3
Kabilia oluwalaisi mina Isireli deli mina Mowabi
Olopola kweluwotala kwailima kwaitolula kala taitu Yeosepata eiguguyau Yuda, Yoram matauna Eyabi latula eiguyau olopola Isireli, e matauna iguguyau Sameria iboda kweluwotala kwaiyu taitu. Matauna imitugaga baisa Guyau, mitaga yawaisala gala makawala tamala sola inala Yesebeli; matauna ikatudidaimi tokolu Beali minana tamala leiyouduli ivigaki la yaubada. Mitaga, makawala guyau Yeroboam la kedakeda matauna Nebati latula ivakadi mina Isireli imitugagasi e gala wala bisimwaisi mitugaga.
Guyau Mesa guyoula Mowabi matauna iyosi vayoguta e taitu kwaitala kwaitala matauna bikikabilula baisa guyoula Isireli 100,000 lam deli 100,000 sipi unuunusi. Mitaga avai tuta guyau Eyabi bogwa eikaliga, Mesa ikosomapu Isireli. E saina nanakwa guyau Yoram isilavi Sameria ila ikoguguli la tokabilia. Matauna iwitali biga ilokaia Yosepata guyoula Yuda kawala, “Mwa, guyoula Mowabi ikosomapwaigu; ki ibodi bukuma bitakatukwaitala bitakabilii matauna ke?”
E guyau Yeosepata imapu kawala, “Ibodi wala. Paila yeigu tomwaidogu wala baisa yoku, makawala goli ulo tokabilia deli ulo wosa. Ki avai keda bitasuki bitakabilii?”
Yoram ivitakauloki kawala, “Bitalosi makadana kaduwonaku wala, bitasuwalai Edom oviloupakala.”
Mapaila guyau Yoram deli guyousi Yuda deli Edom ikatuwakedasi. Matausina ililoulasi iboda kwailima kwaiyu yam, e kasi sopi iwokuva, matausina deli si mauna gala wala avaka tuvaila bimomwaisi. 10 E guyau Yoram ikawota kawala, “Wii! Bogwa bitadoumsi! Guyau Yaubada eivigaki bitakavaginaisi omatala guyoula Mowabi!”
11 E guyau Yeosepata ikatupoi kawala, “Ki gala taitala tovitoubobuta isisu baisa bitalokaiasi gagabila matauna bibigitoni Guyau?”
E taitala guyau Yoram la kumatoula ivitakauloki kawala, “Ilaisa matauna Sapati latula isisu baisa. Matauna Ilaitia kala topilasi.”
12 E guyau Yeosepata ikaibiga kawala, “Matauna taitala tovitoubobuta mokwita.” Mapaila kasitaitolu wala gweguya ilokaiasi Ilaisa.
13 E Ilaisa iluki guyoula Isireli kawala, “Avaka uula bapilasaimi? Kulokaia kubigitoni tovitoubobuta matausina tamam inam leikatupoiyaisi.”
Yoram imapu kawala, “Gala! Baisa Guyau la karaiwaga eikasalaimasi yakamaisi kamataitolusi oyamala guyoula Mowabi.”
14 Ilaisa ivitakauloki kawala, “Omatala Guyau tomomova, matauna lawotitali, abiga katotila gala avaka bavigakaimi kidamwa gala bakamiabi deli guyousom, Yeosepata guyoula Yuda. 15 Ka, kula kunevi taitaila towaila gita.”
Matauna ivitouula wawai la gita, e Guyau la peula isikaila Ilaisa, 16 e matauna ilivala kawala, “Baisa makawala Guyau ililivala. ‘Olopola waya makaduyona eimada kukelisasaisi wala biwokuva. 17 Ilagoli gala avai tuta bukugisaisi bikuna kaina avai yagila biuu, mitaga waya makaduyona kaduyomada bivakasau wala sopi, e yokomi, mi bulutuvalu, deli mi mauna minasina tokawesi guguwa bukumomsi bilapaimi.’ ” 18 E Ilaisa isetuwoli wala la bigatona kawala, “Vavagi makwaina Guyau gala wala bikabi peula; matauna tuvaila bivigakaimi bukutomgwagasi odubasi mina Mowabi. 19 Yokomi bukuyoulisi komwaidona si valu viloummatabwaila kalisi kwepapeula; bukukwatumataisi, e bukuteyasi komwaidona makaisina kai kasi kawailuwa, kasi utuwotu komwaidona kwaludubolaisi; deli kuluvisokaisi dakuna bivakasuwoki komwaidona si kwabila makubilana kubilumalala.”
20 E eiyam kaukwau, okala kalu paila bigubugabusi lula kaukwau kwaitala kwaitala, e sopi ititayelu leimaima metoya kibubotala valu Edom e ikatukuluwi pwaipwaia.
21 Avai tuta mina Mowabi inakaigalaisi gweguya matausina kasitaitolu leimaisi bikabiliaisi matausina, e komwaidosi tauwau matausina ibodi bikokeulasi guguwala kabilia, tommoya eila tubovau, idouwaisi bitogugulasi e iwitalaisi ilosi ikanubodaisi kaligei. 22 E eiyam kaukwau avai tuta imamatasi, matausina igisaisi kalasia eivisigili sopi baisa, kala gigisa makawala buyavi saina bweyani. 23 Matausina ikawotasi kawasi, “Ka buyavi! Kaina mabudona budotolula kada tilaulasi eikikabiliasi e ikatumataisi titoulesi! Tamwaisi takwayaisi si kabeikau!”
24 Mitaga avai tuta eiviloubusisi osi kabeikau matausina, mina Isireli ivabodaisi matausina e ibokavilaisi ikeiitasi. Mina Isireli ibubwakavilasi e ikikatumataisi mina Mowabi 25 deli ikikatudidaimisi si valu. Avai tuta matausina bisakailasi katupotala baleku bilukumalala, taitala taitala mina Isireli la dakuna bilova makatupona tatoula wala komwaidona bikasewoki; tuvaila ikaludubolaisi utuwotu iteyasi makaisina kai kasi kawailuwa tatoula kesala vilouveka Kiri Eresi kalamwaleta itotu, e tokwabisi peu ivaulaisi ivapataisi e isuyaisi kulusi isugigaiyaisi mavilouna.
26 Avai tuta guyoula Mowabi leigisi bogwa leiyomami kabilia, matauna ivadeili lakatulima lakatuyu la tokabilia tokwabisi kema e ivigikoni bisuvi kulula bisakauligili tilaula bilokaiaga guyoula Siria, mitaga imama wala gala ipeula. 27 Mapaila iyosi la kuluta tau, matauna mwada bikaimapu biguyau, e igibuki lula odabala kalila valu baisa minana si yaubada mina Mowabi. E mina Isireli ibulukukolib mapaila ibiyumalaisi si busi ikaimilavausi osi valu tatousi.
b 3:27 Kasi kokola uulela kaina mina Mowabi si yaubada kaina goli Guyau Yaubada avaka bivigaki matausina.