6
Kema kununela ibinivauwaisi
Ilaisa matauna tokaraiwaga odubasi budotala tovitoubobuta. E kwaitala yam mabudona itakulukulusi baisa matauna kawasi, “Mwa! Bwala makwaina lakasisikaisi saina kwekekita! Kanigadaimsi kidamwa bukutagwala bakalosi Waya Yoridani e bakatavisi kai, e igagabila bakakaliaiisi kwaitala bwala paila bakasisuaisi.”
E Ilaisa ivitakauloki matausina, “Bogwa bwaina!”
E taitala matausina tovitoubobuta ikayubabai baisa matauna kidamwa bivakwabu bilosi, mapaila Ilaisa itagwala, e komwaidosi goli ilosi gulitinidesi. Avai tuta iviloubusisi mapilana Yoridani, ivitouulasi wala paisewa. Igau taitala matausina itatai kaitala kai, e saina nanakwa la kema kununela aiyani ikapusi ila wa sopi. E matauna idou baisa Ilaisa, kawala, “Wo, tomoya! Ammakawala bavigaki? Makaina kema kaitugutogu!”
Ilaisa ikatupoi matauna, kawala, “Ambaisaga mekapusi?”
Tau matauna ivituloki ambaisa mekapusi, e Ilaisa iteya sisitala kai e ilavi ila wa sopi ivigaki kema kununela ikounapula ima ibeu. E Ilaisa ikaraiwogi matauna, kawala, “E kulitaki m kema!” E tau matauna ikalakova ikau la kema.
Mina Siria si tokwabilia imamasi
E guyoula Siria ila ikabilia deli mina Isireli. Matauna ikatululuti la tokwabilia, deli inagi ammapilana valu paila biteyasi kasi kabeikau. Mitaga Ilaisa iwitali biga baisa guyoula Isireli ikatumitilaki matauna taga bilokaia katitaikinela valu makwaina, paila mina Siria bogwa eikanapwalasi baisa. 10 Mapaila guyoula Isireli ikatumitilaki matausina tauwau eisisuaisi makwaina valu, e matausina deli iyuuyausasi. Saina tuta bidubadu ikaloubusi makawala.
11 E guyoula Siria saina igibuluwa peula paila makwaina, e matauna idou la tokwabilia e ikatupoi matausina, kawala, “Ki, avai tau taitala yokomi metoya ola boda guyoula Isireli?”
12 E taitala matausina ivitakauloki, kawala, “Mwa! Ulo guyau, gala wala taitala. Mitaga matauna tovitoubobuta Ilaisa iluluki guyoula Isireli avaka avaka lokulivali, kaina goli kubigikium olopola matabudona om bwala titoulem.”
13 E guyau ikaraiwogi kawala, “Kunevi matauna ambaisa leisisu, e yeigu bayosi matauna.”
E avai tuta eilukwaisi matauna paila Ilaisa eisisu Dotani, 14 e matauna iwitali budoveka la tokwabilia deli wosa deli waga kaibibiu. Matausina iviloubusisi wa bogi, e ivaulaisi valu ivapataisi. 15 Eiyam kaukwau pikekita, Ilaisa la towotetila itokaia e isunapula metoya wa bwala, e igisiga mina Siria deli si wosa deli si waga kaibibiu eivaulaisi wala valu eivapataisi. E matauna ikeiita baisa Ilaisa iluki matauna, kawala, “Tomoya, bogwa bitadoumsi! Ammakawala bitavigakaisi?”
16 Ilaisa ivitakauloki, kawala, “Taga bukukokola! Ka, yakidasi saina kadatobidubadusi oda bodasi, gala makawala matausina gala ibawasi!” 17 Oluvi Ilaisa inigada, kawala, “Mwa, Guyau! Kuulaim matala matauna kidamwa bigisi!” E Guyau imapu la nigada, e Ilaisa la towotetila ikowana e igisi odubakaila ikuboli wosa deli waga kaibibiu kovawokuva wala itavinaisi Ilaisa e itopataisi.
