2
Guyau ikau Ilaitia ilau wa labuma
E tuta bogwa leima paila Guyau bikau Ilaitia bilau wa labuma metoya otigiviviluwa. Ilaitia sola Ilaisa ivitouulasi loula metoya Giligali e ilosi, e ililoulasi wa keda. Ilaitia ikaibiga baisa Ilaisa, kawala, “Ka, bukusim baisa, paila Guyau ikaraiwogaigu balokaia Beteli.”
Mitaga Ilaisa ivitakauloki, kawala, “Alivala biga katotila mwau omatala Guyau Tomomova deli goli omatam, mwada gala wala basilavaim.” E mapaila iloulasi ilosi Beteli.
E budotala tovitoubobuta isisuaisi baisa ilokaiasi Ilaisa e ikatupoiyaisi matauna, kawasi, “Ki, bogwa kunikoli paila lagaila Guyau bogwa bikau matauna kam tokugwa metoya baisa yoku ke?”
Ilaisa ivitakauloki, kawala, “Mitaga, bogwa lanikoli, mitaga gala wala ibodi bitalivalasi paila vavagi makwaina.”
E Ilaitia ikaibiga baisa Ilaisa, kawala, “Adoki bukusim baisa, paila Guyau bogwa ikaraiwogaigu balokaia Yeriko.”
Mitaga Ilaisa ivitakauloki, kawala, “Alivala biga katotila mwau omatala Guyau Tomomova deli goli omatam, mwada gala wala basilavaim.” E mapaila iloulasi ilosi Yeriko.
E budotala tovitoubobuta eisisuaisi baisa ilokaiasi Ilaisa ikatupoiyaisi matauna, kawasi, “Ki, bogwa kunikoli paila lagaila Guyau bogwa bikau kam tokugwa metoya baisa yoku ke?”
Ilaisa ivitakauloki, kawala, “Mitaga, bogwa lanikoli, mitaga gala wala ibodi bitalivalasi paila vavagi makwaina.”
E Ilaitia ikaibiga baisa Ilaisa, kawala, “Adoki bukusim baisa, paila Guyau bogwa eikaraiwogaigu balokaia wa Waya Yoridani.”
Mitaga Ilaisa ivitakauloki, kawala, “Alivala biga katotila mwau omatala Guyau Tomomova deli goli omatam, mwada gala wala basilavaim.” E mapaila iloulasi ilosi wala, e tailuwolima tovitoubobuta ibokulaisi wala matausina ilosi wa Waya Yoridani. E Ilaitia kasitaiyu Ilaisa itolisi opapala waya, e matausina tailuwolima tovitoubobuta itolisi sitana kaduwonaku. E Ilaitia ivilili kala kakapula ikatubili miyana e iwaiya sopi metoya miyana e sopi itabai. Matauna deli Ilaisa iluvapelasi piliyuwelaa olubulabu. E mapilana valu Ilaitia ikaibiga baisa Ilaisa, kawala, “Kulukwaigu avaka magim bavagi paila yoku oluviga Guyau bilauwaigu.”
Ilaisa ikaibiga, kawala, “Kutagwala kidamwa babani agu vilavila metoya om peula, e baisa bivigakaigu yeigu kaimapum.” +
10 E Ilaitia ivitakauloki, kawala, “Makwaina avaka lokunigadi saina kwaimwau. Mitaga desi wala, bogwa bukubani makwaina kidamwa bukugigisaigu wala avai tuta Guyau bikauwaigu metoya baisa yoku. Kidamwa gala bukugisaigu, gala wala bukubani peula makwaina.”
11 Ililoulasi e ibibigatonasi, e saina nanakwa waga kaibibiu kovawokuva wala, deli wosa kovawokuva wala ibiaisi makaina ima isuwalai matausina, e Yaubada ikau Ilaitia ilau wa labuma metoya otigiviviluwa. 12 Ilaisa bogwa igisi e idou baisa Ilaitia, kawala, “Tamagwʹe! Tamagu! Mina Isireli kasi tokwala topeuligaga yoku! Bogwa lokula!”
