43
Yosepa tuwʹala ikaimilavausi Itipita deli Beniamina
Mapilana Kenani molusaula bogwa saina igaga mokwita. Yekobe deli veyala kasi witi bogwa eivinakwaisi baisa avaka eigimolaisi mapilana Itipita. E Yekobe iluki litula, kawala, “Kukweiitasi Itipita kugimwalasi sitana kadasi.”
Yuda iluki tamala kawala, “Tomwaya, tau matauna igidaleiya ilukwaimasi mwada migila gala bakagisaisi kidamwa budamaisi gala deli bakalauwaisi. Kidamwa bukutagwala deli budamaisi bakalosi, e bogwa bakalosi kagimwalasi kaula paila yoku. Kidamwa gala bukutagwala, e gala bakalosi, paila matauna tau ikaibiga kawala, ‘Gala bukugisaisi migigu kidamwa gala deli budami.’ ”
Yekobe ikaibiga, kawala, “Avaka paila lokuvigakaisi saina agu mmayuyu paila lokukwamitulaisi baisa matauna tau paila taitala budami tuvaila eisisu?”
Matausina ivitakaulokaisi, kawasi, “Paila matauna tau saina ikatukoyaimasi baisa paila yakamaisi deli veimaiasi, kawala, ‘Ki, tumamiga eisisu wala, e sitana taitala budami eisisu?’ Yakamaisi ibodi bakamapwaisi la katupoi. E ammakawalaga kidamwa bakanikolaisi baisa, paila matauna eilukwaimasi mwada deli budamaisi bakamaisi?”
Yuda ikaibiga baisa tamala, kawala, “Ka, kuwitali gwadi deli yeigu. Baisa tuta bakatokaiasi bakalosi e gala taitala yakidasi biboda molusaula kala mwau e bikaliga. Yeigu atugwali ulo momova titoulegu, e yoku bukusakaigu agu pakula paila matauna gwadi. Ka, kidamwa gala bakaimali matauna baisa yoku deli bulogala bwaina, e yeigu goli tuta komwaidona bakau pikolela. 10 E ka, kidamwa bakatulotulasi saina kaduwonaku, kala yam bogwa bakalilouyusi bakalosi e bogwa bakakaimilavausi tuta baisa.”
11 Tumasi ikaibiga baisa matausina, kawala, “Kidamwa makawala, e bwaina wala. Bukukwauwaisi kaiuwala da valusi deli yokomi, kusewoyaisi omi baiki, bukuvigakaisi mi bobwailila baisa tokwaraiwaga matauna, ka, seyakwa sitana e kitorina, sita dibirera deli saida. 12 Bukukwauwaisi tuvaila mani guliyuwela paila kaina bukukwaimalaisi magulosina mani avaka eikaimalaisi omi baiki. Kainaga eisulasi baisa. 13 Kulosi deli budami, nanakwa bukulosi e kukwaimilavausi. 14 Ibodi Yaubada Topeuligaga bivigaki matauna tau binokapisaimi e bisakaimi Beniamina deli budami taiyuwela bikaimili baisa yokomi. E yeigu ammakawagu? Ke, kidamwa bakitumou litugwa, desi wala bakitumou matausina.”
15 Mapaila ikauwaisi bobwailila deli mani ikigolaisi e ilokaiasi Itipita deli Beniamina. E ovalu iyoumatilasi baisa Yosepa. 16 Avai tuta Yosepa igisi Beniamina deli matausina ikaibiga baisa la tosikwawa, “Matausina igau bilosi ikamsi deli yeigu ilalavi, mapaila kukwatumati natana mauna kuvakapuli.” 17 E touwata ivagi makawala kala karaiwaga e ilau matausina ola bwala Yosepa.
18 Bogwa makawala ilau ola bwala, mitaga matausina ikokolasi ininanamsasi, kawasi, “Yakidasi eimaiyaidasi baisa paila mani makwaisina omitibogwa eikaimalaisi oda baikisi. Ka, bogwa biwaidasi bikauwaisi da maunasi e bivigakaidasi la towotetila.” 19 Mapaila wa kabosusuvi ikaibigasi baisa tosikwawa, 20 “Mwa! Tomwaya, sita bukunokapisaimasi. Ka, malilouna liloutala lakamaisi baisa kagimwalasi kaula. 21 Wa keda kabudaisi ma kabosikaiwasi kaulaimwaisi ma baikisi taitala taitala ibani la mani owodola la baiki. Ka, komwaidomasi wala kakaimilivauwaisi makwaisina mani baisa yoku. 22 Deli lakamaiyaisi tuvaila mani bakagimwalasi kaula, mitaga gala kanikolaisi availa eisaivau mani oma baikisi.”
23 Towotetila ikaibiga, kawala, “Gala bukuninayuwasi, e gala bukukokolasi. Kainaga mi Yaubada, matauwena tumami la Yaubada, eisaivau makwaina mani omi baiki paila yokomi. Yeigu bogwa labani mapula witi.” Oluvi ivakouli Simioni iuyoki matausina.
24 Touwata matauna ivakouli matausina isuvisi wa bwala. Isaiki sopi biwinaisi kaikesi, e ivakoma si mauna. 25 Ikatubiasaisi si bobwailila paila bisakaisi Yosepa lalavi, tutala bimakaia, paila bogwa ilukwaisi matausina kidamwa bikamsi deli matauna. 26 E avai tuta Yosepa iviloubusi wa bwala, ikauwaisi si bobwailila makwaisina e isuvisi wa bwala ikavaginasi opwaipwaia. 27 Yosepa ikatupoi paila si kaisisu, e oluvi ikaibiga, kawala, “Lokulukwaigusi paila tumami, e ammakawala matauna, ke, matauna igau tomomova deli ibwaina wala ke?”
28 Ivitakaulokaisi matauna, kawasi, “E makawala, tumamaisi, matauwena m touwata goli, igau wala tomomova, e ibwaina wala.” E ikavaginasi omatala.
29 Tutala Yosepa bogwa igisi bodala Beniamina ikaibiga kawala, “Ki budami kasusu lokulukwaigusi, mtonala ke? Yaubada binokapisaim latugu.” 30 E Yosepa isilavi nanakwa paila saina ikalisau saina kakapisigaga lopola paila bodala. Katitaikina bivalam mapaila ila matabudona la kabomasisi e ivalam. 31 Bogwa ikiwisa e isunapula ima ipeuloki wala iluki biyeyasi kaula. 32 Kwaitala tebeli paila Yosepa e kwaiyuwela paila tuwʹala. Mina Itipita itavileiyaisi si kamkwam gala bikamsi deli mina Iberu paila uula idokaisi gala wala avaka dimlesi. 33 Tuwʹala isilaisi mitasi ikoulakaiwaisi Yosepa, ikaraiwogi isidadelisi makawala kasi taitu kuluta ilaga kasusu. Tutala igisaisi si kaisisu makawala saina iyowa luposi igisamapusi. 34 Kaula iyeyasi paila matausina metoya Yosepa ola tebeli e Beniamina isivalimasi eiyeyasi ikalisau kala bawa kʹasi matausina tuwʹala. Mapaila ikamkwamsi deli imomomsi igau tatoula wala imommatasi.