18 Avai tuta mina Siria isuvaisi kulusi, e Ilaisa inigada, kawala, “Mwa, Guyau! Kuvigaki matausina bikausi.” E Guyau bogwa ilagi la nigada matauna e ivigaki matausina ikausi. 19 E oluvi Ilaisa ilokaia matausina iluki, kawala, “Tauwauwʹe! Yokomi bogwa lokusulasi keda. Makadana gala kedala valu makwaina lokunainevisi. Kubokulaigusi bavitulokaimi matauna tau lokuninevaisi.” E ivakouli ilau valu Sameria.
20 Tuta matutona isuvisi olumoulela valu, e Ilaisa inigada, kawala, “Mwa, Guyau! Kuulaim matausina mitasi e kutagwala bigisaisi.” E Guyau bogwa imapu la nigada matauna, iulaim mitasi e igisaisi bogwa eisuvisi ovalu Sameria.
21 E avai tuta guyoula Isireli igisi mina Siria, e ikatupoi Ilaisa, kawala, “Ke, bakatumati matausina? Ki, tomoya, bogwa wala bakatumati matausina?”
22 Matauna ivitakauloki, kawala, “Wo, gala! Kaina goli matausina tokwabilia okukwatupipi olumoulela kabilia gala wala bukukwatumati, kadai! Matausinaga kusaiki sitana avaka bikamsi deli bimomsi, e kuwitali bikeiitasi bilokaiasi si guyau.” 23 E mina Isireli si guyau ivagi kwaitala paka paila matausina ikamsi deli imomsi. E bogwa leiwokuva kamkwam, iwitalivau bikeiitasi baisa si guyau mapilana Siria. E metoya wa tuta matutona mina Siria gala tuvaila ikikabiliasi deli mina Isireli.
Isibodaisi Sameria
24 Igau oluvi Benadadi guyoula Siria ikugwai la tokwabilia komwaidona ikabiliasi deli mina Isireli, e isibodaisi valu Sameria. 25 Isibodaisi valu e mauula mina Sameria ikamolusi. E kidamwa bigimolaisi ase pwanetala, mapula biboda kweluwolima kweluwotolu siliba goli, deli yelitala kawailuwa mapula kwailima siliba.
26 Guyoula Isireli ililoula odabala kali, e natana vivila idou kawala, “Mwa! Guyau, kupilasaigu!”
27 E matauna ivitakauloki, kawala, “Kidamwa Guyau Yaubada gala bipilasaim, e avai pilasiga ibodi yeigu basakaim? Ki, sitana aiyosi witi kaina waini? 28 Avaka kam mwau, ke?”
Minana ivitakauloki kawala, “Kwaitala yam minana vivila ilivala kidamwa bakakoma latugu, e biyamgwa bakakoma latula. 29 Mapaila lakasulu latugu tau e kakoma. E eiyam aluki mwada bakakoma latula tau, mitaga minana bogwa eikatupwani matauna!” +
30 Matutona guyau ilagi makawala, e matauna ikisi kala kakapula, e itakala nanola. E tomota matausina isisuaisi katitaikinela kali igisaisi matauna saigala ivigaki la sevalopula! 31 Matauna ikawota kawala, “Ibodi Yaubada bikatumataigu kidamwa gala bakapituni Ilaisa kaiyola yam lagaila!” 32 E iwitali touwata bimai matauna.
Wa tuta matutona Ilaisa ola bwala deli mimilisi todidabala leimaisi ivakawolaisi matauna. Igau guyau la touwata gala biviloubusi, Ilaisa iluki matausina todidabala, “Matauwena tokwatumata eiwitali taitala tomota kidamwa bikatumataigu. Ka, avai tuta bima, kukwatubodaisi yoyu, e gala bukutagwalasi matauna bisuvi. Paila guyau titoulela igau bililoula otuboulola.” 33 Igau gala bivenoku bigatona, e guyau iviloubusi e ikaibiga, kawala, “Baisa Guyau Yaubada wala leimiakaidasi mwau makwaina! Avakaga uula mwada batutuli matauna paila bivagi avaka ke?”
+ 6:29 6.29 Kak 28.57; Skw 4.10