E gala tuvaila igisivau Ilaitia.
Ilaisa ikaimapu Ilaitia
Ilaisa deli la valam ikau kala kakapula titoulela ikisiki yayu. + 13 E ikau miyana Ilaitia kala kakapula leikapusi metoya owowola eisisu, e ikaimilavau ila wa Waya Yoridani opapala itotu. 14 E matauna iwaiya sopi metoya Ilaitia kala kakapula e ikaibiga, kawala, “Ambaisa Guyau matauwena Ilaitia la Yaubada?” E matauna iwovau tuvaila e sopi itabai, e iluvapela ila mapilana ewaiwa. 15 E matausina tovitoubobuta tailuwolima mina Yeriko bogwa igisaisi matauna ikaibigasi, kawasi, “Ilaitia la peula bogwa iluvapela baisa Ilaisa!” E matausina ilokaiasi ibodaisi matauna e ikavaginasi omatala. 16 E ikaibigasi, kawasi, “Ka, yakamaisi kama tailuwolimasi, e komwaidomasi saina topapeula. Bwaina kutagwala bakalosi bakanevaisi kam tokugwa. Kaina goli Guyau la baloma eikau ilau ambaisa, e kaina isaili matauna wa koya kaina oitayatila.”
Mitaga Ilaisa ikaibiga, kawala, “Gala ibodi bukulosi.”
17 Mitaga ikominimanisi wala, e itugwali matausina ilosi. E matausina tailuwolima ilosi inevisi Ilaitia ambaisa ambaisa, iboda kwaitolu yam. Inainevisi Ilaitia, e mitaga gala wala ibanaisi. 18 E oluvi ikaimilavausi baisa Ilaisa, matauna itulotula mapilana Yeriko, e iluki matausina, kawala, “Bogwa avaka lalukwaimi kawagu gala bukulosi kadai!”
Ilaisa la kabutuvatusi
19 Mimilisi tolesi Yeriko ilokaiasi Ilaisa ilukwaisi, “Tomoya, bogwa lokunikoli vilouveka makwaina saina kweminabwaita, mitaga kwaitala vavagi, sopi gaga e ivigaki vivila biunaisi gugwadi gudimitamata.”
20 E iluki matausina, kawala, “Sitana yona kusewoyasi wa bolu makaina kaivau, e kumiakaigusi.” E bogwa imiakaisi makaina bolu. 21 E ila wa sopi iluyelu e ilavi yona ila wa sopi e ikaibiga kawala, “Baisa makawala avaka Guyau eikaibiga, kawala, ‘Bavigivau sopi bisumokainia, e gala tuvaila bimai kaliga kainaga biyogagi vivila si valulu.? ?? 22 E sopi baisa kala sumokainia ikanuvagasi omitibogwa e leima lagaila, makawala goli Ilaisa bogwa eilivala bikaloubusi.
23 Ilaisa isilavi Yeriko bila Beteli, e wa keda ililoula ibodi mimilisi gugwadi, metoyasi ovalu leimaisi, e ikovilaisi matauna iukuwakulasi ikaibigasi, kawasi, “Wei, tobakanʹe, kaibakana pwanetam!”
24 Ilaisa itovila ikapwinipwini matala baisa matausina, e ibuloti matausina oyagala Guyau. Oluvi nayu nauvila beya iviloubusisi metoya olawodila imakaiasi matausina gugwadi tailuwovasi taiyu e itagigaiyaisi wala.
25 E Ilaisa isaitaula wala imwena wa Koya Kamela, oluvi ikaimilavau Sameria.
a 2:8 Ilosi mapilana opilibomatu. + 2:9 2.9 Kak 21.17 + 2:12 2.12 2 Gwe 13.14