49
Yekobe la biga kala vigimkovila
Yekobe idau litula e ilivala, kawala, “Kusigugulasi gulitinidesi e balukwaimi paila avaka bivitolai tuta oluvi.
 
“Tauwau litula Yekobe, kumaisi gulitinidesi kulegasi.
Bukulagaigusi yeigu tumami yagagu Isireli.
 
“Mwa, Rubeni. Yoku ulo kulutala aunibogwaim, e yoku wala ulo peula.
Deli ulo kuluta yoku tutala igau otubovaugu.
Yoku tomwamwasila deli goli topeula metoya oluwalaimi yokomi litugwa.
Yoku makawala sakala bidumyelu,
mitaga yoku gala kuvigakaim saina toveka.
Paila yoku lokumisii minana ulo ula,r minawena lavigaki ulo kwava,
e makawala goli lokukwavi kam kwaboma titoulem.
 
“Simioni sola bodala Libai
oyumasi iyosisi si lewa e iyowaisi deli sesia.
E yeigu gala batoula deli matausina ikasilamsi,
e gala basilala olumoulela sigugula makwaina.
Paila ikatumataisi tomota deli kasi leiya,
e ikatuuwolaisi bulumakau nammwala kaikesi paila bivigakaisi kasi yousokana.
Akagagi si gibuluwa, paila saina togigasisi.
E akagagi si gidaleiya paila uula saina toseputupwatula.
Bayobutubutu matausina olopola valu Isireli komwaidona,
e babutugigai matausina bibutusi wala oluwalaisi mina Isireli.
 
“Mwa, Yuda. Budamwa biyakawolaimsi.
Bukuyosi kam tilaula okaiyosi.
E budamwa bikavaginaimsi.
Yuda makawala laiyoni. +
Bikamati kala tau e bikeiita kala nobwala,
bikanaki lopola yamala bivitukoli, bikanukwenu,
e gala taitala biyobosi.
10 Yuda igau bikau gweguya kasi karaiwaga kabutuvitusila,
e dalela tuta komwaidona biguyausi.
Kabokwaraiwaga igau bimaiyaisi si urigubu,
e bikavaginasi deli si tagwala baisa matauna.
11 E isikoli la ase osisila waini,
makaina saina kaiminabwaita sainela,
e iwina kala kakapula metoya tovala waini bweyani.
12 Matala ikulubuyavi ikalisau waini bweyanila,
e kudula pupwakaula ikalisau nunu kala pupwakau.
 
13 “Sebuloni matauna tokulumata.
Ola kawolawa baisa waga kaivakaveka si kabokota.
La valu kaligeila ila itobu mapilana Saidoni.
 
14 “Isaka gala bikalisau minana ase,
minawena ikanuwalai makwaisina kabokaidodiga guguwa.
15 Mitaga igigisi mapilana valu kabovaiwasi saina bwaina.
E makubilana kwabila saina bwainigaga.
Mapaila itapopula ikau la koni
matauna ivigaki makawala taitala towotetila la koni.
 
16 “Dani igau bitokwaraiwaga baisa la tomota.
E Dani dalela makawala avai dala avai dala mina Isireli dalesi.
17 E Dani la bubunela makawala keiyuna kabala baisa osiusiula keda.
E minana keiyuna nayayana kabala osiusiula keda.
Minawena igau bigadi wosa kegadula kaikela,
e availa matauna eisisu otapwala wosa bikapusi.
 
18 “E Yaubada, mwa! Yeigu latutulaim wala m kwatumova.
 
19 “Gada biyosisi wala matausina tolibulebu.
Mitaga bogwa goli bitovila bibokavili matausina.
 
20 “Asera ola bagula bikabinai bitaiyau matala kaula,
makwaina kaula bibodi gweguya kʹasi.
 
21 “Napitalai matauna makawala natana dia bulukilova
minawena tuta tuta bivilulu litula naminabwaita sainela.
 
22 “Yosepa matauna makawala ase bulukilova otalila utuwotu.
Kaina makawala ase nagugwadi olilina koya.s
23 Kala tilaula bikabiliasi baisa matauna deli kasi leiya,
e bibokavilaisi matauna deli kasi kaiyala.
24 Mitaga matauna kala kaiyala biyosikikiti,
deli yamala kweyapapeula wala,
metoya ola peula matauna Topeuligaga, Yekobe la Yaubada,
matauna Toyamata sipi, e matauwena goli kala Tokwala Isireli.
25 E baisa tamam la Yaubada eipilasaim,
e Yaubada matauna Topeuligaga bimitukwaiyaim.
Bisakaim kuna metoya walakaiwa,
deli utuwotu metoya osikowala pwaipwaia.
Bisakaim bidubadu bulutuvalu deli litumwa.
26 Bisakaim kaula deli lala.
Bisakaim tubumwa si koya,
deli goli bisakaim vavagi makwaisina saina bwainigaga kasi gigisa metoya koya makwaisina kwetitovagasi.
Ibodi mitakwai makwaisina bisisuaisi baisa Yosepa,
e matauna Yaubada eikatupali metoya baisa tuwʹala bibani mitakwai makwaisina.
 
27 “Beniamina matauna makawala kaukwa ugiwagi nagigasisi,
kaukwau deli koyavi ikikamati ilulupoli.”
 
28 Matausina Isireli dalela dililuwotala dilayu makawala avaka tumasi bogwa ilivala baisa matausina. E isaiki biga bobwailila deli la biga taloi taitala baisa taitala litula.
Yekobe la kaliga deli kala laka
29 E Yekobe isaiki litula kasi karaiwaga ikaibiga, kawala, “Ka, tuta baisa yeigu balokaia ulo tomota baisa okaliga. Bukubakwaigusi deli tubugwa olumoulela lagi makwainat olopola Epironi la kwabila guma Itai, 30 mapilana + Makipela viluwela Mamira opilibomatu olumoulela mapilana Kenani. Eberaam omitibogwa eigimoli lagi makwaina deli goli baleku metoya baisa Epironi paila kasi laka. 31 E baisa + eibakwaisi Eberaam deli la kwava Sera. Baisa eibakwaisi Aisake deli la kwava Ribeka. Makawala goli yeigu tuvaila labaku Lea. 32 Eberaam igimoli makubilana deli lagi makwaina olopola kwabila metoya baisa mina Itai. E baisa goli bukubakwaigusi.” 33 Avai tuta + Yekobe bogwa ivenoku la katuloluta baisa litula, ikenuvau tuvaila, e iwokuva la momova.
r 49:4 Kugisi Vit 35.22. + 49:9 49.9 Baw 24.9; YG 5.5 s 49:22 Yosepa…olilina koya: Paila mailela 22, gagabila bitagini “Yosepa makawala kai otalila utuwotu. Kaina makawala kai deli saina kaiuwala otapwala kali.” t 49:29 Kugisi Vit 23.17-20. + 49:30 49.30 Vit 23.3-20 + 49:31 49.31 Vit 25.9-10; 35.29 + 49:33 49.33 VA 7.15