4
Ilaisa ipilasi natana kwabuya nanamakava
Metoya osi boda mina vitoubobuta taitala ikaliga e kubuyala ilokaia Ilaisa e iluki kawala, “Tomoya, ulo mwala bogwa eikaliga! Yoku bogwa kunikoli, matauna saina ikukoli Yaubada, mitaga taitala tau leima mwada bikatupipi taiyu litugwa bilau ivigaki la ula mapula tumasi kala wasi.”
Ilaisa ikatupoi minana kawala, “E avakaga magim bavigakaim? Kulukwaigu avaka sitana isisu om bwala.”
Minana ivitakauloki kawala, “Gala wala avai vavagi, mesinaku wala kwelatala viga kwelakekita olibe bulamila.”
Ilaisa iluki minana kawala. “Kulokaia samwa kutogu bidubadu kasi lukwava yaukuwokuva kumai. E yoku deli litumwa kusuvisi omi bwala kutabodaisi yoyu, e kuvitoulasi kuligabwasi olibe bulamila bila olukwava miyasina. Kukwatupali yatala yatala avai tuta bikasewa.”
Mapaila minana deli litula isuvisi osi bwala, ikatubodaisi yoyu, ikau viga makwelana kwelakekita olibe bulamila e iligabu bulami ila miyasina lukwava litula leimiakaisi minana. Avai tuta bogwa leivakasauwaisi miyasina, minana ikatupoi litula gala yatala tuvaila. Taitala latula ivitakauloki kawala, “Miyana layosali leiwa kala vigimkoila.” E olibe bulamila makwelana imada. E minana ikaimilavau baisa Ilaisa matauna tovitoubobuta e iluki minana kawala, “Kugimolivau olibe bulamila e kukwau mani kumipuki kami wasi, e maniga bigugulom wala paila kami pilasi deli litumwa.”
Ilaisa deli minana vilela Sunem bidubadu la guguwa
Kwaitala yam Ilaisa ila Sunem ambaisa natana vivila bidubadu la guguwa isisu. E minana idou matauna paila bikamsi ola bwala, e metoya wa tuta matutona goli, avai tuta matauna bila Sunem bisaitaula wala ola bwala minana paila bikamkwam. E minana iluki la mwala kawala, “Vaiyogu! Tau matauna tuta tuta leimmakaiada, bogwa lavitusi matauna tobumaboma. 10 Ibodi bitatabodi tabudotala tabudokekita odabala da bwala wala paila matauna. Bitasaili kebila, tebeli, kabosisu deli kaitapa, e kidamwa avai tuta bimakaiada bogwa bikanam baisa.”
11 E kwaitala yam Ilaisa ikaimilavau Sunem e imwena ila ola bwala matabudona bivaiwasi. 12 E ilukiga la touwata yagala Geyasi bilokaia ikaikivi minana vivila. Avai tuta minana iviloubusi, 13 Ilaisa iluki Geyasi, kawala, “Kukwatupoi minana avaka sitana magila bavagi paila minana mapula la pwaitukula leisakaida avaka avaka ibodaida. Kaina magila yeigu balokaia guyau kaina kumatoula e babigibwaili minana.”
E minana ivitakauloki, kawala, “Mwa! Vavagi komwaidona bogwa wala leibodaigu lasisii oluwalaisi ulo tomota tatougu.”
14 E Ilaisa ikatupoi Geyasi, kawala, “O, avakaga sitana bavagi paila minana ke?”
E Geyasi ivitakauloki, kawala, “Ka, minana nakaliga wala gala litula, deli la mwala bogwa eitomoya.”
15 Ilaisa ikaraiwogi matauna kawala, “Kuluki minana bima baisa.” Mapaila minana ilokaia itoli wa lulu, 16 e Ilaisa iluki minana kawala, “Ve! Ka - taitu bima e kala yamgwa bikibuboti yam lagaila, yoku bogwa bukukopwi guditala latum tau.”
E minana ikatubau kawala, “Wii, tomoya, akoma lopom, gala bukusipulokaigu. Yoku goli Yaubada la towotetila!” +
17 Mitaga ka, avai tuta kala yam bogwa eibudoki wa taitu kwaiyuwela, minana eiuni latula tau, makawala goli avaka Ilaisa bogwa eilivalabogwa.
18 E kwaivila taitu bogwa leiwokuva, e otutalaga tayoyuwa gwadi magudina kaukwau kwaitala ilokaia tamala obuyagu deli matausina totayoyuwa. 19 E gala imomwa magudina gwadi idoudou deli la valam baisa tamala, kawala, “Yakaiyʹe! Dabagu saina gidageda! Yakaiyʹe! Dabagu saina gidageda!”
Mapaila tamala iluki taitala la touwata, kawala, “Kulupi tau kuuyoki inala.” 20 E touwata ilupi matauna ikaimilivau baisa inala. E minana ilupi isaili okaikela, ikanukwenu wala ilalavi, e matutona goli gwadi magudina ikaliga. 21 Mapaila minana ilupi magudina gwadi gudikaliga ilau matabudona walakaiwa Ilaisa la bwala, e ivakaniyeli okabala Ilaisa iligaiwa e ikatubodi bwala. 22 Oluvi idou la mwala leima e iluki matauna kawala, “Kuwitali taitala touwata bimakaiagu deli natana ase. Yeigu ibodaigu balokaia tovitoubobuta Ilaisa. E bananakwa batowa wala bakeiita.”
