakala ikaligou baisa makawala kwailima kwaiyu taitu molusaula. 28 Baisa bogwa makawala avaka lalukwaim. Yaubada bogwa ivitulokaim paila avaka bivagi. 29 Olopola kwailima kwaiyu taitu saina maliapwasa olopola Itipita. 30 E maliapwasa bogwa biwokuva, e biviloubusiga kwailima kwaiyu taitu molusaula, e makwaisinaga taitu luvabwaila igau bilumwelavaisi paila molusaula bogwa biyotitavi valu. 31 E kali nanamsa paila luvabwaila deli malia bogwa bitamwau mokwita, pailaga molusaula makwaina kwevakaigaga sainela. 32 E pailaga kala kamokwita kam mimi kwaiyu, baisa kala katumiki. Yaubada bogwa eiyosikikiti e bogwa wala bikaloubusi igau tuta pikekita wala.
33 “Mapaila lagaila wala ibodi bukunagi taitala tau tokabitam deli toninitalapula, e bukusaiki biguyoi mapilana valu. 34 Makawala goli bukunagi mimilisi kaidadala valu. E bipaisewasi otutala tayoyuwa, e metoya kougugulela witi gulolima bikauwaisi gulotala wala. Bivagaisi makawala taitu kwaitala kwaitala olopola makwaisina kwailima kwaiyu taitula luvabwaila deli malia. 35 Ibodi bukukwaraiwaga bikougugulaisi witi komwaidona makawala paila taitula luvabwaila igau bima, e bukusaiki matausina kasi karaiwaga bikedidagaisi witi omi valu makwaisina, e biyamataisi. 36 Paila kougugula makwaina bisisu e bipilasi valu avai tuta molusaula makwaina bikaloubusi paila kwailima kwaiyu taitu mapilana Itipita. E makawala wala tomota gala bikamolusi.”
Yosepa iguyoi mapilana Itipita
37 E tutala guyau deli kaidadala valu ikabwailisi nanamsa makwaina, 38 e guyau iluki matausina, kawala, “Galaga bitabanaisi avai tau makawala Yosepa, paila matauna Yaubada la baloma isisu olumoulela.” 39 E guyau iluki Yosepa, kawala, “Yaubada bogwa ivitulokaim vavagi komwaidona mapaila kam gigisa wala ikamitulaim yoku m kwabitam saina vakaigaga deli m ninitalapula gala taitala makawala yoku. 40 E yoku bakaraiwaga bukuguyoi ogu valu e ulo tomota komwaidona bikabikuwolaisi m kwaraiwaga. Mitaga yeigu wala odabam basisu. + 41 Baisa tuta bogwa lanagaim bukutokwaraiwaga komwaidona viluwela Itipita.” 42 E guyau + ivilili kala kakalougwa isim leilaila metoya oyamala. E leilai makwaina ikibuboti gweguya kabutuvitusila karaiwaga. E kabutuvatusi makwaina ivilili oyamala Yosepa. E ivisikoma matauna kala kwama yaminabwaita e isipu kala kuwekuwa goulawokuva okaiyola. 43 E tuvaila guyau isaiki matauna gweguya si waga kaibibiu makaina isikaili paila bisila, deli la tokaiala bikugwasi omatala matauna bikawausi, “Guyau ee guyau, kuulaisi keda.” E makawala goli Yosepa ivigakaisi bitokwaraiwaga komwaidona viluwela Itipita. 44 E guyau iluki matauna kawala, “Yeigula wala guyau, mapaila bogwa lakaraiwaga gala availa olopola Itipita gagabila bivagi avai vavagi kidamwa yoku gala ikugwa bukutagwala.” 45-46 E guyau idoki Yosepa igatala Itipita igalela maigana Sapenati Panea, e isaiki matauna natana la kwava yagala Asinata. E minana tamala yagala Potipera, matauna tolula mapilana Eliopolisi.
Yosepa kala taitu kweluwotolu wa tuta makwaina ivitouula iwotetila baisa guyoula Itipita. E Yosepa isilavi la bwala karaiwaga guyau itavina olumoulela Itipita viluwela komwaidona. 47 Olopola kwailima kwaiyu taitu makwaisina malia, pwaipwaia isaiki uwala bidubadu sainela, 48 e ikouguguli uwala taitu kwailima kwaiyu makwaisina ididagi valu komwaidona Itipita olopola. Itipita opapala valu kwaitala kwaitala makwaisina ididagi kaula metoya obigulela valu makwaina. 49 Witi kala bidubadu ikalisau sainela, e Yosepa gala gagabila biveikwai, paila saina bidugaga makawala kanakenuva obolita kala bawa.
50 Igau makateki molusaula bisunapula, Yosepa ikugwa ibani taiyu litula metoya Asinata. 51 E ikaibiga, kawala, “Yaubada ivigakaigu balumwelavi agu mmayuyu deli goli tamagu dalela komwaidona.” Mapaila ivabu molitomoya yagala Manasa.i 52 Tuvaila ikaibiga kawala, “Yaubada bogwa isakaigu litugwa olopola valu makwaina ulo tuta mmayuyu deli mwau.” Mapaila ivabu molagwadi yagala Epereim.j
53 E mapilana valu Itipita saina kwaiveka kaimwana paila uula saina bidubadu witi, e leima kala vigimkovila taitu kwailima kwaiyu. 54 E tutala + ivitouula molusaula taitu kwailima kwaiyu tuvaila, makawala avaka bogwa leilivala Yosepa. Paila molusaula itokaia baisa valu valu komwaidona. Mitaga mapilana valu Itipita ikasewa kaula. 55 E tutala + eivitouula molu baisa Itipita, tomota inigadaisi guyau paila kaula. Mapaila ikaraiwogi tomota bilokaiasi Yosepa e bivagaisi avaka bogwa biluki matausina. 56 Mitaga molusaula bogwa eiyouloveka e ikaligiaki baisa valu valu komwaidona, e mapaila Yosepa iulaim komwaidona la bwaima e ivitouula gigimwala witi baisa mina Itipita. 57 Tomota komwaidona baisa ovalu watanawa imailabasi igimwalasi kʹasi mapilana Itipita baisa Yosepa. Uula molusaula bogwa leikaligiaki komwaidona ambaisa ambaisa.
+ 41:8 41.8 Dan 2.2 + 41:40 41.40 VA 7.10 + 41:42 41.42 Dan 5.29 i 41:51 Maigana Manasa kala lega makawala mina Iberu si biga “Ivigaki balumwelavi.” j 41:52 Maigana Epereim kala lega makawala mina Iberu si biga “Isaiki litugwa.” + 41:54 41.54 VA 7.11 + 41:55 41.55 Yn 2.5