5
Nemani ibwaina
Nemani matauna mina Siria si tokwabilia la kumatoula, e guyoula Siria saina itemmali deli ikavisi matauna, paila Guyau eivigaki Nemani bitomgwaga odubasi mina Siria kasi tilaula. E matauna saina totuvaluwa okabilia, mitaga mesinaku wala matauna tokagwaiguya. + Kwaitala kwaibogwa kabilia deli mina Isireli e mina Siria eiyosisi natana gwadi viluwela Isireli e la kwava Nemani eivigaki minana la nawotetila. Kwaitala yam minana gwadi iluki la giyouvila kawala, “Yeigu laninanamsa adoki kidamwa ulo guyau bilokaia tovitoubobuta matauna eisisu Sameria!d E igagabila bikatumovi matauna metoya okala katoula.” Avai tuta Nemani eilagi makawala, matauna ilokaia guyau e iluki matauna avaka minana gwadi eilivali. E guyau ikaibiga, kawala, “Kulokaia guyoula Isireli,e deli kukwau miyana leta kuuyoki matauna.”
E Nemani itokaia ila e ikau 30,000 siliba, 6,000 goula e deli yaluwotala kakapula yaminibwaita. E miyana leta kala ginigini isisu baisa makawala, “Ka, miyana leta bikamituli ulo tosikwawa Nemani. Magigu bukukwatumovi matauna metoya okala katoula.”
Avai tuta guyoula Isireli ikalau miyana leta, ikisi kala kwama deli ikiuta nanola, e ikaibiga, kawala, “Ki, avaka guyoula Siria ivakadolaigu mwada yeigu gagabila bakatumovi matauna? Ki, idoki yeigu makawala Yaubada, paila matauna wala uulotoula momova deli kaliga. Baisa makawala eikikatumwala mwada bakavitouula kominimani.”
Avai tuta tovitoubobuta Ilaisa inakaigali avaka eikaloubusi, matauna iwitali biga baisa guyau, kawala, “Avaka uula yoku saina ikiuta nanom? Kuwitali matauna tau bimakaiagu, e bavituloki matauna kidamwa taitala tovitoubobuta isisu mapilana Isireli.”
Mapaila Nemani isila ola waga kaibibiu deli la wosa, e isakaula ila ikota omatala la bwala Ilaisa. 10 E Ilaisa iwitali la touwata bila biluki matauna kidamwa bila ikakaya wa Waya Yoridani, e biluwa biboda sivalima sivayu, e matauna biwokuva kala katoula. 11 Mitaga Nemani isilavi deli la gibuluwa e ikaibiga, kawala, “Yeigu adoki wala matauna bisunapula bimakaiagu, e binigada baisa Guyau la Yaubada, e biyosali yamala okagu kwatoula e bikatumovaigu! 12 Tuvaila, kaina goli gala wayela Damasiko makaduyosina Abana deli Papari kaduyominibwaita ikalisauwaisi avai waya olopola Isireli? Kidamwa yeigu bakakaya makaduyosina ogu valu e bogwa babwaina!”
13 E la touwata ilokaiasi matauna e ilukwaisi kawasi, “Ka, tomoya, kidamwa tovitoubobuta bilukwaim mwada bukuvagi kwaitala vavagi kwaimwau, yoku bogwa wala bukuvagi makawala. Mitaga avaka uula gala bukukwakaya makawala eilukwaim, e bogwa bukubwaina?” 14 Mapaila Nemani ila ivabusi wa Waya Yoridani, e iluwa wa sopi iboda sivalima sivayu makawala Ilaisa eikaraiwogi matauna, e matauna goli ibwaina tomwaidona. Kanuvinela wowola idudubuna makawala igau ola tuta gwadi. 15 E matauna deli komwaidona la tomota ikaimilavausi baisa Ilaisa e ikaibiga kawala, “Baisa tuta bogwa lanikoli gala wala taitala tuvaila avai yaubada, mitaga kalamwaleta wala si Yaubada mina Isireli. Mapaila tomoya akoma lopom, kutagwala bukukwau kam silava.”
16 Ilaisa ivitakauloki, kawala, “Omatala Guyau tomomova, matauna lauwotitali, akatotila gala wala bakau kwaitala makwaisina silava.”
