50
Yosepa ikapusi ilokaia tamala wowola ivalam deli iviyuwoli migila. Oluvi ikaraiwaga bikapolaisi tamala wowola. Ipaisewasi iboda kweluwovasi yam e ivigimkulovaisi kala kapula wowola, baisa makawala tuta tuta topaisewa matausina kala kaduwonaku si paisewa paila tomata. E mina Itipita ivalamsi paila matauna kweluwolima kweluwoyu yam.
Tuta makwaina ivenokusi valam, Yosepa ikaibiga baisa guyau la kaidadala valu, kawala, “Anigadaimi bukukwauwaisi ulo biga baisa guyau. Kawami, + ‘Avai tuta tamagu la tuta katitaikina bogwa bikaliga, leilukwaigu mwada bakatotila paila babaku matauna laka makwaina bogwa leikatubiasi mapilana Kenani. Mapaila anigadaim bukutugwalaigu balau abaku tamagu, e oluvi bakeiita.’ ”
E guyau ivitakauloki matauna, kawala, “Bwaina wala, kulau kubaku tamam, makawala m biga katotila mwada bukuvagi wala.”
E Yosepa ila bibaku tamala. Komwaidona guyau la kaidadala valu, matausina tokwaraiwogala valu deli mina Itipita kasi tokugwa, komwaidosi goli ilosi deli Yosepa. Tuvaila Yosepa la bwala kala tosisu, e tuwʹala, deli tumasi la ula komwaidosi deli ilokaiasi. Mesinaku gugwadi tokikekita wala isimwaisi e deli si mauna minasina sipi, gota e bulumakau komwaidona isisuaisi mapilana Goseni.u Deli matausina mimilisi tauwau tosisula wogala kabilia kaibibiu toyo mimilisi tosisila wosa deli ilosi, e ivigaki saina boda budoveka.
10 Bogwa leimaisi Etadi okabotutula witi, baisa Yoridani opilibomatu, e baisa iuvalamsi kaigasi saina kaigaveka tuta kaduwonaku. E Yosepa ilibu kwailima kwaiyu yam paila tamala libula. 11 Avai tuta mina Kenani igisaisi matausina eiuvalamsi mapilana Etadi, ikaibigasi kawasi, “Ka, ina kwaita libu mina Itipita eiuvagaisi!” Baisa uula idokaisi mapilana valu Eibeli Misireim.v
12 E makawala wala Yekobe litula ivagaisi makawala tumasi eikaraiwogi matausina. 13 Ikauwaisi + wowola ilauwaisi mapilana Kenani, e ibakwaisi makwaina lagi Makipela, Mamira opilibomatu, makubilana omitibogwa Eberaam eigimoli metoya baisa Epironi guma Itai eivigaki kasi laka. 14 Yosepa eibaku tamala e oluvi ikeiita mapilana Itipita deli tuwʹala, e deli komwaidosi matausina leilokaiasi deli matauna paila kalisamila.
Yosepa ikatululuti tuwʹala mwada gala bikukolaisi avaka
15 Bogwa tumasi eikaliga e Yosepa tuwʹala ikaibigasi kawasi, “Wi, kaina Yosepa bikoulovaidasi bikaimapu baisa yakidasi komwaidona vavagi gaga avaka leitavigakaisi matauna.” 16 Mapaila iwitalaisi biga baisa Yosepa, ikaibigasi, kawasi, “Igau tamadasi gala bikaliga, 17 ilukwaimasi bakanigadaimsi kawamasi, ‘Bukuligaiwa ma sulasi makwaina avaka lakavigakaimsi tuta matutona kayogagaimsi.’ Mapaila kanigadaimsi mwada bukuligaiwa ma mitugagasi avaka lakavagaisi, paila yakamaisi kawotitalaisi tamam la Yaubada.” E Yosepa ivalam tuta matutona eilagi si bigatona.
18 E tuwʹala imaisi ikavaginasi baisa matauna ikaibigasi kawasi, “Ibodi bukuvigakaimasi m ula.”
19 Mitaga Yosepa ikaibiga baisa matausina kawala, “Gala bukukokolasi. Gala gagabila bavigakaigu makawala Yaubada. 20 Yokomi lokuninamsaisi gaga baisa yeigu mitaga Yaubada ikatumapu ivigaki bwaina, kidamwa bikoli bidubadu tomota si momova. E bidubadu matausina yam lagaila isisuaisi tomomova paila uula vavagi makwaisina eikaloubusisi makawala. 21 Gala avaka bukukukolaisi. Bogwa bayamataimi deli litumia.” E Yosepa ibigibwaili matausina deli la biga kamaiaba, e ikatigam luposi.
Yosepa la kaliga
22 E Yosepa isigaga wala mapilana Itipita deli tamala veyala. Kala taitu iboda lakatutala kweluwotala, e tuta makwaina ikaliga. 23 Tutala isisu tomomova, e igisi Epereim litula deli tubula. E tuvaila igisi Manasa latula yagala Makira eiuni litula. 24 Ikaibiga baisa tuwʹala kawala, “Ka yeigu katitaikina bakaliga, mitaga Yaubada bogwala bisikailimi biyamataimi deli bivakadaimi bikaimilivauwaimi metoya makwaina valu e bilauwaimi makwaina valu bogwa eilivala la biga katotila baisa Eberaam, Aisake, deli Yekobe.” 25 E oluvi Yosepa + inigadi la tomota kidamwa bilivalasi biga katotila peula. Ikaibiga kawala, “Kukwatotilasi kidamwa avai tuta Yaubada bikaimilivauwaimi bukulosi mapilana valu, ibodi deli bukukwauwaisi wowogu e bukulauwaisi.” 26 E Yosepa ikaliga mapilana Itipita kala taitu iboda lakatutala kweluwotala. E ikapolaisi wowola isemoyaisi olumoulela kwaitala didawaga tomata kabosakaila.
+ 50:5 50.5 Vit 47.29-31 u 50:8 Kugisi Vit 45.10; 47.6. v 50:11 Maigana Eibeli Misireim kala lega makawala mina Iberu si biga “Mina Itipita ivalamsi.” + 50:13 50.13 VA 7.16 + 50:25 50.25 Sun 13.19; Yos 24.32; Ib 11.22