19
Guyau Esekaia inainevi Aisea mwada bipilasi
Matutona wala guyau Esekaia eilagi kamatula, e ikisi kala kakapula deli la valam, e isikomaga la saigala, e ila ola Bwala Kwebumaboma Guyau. E matauna iwitali Eliakim, matauna tosikwawa toyamatela ligisa, e Sebina matauna guyau la boda si togini, deli goli mimilisi tolula tovakaveka, e ilokaiasi Aisea tovitoubobuta matauna latula Amosi. Matausina deli wala isikamsi si saigala. Matauna eiluki matausina bilukwaisi Aisea tovitoubobuta baisa makawala, kawasi, “Lagaila yamla wala mmayuyu. Yakamaisi kalumkolaisi mipuki e deli goli kama mmosilasi. Yakamaisi makawala wala natana vivila mwada bivalulu, mitaga minana imama e gala wala ivalulu. Paila guyoula Asiria bogwa iwitali matauna la tosikwawa tovekala bikaluwou Yaubada tomomova. Ibodi Guyau m Yaubada bilagi makwaisina biga kalawou e bimipuki matausina availa availa tobigatona. Mapaila kunigada baisa Yaubada kidamwa bipilasaimasi yakamaisi kesala tommomova.”
Avai tuta Aisea ibani la biga guyau Esekaia, e iwitali mapula biga baisa Esekaia kawala, “Ka! Guyau Yaubada eilulukwaim gala wala bukutagwala mina Asiria bivitukukolaimsi metoya osi biga, mwada matauna gala ibodi bikolaim. E Guyau Yaubada bivigaki matauna guyoula Asiria bilagi kala keiwala e baisa bivigaki kala kaliyoba bikaimilavau ola valu tatoula, e Yaubada bogwa bikatumati matauna baisa ola valu.”
Mina Asiria ivigivauwaisi siviyuwela kabovitukokola
E guma Asiria kumatoula ilagi mwada guyau Senakeribi bogwa eisilavi mapilana Lakisis e ikikabiliaga deli kwaitala valu katitaikinela mapilana valu Libina, mapaila ilokaia matauna kidamwa bikatupoi avaka ibodi bivagi. E mina Asiria ilagaisi biga mwada guyau Tiraka guma Sudani eikugwai mina Itipita tokwabilia, e bogwa ililoulasi bimaisi ikabiliasi deli matausina. Avai tuta guyau Senakeribi ilagi biga makwaina, matauna iwitali yatala leta baisa Esekaia guyoula Yuda, 10 e iluki matauna kawala, “Mwa! M yaubada matauna lokudubumi, matauwena bogwa eilukwaim mwada gala wala bayosaim, kadai. Mitaga gala bukutagwala nanamsa makwaina bisinapwaim. 11 Ka, yoku bogwa kulagi avaka guyoula Asiria bivagi baisa avai valu wala einagi bikatudidaimi. Ki, kudoki nanom mwada gala bavigakaim makawala ke? 12 Tubugwa ikatudidaimisi vilouvakaveka makwaisina valu Gosana, Erana, deli Resepa, deli ikatumataisi mina Betedeni matausina eisisuaisi olopola Telasara, e gala natana minasina si yaubada ibodi bikoli matausina. 13 E kunevi ambaisa guyousi valu makwaisina Amati, Apadi, Sepavaim, Ena deli Iva isisuaisi.”
14 E guyau Esekaia ikau miyana leta metoya matausina touwata e ikalau wala. Oluvi ila wa Bwala Kwebumaboma isaili miyana leta omatala Guyau Yaubada, 15 e inigada kawala, “Mwa Guyau! Yoku mina Isireli si Yaubada, lokusisu om takaikaia odubasi minasina tokolu isim pinupanesi, yoku goli kammwaleta Yaubada, e kuguyoi komwaidona kabokwaraiwaga odabala pwaipwaia. Yoku kububuli valu watanawa deli goli labuma. + 16 Mwa Guyau! Tuta baisa kugisi avaka eisusunapula baisa yakamaisi. Kunakaigali komwaidona vavagi makwaisina Senakeribi eilivali kam kwaluwou, yoku Yaubada Tomomova. 17 Mwa, Guyau! Komwaidomasi bogwa kanikolaisi paila guyoula Asiria bogwa eikatumtuwoli bidubadu boda ituwoli ituwoli e ivigaki si valu biviloububu, 18 deli igibuwoli minasina si yaubada - minasina gala yaubadatoula, mitaga oyumasi tomota eibubulaisi kaikobula wala avai vavagi metoya kai deli dakuna. 19 Mapaila baisa, Guyau ma Yaubadasi, anigadaim bukukolaimasi metoya matausina mina Asiria, e igagabila komwaidona boda ituwoli ituwoli odabala pwaipwaia binikolaisi mwada yoku ma Guyausi, yoku wala kammwaleta Yaubada.”
