20
Guyau Esekaia ikatoula e ibwaina
Tuta matutona Esekaia ikanakaila katoula e katitaikina bikaliga. E tovitoubobuta Aisea matauna Amosi latula ilokaia igisi matauna e iluki kawala, “Mwa Guyau ilivala ibodi bukukibwelaki vavagi komwaidona bibwaina, paila gala bukubwaina. Bogwa bukukwaliga.”
Esekaia ikanitavila migila ila otaboda e inigada kawala, “Mwa Guyau kululuwai bogwa lakimidagi m wotetila deli ulo tagwala onanogu komwaidona, deli tuta komwaidona auvigikoni wala auvagi avaka magim bavagi.” E matauna ivitouula ivalam ivilumgaga.
E Aisea isilavi guyau, mitaga igau gala isuwalai oluwalela ligisa bikubakula e Guyau iluki matauna bikaimilavau baisa Esekaia, matauna kasi tokugwa Guyau la tomota e biluki matauna kawala, “Yeigu goli Guyau, tabum Debida la Yaubada, bogwa lalagi m nigada deli lagisi mitilagim. Yeigu bogwa bakatumovaim, e olopola kwaitolu yam yoku bukula wa Bwala Kwebumaboma. Yeigu batagwala bukusisu kala kaduwonaku bibodi kweluwotala kwailima taitu tuvaila. Yeigu bakolaim deli valu vilouveka Yerusalem metoya baisa guyoula Asiria. Yeigu bakoli valu mavilouna paila agu kwamaiaba titoulegu deli paila uula biga katotila makwaina yeigu lavagi baisa ulo touwata Debida.”
Oluvi Aisea iluki guyau kala toyotetau bituvaisi kala pukuna kaituva eiyoudulaisi metoya noku e matauna bibwaina.t E guyau Esekaia ikatupoi kawala, “Avai kabotuvatusi bikamokwiti paila Guyau bikatumovaigu e kwaitolu yam bibodi yeigu bala wa Bwala Kwebumaboma?”
Aisea imapu kawala, “Guyau bisakaim kabotuvatusi paila bikamokwiti la biga katotila. Mapaila, ki magim kaikobu wa daga bila omatam biboda kailuwotala daga kainaga bila otuboulom biboda kailuwotala?”
10 Esekaia ivitakauloki kawala, “Kaikobu bila omatagu saina gagabila bibodi kailuwotala daga. Ibodi bivagi bila otuboulogu bibodi kailuwotala daga.”
11 Aisea inigada baisa Guyau, e Guyau ivagi kaikobula ila otuboulola ibodi kailuwotala daga wa daga makainau guyau Eyasi eikatuvilatu.
Touwata metoyasi Babilonia
12 Makala kalu wala matutona guyoula Babilonia yagala Merodaki Baladani matauna Baladani latula, inakaigali guyau Esekaia eikikatoula, mapaila matauna iwitali yatala la leta deli kala bobwailila. 13 E Esekaia ibodi matausina touwata e ilau ivituloki la veiguwa komwaidona siliba, goula, vana deli bulami maiina simasimina deli goli komwaidona kabilia guguwala. Gala tabudotala veiguwa bolesi kaina ambaisa ola kabokaraiwaga gala ivituloki matausina. 14 Oluvi tovitoubobuta Aisea ilokaia Guyau Esekaia ikatupoi kawala, “Tauwau matausina ammetoyasi e avaka eilukwaimsi?”
E Esekaia ivitakauloki kawala, “Metoyasi opilatala saina kaduwonaku, mapilana Babilonia.”
15 E Aisea ikatupoi kawala, “Avaka igisaisi olumoulela ligisa?”
“Matausina igisaisi vavagi komwaidona. Gala avai vavagi olumoulela bwaimala ligisa gala avituloki matausina.”
16 Oluvi Aisea iluki guyau kawala, “Guyau Topeuligaga ilivala 17 paila igau kwaitala tuta bima vavagi komwaidona olumoulela m ligisa, makwaisina tubumwa bogwa leikedidagaisi leisisu leima lagaila, bitapeilisi bilauwaisi Babilonia. E gala avai vavagi tupwa bisisu. + 18 E mimilisi metoya odalem tatoum deli bilauwaisi e bikivaisi kikiyatusi matausina paila biwotitalaisi guyoula Babilonia olumoulela la ligisa.”
19 E guyau Esekaia inikoli nanamsa makwaina paila bibodi bikwala deli biluva wowola e bisisu bwaina ola tuta tomomova, mapaila ivitakaula kawala, “Biga mabigana lokulukwaigu metoya baisa Guyau saina bwaina.”
Guyau Esekaia kala vigimkoila la guyau
20 Komwaidona avaka guyau Esekaia leivagi, latogaga deli ammakawala eikeli ponana ivigaki la keda sopi isuvi ovilouveka, komwaidona wala isisu obukila Liliusi Guyousi Yuda. 21 Esekaia ikaliga, e latula yagala Manasa ikaimapu iguyau.
t 20:7 matauna bibwaina,gagabila bitaginisi “Ivagaisi makawala e matauna ibwaina.” u 20:11 Daga makaina guyau eikaliai paila kabovitoupwapula tuta. + 20:17 20.17 2 Gwe 24.13; 2 Lil 36.10