E Nemani ikomikikani Ilaisa, magila bikau wala, mitaga matauna gala itagwala bikau. 17 Mapaila Nemani ikaibiga, kawala, “Kidamwa gala bukutagwala paila bukukwau kam silava, e bukutagwalaga bakau pwaipwaiala m valuf bibudoki nayu miuli si koni e bakaimilivau ogu valu, paila uula lagaila e tuta igau bima gala basemakavi kaina bagabu lula baisa avai yaubada ituwoli, mesinaku kalamwaleta wala matauna Guyau. 18 Mapaila apikwaku baisa Guyau kidamwa matauna biligaiwa ulo mitugaga wa tuta matutona babokuli ulo guyau bakalokaia Rimoni ola bwala kwebumaboma, minana mina Siria si yaubada, e bakatapwarorusi baisa minana. Nanogu mwada Guyau bogwa biligaiwa baisa ulo mitugaga.”
19 E Ilaisa ikaibiga, kawala, “Kula, e bitalaguva lopom.”
Nemani isilavi e ila. E matauna gala wala ivakaduwonaku, 20 avai tuta Ilaisa la towotetila Geyasi ililivala titoulela, “Ka, ulo guyau bogwa eitaloi Nemani leila mitaga gala ikabi silava! Matauna ibodi bitagwala bikau avaka matauna guma Siria leimai. Baisa omatala Yaubada tomomova, ka! - yeigu titoulegu wala basakaula balokaia bakau avaka sitana metoya baisa matauna.” 21 Mapaila ila ibokuli Nemani. Avai tuta Nemani igisi taitala tau eisisakaula oluvi, e matauna ibusi metoya ola waga kaibibiu mwada bibodi matauna. E ikatupoi, kawala, “Mwa! Kaina kwaitala sula?”
22 E Geyasi ivitakauloki, kawala, “Gala goli. Mitaga ulo guyau eiwitalaigu lama balukwaim kidamwa baisa tuta taiyu tovitoubobuta oma bodasi metoyasi wa koya oviluwela Epereim leibusisi leimaisi, e saina magila yoku bukusaiki matausina lakatuluwotolu siliba deli yayu kakapula yaminibwaita.”
23 E Nemani ivitakauloki kawala, “Mwa! Akoma lopom, kukwau lakatuluwolima lakatuluwotala siliba.” E matauna imnabi goli ikau e isemoyasi makwaisina siliba ila yuwa baiki isipubodaisi, e deli yayu kakapula yaminibwaita, e isaiki taiyu la towotetila kidamwa bikugwaiyaisi omatala Geyasi. 24 Avai tuta matausina isakailasi odubakaila makwaina ambaisa Ilaisa eisisu, Geyasi ikau mitasina yuwa baiki e ilau olumoulela bwala. E oluvi iwitali Nemani la towotetila ilosi. 25 E matauna bogwa ikeiita wa bwala, Ilaisa ikatupoi matauna kawala, “Mwa! Ammokutoya lokuma?”
E matauna ivitakauloki, kawala, “Mwa! Tomoya, gala wala ambaisa ala.”
26 Mitaga Ilaisa ikaibiga, kawala, “Wa! Ki, gala kunikoli bilomagu deli yoku e lagisi matauna tau leibusi metoya ola waga kaibibiu paila bibodaim? Tuta baisa gala ibodi kala tuta bitakau mani deli kakapula, kaina bigulela olibe, bigulela waini, sipi deli bulumakau, kainaga towotetila deli nawotetila! 27 Ka, baisa tuta Nemani kala lelia bitopela bikanakailam, yoku deli goli tubumwa, e bogwa wala bikanuvagasi baisa yokomi!”
Tutala Geyasi ivalova, e katoula makwaina bogwa eiyosi wowola komwaidona ivapupwakau makawala morobau kala pupwakau.
+ 5:1 5.1-14 Lk 4.27 d 5:3 Matauwena Ilaisa. e 5:5 Matauwena Yoram; kugisi 2 Gwe 3.1. f 5:17 Tomota idokaisi gagabila bitapwarorusi baisa avai yaubada ola valu wala yaubada minana. Mauula Nemani inigadi sita pwaipwaia mwada bivigaki kabotapwaroru baisa Yaubada ola bwala titoulela.