18
Esekaia guyoula Yuda
Olopola kwaitolula kala taitu Osea matauna Ela latula eiguguyau olopola Isireli, e Esekaia matauna Eyasi latula ivitouula iguyoi Yuda tuta makwaina kala taitu iboda kweluwoyu kwailima e iguguyau olopola Yerusalem iboda kweluwoyu kwailima kwaivasi taitu. Matauna inala yagala Abia Sekaraia latula. Matauna ibokuli la kedakeda tabula guyau Debida, ivagi avaka iyomwasali Guyau nanola. Matauna ikatudidaimi makatuposina si kabotapwaroru baisa tokolu ikatuwoli si kabotaimamila makaisina kokola dakuna e itakubali kaikobusi minasina tokolu Aserai. Matauna tuvaila ikatumsumsoli minana keiyuna Mosese ibubuloki metoya tanumnumta barasi; minana yagala eidokaisi Neyusitani. Tuta matutona mina Isireli igubugabusi lula maiina simasimina paila kala taimamila minana. + Esekaia idubumi Guyau Isireli la Yaubada; gala taitala Yuda guyoula bipati matauna gala guyouwovau gala guyoububogwa. Matauna ikamiabi Guyau e gala avai tuta bikoulovi matauna, mitaga ikikuli komwaidona karaiwaga makwaisina Guyau leisaiki Mosese. Mapaila Guyau deli wala matauna, e avaka avaka biuvagi bikikalota wala. Matauna ikosomapu guyoula Asiria ipaiki bitemmali matauna. Matauna itomgaga odubasi mina Pilisitia e iyouli si valu, viloukikekita eila vilouvakaveka, e valu Gasa deli mavilousina opapala iyouligoli wala.
Mina Sameria imamasi okabilia
Olopola kwaivasila taitu Esekaia eiguyoi Yuda (e baisa kwailima kwaiyuwela kala taitu Osea iguyoi Isireli), e matutona goli matauna Salimanesa guyoula Asiria deli la tokwabilia isuvaisi kulusi ilosi Isireli e ivaulaisi ivapataisi Sameria. 10 Isisuaisi wala iboda kwaiyu taitu e olopola kwaitolula taitu iyoulisi mapilana Sameria. Makwaina ivigaki kwailima kwaitalela kala taitu Esekaia eiguyau e kwailima kwaivasila kala taitu Osea eiguyau. 11 E guyoula Asirial ivayoli mina Isireli ilau Asiria ikatupipi e mimilisi inagi bisisuaisi ovilouveka Ala, mimilisi wa Waya Abora mapilana Gosana, mimilisi ilau ovilouvakaveka mapilana Midia.
12 Mina Isireli gala eikabikuwolaisi Guyau si Yaubada. Eikodidaimisi kabutu makwaina eiuvagi deli matausina, e deli ikoulovaisi komwaidona karaiwaga makwaisina matauna Guyau la towotetila Mosese leisaiki matausina. Ka, matausina gala inakaigalaisi deli gala ikabikuwolaisi Guyau. Mauula baisa mina Asiria eiyoulisi Sameria.
Mina Asiria ivayoulisi Yerusalem
13 Olopola kweluwotala kwaivasila kala taitum Esekaia iguguyau, e Senakeribi guyoula Asiria deli la tokwabilia isuvisi ikabiliasi mapilana Yuda e ikodidaimisi kalila valu, deli iyoulisi viluwela. Mesinaku wala Yerusalem eikesa. 14 Esekaia mwada bikoli Yerusalem e mapaila iwitali biga baisa Senakeribi, matauna eisisu Lakisi,n kawala, “Yeigu bogwa lasula. Ulo guyau, akoma lopom, desi kabilia, igau basakaim avaka magim kala bawa.” E matauna guyau Senakeribi ivitakauloki Esekaia kawala, “Adoki ibodi bukusakaigu kwailuwotala tani siliba (10,000 kg) deli goli kwaitala tani goula (1,000 kg).” 15 Mapaila Esekaia ikau komwaidona siliba avaka eisisii wa Bwala Kwebumaboma deli okabosakaila pokala wa ligisa. 16 E goula makwaina omitibogwa eikatububulaisi lulu wa Bwala Kwebumaboma, deli goula makwaina matauna titoulela eikatububuli lipumatala, matauna tuvaila ikotati ivilugi wa peta e iwitali ilokaia guyau Senakeribi.
17 Mitaga guyoula Asiria iwitali budotala budoveka tokwabilia metoya Lakisi mwada bikabiliasi deli Esekaia mapilana Yerusalem. Mabudona tokwabilia si kumatoula taitolu tovakaveka. Avai tuta iyoulapulasi Yerusalem, matausina ivakulotaisi keda ambaisa kakapula kala topaisewa, okaipapala ambaisa sopi la kabosakaula bimaima metoya okatuwotu. 18 E oluvi matausina idouwaisi guyau Esekaia bima, e taitolu matausina Esekaia la tosikwawa ilosi okoukweda bibodaisi tokwabilia. E matausina kasitaitolu Eliakim latula Ilikaia, matauna toyamatela ligisa, e Sebina matauna guyau la boda si togini, deli Yowa latula Asapi matauna toyamatela liliu. 19 Taitala matausina mina Asiria si kumatoula iluki matausina kidamwa Senakeribi magila binikoli avaka uula guyau Esekaia saina totuvaluwa. 20 Matauna tosikwawa iluluki kawala, “Ki, kudoki bigawokuva wala bikalisuwoli tokwabilia si kataki deli si peula? Availa kudoki bipilasaimi bukukosomapwaisi mina Asiria? 21 Ka, yokomi kudubumaisi mina Itipita kudokaisi wala matausina bipilasaimi, taga matausina makawala bitakau kaitala kokopi tavigaki kaitukwa, e igau oluvi bitawoula e bibasi yamila. Baisa makawala guyoula Itipita la peula avai tuta availa magila matauna mwada bipilasi.”