Aisea la biga baisa guyau
20 E oluvi Aisea iwitali biga baisa guyau Esekaia e iluki matauna paila mapula la nigada, 21 kidamwa Guyau eilivala kawala, “Mwa! Senakeribi, ka, vilouveka Yerusalem eiyosokanaimsi deli eikaluwouwaimsi wala. 22 Availaga kudoki lokukwaluwou deli lokubigigagi, ke? Ka, mayeigula! Yoku gala kutemmalaigu, yeigu mina Isireli si Yaubada tobumaboma. 23 Lokuwitali m towotetila leimaisi ikaluvalovasi mwada metoya makaisina m waga kaibibiu yoku kuyouli makwaisina kwevakaveka koyala Lebanoni. E kukwaluvalova mwada mapilana wala yoku kulukubali makaisina kaiwonaku kweisila, deli makaisina kaimitabwaila veiyara, deli mwada kulosʹo kusakailasi olumoulela ulaka. 24 Tuvaila kukwaluvalova mwada kukeli utuwotu deli kumom sopi metoya osi valu togilagala, deli mwada okaikesi wala m tokwabilia ivapakalaisi Waya Naili.
25 “Ki, gala avai tuta kulagi paila yeigu bogwa laninamsi makwaisina vavagi igauwʹo omitibogwa? E baisa tuta lavisunupuloi vavagi makwaisina. Yeigula lasakaim peula kidamwa bukuvigaki valu makwaisina deli kasi kali kwepapeula bimila dubilawawa wala. 26 E matausina tomota eisisuaisi olopola makwaisina valu lokukodidaimi lavigaki tomamama wala, e matausina ikokolasi deli makawala toninagowa wala. Matausina makawala mnumonu obaleku, kaina makawala mnumonu isususina okulumwala e avai tuta yagila yuviyavi metoya opilibomatu bima bikaligou matamsina.
27 “Mitaga bogwa lanikoli vavagi komwaidona paila yoku. Anikoli avaka bukuvagi deli ambaisa bukula. Deli bogwa lanikoli ammakawala m gibuluwa baisa yeigu. 28 Bogwa labani eilukwaigusi bulogala m gibuluwa deli m kwaluvalova, e ka, baisa tuta bataginouli kaitala bani okabulum deli bubotala kai basaili owodom e bakaimilivauwaim wa keda makadana lokulouya lokuma e makadana wala bukukwaimilavau.”
29 Oluvi Aisea ikaibiga baisa guyau Esekaia, kawala, “Ka, baisa kabutuvitusila avaka igau bikaloubusi. Makwaina taitu deli taitu bima bukukwamsi wala kanipugwa, mitaga igau taitu oluvi bogwa igagabila bukuvaulasi kami witi titoulemi deli bukutayoyuwasi goli, e bukuvalaisi matamsina waini deli bukukomasi kaiuwala. 30 E availa matausina kesala tommomova bisisuaisi mapilana Yuda bivigaki makawala avai kai makaisina bisusinasi e kailuwalisi bisounusi bilosi opwaipwaia e bivigaki kai makaisina biuwasi sainela. 31 Mimilisi tomota olumoulela Yerusalem deli odabala Koya Saiyoni bisisuaisi tommomova, paila Guyau bogwa eiyosikikiti nanola avaka bikaloubusi.
32 “Baisa goli Guyau eilivala paila matauna mina Asiria si guyau. Kawala, ‘Matauna gala biyoulapula ovalu vilouveka kaina bimai kaitala la kaiyala bilavi baisa. Deli matausina tokwabilia deli si vayoula gala bimaisi katitaikinela valu, e gala tuvaila bikilikelisi kasi nobwala opapala valu. 33 Matauna bikaimilavau makadana keda leisuki leima, e gala goli bisuvi valu vilouveka. Yeigu Guyau bogwa lalivala. 34 Batabodi makwaina valu deli bakoli e baisa bivigaki agu taimamila, e deli magigu bavagi makawala ulo biga katotila makwaina lalivali baisa ulo touwata Debida!? ??
35 Makwaina bogi la anelosi Guyau ilokaia mina Asiria osi boda ikatumati 185,000 tokwabilia kasi bawa, e eiyam kaukwau igisaisi eikanukwenusi tokakaliga. 36 Mina Asiria si guyau Senakeribi vavagi komwaidona isoguguwi wala ilau Niniba. 37 E kwaitala yam, matauna guyau itapwaroru baisa si yaubada Nisiroki olumoulela la bwala kwebumaboma, e taiyu litula tauwau Adirameleki sola Saresa, ikatumataisi matauna metoya opuluta, e oluvi isakaulasi ilosi mapilana Ararata. E taitolulaga latula, matauna Esaradoni ikaimapu tamala iguyau.
s 19:8 Kugisi 2 Gwe 18.14. + 19:15 19.15 Sun 25.22