44
Kwelatala viga eitamwau
Yosepa ikaraiwogi la tosikwawa kawala, “Kutavili matausina tauwau kasi witi bila osi baiki kuvakasau kala siniveka makawala gagabila matausina bikeulasi. Deli taitala taitala la mani kusewoya odabala la baiki. E kusailiga agu viga siliba kwelakavikavila olumoulela la baiki budasi kasusu, kuseigoli deli la mani paila kala witi.” E tosikwawa ivagi makawala bogwa eiluki. Kaukwau pikekita tuwʹala itokaiasi ilokaiasi osi keda deli si ase. Avai tuta bogwa leilosi sitana wala kala kaduwonaku metoya ovalu, e Yosepa iluki la tosikwawa, kawala, “Kunanakwa kuyeikuli matausina tauwau. Avai tuta bukusakaila matausina, bukukwatupoi kawam, ‘Avaka paila lokumapwaisi gaga kaimapula bwaina? Avaka paila lokuveilauwaisi ulo tokwaraiwaga kala viga siliba kwelakavikavila? Paila kwelatinidesi makwelana bimomom deli makwelana wala eivigaki la kabovitoubobuta. Lokuvagaisi mi sula saina gaga.’ ”
Tutala la tosikwawa ibani matausina ikaibigivau wala mabigasina biga. Mitaga ivitakaulokaisi matauna, kawasi, “Mwa! Tomwaya, avaka m nanamsa paila lokulivali makawala baisa? Yakamaisi kalivalasi biga katotila saina peula, mokwitala gala kavagaisi avai vavagi makawala. Kunikoli lakakaimalaisi metoya Kenani baisa yoku makwaisina mani lakabanaisi odabala ma baikisi. Avaka paila bakaveilausi siliba kaina goula metoya baisa m tokwaraiwaga ola bwala? Ka tomwaya, kidamwa taitala yakamaisi bitabanaisi leiyosi makwelana, ibodi bikaliga wala, e kesalaga yakamaisi bakasisuaisi m ula yakamaisi.”
10 Ikaibiga, kawala, “Baisa bwaina, mitaga kwaitala vavagi, taitala wala availa eikau viga, matauna wala bavigaki ulo ula, e kesalaga yokomi bwaina wala bukulosi.” 11 Mapaila ivabwaisi si baiki opwaipwaia e taitala taitala iulaim la baiki. 12 Yosepa la tosikwawa kwemanum inainevi, ivitouula baisa molitomoya e ivigimkulovi baisa kasusu, e bogwa ibani viga makwelana kwelakavikavila baisa Beniamina ola baiki. 13 Tuwʹala ikisaisi kasi kwama deli si ninamwau e ikedidagaisi si baiki otapwala mauna e ikeiitasi ovilouveka.
14 E avai tuta Yuda deli budala ikeiitasi imaisi Yosepa ola bwala e matauna isisu wala baisa, e mapaila ikavaginasi baisa matauna. 15 Yosepa iluki tuwʹala, kawala, “Avaka baisa kuuvagaisi? Ki gala kunikolaisi taitala tokwaraiwaga makawala yeigu tovitoubobuta wala e gagabila wala babanaimi?”
16 E Yuda ivitakauloki matauna kawala, “Tomwaya, avaka bakalivalasi baisa yoku? Ammakawalaga gagabila bakakamitulaimasi? E ammakawala gagabila bakavitulokaimsi mwada tokwamokwita yakamaisi? Paila Yaubada bogwa eiulaim ma sulasi. E komwaidomasi baisa tuta kasisuaisi m ula e gala wala kalamwaleta matauna eibanaisi viga ola baiki.”
17 Yosepa ivitakauloki, kawala, “Tauwau. Yeigu gala igagabila bavagi makawala baisa yokomi. Mitaga matauna wala eikau viga makwelana, kalamwaleta matauna wala ulo ula e komwaidomiga bukukweiitasi deli bulogami bwaina baisa tumami.”
Yuda ininigada mwada bikoli Beniamina
18 Yuda bogwa ilokaia Yosepa e ilivala, kawala, “Mwa! Guyau, kutagwala sitana bitabigatona bibwaina. Gala bukugibuluwaigu, paila yoku makawala matauna uula guyau Itipita. 19 Tomwaya, lokukwatupoiyaimasi, ‘Ki, isim tumami kaina taitala budami?’ 20 Kamapwaisi, ‘E tumamaisi isisu, matauna bogwa eitomoya e budamaisi kasusu. Tutala tumamaisi bogwa eitomoya e eiuni matauna. E matauna tuwala bogwa eikaliga. Kasitaiyu inasi natana wala e matauna wala eikesa isisu tomomova. Ka, tamala isaiki bobonala mokwita baisa magudina.’ 21 Tomwaya, ka - lokulukwaimasi bakamaiyaisi matauna baisa e mwada bukugisi matauna. 22 E yakamaisi lakalukwaimsi kidamwa gwadi matauna gala wala ibodi bisilavi tamala. Paila kidamwa bisilavi tamala igau tamala bikaliga. 23 Yoku lokukwaibiga kawam, ‘Kidamwaga budami gala deli bukumaisi, gala wala bukugisaisi migigu tuvaila.’
24 “Tuta makwaina lakakeiitasi baisa tamamasi kalukwaisi matauna avaka bogwa lokulivala. 25 Mapaila ilukwaimasi tuvaila mwada bakakaimilavausi baisa, bakagimwalasi sitana kama witisi. 26 Kavitakaulokaisi, kawamasi, ‘Gala igagabila bakalosi. Yakamaisi gala ibodi bakaviloubusisi omatala matauna tau, kidamwa gala deli bodamasi kasusu bakawaisi. Igagabila wala bakawaisi kidamwa bodamasi kasusu deli bakalosi.’ 27 E tamamasi ilukwaimasi, kawala, ‘Kunikolaisi kidamwa ulo kwava Retieli eiuni taiyu wala tauwau. 28 Taitala matausina bogwa eitamwau. Adoki matauna bogwa wala eiyogagaisi mauna olawodila einikaisi, e mapaila gala lagisi matauna igau tutala eisilavaigu e lagaila. 29 Kidamwa bukulauwaisi matauwena kasusu metoya baisa yeigu lagaila, adoki kaina kwaitala vavagi mwau bikaloubusi baisa matauna. E ka bukuvigakaigusi nanogu kala mwau sainela e bogwa bikimataigu, paila ka, bogwa latomoya.’ ”
30-31 E Yuda tuvaila ilivala, kawala, “E tomwaya ka, kidamwa bakeiita baisa tamagu gala deli matauna gwadi, e avai tuta bigisi kidamwa matauna gwadi gala deli yeigu, e bogwa bikaliga. Paila tomoya matauna isisu tomomova paila uula wala magudina eisaiki bobonala. E kidamwa bakayomwauwaisi nanola tomoya makawala, e mwau makwaina bogwala bikimati matauna, paila bogwa eitomoya. 32 E ka, tuvaila, bogwa laluki tamagu mwada agu pakula matauna gwadi. Bogwa laluki matauna kidamwa gala bakaimili magudina gwadi baisa matauna, e yeigu goli bakeula agu pakula wala ogu tuta komwaidona. 33 E tomwaya, ka, tuta baisa basim wala baisa bukuvigakaigu m ula kaimapula magudina. Bukutugwali matauna bikeiita deli tuwʹala. 34 Ammakawala bakeiita baisa tamagu kidamwa matauna gwadi gala deli yeigu? Gala goli gagabila bagisi mwau makwaina bisunapula baisa tamagu.”