22 E kumatoula guma Asiria isaitaula kala livala kawala, “Kaina kulukwaigusi mwada kudubumaisi baisa Guyau mi Yaubada? Ka, avai tuta Esekaia eiluki mina Yuda deli Yerusalem ibodi bitapwarorusi okabolula wala Yerusalem, e matauna ikatudidaimi bidubadu Guyau Yaubada la kabotapwaroru deli la kabolula. 23 Ka, bitakeiwalasi metoya oyagala ulo guyau Senakeribi. Ka, basakaim lakatuluwoyu wosa, kidamwa yoku gagabila bukubani lakatuluwoyu tauwau kala tosila. 24 Ka, taitala guma Asiria tosikwawa tokai wala mitaga ikalisauwaim yoku guyoula Yuda. Taga yoku lokuninakusi mwada mina Itipita biwitalaisi baisa yoku waga kaibibiu deli tosila wosa! 25 Ki, kudoki lakabilia om valu e lakatudidaimi mwada titoulegu wala, e gala metoya ola pilasi Guyau Yaubada? Mitaga ka - Guyau Yaubada titoulela eilukwaigu bakabilia e bakatudidaimi mi valu!”
26 Oluvi Eliakim, Sebina deli Yowa ilukwaisi kumatoula, “Tomoya, kulivala obonam biga Aramo baisa yakamaisi, e bogwa bakakatetasi. Gala bukulivala obonamasi biga Iberu, paila tomota komwaidona isisuaisi odabala kali e iligalegasi wala.”
27 Matauna ivitakaulokila, kawala, “Ki, kudokaisi tokugwa leiwitalaigu lama mwada balivala vavagi komwaidona baisa yokomi deli mi guyau ke? Gala, mitaga balivala deli baisa tomota matausina eisisuaisi odabala kali, matausina bikomasi pwasi deli bimomwaisi bweisisi titoulesi, makawala goli yokomi.”
28 Oluvi kumatoula itomalaula e iwakula obonasi mina Iberu, kawala, “Ka, kunakaigalaisi avaka guyoula Asiria bilukwaimi! 29 Matauna ikatululutaimi taga bukutagwalasi Esekaia bisinapwaimi! Esekaia gala wala ibodi bikolaimi. 30 Deli taga bukutagwalasi mwada bitavili ninami bukudubumaisi Guyau. E taga bukunanamsasi mwada Guyau Yaubada bikolaimi deli bisilibodaimasi yakamaisi mina Asiria gala bakayoulisi mi valu. 31 Taga bukunakaigalaisi Esekaia! Ka, guyoula Asiria ikaraiwogaimi bukusunapulasi metoya omi valu e bukukwasalaimi titoulemi baisa yakamaisi. Ka, bakatugwalaimi komwaidomi bukukwamsi kawailuwa metoya omi bigulela waini tatoumi, deli seuseu metoya omi kai tatoumi, deli sopi bukumomsi metoya okami utuwotu tatoumi - 32 tatoula wala guyau bikogalaimi bukulosi kwaitala valu ituwoli, makawala goli kala gigisa mi valu tatoumi. E valu makwaina isim bigulela waini paila kami waini, deli witi paila bukugabwaisi kami beredi. E valu makwaina viluwela makaina olibe, olibe bulamila deli kitorina. Ka, kidamwa bukuvagaisi makawala la karaiwaga, yokomi gala bukukwaligasi, mitaga bukusisuaisi tommomova. Taga bukutagwalasi Esekaia bisinapwaimi e bukuninamsasi mwada Guyau Yaubada bogwa bikolaimi. 33 Ki, avai yaubada sitana metoya boda ituwoli ikoli si valu metoya oyamala guyoula Asiria? 34 Am minasina si yaubada mina Amata deli mina Apadip tuta baisa ke? Deli am minasina si yaubada mina Sepavaim, mina Ena deli mina Iva?q Ki, avai yaubada eikolir Sameria ke? 35 Ammakawala minasina yaubada si yaubada makwaisina valu? Sitana avai tuta eikolaisi si valu metoya oyamala ma guyausi ke? Mapaila avakaga eivigaki mi nanamsa mwada Guyau mi Yaubada ibodi bikoli Yerusalem? Woo!”
36 E tomota ikikwatusi wala isisuaisi, makawala avaka guyau Esekaia bogwa eiluki matausina, e gala kwaitala biga ilivalasi. 37 Oluvi Eliakim, Sebina deli Yowa ikisaisi kasi kakapula deli ninasi kala mmayuyu, e ilosi ikamitulaisi avaka matauna guma Asiria kumatoula kala livala baisa guyau Esekaia.
+ 18:4 18.4 Baw 21.9 l 18:11 Kugisi 2 Gwe 17.6. m 18:13 Baisa yakidasi tadoki taitu 701 BC. n 18:14 Kugisi 2 Gwe 14.19. o 18:26 Biga Aram baisa bonasi mina Siria; e boda bidubadu ililivalasi baisa sesia ituwoli boda ituwoli boda metoya biga mabigana. p 18:34 Mapilasina Amati deli Apadi viluwela Siria. q 18:34 Gala wala tanikolaisi ambaisa mapilasina Sepavaim, Ena deli Iva; bogwa wala eitamwausi. r 18:34 Kugisi 2 Gwe 17.24.