23 E la mwala ikatupoi, kawala, “Avakaga uula bukulokaia lagaila ke? Lagaila gala kala yam Sabate, kaina Navau Tubukona Pakala.”c
Mitaga minana ivitakauloki, kawala, “Desi wala, balokaia!” 24 Oluvi minana iluki touwata ikatubiasi ase. E ikaraiwogi matauna kawala, “Bukuvagi minana ase bisakaulumamalu, e gala bikapiekwati igau avai tuta wala balukwaim.” 25 Mapaila minana isila e isakaula ilokaia Ilaisa wa Koya Kamela.
E igau wala miloutala Ilaisa bogwa leigisi minana leima, e iluki la touwata Geyasi kawala, “Ka, kugisʹe - minana viluwela Sunem leima! 26 Kunanakwa kulokaia minana e kukwatupoi kidamwa avaka avaka bogwa bwaina baisa minana e la mwala deli latula.”
Minana iluki Geyasi kidamwa vavagi komwaidona bwaina wala, 27 mitaga avai tuta minana leimakaia Ilaisa, ikululu omatala matauna, e iyosi kaikela. E Geyasi makateki wala bitupiyau minana bim, mitaga Ilaisa ikaibiga, “Gala bukuyokaim minana. Ki, gala kugigisi minana saina mmayuyu nanola ke? E deli goli Guyau gala avaka eilukwaigu paila vavagi makwaina.”
28 Minana vivila ikaibiga baisa matauna, kawala, “Tomoya, ki, yeigu anigadaim paila guditala gwadi kaina? Ki kaina gala alukwaim gala bukukwanukusaigu?”
29 E Ilaisa itovilaki Geyasi e iluki matauna, kawala, “Kunanakwa! Kukwau ulo kaitukwa e bukula. E gala bukutoli wa keda kidamwa bukubigitoni availa, e kidamwaga availa bibigitonim, taga kutovila mwada bukumapu. Mitaga bukusaitaula wala wa bwala e bukulokowoi ulo kaitukwa odabala gwadi magudina.”
30 E minana vivila ikaibiga baisa Ilaisa, kawala, “Alivala biga katotila mwau omatala Guyau Tomomova deli omatam, mwada gala wala basilavaim.” Mapaila kasitaiyu wala ikaimilavausi ilosi. 31 Geyasi ikugwaiwa omitasi e ilokowoi Ilaisa la kaitukwa odabala gwadi magudina, mitaga gala wala ilagi avaka kaina igisi kabutuvitusila mwada magudina bimova. Mapaila matauna ikaimilavau paila bibodi Ilaisa e ikaibiga, kawala, “Mwa! Tau gala wala itokaia.”
32 E avai tuta Ilaisa iviloubusi, isaitaula wala kalamwaleta isuvi matabudona la bwala e igisi gwadi magudina gudikaliga wala eikanukwenu wa kebila. 33 E ikatubodi bwala oluvi inigada baisa Guyau. 34 Oluvi matauna ikanumalaula ovitakola gwadi e isaili wodola owodola, matala omatala, e yamala oyamala magudina gwadi. E avai tuta eikanumalaula ovitakola magudina gwadi gudikaliga, e ivitouula iyuviyavi wowola magudina. + 35 E Ilaisa itomalaula e ititavina olumoulela matabudona wala, e oluvi ikeiita ila ikanumalaula ovitakola magudina gwadi. E magudina gwadi ibolasi sivalima sivayu e oluvi imitalala matala. 36 E Ilaisa idou Geyasi e iluki matauna kidamwa bidou gwadi inala bima. Avai tuta minana bogwa leima, ikaibiga baisa minana, kawala, “Ve! Ka, latum!” 37 E minana ikapusi okaikela Ilaisa e ikavagina deli migila opwaipwaia. E oluvi ikopwi latula e ilosi.
Kwaiyu tuvaila kabutuvatusi
38 Kwaitala tuta molusaula iyatai valu makwaina, Ilaisa ikaimilavau Giligali. Tuta makwaina iuvituloki budotala tovitoubobuta, matauna iluki la touwata bivitau kwelaveka kulia okailagila paila bisulu sitana kasi kawailuwa. 39 E taitala matausina ila osaivau bikalokwai. Matauna ibani tamtala tambolodila kawailuwa e itokavata wala youlili kaiuwala. Ikaimilavau wa bwala e itagou makwaisina ila wa kulia, mitaga gala wala inikoli avai kawailuwa makwaisina. 40 Iyeiya kawailuwa paila bikamsi, mitaga avai tuta ikamkonaisi ilukwaisi Ilaisa kawasi, “Wi, saina yayana!” Gala ibodi bidumonaisi. 41 Ilaisa iluki biyeilisi sitana pwarawa bimiakaisi, matauna bisewoya olumoulela kulia, e iluki matauna kawala, “Kuyeivau tuvaila kasi kawailuwa matausina.” E ikamkonaisi e gala wala avaka kala gaga.
42 Kwaitala tuta tuvaila, taitala tau tolela Beali Salisa, imiaki Ilaisa kweluwoyu beredi leigabwaisi metoya kavalela bali leitaiyau taitu makwaina, deli kasoutala witi mitavau. E Ilaisa iluki la touwata bisaiki mabudona tovitoubobuta bikamsi, 43 mitaga matauna ivitakauloki kawala, “Ki, kudoki baisa bogwa bibodi paila matausina lakatutala tauwau bikamsi?”
Ilaisa ivitakauloki kawala, “Kusaiki matausina bikamsi, paila Guyau eilivala bikamsi mitaga bigugulom wala.” 44 Mapaila touwata matauna ikatubiasi kaula paila matausina, e makawala Guyau eilivala, komwaidosi ikamsi, e kaula igugulom wala.
+ 4:16 4.16 Vit 18.14 c 4:23 Tomota idokaisi yam sabate kaina yamla paka ibodi sainela binevisi tovitoubobuta avaka bilivala. + 4:34 4.34-35 1 Gwe 17.21